[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2013: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad]

PROSINEC 2013

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: V něm život byl, a život byl světlo lidí. Jan 1,4 K

1. neděle adventní Aj, král tvůj přijde tobě spravedlivý a spasení plný. Zachariáš 9,9 K


1. Neděle Každý přinese, co může dát, podle požehnání Hospodina, tvého Boha, které ti udělil. 5.Mojžíšova 16,17

Nezapomínejme také na dobročinnost a štědrost, takové oběti se Bohu líbí. Židům 13,16

Požehnej, Pane můj, mé snaze přímé,
víc než být potěšen chci těšit jiné,
víc než být pochopen druhé chci chápat,
víc než být milován chci lásku dávat.
Učiň mne, Pane, nástrojem,
ať zářím, ať zářím tvým pokojem.
- EZD 684,2 -

== Matouš 21,1-9 == Římanům 13,8-14 == Žalm 24 ==


2. Pondělí Nebudeš s ohledem na většinu převracet právo. 2.Mojžíšova 23,2

Obnovte se duchovním smýšlením. Efezským 4,20.23

== 1.Petrova 1,8-13 == Zachariáš 1,1-6 ==


3. Úterý Vezmu si vás za lid a budu vám Bohem. 2.Mojžíšova 6,7

Všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest. Efezským 1,22-23

== Židům 10,32-39 == Zachariáš 1,7-17 ==


4. Středa Budu se veselit ze svého lidu. Nikdy víc už nebude v něm slyšet pláč ani křik. Izaiáš 65,19

Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. 2.Petrova 3,13

== Koloským 1,9-14 == Zachariáš 2,1-9 ==


5. Čtvrtek Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel. Žalm 66,20

Ježíš řekl samařské ženě: Kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho, a on by ti dal vodu živou. Jan 4,10

== 1.Tesalonickým 5,1-8 == Zachariáš 2,10-17 ==


6. Pátek On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci. Izaiáš 50,4

Časně ráno, ještě za tmy, Ježíš vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil. Marek 1,35

== Matouš 27,27-30 == Zachariáš 3,1-10 ==


7. Sobota Já jsem si ukvapeně řekl: "Jsem zapuzen, nechceš mě už vidět." Avšak vyslyšel jsi moje prosby, když jsem k tobě volal o pomoc. Žalm 31,23

Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne. Jan 10,14

== Matouš 23,37-39 == Zachariáš 4,1-14 ==

2. neděle adventní Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Lukáš 21,28


8. Neděle Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu a tvé vodě. 2.Mojžíšova 23,25

Nemějte starost a neříkejte: "Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?" Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Matouš 6,31.32

Sám Hospodin jest pastýř můj,
s ním hojnost budu mít,
vodí mne k pastvám zeleným
a k tichým vodám pít,
a k tichým vodám pít.
- ZCČSH 79,1 -

== Lukáš 21,25-33 == Jakubova 5,7-8 == 1.Samuelova 2,1-10 ==


9. Pondělí Odvrhli Hospodinovo slovo, k čemu jim bude moudrost? Jeremiáš 8,9

Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali. Efezským 1,17

== Židům 6,9-12 == Zachariáš 5,1-11 ==


10. Úterý Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. Přísloví 15,1

Budiž každý člověk rychlý k slyšení, ale zpozdilý k mluvení, zpozdilý k hněvu. Jakubova 1,19 K

== Zjevení 2,12-17 == Zachariáš 6,1-8 ==


11. Středa Prokaž dobro Sijónu svou přízní. Žalm 51,20

Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. 1.Janova 3,1

== Zjevení 2,1-7 == Zachariáš 6,9-15 ==


12. Čtvrtek Což ruka Hospodinova je krátká? Hned uvidíš, uskuteční-li se mé slovo, nebo ne. 4.Mojžíšova 11,23

Bůh je mocen učinit, co zaslíbil. Římanům 4,21

== 2.Korintským 5,1-10 == Zachariáš 7,1-14 ==


13. Pátek Ruce tvé mě učinily pevným, dej mi rozum, ať se naučím tvým přikázáním. Žalm 119,73

Toto jest přikázání mé, abyste se milovali vespolek, jako i já miloval jsem vás. Jan 15,12 K

== Lukáš 22,66-71 == Zachariáš 8,1-3.14-23 ==


14. Sobota Kdo jde za spravedlností a milosrdenstvím, najde život, spravedlnost a slávu. Přísloví 21,21

Hledejte nejprv království Božího a spravedlnosti jeho, a toto vše bude vám přidáno. Matouš 6,33 K

== 1.Tesalonickým 4,13-18 == Zachariáš 9,9-12 ==

3. neděle adventní Připravte na poušti cestu Hospodinu! Panovník Hospodin přichází s mocí. Izaiáš 40,3.10


15. Neděle Ty, kdo mě ctí, poctím, ale ti, kdo mnou pohrdají, budou zlehčeni. 1.Samuelova 2,30

Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Galatským 6,7

Tebe, Bože, chválíme,
Pane, tvoji ctíme sílu,
před tebou se skláníme,
tvému divíce se dílu.
Tys od věků navěky,
Bože mocný, veliký.
- 46,1 -

== Matouš 11,2-10 == 1.Korintským 4,1-5 == Lukáš 1,46-55  ==


16. Pondělí Spravedlivému, Hospodine, žehnáš, jako pavézou ho obklopuješ přízní. Žalm 5,13

Stůjte vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. Efezským 6,16

== Matouš 3,1-6 == Zachariáš 11,4-17 ==


17. Úterý Jákob řekl svému domu i všem, kteří byli s ním: "Zbavte se cizích bohů, které máte mezi sebou, a očisťte se." 1.Mojžíšova 35,2

Kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Lukáš 12,34

== Lukáš 1,26-38 == Zachariáš 12,9-13,1 ==


18. Středa Já jsem Hospodin. To je mé jméno. Svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepostoupím modlám. Izaiáš 42,8

Kdo by se nebál tebe, Pane, a nezveleboval jména tvého? Nebo ty sám svatý jsi. Zjevení 15,4 K

== 1.Tesalonickým 5,16-24 == Zachariáš 14,1-11 ==


19. Čtvrtek Mé slovo nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal. Izaiáš 55,11

Poslouchala nás i jedna žena jménem Lydie, obchodnice s purpurem z města Thyatir, která věřila v jediného Boha. Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel zvěstoval. Skutky 16,14

== 2.Korintským 1,18-22 == Malachiáš 1,1-14 ==


20. Pátek K tomu, co vám přikazuji, nic nepřidáte a nic z toho neuberete, ale budete dbát na příkazy Hospodina, svého Boha. 5.Mojžíšova 4,2

Dávej pozor na své jednání i na své učení. Buď v tom vytrvalý. Tak posloužíš ke spasení nejen sobě, ale i svým posluchačům. 1.Timoteovi 4,16

== Zjevení 5,1-5 == Malachiáš 2,17-3,5 ==


21. Sobota Šest dní pracovati budeš, dne pak sedmého přestaneš. 2.Mojžíšova 34,21 K

Sobota pro člověka učiněna jest, a ne člověk pro sobotu. Marek 2,27 K

== Zjevení 3,7-12 == Malachiáš 3,6-12 ==

4. neděle adventní Radujte se v Pánu vždycky; opět pravím, radujte se. Pán blízko. Filipským 4,4-5 K


22. Neděle Zákon Hospodinův jest dokonalý, očerstvující duši. Žalm 19,8 K

Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. 1.Janova 2,3

Jen z dálky jsem, ó Pane můj,
tvé slávy spatřil svit
a byl jsem rázem rozhodnut
hned domů k tobě jít.
- 259,1 -

== Lukáš 1,39-56 == Filipským 4,4-7 == Lukáš 1,68-79 ==


23. Pondělí Izrael je spasen Hospodinem spásou věčnou. Stydět a hanbit se nebudete navěky, nikdy. Izaiáš 45,17

Anděl Páně Josefovi ve snu řekl: Maria porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. Matouš 1,20.21

