[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2013: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec]

SRPEN 2013

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Můj nářek jsi změnil v taneční rej, vysvlékls mě z žíněného roucha, opásal jsi mě radostí. Žalm 30,12


1. Čtvrtek Nechť se vyvýší tvá moc, Panovníku, jak jsi prohlásil. 4.Mojžíšova 14,17

Kristus je mezi vámi mocný. 2.Korintským 13,3

== Efezským 5,15-20 == Skutky 27,13-44 ==


2. Pátek Já, Hospodin, vinici střežím, každou chvíli ji zavlažuji. Aby ji nic nepostihlo, nocí dnem ji budu střežit. Izaiáš 27,3

Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. 1.Tesalonickým 5,23

== Jan 19,9-16 == Skutky 28,1-16 ==


3. Sobota Jak dlouho se budeš zdráhat pokořit se přede mnou? 2.Mojžíšova 10,3

Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen; a kdo se ponižuje, bude povýšen. Lukáš 18,14 K

== Lukáš 12,42-48 == Skutky 28,17-31 ==

10. neděle po sv. Trojici (Neděle pro Israel)

Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví. Žalm 33,12


4. Neděle Neboj se, neboť já s tebou jsem. Izaiáš 43,5 K

Učedníci se zděsili a užasli. Říkali mezi sebou: "Kdo to jen je, že rozkazuje i větru a vodám, a poslouchají ho?" Lukáš 8,25

Budoucnost nechť co chce skrývá,
rukou Páně veden jsem;
zrak se proto klidně dívá
v dálnou neznámou mi zem.
Uč mne jíti, ne se ptáti,
vůle tvá vždy dobrá jest
na dni jednom přestávati,
s tichou odvahou jej nést!
- 415,1 -

== Lukáš 19,41-48  == Římanům 9,1-16 == Žalm 30 ==


5. Pondělí Všickni národové, které jsi učinil, přicházejíce, skláněti se budou před tebou, Pane, a ctíti jméno tvé. Žalm 86,9 K

Budu zvěstovat evangelium v krajích ležících za vámi. 2.Korintským 10,16

== Římanům 11,1-12 == 2.Královská 2,1-18 ==


6. Úterý Odvraťte se od svých zlých cest! Proč byste měli zemřít? Ezechiel 33,11

Kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné, a kdo má co k jídlu, udělej také tak. Lukáš 3,11

== Lukáš 21,5-24 == 2.Královská 4,1-7 ==


7. Středa Buď mi skalním příbytkem a budu se tam uchylovat stále. Rozhodls o mé záchraně, tys můj skalní štít, moje pevná tvrz! Žalm 71,3

Pojďte ke mně všickni, kteří pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám. Matouš 11,28 K

== Jan 4,19-26 == 2.Královská 5,1-19 ==


8. Čtvrtek Plesej a raduj se, sijónská dcero, neboť už přicházím a budu bydlet uprostřed tebe, je výrok Hospodinův. Zachariáš 2,14

Ten, od něhož je to svědectví, praví: "Ano, přijdu brzo." Amen, přijď, Pane Ježíši! Zjevení 22,20

== Římanům 11,13-24 == 2.Královská 6,8-23 ==


9. Pátek Hospodin, váš Bůh, vás přivede do odpočinutí a dá vám tuto zemi. Jozue 1,13

Usilujme, abychom vešli do toho odpočinutí. Židům 4,11

== Lukáš 23,27-31 == 2.Královská 16,1-16 ==


10. Sobota Nastane den jediný, známý jen Hospodinu, kdy nebude den ani noc; i za večerního času bude světlo. Zachariáš 14,7

Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblečme se ve zbroj světla. Římanům 13,12

== 5.Mojžíšova 4,27-40 == 2.Královská 17,1-23 ==

11. neděle po sv. Trojici Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. 1.Petrova 5,5


11. Neděle V ruce tvé jest, koho chceš zvelebiti a upevniti. 1.Paralipomenon 29,12 K

Tento člověk, kterého tu vidíte a poznáváte, uvěřil v jeho jméno; moc Ježíšova mu dala sílu a zdraví, a víra, kterou jméno Ježíšovo v něm vzbudilo, úplně ho uzdravila před vašima očima. Skutky 3,16

Skloň se k nám svou milostí,
Hospodine s výsosti;
laskavý svůj obličej
srdcím naším spatřit dej!

Učiň to, ať cestu tvou
všichni lidé naleznou;
rozsvěť všemu stvoření
světlo svého spasení!
- ZSČSH 85,1.2 -

== Lukáš 18,9-14 == Efezským 2,4-10 == Žalm 17 ==


12. Pondělí Bůh odpověděl Jóbovi: Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi a řekl moři: "Až sem smíš přijít, ale ne dál; zde se složí tvé nespoutané vlnobití!"? Jób 38,4.11

Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh. Všecky věci skrze ně učiněny jsou, a bez něho nic není učiněno, což učiněno jest. Jan 1,1.3 K

== Ezechiel 17,1-24 == 2.Královská 17,24-41 ==


13. Úterý Nenechám tě klesnout a neopustím tě. Jozue 1,5

Ke všem zaslíbením Božím bylo v Ježíši Kristu řečeno Ano. 2.Korintským 1,20

== 1.Mojžíšova 19,15-26 == 2.Královská 18,1-12 ==

1727 požehnaná sv. Večeře Páně v Berthelsdorfu


14. Středa Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je Hospodin, nyní i navěky. Žalm 125,2

Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, ať posílí vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš. 1.Tesalonickým 3,12.13

== Marek 7,24-30 == 2.Královská 18,13-37 ==


15. Čtvrtek Hledejte dobrého a ne zlého, abyste živi byli. Amos 5,14 K

Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Římanům 12,17

== 1.Petrova 5,1-5 == 2.Královská 19,1-19 ==


16. Pátek Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. Malachiáš 3,1

Jan Křtitel řekl: Já vás křtím vodou. Přichází někdo silnější než já; nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi. Lukáš 3,16

== Lukáš 22,54-62 == 2.Královská 19,20-37 ==


17. Sobota Budu mít jméno k veselí, chvále a oslavě mezi všemi národy na zemi, až uslyší o všem dobru, které pro svůj lid učiním. Jeremiáš 33,9

Kristus byl vyvýšen na pravici Boží a přijal Ducha svatého, kterého Otec slíbil. Skutky 2,33

== Izaiáš 26,1-6 == 2.Královská 22,1-13 ==

12. neděle po sv. Trojici Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Izaiáš 42,3


18. Neděle Kdo může vymluviti nesmírnou moc Hospodinovu, a vypraviti všecku chválu jeho? Žalm 106,2 K

Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. 2.Petrova 1,3

Tvůrce mocný nebe, země
a co svět se jmenuje,
jehož božství všechno plémě
v celém světě zjevuje,
tebe Pána pánů vzývám,
patřit k tvému smím nebi,
tím vědomím pookřívám,
tebe duch můj velebí.
- ZCČSH 40,1 -

== Marek 7,31-37 == Skutky 9,1-20 == Žalm 104 ==


19. Pondělí Vyuč mne, Hospodine, cestě své, abych chodil v pravdě tvé. Žalm 86,11 K

Děkujeme Bohu neustále, že jste od nás přijali slovo Boží zvěsti ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží, jímž skutečně jest. Vždyť také projevuje svou sílu ve vás, kteří věříte. 1.Tesalonickým 2,13

== Matouš 9,27-34 == 2.Královská 22,14-23,3 ==


20. Úterý Ať jsou naplněna ústa má chválením a slavením tebe. Žalm 71,8 K

Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha; ostatní vězňové je poslouchali. Skutky 16,25

== 4.Mojžíšova 12,1-15 == 2.Královská 23,4-25 ==


21. Středa Rozhlásí pokoj národům. Zachariáš 9,10 K

Ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni. Koloským 3,15

== Matouš 17,14-21 == 2.Královská 23,26-37 ==

1732 vyslání prvních misionářů z Ochranova


22. Čtvrtek Hospodin nás vyslyšel, shlédl na naše pokoření, plahočení a útlak. 5.Mojžíšova 26,7

Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých proseb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí; a Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Židům 5,7

== Jakubova 5,13-16 == 2.Královská 24,1-20 ==


23. Pátek Hospodin ochuzuje i zbohacuje, ponižuje i povyšuje. 1.Samuelova 2,7 K

Dávejte, a bude vám dáno. Lukáš 6,38

== Lukáš 23,6-12 == 2.Královská 25,2-21 ==


24. Sobota Spravedlnost vede k životu, kdežto kdo se žene za zlem, spěje k smrti. Přísloví 11,19

Mám naději v Bohu, že jednou spravedliví i nespravedliví vstanou k soudu. Skutky 24,15

== Izaiáš 57,15-19 == 2.Královská 25,22-30 ==

13. neděle po sv. Trojici Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili. Matouš 25,40


25. Neděle Hospodinu přichází, aby soudil zemi. On bude soudit svět spravedlivě a národy podle práva. Žalm 98,9

Ježíš řekl: Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal, a dokonal jeho dílo. Jan 4,34

Probuďme se, křesťané,
k pokání pravému,
pamatujíc', že nastane
den soudný každému.

Ó Bože, obratiž nás,
Bože všemohoucí,
ať pokání činíme včas
horlivé a vroucí.
- EZ 517,1.12 -

== Lukáš 10,25-37 == 1.Janova 4,7-12 == Žalm 28 ==


26. Pondělí Rozjímáme, ó Bože, milosrdenství tvé u prostřed chrámu tvého. Žalm 48,10 K

Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejme se. Židům 10,24-25

== 5.Mojžíšova 15,1-11 == Ezdráš 1,1-11 ==


27. Úterý Pomoc naše jest ve jménu Hospodina, který učinil nebe i zemi. Žalm 124,8 K

Nechť se před jménem Ježíšovým skloní každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí. Filipským 2,10

== Amos 5,4-15 == Ezdráš 3,1-13 ==


28. Středa Před protivníkem buď naše pomoc, je šalebné čekat spásu od člověka. Žalm 60,13

Ježíš řekl: "Chlapče, pravím ti, vstaň!" Mrtvý se posadil a začal mluvit; Ježíš ho vrátil jeho matce. Lukáš 7,14-15

== 5.Mojžíšova 24,10-22 == Ezdráš 4,1-24 ==


29. Čtvrtek Hospodin ti otevře svou štědrou pokladnici, nebesa, aby v pravý čas dal tvé zemi déšť a požehnal každé práci tvých rukou. 5.Mojžíšova 28,12

Otec dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Matouš 5,45

== Skutky 4,32-37 == Ezdráš 5,1-17 ==


30. Pátek Nuže, choďme v Hospodinově světle! Izaiáš 2,5

Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět. Filipským 2,14-15

== Matouš 26,47-56 == Ezdráš 6,1-22 ==


31. Sobota Ty jsi, Pane, dobrotivý a lítostivý, a hojný v milosrdenství ke všechněm, kteří tě vzývají. Žalm 86,5 K

Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově. 2.Tesalonickým 3,5

== Judova 1-2.20-25 == Ezdráš 7,1-28 ==


SRPEN 2013: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2013: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec]