[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2013: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec]

ZÁŘÍ 2013

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Netrapte se! Radost z Hospodina bude vaší záštitou. Nehemiáš 8,10

14. neděle po sv. Trojici Dobrořeč duše má Hospodinu, a nezapomínej se na všecka dobrodiní jeho. Žalm 103,2 K


1. Neděle Ty mě, Hospodine, znáš a vidíš mě, zkoušíš mé srdce, zda je s tebou. Jeremiáš 12,3

Dejte si pozor, bratří, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Židům 3,12

Mé srdce slabé jest,
než nalezne je Pán,
mé srdce nezná jistoty,
jím zmítá divý van.
Je zcela bez moci,
než ty je spoutáš sám;
ó zotroč srdce láskou svou,
pak znikne smrti tmám.
- 248,3 -

== Lukáš 17,11-19 == Římanům 8,12-17 == Žalm 119,137-144 ==


2. Pondělí Dobře jsem viděl ujařmení svého lidu v Egyptě a jeho úpění pro bezohlednost jeho poháněčů. 2.Mojžíšova 3,7

Chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. A naděje neklame. Římanům 5,3-5

== 2.Timoteovi 1,1-7 == Aggeus 1,1-15 ==


3. Úterý Jákob pak odšel cestou svou, a potkali se s ním andělé Boží. 1.Mojžíšova 32,1 K

Což není každý anděl duchem, vyslaným k službě těm, kdo mají dojít spasení? Židům 1,14

== Jan 9,24-41 == Aggeus 2,1-9.20-23 ==


4. Středa Král Daniele oslovil: Vpravdě, váš Bůh je Bůh bohů a Pán králů. Daniel 2,47

Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Římanům 8,38-39

== Filemonovi 1-22 == Nehemiáš 1,1-11 ==


5. Čtvrtek Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě. Žalm 25,5

Ježíš říká: Já jsem cesta, i pravda, i život. Žádný nepřichází k Otci než skrze mne. Jan 14,6 K

== 1.Paralipomenon 29,9-18 == Nehemiáš 2,1-20 ==


Ekumenický den stvoření


6. Pátek Hospodin činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě. I kdyby klesal, nikdy neupadne, neboť Hospodin podpírá jeho ruku. Žalm 37,23.24

Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: "Ty malověrný, proč jsi pochyboval?" Matouš 14,31

== Jan 13,31-35 == Nehemiáš 4,1-17 ==


7. Sobota Pán miluje spravedlnost a právo, Hospodinova milosrdenství je plná země. Žalm 33,5

Skrze Krista se vám zvěstuje odpuštění všech hříchů, a to i těch, jichž vás nemohl zprostit Mojžíšův zákon. Ale v něm jest ospravedlněn každý, kdo věří. Skutky 13,38-39

== 2.Tesalonickým 2,13-17 == Nehemiáš 5,1-19 ==

15. neděle po sv. Trojici Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. 1.Petrova 5,7


8. Neděle Soužení srdce mého rozmnožují se, z úzkostí mých vyveď mne. Žalm 25,17 K

Dva muži v bílém rouchu řekli: "Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet." Skutky 1,11

Bůh k zármutku i radování
zná příhodnost i pravý čas;
on po kratičkém zkušování
k nám v milosti se vrací zas,
a dřív než kdo se naděje,
svým k pomoci zas přispěje.
- 375,3 -

== Matouš 6,25-34 == 1.Petrova 5,5-11 == Žalm 119,145-152 ==


9. Pondělí Pojďte a připojte se k Hospodinu smlouvou věčnou, nepřicházející v zapomenutí. Jeremiáš 50,5 K

Kristus je prostředníkem nové smlouvy. Židům 9,15

== Filipským 4,8-14 == Nehemiáš 6,1-7,3 ==


10. Úterý Co vysloví Hospodin, jsou slova ryzí, stříbro přetavené do kadlubu v zemi, sedmkráte protříbené. Žalm 12,7

Kristus říká: Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Jan 8,31-32

== 1.Timoteovi 6,3-11 == Nehemiáš 8,1-18 ==


11. Středa Král se nezachrání velkým vojskem, rek se nevyprostí velkou zmužilostí. Žalm 33,16

Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. Marek 10,43

== Skutky 27,33-44 == Nehemiáš 9,1-3.32-37 ==


12. Čtvrtek Zaplesej, sijónská dcero, zahlahol Izraeli! Raduj se a jásej z celého srdce, dcero jeruzalémská! Rozsudek nad tebou Hospodin zrušil. Sofoniáš 3,14-15

Kristus na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. 1.Petrova 2,24

== Lukáš 10,38-42 == Nehemiáš 10,1.29-40 ==


13. Pátek Dej si pozor a velice se střez zapomenout na věci, které jsi viděl na vlastní oči. 5.Mojžíšova 4,9

Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí; procházel zemí a všem pomáhal. Skutky 10,38

== Lukáš 22,35-38 == Nehemiáš 12,27-43 ==


14. Sobota Budou lidem mým, a já budu jejich Bohem v pravdě a v spravedlnosti. Zachariáš 8,8 K

Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil. Galatským 3,29

== Lukáš 6,20-26 == Nehemiáš 13,15-22 ==

16. neděle po sv. Trojici Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu. 2.Timoteovi 1,10


15. Neděle Kéž by Izrael mými cestami chodil! Žalm 81,14

Čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy a přišel čas Hospodinův, čas odpočinutí, kdy pošle Ježíše, Mesiáše, kterého vám určil. Skutky 3,19-20

Bože, Otče věčnosti,
Stvořiteli mocný,
odpusť viny, slabosti,
smiluj se nad námi!

