[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2013: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

KVĚTEN 2013

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených. Přísloví 31,8


1. Středa Dbejte na mé příkazy a jednejte podle nich. Já jsem Hospodin. 3.Mojžíšova 22,31

Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův. Galatským 6,2 K

== Římanům 15,14-21 == Přísloví 25,11-28 ==


2. Čtvrtek Kéž se projeví tvé milosrdenství a potěší mě, jak jsi svému služebníku řekl. Žalm 119,76

Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha. 2.Korintským 1,5

== 1.Korintským 14,6-19 == Přísloví 26,1-12 ==


3. Pátek Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné, neopouštěj dílo vlastních rukou! Žalm 138,8

Jsme jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Efezským 2,10

== Lukáš 22,39-46 == Přísloví 27,1-7 ==

1728 začátek Hesel v Ochranově


4. Sobota Neslyší snad ten, jenž učinil ucho? Nedívá se snad ten, jenž vytvořil oko? Žalm 94,9

Učedníkům přišlo na mysl, kdo z nich je asi největší. Když Ježíš poznal, čím se v mysli obírají, vzal dítě, postavil je vedle sebe a řekl jim: "Kdo přijme takové dítě ve jménu mém, přijímá mne." Lukáš 9,46-48

== Jan 6,60-69 == Přísloví 28,12-28 ==


Týden oběti za misii

Rogate (Modlete se!)

Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel. Žalm 66,20


5. Neděle Jste pobouřeni, nezhřešte však. Žalm 4,5

Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce. Efezským 4,26

Nedej se mít pyšně, hrdě,
k bližním mstivě snad a tvrdě!
Nechť křivdy tobě samému
Soudci poroučím pravému.
- 271,5 -

== Jan 16,23-33 == 1.Timoteovi 2,1-6 == Žalm 1 ==


6. Pondělí Nebudeš brát úplatek, neboť úplatek oslepuje i ty, kdo mají oči otevřené, a vede k překrucování záležitostí spravedlivých. 2.Mojžíšova 23,8

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku. Titovi 2,11-12

== 1.Královská 3,5-15 == Přísloví 29,1-18 ==


7. Úterý Rozjímej nad knihou tohoto zákona ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Jozue 1,8

Ne každý, kdo mi říká "Pane, Pane", vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Matouš 7,21

== 2.Mojžíšova 17,8-13 == Přísloví 30,1-19 ==


8. Středa Vůl zná svého hospodáře, osel jesle svého pána, ale můj lid je nechápavý. Izaiáš 1,3

Nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. Efezským 5,17

== Lukáš 11,1-4 == Přísloví 31,1-8 ==

Nanebevstoupení Páně Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Jan 12,32


9. Čtvrtek Dám jim jedno srdce a jednu cestu, aby se mě báli po všechny dny. Jeremiáš 32,39

Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. Jan 16,7

== Lukáš 24,44-53 == Skutky 1,3-11 == Žalm 47 ==


10. Pátek Bůh svou silou učinil zemi, svým rozumem napjal nebesa. Jeremiáš 10,12

Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. Židům 11,3

== Jan 18,33-38 == Skutky 1,1-14 ==


11. Sobota Ó země, země, země, slyš slovo Hospodinovo! Jeremiáš 22,29 K

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství. Koloským 3,16a

== Efezským 6,18-24 == Skutky 1,15-26 ==


Ekumenický modlitební týden (za jednotu křesťanů

Exaudi (Vyslyš mne, Hospodine! Žalm 27,7 )

Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Jan 12,32


12. Neděle On nesl hřích mnohých. Izaiáš 53,12

Ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Ježíš řekl: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí." Lukáš 23,33-34

Lásko, jež ses čistou krví
v Getsemane potila,
jež jsi mukami hřích prvý
za nás bídné platila,
která ještě v umírání
náruč padlým otvíráš,
než se hlava mrtva sklání,
stále bídné přijímáš.
- 120,2 -

== Jan 15,26-16,4 == Efezským 3,14-21 == Žalm 27 ==


13. Pondělí Potrestej mě, Hospodine, podle práva, ale ne ve hněvu, abys mě nezničil. Jeremiáš 10,24

Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. 1.Korintským 10,13

== Ezechiel 11,14-20 == Skutky 2,1-13 ==


14. Úterý Bože, ty jsi spravedlivý ve všem, co na nás přišlo, neboť jsi jednal věrně, kdežto my jsme si počínali svévolně. Nehemiáš 9,33

Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. 1.Janova 1,9

== Lukáš 21,12-19 == Skutky 2,14-21 ==


15. Středa Jak se mám odvděčit Hospodinu, že se mne tolikrát zastal? Žalm 116,12

Ježíš řekl uzdravenému: "Vrať se domů a vypravuj, jak veliké věci ti učinil Bůh." I odešel a zvěstoval po celém městě, jak veliké věci mu učinil Ježíš. Lukáš 8,39

== Lukáš 12,8-12 == Skutky 2,22-28 ==


16. Čtvrtek Na tomto místě způsobím pokoj, praví Hospodin zástupů. Aggeus 2,10 K

Skrze Krista a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích - protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. Koloským 1,20

== Skutky 1,12-26 == Skutky 2,29-36 ==


17. Pátek Hospodin zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán. Žalm 34,19

Celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: "Bože, slituj se nade mnou hříšným!" Lukáš 18,13

== Jan 19,25-27 == Skutky 2,37-41 ==


18. Sobota Pamatuj na svého Stvořitele ve dnech svého jinošství, než nastanou zlé dny a než se dostaví léta, o kterých řekneš: "Nemám v nich zalíbení," Kazatel 12,1

Všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. Koloským 1,16

== Zachariáš 4,1-14 == Skutky 2,42-47 ==

Neděle svatodušní Ne silou, ani mocí, ale Duchem mým, praví Hospodin zástupů. Zachariáš 4,6 K


19. Neděle Změnili slávu svou v podobiznu vola, jenž jí trávu. Žalm 106,20 K

Petr odpověděl: Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého. Skutky 2,38

Ó Otče věčný, z nebe
na stádce popatř své,
jež vzdavši tobě sebe
milosti žádá tvé;
své svaté učení
nám čisté zachovávej
a k jeho plnění
nám chuť i sílu dávej,
k tvé slávy zvýšení!
- ZCČSH 106,5 -

== Jan 14,23-27 == Skutky 2,1-18 == Žalm 118,1-14 ==

Svatodušní pondělí


20. Pondělí V soužení mi zjednáš volnost. Smiluj se nade mnou, vyslyš mou modlitbu! Žalm 4,2

Ježíš řekl Petrovi: Já jsem za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. Lukáš 22,32

== Matouš 16,13-19 == 1.Korintským 12,4-11 == Žalm 118,15-29 ==


21. Úterý Hospodin mě poslal potěšit všechny truchlící. Izaiáš 61,1.2

Bůh nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. 2.Korintským 1,4

== Skutky 4,23-31 == Skutky 3,1-10 ==


22. Středa Vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho. Žalm 16,11

Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. Jan 6,68

== Skutky 8,9-25 == Skutky 3,11-16 ==


23. Čtvrtek Všechno tvorstvo je tráva a všechna jeho spolehlivost jak polní kvítí. Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky. Izaiáš 40,6.8

Nebe a země pominou, ale slova má nepominou. Lukáš 21,33 K

== Skutky 11,1-18 == Skutky 3,17-26 ==


24. Pátek Ne nám, Hospodine, ne nám, ale jménu svému dej čest, pro milosrdenství své a pro pravdu svou! Žalm 115,1 K

Když se modlíte, říkejte: Otče náš, posvěť se jméno tvé. Lukáš 11,2 K

== Skutky 11,19-26 == Skutky 4,1-12 ==


25. Sobota Hospodin naplňuje Sijón spravedlností a právem. Bude věrnou jistotou tvé budoucnosti, klenotnicí spásy, moudrosti a poznání. Izaiáš 33,5-6

Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. Jan 1,16

== Skutky 18,1-11 == Skutky 4,13-22 ==

Neděle svaté Trojice Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů, plná jest všecka země slávy jeho. Izaiáš 6,3 K


26. Neděle Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení. Izaiáš 40,30-31

Je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Filipským 2,13

Ó Pane, snažně toužím,
bys řídil život můj,
kéž věrně já ti sloužím
den po dni, při mně stůj!
Ty když mi v prsou vzplaneš,
má mysl zjasní se,
když ke mně ruku vztáhneš,
mé srdce ztiší se.
- 288,1 -

== Jan 3,1-15 == Římanům 11,32-36 == Žalm 29 ==


27. Pondělí Věnuj mi pozornost, můj lide, naslouchej mi! Ode mne vyjde zákon a mé právo svitne všem lidem. Izaiáš 51,4

Neříkám nic než to, co předpověděli proroci i Mojžíš: Mesiáš má trpět,jako prvý vstane z mrtvých a bude zvěstovat světlo lidu i pohanům. Skutky 26,22-23

== Jeremiáš 10,6-12 == Skutky 4,23-31 ==


28. Úterý Kdo může rozpoznat bludy? Zprosť mě i vin, jež jsou mi skryty! Žalm 19,13

Ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha: On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování. Titovi 3,4-5

== Izaiáš 43,8-13 == Skutky 4,32-37 ==


29. Středa Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci. Žalm 34,19a

Ježíš řekl Marii: Proč pláčeš? Koho hledáš? Jan 20,15

== Skutky 17,16-34 == Skutky 5,1-11 ==


30. Čtvrtek Vydal jsem jim svá nařízení a seznámil je se svými řády, skrze něž má člověk život, když je plní. Ezechiel 20,11

Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Matouš 5,17

== Efezským 4,1-7 == Skutky 5,12-16 ==


31. Pátek Nyní, Bože náš, vzdáváme ti chválu a oslavujeme tvé skvělé jméno. 1.Paralipomenon 29,13

Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. Koloským 2,6

== Lukáš 23,44-49 == Skutky 5,17-33 ==


KVĚTEN 2013: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2013: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]