== Římanům 15,8-13 == Malachiáš 3,13-24 ==

Štědrý den


24. Úterý Požehnán buď Panovník, den ze dne za nás nosí břímě. Bůh je naše spása. Žalm 68,20

Množství nebeských zástupů takto chválilo Boha: "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení." Lukáš 2,13-14

== Matouš 1,1-25 == Římanům 1,1-7 == Jan 1,1-13 ==

1. svátek vánoční Slovo to tělo učiněno jest, a přebývalo mezi námi, a viděli jsme slávu jeho. Jan 1,14 K


25. Středa Dopustils, že člověk nám po hlavách jezdil, šli jsme ohněm, vodou, vyvedl jsi nás však. Žalm 66,12

Kristus řekl: Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Jan 10,27-28

Ty s námi zůstáváš
a slyšíš naše vzdechy:
tak nejsme bez útěchy,
když k ztraceným se znáš.
Byls dřív, než povstal svět,
jsi sám tím Králem králů.
Kde složil bys teď hlavu?
Tvým domovem je chlév.
- EZD 619,1 -

== Lukáš 2,1-20 == Titovi 3,4-7 == Jan 1,14-18 ==

2. svátek vánoční Drahá jest před očima Hospodinovýma smrt svatých jeho. Tobě obětovati budu oběť díků činění. Žalm 116,15.17 K


26. Čtvrtek Hospodine zástupů, ty sám jsi Bůh nade všemi královstvími země. Ty jsi učinil nebesa i zemi. Izaiáš 37,16

Požehnaný Bůh a Otec Pána našeho Jezukrista, který požehnal nám všelikým požehnáním duchovním v nebeských věcech v Kristu. Efezským 1,3 K Jan 1,19-28 ==

== Jan 1,1-14 == Židům 1,1-6 ==

== Matouš 10,16-22 == Skutky 6,8-15.7,55-60 ==


27. Pátek Hospodine, tebe milující ať jsou jako slunce vzcházející v síle své. Soudců 5,31 K

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. Efezským 5,8

== 2.Janova 1,1-7 == Jan 1,29-34 ==


28. Sobota Učiním tě velkým národem, požehnám tě. Staň se požehnáním! 1.Mojžíšova 12,2

Dobrořečte protivníkům vašim, dobrořečte, pravím, a nezlořečte. Římanům 12,14 K

== Matouš 2,13-18 == Jan 1,35-42 ==

1. neděle po Vánocích Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Jan 1,14


29. Neděle Připomínám si dávné dny, rozjímám o všech tvých skutcích, přemýšlím o činech tvých rukou. Žalm 143,5

Ujišťuji vás, že evangelium, které jste ode mne slyšeli, není z člověka. Vždyť já jsem je nepřevzal od žádného člověka ani se mu nenaučil od lidí, nýbrž zjevil mi je sám Ježíš Kristus. Galatským 1,11-12

Otče všemohoucí,
předivný v své moci,
jenž jsi dal Syna nám,
aby v lásce byl znám,
poslal's na svět jeho,
budiž chvála z něho!
- 90,1 -

== Lukáš 2,22-40 == 1.Janova 1,1-4 == Lukáš 2,29-32 ==


30. Pondělí Pijí víno z obětních misek, nejlepšími oleji se maží, ale nad Josefovou těžkou ranou se netrápí. Amos 6,6

Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Filipským 2,4

== Židům 1,5-14 == Jan 1,43-51 ==

Závěr roku Lítostivý a milostivý jest Hospodin, dlouhoshovívající a mnohého milosrdenství. Žalm 103,8 K


31. Úterý Panovník navěky nezavrhne. Zarmoutí-li, slituje se pro své velké milosrdenství. Pláč 3,31-32

Milostí jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Efezským 2,8

== Lukáš 12,35-40 == Římanům 8,31-39 == Žalm 103 ==


PROSINEC 2013: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2013: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad]