[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2013: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec]

ŘÍJEN 2013

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Nezapomínejme na dobročinnost a štědrost, takové oběti se Bohu líbí. Židům 13,16


1. Úterý Elíša řekl: Neboj se, s námi je jich víc než s nimi. 2.Královská 6,16

Myslete na to, co všecko Ježíš musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu. Židům 12,3

== Zjevení 14,6-16 == Židům 9,16-28 ==


2. Středa Kdo pohrdá svým druhem, hřeší, kdežto blaze tomu, kdo se slitovává nad utištěnými. Přísloví 14,21

Buďte milosrdní, jako i Otec váš milosrdný jest. Lukáš 6,36 K

== Matouš 18,10-14 == Židům 10,1-18 ==


3. Čtvrtek Ať se valí právo jako vody, spravedlnost jako proudící potok. Amos 5,24

Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Římanům 12,21

== Skutky 12,1-11 == Židům 10,19-31 ==


4. Pátek Radost mají ti, kdo radí ku pokoji. Přísloví 12,20

Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. Židům 12,14

== Matouš 26,51-54 == Židům 10,32-39 ==


5. Sobota Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, plníš mi kalich po okraj. Žalm 23,5

Děkujte Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle. Koloským 1,12

== Zjevení 22,6-10 == Židům 11,1-7 ==

19. neděle po sv. Trojici

Den díkůvzdání za úrodu Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm. Žalm 145,15


6. Neděle Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš. 1.Mojžíšova 28,15

Abraham věřil, a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat za úděl; a vydal se na cestu, ačkoli nevěděl, kam jde. Židům 11,8

Kdo s Bohem na cestu se chystá,
ten nikdy v světě nezbloudí,
pouť jeho bezpečná a jistá,
neb Bůh svým okem nad ním bdí.
Blah ten, kdo za vůdce jej má
cestou do nebes domova.
- 418,1 -

== Lukáš 12,13-21  == 2.Korintským 9,6-15 == Žalm 67 ==


7. Pondělí Je Bůh v nebesích, který odhaluje tajemství. Daniel 2,28

Je tajemství, které je zjeveno jeho svatému lidu. Bůh jim chtěl dát poznat, jak bohatá je sláva jeho tajemství mezi pohany: Je to Kristus mezi vámi, v něm máte naději na Boží slávu. Koloským 1,26-27

== Marek 10,46-52 == Židům 11,8-22 ==


8. Úterý Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý. 1.Mojžíšova 1,31

Králi věků nesmrtelnému, neviditelnému, samému moudrému Bohu budiž čest i sláva na věky věků. 1.Timoteovi 1,17 K

== Lukáš 5,12-16 == Židům 11,23-31 ==


9. Středa Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro. 1.Mojžíšova 50,20

Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Koloským 3,13

== Kazatel 12,1-8 == Židům 11,32-40 ==


10. Čtvrtek Co viděli věštci, byl klam; rozhlašují šalebné sny, přeludem utěšují. Zachariáš 10,2

Ježíš řekl Pilátovi: Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Jan 18,37

== Marek 6,7-13 == Židům 12,1-11 ==


11. Pátek Nebudu zahanben tehdy, budu-li brát zřetel na všechna tvá přikázání. Žalm 119,6

Svěřený poklad chraň mocí Ducha svatého, který v nás přebývá. 2.Timoteovi 1,14

== Matouš 27,39-44 == Židům 12,12-24 ==


12. Sobota Zdali se zapomněl smilovávati Bůh silný? Zdaž zadržel v hněvě milosrdenství svá? Žalm 77,10 K

Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Římanům 10,9

== Skutky 14,8-18 == Židům 12,25-29 ==

20. neděle po sv. Trojici Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Micheáš 6,8


13. Neděle Nebesa, vydejte krůpěje shůry, ať kane z oblaků spravedlnost; nechť se otevře země a urodí se spása a spravedlnost vyraší s ní. Já, Hospodin, to stvořím. Izaiáš 45,8

Duchem z víry naděje spravedlnosti očekáváme. Galatským 5,5 K

Vládce světa, Bože náš,
jenž svým slovem srdce pronikáš,
u tebe již otcové
docházeli spásy své.

Vyplň prosby dětí svých,
síly dopřej, ať zdoláme hřích,
dej nám srdce horlivé,
ve tvé pravdě snaživé!
- ZCČSH 158,1.2 -

== Marek 10,2-16 == 1.Tesalonickým 4,1-8 == Žalm 62 ==


14. Pondělí Když v mém nitru roste neklid, naplní mě útěcha tvá potěšením. Žalm 94,19

Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. 2.Tesalonickým 2,16-17

== 2.Mojžíšova 23,10-16 == Židům 13,1-8 ==


15. Úterý Což je mi Efrajim syn tak drahý, dítě mého potěšení? Kdykoli však o něm mluvím, znovu a znovu si ho připomínám. Proto je mé nitro nad ním zneklidněno. Slituji, slituji se nad ním, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 31,20

Syn vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Lukáš 15,20

== 2.Mojžíšova 18,13-27 == Židům 13,9-14 ==


16. Středa Hle,hořkost přehořká mi byla ku pokoji. Ty sám vytrhl jsi z jámy zániku mou duši, za sebe jsi odhodil všechny mé hříchy. Izaiáš 38,17

Ježíš řekl: "Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil?" Ona řekla: "Nikdo, Pane." Ježíš řekl: "Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!" Jan 8,10-11

== 1.Mojžíšova 24,54-67 == Židům 13,15-25 ==


17. Čtvrtek On vykoupí Izraele ze všech nepravostí jeho. Žalm 130,8 K

Bůh vyvýšil Ježíše jako vůdce a spasitele a dal mu místo po své pravici, aby přinesl Izraeli pokání a odpuštění hříchů. Skutky 5,31

== 2.Mojžíšova 19,3-9 == Lukáš 12,1-12 ==


18. Pátek Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím, všechny moje cesty jsou ti známy. Žalm 139,3

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Filipským 4,6

== Jan 18,28-32 == Lukáš 12,13-21 ==


19. Sobota Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh milosrdný, nenechá tě klesnout a nepřipustí tvou zkázu. 5.Mojžíšova 4,31

Milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Lukáš 1,50

== Kazatel 12,9-14 == Lukáš 12,22-34 ==

21. neděle po sv. Trojici Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Římanům 12,21


20. Neděle Já, já jsem váš utěšitel. Proč se tedy bojíš člověka, jenž umírá? Izaiáš 51,12

Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale víc už vám udělat nemohou. Lukáš 12,4

Bych pak i nezřel rámě,
jímž Pán mne ved,
vím přec, že nenechá mě,
že kráčím vpřed.
Ó veď mne tedy, Pane,
ó veď mne sám,
až tam má noha stane,
kde zaplesám.
- 329,3 -

== Matouš 5,38-48 == Efezským 6,10-17 == Žalm 110 ==


21. Pondělí Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. Ezechiel 36,27

Bůh nás učinil způsobilými sloužit nové smlouvě. 2.Korintským 3,6

== Římanům 12,17-21 == Lukáš 12,35-48 ==


22. Úterý Bůh stvořil člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej. 1.Mojžíšova 1,27 K

Oblečte nového člověka, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého Stvořitele. Koloským 3,10

== 1.Samuelova 26,5-24 == Lukáš 12,49-53 ==


23. Středa Dovoluji si k Panovníkovi mluvit, ač jsem prach a popel. 1.Mojžíšova 18,27

Kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Lukáš 11,10

== Přísloví 29,18-25 == Lukáš 12,54-59 ==


24. Čtvrtek Já jsem tě poznal na poušti v zemi velmi vyprahlé. Ozeáš 13,5 K

Ježíš řekl: Je mi líto zástupu. Poslat je domů hladové nechci, aby nezemdleli na cestě. Matouš 15,32

== Izaiáš 32,1-8 == Lukáš 13,1-9 ==


25. Pátek Zdaliž není jeden otec všech nás? Zdaliž Bůh jeden nestvořil nás? Proč nevěrně činiti máme jeden druhému? Malachiáš 2,10 K

Po tom poznají všickni, že jste moji učedlníci, budete-li míti lásku jedni k druhým. Jan 13,35 K

== Lukáš 22,49-53 == Lukáš 13,10-17 ==


26. Sobota Zpívejte Hospodinu, neboť vykonal důstojné činy, ať o tom zví celá země! Izaiáš 12,5

Na každý pak den nepřestávali v chrámě i po domích učiti a zvěstovati Ježíše Krista. Skutky 5,42 K

== 2.Timoteovi 2,1-6 == Lukáš 13,18-21 ==

22. neděle po sv. Trojici U tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň. Žalm 130,4


27. Neděle Vzpomeneš si na své cesty a budeš zahanbena, až tě smířím se sebou přes všechno, co jsi páchala, je výrok Panovníka Hospodina. Ezechiel 16,61.63

Neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání? Římanům 2,4

Šetř mé bídy, Bože, smiluj se,
mne oprosti od hříšnosti
z lásky otcovské!
Pro přehojnou dobrotivost svou
hříchy zahlaď, milost navrať,
Otče, odpusť vinu mou!
- ZCČSH 235,1 -

== Matouš 18,21-35 == Filipským 1,3-11 == Žalm 20 ==


28. Pondělí Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě. 1.Královská 18,37

Nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. Koloským 1,9

== Ozeáš 12,1-7 == Lukáš 13,22-30 ==


29. Úterý Služ Bohu celým srdcem a ochotnou myslí. Hospodin zkoumá srdce všech. 1.Paralipomenon 28,9

Proto jsem se ti zjevil, abych tě učinil svým služebníkem a svědkem toho, co jsi spatřil a co ti ještě dám poznat. Skutky 26,16

== Jeremiáš 19,1-13 == Lukáš 13,31-35 ==


30. Středa Nechystej nic zlého na svého bližního, který s tebou důvěřivě bydlí. Přísloví 3,29

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. 1.Korintským 13,4

== Matouš 7,1-6 == Lukáš 14,1-6 ==

Den reformace Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. 1.Korintským 3,11


31. Čtvrtek Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs. 5.Mojžíšova 31,8

Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti; běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Filipským 3,12

== Matouš 5,2-12 == Římanům 3,21-28 == Lukáš 14,7-14 ==


ŘÍJEN 2013: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2013: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec]