[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2013: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ČERVEN 2013

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Bůh nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro: dával vám z nebe déšť i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí. Skutky 14,17


1. Sobota Nebesa se rozplynou jako dým a země zvetší jako roucho, rovněž tak její obyvatelé pomřou. Ale má spása bude tu věčně. Izaiáš 51,6

Slyšel jsem veliký hlas od trůnu: "Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi." Zjevení 21,3

== Jan 14,7-14 == Skutky 5,34-42 ==

1. neděle po sv. Trojici Kdo vás slyší, mne slyší; a kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá. Lukáš 10,16 K


2. Neděle Jeho velikost bude sahat až do dálav země. Micheáš 5,3

K slávě Boha Otce každý jazyk ať vyznává: Ježíš Kristus jest Pán. Filipským 2,11

Vládni mými smysly, Pane,
pomoz nad nimi vždy bdít,
abych mohl odevzdaně
na tvůj pokyn k tobě jít.
- 385,4 -

== Lukáš 16,19-31 == 1.Janova 4,16-21 == Žalm 3 ==


3. Pondělí Hle, Hospodinu, tvému Bohu, patří nebesa i nebesa nebes, země a všechno, co je na ní. 5.Mojžíšova 10,14

Bůh k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. Židům 1,2

== Lukáš 10,1-16 == Skutky 6,1-7 ==


4. Úterý Hospodin půjde před vámi, Bůh Izraele bude též uzavírat váš průvod. Izaiáš 52,12

Pavel a Barnabáš vypravovali, co všechno skrze ně Bůh učinil a jak i pohanům otevřel dveře víry. Skutky 14,27

== Jeremiáš 36,1-31 == Skutky 6,8-15 ==


5. Středa Přemohly mě nepravosti, našich nevěrností jenom ty nás zprostíš. Žalm 65,4

Bůh vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž. Koloským 2,14

== 1.Tesalonickým 2,1-12 == Skutky 7,1-16 ==


6. Čtvrtek Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte mě a jezte, co je dobré. Izaiáš 55,2

Když byl Ježíš spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřely oči a poznali ho. Lukáš 24,30-31

== Jan 21,15-19 == Skutky 7,17-43 ==


7. Pátek Všechno, co Hospodin chce, to činí na nebesích i na zemi, v mořích i ve všech propastných tůních. Žalm 135,6

Chceme snad popudit Pána k žárlivosti? Jsme snad silnější než on? 1.Korintským 10,22

== Lukáš 22,24-30 == Skutky 7,44-53 ==


8. Sobota Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k tobě pozvedám svou duši. Žalm 143,8

Ježíš spatřil celníka jménem Levi, jak sedí v celnici, a řekl mu: "Pojď za mnou." Levi nechal všeho, vstal a šel za ním. Lukáš 5,27-28

== Filipským 1,12-18 == Skutky 7,54-8,3 ==

2. neděle po sv. Trojici Pojďte ke mně všickni, kteří pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám. Matouš 11,28 K


9. Neděle Co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou. 1.Paralipomenon 29,14

Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. 1.Petrova 4,10

Vezmi ruce, uč mne sám,
co a jak kdy konat mám;
vezmi také nohy mé,
ať jsou hbity k službě tvé!
- 346,2 -

== Lukáš 14,15-24 == Efezským 2,17-22 == Žalm 13 ==


10. Pondělí Srdce člověka přemýšlí o cestě své, ale Hospodin spravuje kroky jeho. Přísloví 16,9 K

Bohatý člověk řekl: "Toto učiním: Zbořím stodoly své a větších nadělám, a tu shromáždím všecky své úrody i zboží svá." I řekl jemu Bůh: "Ó blázne, této noci požádají duše tvé od tebe, a to, cos připravil, čí bude?" Lukáš 12,18.20 K

== Přísloví 9,1-10 == Skutky 8,4-25 ==


11. Úterý Jeho moc je věčná, která nepomine. Daniel 7,14

Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky. Židům 13,8

== 2.Mojžíšova 2,11-25 == Skutky 8,26-40 ==


12. Středa Haleluja. Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem, v kruhu přímých, ve shromáždění. Žalm 111,1

Se vší moudrostí se navzájem učte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem. Koloským 3,16

== 1.Samuelova 1,1-11 == Skutky 9,1-9 ==


13. Čtvrtek Hospodine, ty jsi náš Bůh, proti tobě člověk nic nezmůže! 2.Paralipomenon 14,10

Nepřijali jste Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče! Římanům 8,15

== Matouš 15,29-39 == Skutky 9,10-19 ==


14. Pátek Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. 1.Královská 19,11-12

Co vám říkám, říkám všem: Bděte! Marek 13,37

== Lukáš 23,39-43 == Skutky 9,19-31 ==


15. Sobota Ty jsi Bůh ochotný odpouštět, milostivý a soucitný, shovívavý a nesmírně milosrdný. Nehemiáš 9,17

Odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. Lukáš 11,4

== Jeremiáš 31,7-14 == Skutky 9,32-43 ==

3. neděle po sv. Trojici Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Lukáš 19,10


16. Neděle Veliká jsou jeho znamení, mocné jsou jeho divy! Jeho království je království věčné, jeho vladařská moc po všechna pokolení. Daniel 3,33

Bůh konal skrze Pavla neobvyklé mocné činy. Skutky 19,11

Milostí Pán navštívil nás,
mocí svou nás ovládá,
s pravdou svou k nám přichází zas,
duše tvá s ním nestrádá.
V Kristu on dává spasení,
časnost ve věčnost promění,
zpívejte halelujah!
- EZ 163,2 -

== Lukáš 15,1-3.11-32 == 1.Timoteovi 1,12-17 == Žalm 12 ==


17. Pondělí Zabýval jsem se dobytkem a sykomorami. Ale Hospodin mě vzal od ovcí a rozkázal mi: "Jdi a prorokuj Izraeli, mému lidu!" Amos 7,14-15

Ježíš řekl Šimonovi: Neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi. Lukáš 5,10

== Lukáš 5,27-32 == Skutky 10,1-20 ==

1722 započala výstavba Ochranova


18. Úterý Můj nářek jsi změnil v taneční rej, vysvlékls mě z žíněného roucha, opásal jsi mě radostí. Žalm 30,12

Když Ježíš spatřil chromou ženu, zavolal ji a řekl: "Ženo, jsi zproštěna své nemoci" a vložil na ni ruce; ona se ihned vzpřímila a velebila Boha. Lukáš 13,12-13

== 2.Mojžíšova 32,30-33,1 == Skutky 10,21-33 ==


19. Středa Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky. Žalm 105,1

Nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh a splnil úkol, který jsem dostal od Pána Ježíše: hlásat evangelium o Boží milosti. Skutky 20,24

== Jan 5,1-16 == Skutky 10,34-48 ==


20. Čtvrtek Kéž zdeptaný není znovu tupen. Žalm 74,21

Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili. Matouš 25,40

== Matouš 18,15-20 == Skutky 11,1-18 ==


21. Pátek Hospodin lid svůj neodvrhne, své dědictví neopustí. Žalm 94,14

Bůh nezavrhl svůj lid, který si předem vyhlédl. Římanům 11,2

== Matouš 27,3-10 == Skutky 11,19-30 ==


22. Sobota Korunuješ rok dobrotivostí svou. Žalm 65,12 K

Bůh nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro: dával vám z nebe déšť i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí. Skutky 14,17

== Římanům 8,1-6 == Skutky 12,1-25 ==

4. neděle po sv. Trojici Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův. Galatským 6,2 K


23. Neděle Opěvovali Hospodina a vzdávali mu chválu a čest, že je dobrý, že jeho milosrdenství je věčné. Ezdráš 3,11

Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. Skutky 2,46.47

Můj dům ne silou světa
má růsti, praví Pán:
mým Duchem krásně zkvétá
můj sbor, ten slavný stan,
ta stavba ušlechtilá,
má církev vybraná,
má choť, jež zvítězila,
z níž jest má obrana.
- 182,1 -

== Lukáš 6,36-42 == Římanům 14,10-13 == Žalm 32 ==


24. Pondělí Nebesa vypravují o Boží slávě. Žalm 19,2

Když byl pokřtěn Ježíš, otevřelo se nebe a Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil." Lukáš 3,21.22

== Lukáš 1,57-80 == Skutky 13,1-12 ==


25. Úterý Moji nepravost smyj ze mne dokonale, očisť mě od mého hříchu! Žalm 51,4

Pán Ježíš Kristus sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce. Galatským 1,4

== Nehemiáš 9,1-3.29-36 == Skutky 13,13-25 ==


26. Středa Hospodin Mojžíšovi odvětil: Našel jsi u mne milost a já tě znám jménem. 2.Mojžíšova 33,17

Pevný Boží základ trvá a nese nápis "Pán zná ty, kdo jsou jeho". 2.Timoteovi 2,19

== Marek 11,20-26 == Skutky 13,26-41 ==


27. Čtvrtek Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid, hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení, a po cestě věčnosti mě veď! Žalm 139,23-24

Petr odpověděl: "Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád." Ježíš mu řekl: "Pas mé ovce!" Jan 21,17

== 1.Korintským 12,19-26 == Skutky 13,42-52 ==


28. Pátek Uznávám, že všechno můžeš a že žádný záměr tobě není neproveditelný. Jób 42,2

Co jest nemožného u lidí, možné jest u Boha. Lukáš 18,27 K

== Lukáš 23,17-26 == Skutky 14,1-20 ==


29. Sobota Když se úzkostmi svírá ve mně duch můj, ty znáš stezku mou. Žalm 142,4 K

Vezměte si k srdci, abyste si předem nepřipravovali, jak se budete hájit. Neboť já vám dám řeč i moudrost, kterou nedokáže přemoci ani vyvrátit žádný váš protivník. Lukáš 21,14-15

== 2.Korintským 13,10-13 == Skutky 14,20-28 ==

5. neděle po sv. Trojici Milostí jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Efezským 2,8


30. Neděle Nepustím tě, leč mi požehnáš. 1.Mojžíšova 32,26 K

Bůh povolal svého služebníka Ježíše a poslal ho k vám, aby vám přinesl požehnání a odvrátil každého od jeho hříchů. Skutky 3,26

Pojďte vy, jež tíha vin
jako břímě těžké tlačí,
naše hříchy nese Syn,
jeho dílo spásy stačí.
Odpuštění pro nás má,
Ježíš hříšné přijímá.
- EZD 693,3 -

== Lukáš 5,1-11 == 1.Korintským 1,18-25 == Žalm 7 ==


ČERVEN 2013: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2013: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]