[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2013: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ČERVENEC 2013

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Neboj se! Mluv a nemlč, protože já jsem s tebou. Skutky 18,9-10


1. Pondělí Budete požehnáním, až vás zachráním. Zachariáš 8,13

Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. 1.Petrova 3,9

== Lukáš 6,12-19 == Skutky 15,1-12 ==


2. Úterý Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nic neotřese. Žalm 62,7

A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. 1.Korintským 15,58

== 1.Mojžíšova 35,1-15 == Skutky 15,13-35 ==


3. Středa Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě za ruku; budu tě opatrovat. Izaiáš 42,6

Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Římanům 8,35

== Ezechiel 2,3-8 == Skutky 15,36-16,5 ==


4. Čtvrtek Kdo snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže? Malachiáš 3,2

Anděl řekl: Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Lukáš 2,10

== Skutky 15,4-12 == Skutky 16,6-15 ==


5. Pátek Budeš jako zahrada svlažená, a jako pramen vod, jehož vody nevysychají. Izaiáš 58,11 K

V Kristu je vtělena všechna plnost božství; v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil. Koloským 2,9-10

== Lukáš 22,31-34 == Skutky 16,16-22 ==


6. Sobota Ochotně ti budu obětovat, vzdávat chválu, Hospodine, tvému jménu, protože je dobré. Žalm 54,8

Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh - tak aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky věků. 1.Petrova 4,11

== Filipským 3,12-16 == Skutky 16,23-40 ==

1415 upálen mistr Jan Hus v Kostnici

6. neděle po sv. Trojici Takto praví Hospodin stvořitel tvůj: "Neboj se, nebo vykoupil jsem tě, a povolal jsem tě jménem tvým. Můj jsi ty." Izaiáš 43,1 K


7. Neděle Hospodinovo přikázání je ryzí, dává očím světlo. Žalm 19,9

Kdo by zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo by je však zachovával a učil, ten bude v království nebeském vyhlášen velkým. Matouš 5,19

Je blahoslaven před Bohem,
kdo milosrdně činí,
kdo každému rád pomůže
a s každým dobře míní.
Bůh láskou svou ho nasytí
a smilováním podchytí
a milostí svou stíní.
- 287,5 -

== Matouš 28,16-20 == Římanům 6,3-11 == Žalm 26 ==


8. Pondělí Požehnal jim Bůh a řekl jim: "Ploďte se a rozmnožujte se, a naplňte zemi, a podmaňte ji." 1.Mojžíšova 1,28 K

Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. Lukáš 12,48

== 2.Mojžíšova 14,15-22 == Skutky 17,1-15 ==


9. Úterý Ztiš se před Panovníkem Hospodinem, vždyť den Hospodinův je blízko! Sofoniáš 1,7

Blaze těm služebníkům, které pán, až přijde, zastihne bdící. Lukáš 12,37

== Skutky 2,32-40 == Skutky 17,16-34 ==


10. Středa V soužení jsem volal k Hospodinu, on mi odpověděl. Jonáš 2,3

I vlasy na vaší hlavě jsou všecky spočteny. Nebojte se. Lukáš 12,7

== Skutky 16,23-34 == Skutky 18,1-22 ==


11. Čtvrtek Svlažuješ hory z výsostí svých, aby ovocem činů tvých sytila se země. Žalm 104,13 K

Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. 1.Tesalonickým 5,18

== Matouš 18,1-6 == Skutky 18,23-19,7 ==


12. Pátek Budou sídlit v bezpečí a nikdo je nevyděsí. Ezechiel 34,28

Vykročte jistým krokem, aby to, co je chromé, docela nezchromlo, ale naopak se uzdravilo. Židům 12,13

== Jan 19,31-37 == Skutky 19,8-22 ==


13. Sobota Já vím, že vykupitel můj živ jest. Jób 19,25 K

Ježíš vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví. Židům 2,15

== Zjevení 3,1-6 == Skutky 19,23-40 ==

7. neděle po sv. Trojici Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Efezským 2,19


14. Neděle Ořte sobě ouhor, poněvadž čas jest k hledání Hospodina! Ozeáš 10,12 K

Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený. Koloským 4,5

Ó přijdiž, přijdiž roso shůry
a rozvlaž zemi žíznivou,
ať prosta jsouce tuhé kůry
vyprahlá srdce oživnou
a všecko dobré, krásné, milé
zde vypučí zas v nové síle.
- 235,2 -

== Jan 6,1-15 == Skutky 2,41-47 == Žalm 9 ==


15. Pondělí Obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost. Přísloví 12,25

Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem. Koloským 3,12-13

== 2.Paralipomenon 30,13-22 == Skutky 20,1-16 ==


16. Úterý Neříkej: "Odplatím za zlo!" Čekej na Hospodina a on tě zachrání. Přísloví 20,22

Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem. 1.Tesalonickým 5,15

== Matouš 22,1-14 == Skutky 20,17-38 ==


17. Středa Kdybych mu napsal ze svého zákona sebevíc, bude to pokládáno za něco cizího. Ozeáš 8,12

Před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší; ospravedlněni budou, kdo zákon svými činy plní. Římanům 2,13

== Zachariáš 8,9-17 == Skutky 21,1-14 ==


18. Čtvrtek Cesta Boha jest dokonalá. Žalm 18,31 K

Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Matouš 6,34

== 1.Korintským 10,16-17 == Skutky 21,15-26 ==


19. Pátek Hospodin řekl Jonášovi: Tobě je líto skočce, s kterým jsi neměl žádnou práci, jemuž jsi nedal vzrůst; přes noc vyrostl, přes noc zašel. A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města? Jonáš 4,10-11

Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky. Lukáš 5,32

== Lukáš 22,14-20 == Skutky 21,27-40 ==


20. Sobota Kámen, jejž zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným. Stalo se tak skrze Hospodina, tento div se udál před našimi zraky. Žalm 118,22-23

Přicházejte tedy ke Kristu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. 1.Petrova 2,4

== Zjevení 19,4-9 == Skutky 22,1-21 ==

8. neděle po sv. Trojici Žijte proto jako děti světla - ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Efezským 5,9


21. Neděle Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova, ujímá se sirotka i vdovy. Žalm 146,9

My milujeme jej, neboť on prve miloval nás. 1.Janova 4,19 K

Chci milovat tě, koruno má,
chci milovat tě, Bože můj,
chci milovat tě srdcem, rtoma,
též v posledním jsem boji tvůj;
chci milovat tě, kráso krás;
i v smrti tvůj jsem zas.
- 341,6 -

== Matouš 5,13-16 == Efezským 5,8-14 == Žalm 11 ==


22. Pondělí Toto praví Hospodin: "Jako jsem uvedl na tento lid všechno to veliké zlo, tak na ně uvedu všechno to dobro, které jsem jim slíbil." Jeremiáš 32,42

Neboj se, ó maličké stádce, neboť se zalíbilo Otci vašemu dáti vám království. Lukáš 12,32 K

== Jakubova 2,14-26 == Skutky 22,22-30 ==


23. Úterý Ať se zaradují všichni, kdo se k tobě utíkají. Žalm 5,12

Budete-li zachovávati přikázaní má, zůstanete v mém milování, jakož i já přikázání Otce svého zachoval jsem, i zůstávám v jeho milování. Toto mluvil jsem vám, aby radost má zůstala v vás, a radost vaše aby byla plná. Jan 15,10-11 K

== 2.Korintským 6,11-18; 7,1 == Skutky 23,1-11 ==


24. Středa Tvá slova mi byla veselím a radostí srdce. Nazývají mě tvým jménem, Hospodine, Bože zástupů. Jeremiáš 15,16

Pane, dej svým služebníkům, aby s odvahou mluvili tvé slovo. Skutky 4,29

== Jakubova 3,13-18 == Skutky 23,12-35 ==


25. Čtvrtek Smiluj se nade mnou, Bože, podlé milosrdenství svého, podlé množství slitování svých shlaď přestoupení má. Žalm 51,3 K

Ježíš řekl: Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje. Lukáš 7,47

== Lukáš 11,33-41 == Skutky 24,1-27 ==


26. Pátek Rozsívejte sobě k spravedlnosti, žněte k milosrdenství! Ozeáš 10,12 K

Oblečte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Efezským 4,24

== Jan 18,19-24 == Skutky 25,1-12 ==


27. Sobota Král Izraele, Hospodin, je uprostřed tebe, neboj se už zlého! Sofoniáš 3,15

Pilát položil Ježíšovi otázku: "Ty jsi král Židů?" On mu odpověděl: "Ty sám to říkáš." Lukáš 23,3

== Filipským 2,12-18 == Skutky 25,13-27 ==

9. neděle po sv. Trojici Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. Lukáš 12,48


28. Neděle Spasení tvého očekávám, Hospodine! 1.Mojžíšova 49,18 K

Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých; podruhé se zjeví ne už kvůli hříchu, ale ke spáse těm, kdo ho očekávají. Židům 9,28

Teď na mně jest, bych Pánu
dar vděčnosti své dal,
bych nitra svého bránu
vstříc rád mu zotvíral.
Nechť činí se mnou dále,
co určil pro mne sám.
Rád v jeho ruce stálé
svůj úděl odevzdám.
- 376,4 -

== Matouš 25,14-30 == Filipským 3,7-14 == Žalm 14 ==


29. Pondělí Skryl se Adam a žena jeho před tváří Hospodina Boha. 1.Mojžíšova 3,8 K

Nic není skrytého, co jednou nebude zjeveno, a nic utajeného, co by se nepoznalo a nevyšlo najevo. Lukáš 8,17

== 1.Královská 3,16-28 == Skutky 26,1-23 ==


30. Úterý Daniel byl z jámy vytažen a nebyla na něm shledána žádná úhona, protože věřil ve svého Boha. Daniel 6,24

Neztrácejte odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Židům 10,35

== Ezechiel 3,16-21 == Skutky 26,24-32 ==


31. Středa Kdyby tě tvůj bratr nebo tvůj syn nebo tvá dcera nebo tvá vlastní žena nebo tvůj nejmilejší přítel potají ponoukal: "Pojďme sloužit jiným bohům," neuposlechneš. 5.Mojžíšova 13,7.9

Klekám na kolena před Otcem, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích a tak abyste byli zakořeněni a zakotveni v lásce. Efezským 3,17

== Matouš 19,4-15 == Skutky 27,1-12 ==


ČERVENEC 2013: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2013: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]