[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2013: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec]

LISTOPAD 2013

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Hle, království Boží je mezi vámi! Lukáš 17,21


1. Pátek Poněvadž tak Hospodin zástupů usoudil, kdo to tedy zruší? A ruku jeho vztaženou kdo odvrátí? Izaiáš 14,27 K

Staň se vůle Páně. Skutky 21,14 K

== Matouš 26,20-25 == Lukáš 14,15-24 ==


2. Sobota Nezapadlo ani jedno ze všech dobrých slov, která mluvil skrze svého služebníka Mojžíše. 1.Královská 8,56

Z milosrdné lásky našeho Boha nás navštíví ten, který přichází z výsosti. Lukáš 1,78 Petrů

== Izaiáš 1,18-27 == Lukáš 14,25-35 ==

23. neděle po sv. Trojici Král králů a Pán pánů je jediný nesmrtelný. Jemu patří čest a věčná moc. 1.Timoteovi 6,15.16


3. Neděle Blízko je ten, jenž mi zjedná spravedlnost. Kdo chce vést se mnou spory? Izaiáš 50,8

Kristus jest k ospravedlnění všelikému věřícímu. Římanům 10,4 K

Pod ochranou Nejvyššího
rozvesel se, duše má,
strážné oko Tvůrce tvého
nespí ani nedřímá.

Pakli Bůh je skrýše tvoje,
tvoje zbraň i záštita,
vítězstvím vše skončíš boje,
triumf tebe uvítá.
- 357,1.3 -

== Matouš 22,15-22 == Filipským 3,17-21 == Žalm 33 ==


4. Pondělí Jako nečistí jsme byli všichni, všechna naše spravedlnost jako poskvrněný šat. Izaiáš 64,5

Syn řekl: "Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem." Ale otec rozkázal svým služebníkům: "Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho." Lukáš 15,21-22

== 1.Petrova 2,11-17 == Lukáš 15,1-10 ==


5. Úterý Hospodine, smiluj se, vždyť se tak soužím! Žalm 31,10

Neboj se, ale mluv a nemlč. Skutky 18,9 K

== Abakuk 2,9-20 == Lukáš 15,11-32 ==


6. Středa Jejich odvrácení uzdravím, rád si je zamiluji. Ozeáš 14,5

Ježíš zločinci odpověděl: Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Lukáš 23,43

== Izaiáš 7,1-9 == Lukáš 16,1-9 ==


7. Čtvrtek Sešli světlo své a pravdu svou, to ať mne vodí do příbytků tvých. Žalm 43,3 K

Já jsem Světlo světa. Kdo mne následuje, nebude choditi v temnostech, ale bude míti Světlo života. Jan 8,12 K

== 1.Korintským 3,16-23 == Lukáš 16,10-13 ==


8. Pátek Nač odříkáváš má nařízení, proč si bereš do úst moji smlouvu? Ty přece nenávidíš kázeň, ty má slova za sebe jen házíš. Žalm 50,16-17

Co pak mi říkáte: Pane, Pane, a nečiníte, co pravím? Lukáš 6,46 K

== Lukáš 23,1-5 == Lukáš 16,14-18 ==


9. Sobota Hospodin sehnuté napřimuje. Žalm 146,8

Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma? Lukáš 24,32

== 2.Petrova 3,13-18 == Lukáš 16,19-31 ==


Dekáda míru

24. neděle po sv. Trojici Hle, nyní je čas příhodný, hle, nyní je den spásy! 2.Korintským 6,2


10. Neděle Cti otce svého i matku svou. 2.Mojžíšova 20,12 K

Proti staršímu člověku nevystupuj tvrdě, nýbrž domlouvej mu jako otci, starším ženám jako matkám. 1.Timoteovi 5,1.2

Pane, dej, ať nás nic už nerozdvojí,
nejsme sami sví, ale jenom tvoji.
Přijď a z rukou tvých, které dobře chrání,
dávej požehnání pro smutek i smích.
- EZD 699,1 -

== Lukáš 17,20-30 == Římanům 14,7-9 == Žalm 21 ==


11. Pondělí Ukládej si do měchu mé slzy. Což je v svých záznamech nemáš? Žalm 56,9

Blaze vám, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát. Lukáš 6,21

== Marek 4,1-12 == Lukáš 17,1-10 ==


12. Úterý Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. 1.Mojžíšova 28,15

Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky. Skutky 1,8

== Marek 13,9-20 == Lukáš 17,11-19 ==


13. Středa Dobrořeč, má duše, Hospodinu! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje. Žalm 103,2.3

Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom, jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce, i my vstoupili na cestu nového života. Římanům 6,4

== Židům 13,1-9 == Lukáš 17,20-37 ==


14. Čtvrtek Zdržuj mne podle slova svého, tak abych živ byl, a nezahanbuj mne v mém očekávání. Žalm 119,116 K

Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte. 1.Petrova 3,15

== 1.Janova 2,18-29 == Lukáš 18,1-8 ==


15. Pátek Bůh nebesa roztahuje, kráčí po hřebenech mořských vln, on udělal souhvězdí Lva, Orióna i Plejády a souhvězdí jižní. Jób 9,8.9

Jsme smrtelní lidé jako vy. Zvěstujeme vám, abyste se obrátili k živému Bohu, který učinil nebe, zemi, moře a všechno, co je v nich. Skutky 14,15

== Matouš 26,36-41 == Lukáš 18,9-17 ==


16. Sobota Bůh činí věci veliké, a to nevystižitelné a divné, jimž není počtu. Jób 9,10 K

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! 2.Korintským 1,3

== Marek 13,30-37 == Lukáš 18,18-30 ==

25. neděle po sv. Trojici Všickni my ukázati se musíme před soudnou stolicí Kristovou. 2.Korintským 5,10 K


17. Neděle Hle, já jim dám poznat svou moc a sílu, poznají, že moje jméno je Hospodin. Jeremiáš 16,21

Skrze Ježíše Krista jsme přijali milost apoštolského poslání, aby ke cti jeho jména uposlechly všecky národy. Římanům 1,5

Milostí Pán navštívil nás,
mocí svou nás ovládá,
s pravdou svou k nám přichází zas,
duše tvá s ním nestrádá.
V Kristu on dává spasení,
časnost ve věčnost promění,
zpívejme halelujah!
- EZ 163,2 -

== Matouš 25,31-46 == Římanům 8,18-25 == Žalm 6 ==


18. Pondělí Hospodin je skála má a hrad můj, i vysvoboditel můj. 2.Samuelova 22,2 K

Víte, komu se podobá ten, kdo slyší tato má slova a plní je? Je jako člověk, který stavěl dům: kopal, hloubil, až položil základy na skálu. Lukáš 6,47-48

== Matouš 7,21-29 == 1.Tesalonickým 1,1-10 ==


19. Úterý Často mě už od mládí sužovali, ale nepřemohli. Žalm 129,2

Ten, kdo nás spolu s vámi staví na pevný základ v Kristu, je Bůh. 2.Korintským 1,21

== Židům 10,26-31 == 1.Tesalonickým 2,1-12 ==

Den přímluv a modliteb Spravedlnost zvyšuje národ, ale hřích jest ku pohanění národům. Přísloví 14,34 K


20. Středa Hospodine, vyslyš mou modlitbu, přej mi sluchu, když o pomoc volám, nebuď k mému pláči hluchý. Žalm 39,13

Bůh setře všelikou slzu s očí jejich, a smrti již více nebude, ani kvílení, ani křiku, ani bolesti nebude více; nebo první věci pominuly. Zjevení 21,4 K

== Lukáš 13,1-9 == Římanům 2,1-11 == 1.Tesalonickým 2,13-20 ==


21. Čtvrtek Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu! Izaiáš 5,20

Vydají počet tomu, kdo je připraven soudit živé i mrtvé. 1.Petrova 4,5

== 2.Tesalonickým 1,3-12 == 1.Tesalonickým 3,1-13 ==


22. Pátek Nesesmilníš. 2.Mojžíšova 20,14 K

Manželství ať mají všichni v úctě. Židům 13,4

== Matouš 26,59-66 == 1.Tesalonickým 4,1-12 ==


23. Sobota Hospodin odvětil: "Na tvou přímluvu promíjím." 4.Mojžíšova 14,20

Máme v Boha pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. 1.Janova 5,14

== Zjevení 20,11-15 == 1.Tesalonickým 4,13-18 ==

Poslední neděle církevního roku (Neděle věčnosti)

Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Lukáš 12,35


24. Neděle Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář, jako když někdo mluví se svým přítelem. 2.Mojžíšova 33,11

Ježíš řekl Tomášovi: Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř! Jan 20,27

Já světlo jsem a svatými
můj život ctnostmi svítí;
všech temností, kdo věří mi,
můž' věčně zbaven býti;
kdo z Boha jest, vždy pozoruj
mé šlépěje a příklad můj!
- 290,2 -

== Matouš 25,1-13 == Zjevení 21,1-7 == Žalm 46 ==


25. Pondělí Je to on, Panovník Hospodin, kdo vyvádí z tenat smrti. Žalm 68,21

Máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Židům 4,14

== 5.Mojžíšova 34,1-8 == 1.Tesalonickým 5,1-11 ==


26. Úterý Někdo rozdává a přibývá mu stále, kdežto ten, kdo je skoupý, mívá nedostatek. Přísloví 11,24

Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. Lukáš 12,15

== 1.Petrova 1,13-21 == 1.Tesalonickým 5,12-28 ==


27. Středa Hospodin kralovati bude na věky věků. 2.Mojžíšova 15,18 K

Ježíš řekl: Všechno je mi dáno od mého Otce. Lukáš 10,22

== 1.Korintským 3,9-15 == 2.Tesalonickým 1,1-12 ==


28. Čtvrtek On je Bůh živý, vysvobozuje a vytrhuje. Daniel 6,28

My jsme spatřili a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, aby byl Spasitelem světa. 1.Janova 4,14

== Koloským 4,2-6 == 2.Tesalonickým 2,1-12 ==


29. Pátek Doufej v Hospodina celým srdcem svým, na rozumnost pak svou nezpoléhej. Na všech cestách svých snažuj se jej poznávati, a onť spravovati bude stezky tvé. Přísloví 3,5-6 K

Nespoléhejte na svou vlastní chytrost. Římanům 12,16

== Matouš 27,50-54 == 2.Tesalonickým 2,13-3,5 ==


30. Sobota Duch člověka odchází, on se vrací do své země, tím dnem berou za své jeho plány. Žalm 146,4

O svrchní věci pečujte, ne o zemské. Koloským 3,2 K

== Zjevení 21,10-27 == 2.Tesalonickým 3,6-18 ==


LISTOPAD 2013: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2013: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec]