[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2013: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

DUBEN 2013

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. Koloským 2,6-7

Velikonoční pondělí


1. Pondělí Těš se v Hospodinu, a dá tobě žádosti srdce tvého. Žalm 37,4 K

Bohu budiž vzdán dík za jeho nevystižitelný dar! 2.Korintským 9,15

== Lukáš 24,13-35 == 1.Korintským 15,12-20 ==


2. Úterý Hospodin jest se mnou jakožto rek udatný. Jeremiáš 20,11 K

Všecko mohu v Kristu, který mne posiluje. Filipským 4,13 K

== 1.Korintským 15,20-28 == Lukáš 24,36-49 ==


3. Středa Zpívati budu Hospodinu, že jest mi tak dobře učinil. Žalm 13,6 K

Filip dvořana pokřtil. Když vystoupili z vody, Duch Páně se Filipa zmocnil a dvořan ho už neviděl, ale radoval se a jel dál svou cestou. Skutky 8,38-39

== 1.Korintským 15,35-49 == Lukáš 24,50-53 ==


4. Čtvrtek Uvádějte národům ve známost jeho skutky. Připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené. Izaiáš 12,4

Kdo vás slyší, mne slyší; a kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá; kdož pak mnou pohrdá, pohrdá tím, kdož mne poslal. Lukáš 10,16 K

== 1.Korintským 15,50-57 == Koloským 1,1-14 ==


5. Pátek Já jsem Hospodin, nepoznal jsi Boha kromě mne; mimo mne jiného zachránce není. Ozeáš 13,4

Toto jest věčný život, aby poznali tebe samého pravého Boha, a kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Jan 17,3 K

== 1.Korintským 5,6-8 == Koloským 1,15-23 ==


6. Sobota Já jsem byl dřív než první den a není, kdo by z mých rukou vysvobodil. Kdo zvrátí, co já vykonám? Izaiáš 43,13

Kristus předchází všechno, všechno v něm spočívá. Koloským 1,17

== 2.Timoteovi 2,8-13 == Koloským 1,24-29 ==

Quasimodogeniti (Jako narozené děti. 1.Petrova 2,2 )

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 1.Petrova 1,3


7. Neděle Zasnoubím si tě věrností a poznáš Hospodina. Ozeáš 2,22

"Opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo." Je to velké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev. Efezským 5,31-32

Lásko, jež's mne vyvolila
dříve, než jsem zrozen byl,
kvůli mně ses narodila,
abych se ti neztratil;
tobě já se oddávám
a tvým věčně zůstávám.
- 336,2 -

== Jan 20,19-29 == 1.Petrova 1,3-9 == Žalm 116 ==


8. Pondělí V Boží ruce je život všeho, co žije. Jób 12,10

Bůh není od nikoho z nás daleko, neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme. Skutky 17,27-28

== Izaiáš 42,10-16 == Koloským 2,1-7 ==


9. Úterý Hospodin je síla svého lidu. Žalm 28,8

V Ježíši Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. Koloským 2,7

== Jób 42,7-17 == Koloským 2,8-15 ==


10. Středa Nauč mě plnit tvou vůli, vždyť jsi můj Bůh. Kéž mě tvůj dobrotivý duch vede po rovné zemi! Žalm 143,10

Nedejte se strhnout všelijakými cizími naukami. Je dobré spolehnout se na milost. Židům 13,9

== 1.Petrova 1,22-25 == Koloským 2,16-23 ==


11. Čtvrtek Panovníku, jsem v tísni, zasaď se o mne! Izaiáš 38,14

Kdo má Syna, má život. 1.Janova 5,12

== Jan 17,9-19 == Koloským 3,1-4 ==


12. Pátek Ty, kdo vyváznou, vyšlu k národům, které zprávu o mně ještě neslyšely ani nespatřily moji slávu; budou hlásat moji slávu mezi národy. Izaiáš 66,19

Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Marek 16,15

== Lukáš 23,50-56 == Koloským 3,5-11 ==


13. Sobota Milujte Hospodina všickni svatí jeho! Žalm 31,24 K

Láska se neraduje z nepravosti, ale spolu raduje se pravdě. 1.Korintským 13,6 K

== Jan 12,44-50 == Koloským 3,12-17 ==

Misericordias Domini (Milosrdenství Hospodinova plná je země Žalm 33,5 )

Já jsem dobrý pastýř. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám; jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Jan 10,11.27.28


14. Neděle Odvrať oči mé, ať nehledí marnosti. Žalm 119,37 K

Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém vlastním oku nepozoruješ? Lukáš 6,41

Jen sebe zkoušejte,
zda cestou víry jdete,
zda Kristus ve vás živ
a vy ho sledujete,
jenž tichý, pokorný
a trpělivý byl,
zda bližním sloužiti
jste chtivi ze všech sil?
- 248,1 -

== Jan 10,11-30 == 1.Petrova 2,21-25 == Žalm 23 ==


15. Pondělí Kdo bude jednat podle mých řádů, ten pro nepravost svého otce nezemře. Ezechiel 18,17

Žijeme-li, žijeme Pánu, umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu. Římanům 14,8

== 4.Mojžíšova 27,12-23 == Koloským 3,18-4,1 ==


16. Úterý Ne silou, ani mocí, ale Duchem mým, praví Hospodin zástupů. Zachariáš 4,6 K

Usiluj o spravedlnost, víru, lásku a pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce. 2.Timoteovi 2,22

== 1.Korintským 4,9-16 == Koloským 4,2-6 ==


17. Středa Odpověděl jsi mi v den, kdy jsem tě volal, dodal jsi mé duši sílu. Žalm 138,3

Je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají. Římanům 10,12

== Jan 17,20-26 == Koloským 4,7-18 ==


18. Čtvrtek Byl jsi mi blízko v den, kdy jsem tě vzýval, řekl jsi: "Neboj se!" Pláč 3,57

Bůh řekl: "Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu." Proto smíme říkat s důvěrou: "Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?" Židům 13,5-6

== Efezským 4,8-16 == Daniel 1,1-21 ==


19. Pátek Nebudeš zlořečit hluchému a slepému nepoložíš do cesty překážku, ale budeš se bát svého Boha. 3.Mojžíšova 19,14

Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení. Kdo tím pohrdá, nepohrdá člověkem, nýbrž Bohem, jenž vám dává svého svatého Ducha. 1.Tesalonickým 4,7-8

== Matouš 26,30-35 == Daniel 2,1-26 ==


20. Sobota Bůh dělá veliké věci, nad naše poznání. Jób 37,5

Ježíš řekl: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží. Lukáš 7,22-23

== Jan 14,1-6 == Daniel 2,27-49 ==

Jubilate (Plésej Hospodinu všecka země! Žalm 66,1 )

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 2.Korintským 5,17


21. Neděle Hospodin na nás pamatuje, on nám žehná. Žalm 115,12

Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra bude hozena do pece, čím spíše obleče vás, malověrní! Lukáš 12,28

Z tvé ruky, Pane můj,
co dáváš, chci vzít.
Ty líp nežli já
víš, co mi prospívá,
co přebývá a schází.
Z tvé ruky, Pane můj,
co dáváš, chci vzít.
Ty líp než já víš,
co vede k tobě blíž.
Haleluja.
- EZD 636,1 -

== Jan 15,1-8 == 1.Janova 5,1-4 == Žalm 19 ==


22. Pondělí Budu procházet mezi vámi a budu vám Bohem a vy budete mým lidem. 3.Mojžíšova 26,12

Zalíbilo se Otci, aby v Kristu všecka plnost přebývala. Koloským 1,19 K

== Římanům 1,18-25 == Daniel 3,1-30 ==


23. Úterý Kam tvá slova proniknou, tam vzchází světlo, nezkušení nabývají rozumnosti. Žalm 119,130

Tím více se musíme držet toho, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem. Židům 2,1

== 2.Korintským 5,11-18 == Daniel 5,1-30 ==


24. Středa Když jsme byli poníženi, rozpomněl se na nás, jeho milosrdenství je věčné. Žalm 136,23

Když nás dnes vyšetřujete pro dobrodiní, které jsme prokázali nemocnému člověku, a ptáte se, kdo ho uzdravil, vězte vy všichni i celý izraelský národ: Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazaretského. Skutky 4,9-10

== Jan 8,31-36 == Daniel 6,1-29 ==


25. Čtvrtek Hospodin síla života mého, kohož se budu strašiti? Žalm 27,1 K

Proč jste tak ustrašeni, vy malověrní? Matouš 8,26

== Římanům 8,7-11 == Daniel 7,1-15 ==


26. Pátek Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách, milosrdný ve všech svých skutcích. Žalm 145,17

Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Filipským 1,6

== Jan 19,1-7 == Daniel 7,16-28 ==


27. Sobota Uzavřu s vámi smlouvu věčnou. Izaiáš 55,3

Neochabujte, ale vezměte si za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení. Židům 6,12

== Zjevení 22,1-5 == Daniel 9,1-19 ==

Cantate (Zpívejte Pánu píseň novou. Žalm 98,1 )

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci! Žalm 98,1


28. Neděle Kdo ví, možná že se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme. Jonáš 3,9

Nepostavil nás Bůh k hněvu, ale k nabytí spasení, skrze Pána našeho Jezukrista, který umřel za nás, abychom, buďto že bdíme, buďto že spíme, spolu s ním živi byli. 1.Tesalonickým 5,9-10 K

Je radost v duši mojí dnes
a naděj, chvála, slast:
vždyť vyjasněný pohled mám
tam vzhůru v nebes vlast.
Jaká krása, jaká krása,
když ty blahé, šťastné chvíle jsou,
v kterých Ježíšovu zřít smím tvář -
tu jest jasno v duši mé.
- VKP 25,4 -

== Matouš 11,25-30 == Koloským 3,12-17 == Žalm 45 ==


29. Pondělí Nezatvrdíš srdce svého, a nezavřeš ruky své před nuzným bratrem svým. 5.Mojžíšova 15,7 K

Pavel mluvil k presbyterům: Tím vším jsem vám ukázal, že máme takto pracovat, pomáhat slabým a mít na paměti slova Pána Ježíše, který řekl: "Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere." Skutky 20,35

== Jakubova 1,17-27 == Daniel 9,20-27 ==


30. Úterý Slyšte dalecí, co jsem učinil, a poznejte blízcí sílu mou. Izaiáš 33,13 K

Víme, že patříte k vyvoleným, neboť naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci Ducha svatého a v přesvědčivé plnosti. 1.Tesalonickým 1,4-5

== Lukáš 19,36-40 == Daniel 12,1-13 ==


DUBEN 2013: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2013: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]