Ty jsi na kříž v bolesti
nesl naše hříchy,
Kriste, Králi nebeský,
smiluj se nad námi!
- EZD 687,1.2 -

== Jan 11,1-3.17-45 == 2.Timoteovi 1,7-10 == Žalm 119,153-160 ==


16. Pondělí Naslouchejte mi, vy zarputilci, vzdálení od spravedlnosti: daleko už není, nebude už prodlévat má spása. Izaiáš 46,12-13

Nezjedná Bůh právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Lukáš 18,7

== Římanům 6,18-23 == Židům 1,1-14 ==

1741 synod v Londýně: Pán Ježíš prohlášen Vrchním starším Jednoty


17. Úterý Očistím rty každého lidu a všichni budou vzývat Hospodinovo jméno a sloužit mu společnou paží. Sofoniáš 3,9

Buďme vděčni za to, že dostáváme neotřesitelné království, a služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou. Židům 12,28

== Skutky 21,8-14 == Židům 2,1-9 ==


18. Středa Hospodine,buď paží svého lidu každé ráno i naší spásou v čase soužení! Izaiáš 33,2

My, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblečme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přilbu. 1.Tesalonickým 5,8

== Marek 5,21-24.35-43 == Židům 2,10-18 ==


19. Čtvrtek Miluji Hospodina, protože vyslýchá hlas můj a pokorné modlitby mé. Žalm 116,1 K

Váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Matouš 6,8

== Filipským 1,19-26 == Židům 3,1-6 ==


20. Pátek Budu Izraeli rosou, rozkvete jako lilie. Ozeáš 14,6

Všimněte si lilií, jak rostou: nepředou ani netkají - a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Lukáš 12,27

== Jan 18,3-9 == Židům 3,7-19 ==


21. Sobota U mne jak drahá jsou myšlení tvá, Bože silný, a jak jest jich nesčíslná summa! Žalm 139,17 K

Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. 1.Korintským 13,12

== Marek 9,1-10 == Židům 4,1-13 ==

17. neděle po sv. Trojici Vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. 1.Janova 5,4


22. Neděle Šest dní pracovati budeš, a dělati všeliké dílo své. Ale dne sedmého odpočinutí jest Hospodina Boha tvého. Nebudeš dělati žádného díla. 2.Mojžíšova 20,9.10 K

Kdo vejde do Božího odpočinutí, odpočine od svého díla, tak jako Bůh odpočinul od svého. Židům 4,10-11

Sám kráčej s námi všady,
přemáhej naše vady
a nedej klesnouti!
Tak nebudem se lekat
a na nic marně čekat,
až dáš nám odpočinouti.
- 363,2 -

== Matouš 15,21-28 == Římanům 10,9-18 == Žalm 25 ==


23. Pondělí Zachovej klid a neboj se, neklesej na mysli. Izaiáš 7,4

Svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Efezským 6,10

== Marek 5,24-34 == Židům 4,14-5,10 ==


24. Úterý Říkáš: "Jsem nevinná, jeho hněv se jistě ode mne odvrátil." Hle, soudím tě za to, že říkáš: "Já jsem nezhřešila." Jeremiáš 2,35

V nebi bude větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Lukáš 15,7

== Jakubova 1,1-13 == Židům 5,11-6,8 ==


25. Středa Hospodin pravil Mojžíšovi: Nemůžeš spatřit mou tvář, neboť člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat naživu. 2.Mojžíšova 33,20

Kdo vidí mne, vidí toho, který mě poslal. Jan 12,45

== Lukáš 7,1-10 == Židům 6,9-20 ==


26. Čtvrtek Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy půjde oráč hned za žencem. Z hor bude kanout mladé víno a všechny pahorky budou oplývat vláhou. Úděl svého lidu změním, oni znovu vybudují zpustošená města a osídlí je, vysadí vinice a budou z nich pít víno, založí zahrady a budou z nich jíst ovoce. Amos 9,13-14

Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Lukáš 21,28

== Skutky 5,34-42 == Židům 7,1-10 ==


27. Pátek Vlastními ústy jsi přislíbil a vlastní rukou jsi to naplnil, jak je dnes zřejmé. 1.Královská 8,24

My vám přinášíme radostnou zprávu, že slib, daný našim praotcům, splnil Bůh nám, jejich dětem, a vzkřísil Ježíše. Skutky 13,32-33

== Jan 19,28-30 == Židům 7,11-28 ==


28. Sobota Nebuď mi tím, kdo děsí. Tys mé útočiště ve zlý den. Jeremiáš 17,17

Skrze Ježíše Krista jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. Římanům 5,2

== Matouš 14,22-33 == Židům 8,1-13 ==

18. neděle po sv. Trojici Máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra. 1.Janova 4,21


29. Neděle Sami u sebe dbejte úzkostlivě o to, abyste milovali Hospodina, svého Boha. Jozue 23,11

Střezme se, aby o někom z vás neplatilo, že v čase, dokud zaslíbení trvá, promeškal vstup do Božího odpočinutí. Židům 4,1

Buď žehnán svazek ten,
jenž v Kristu víže nás,
a kruh náš zůstaň sjednocen,
jak v nebi bude zas.
- EZ 484,1 -

== Marek 12,28-34 == Římanům 14,17-19 == Žalm 5 ==


30. Pondělí Mluvte každý svému bližnímu pravdu. Zachariáš 8,16

Neobelhávejte jeden druhého, svlečte ze sebe starého člověka i s jeho skutky. Koloským 3,9

== 1.Mojžíšova 16,6-14 == Židům 9,1-15 ==


ZÁŘÍ 2013: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2013: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec]