[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 | HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2014]
HESLA 2013: [kalendář | denní modlitby | perikopy | O historii Hesel]
[leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ

2013

Heslo roku:

Nemáme zde města zůstávajícího, ale onoho budoucího hledáme.

Židům 13,14 K

Verse 01


Můžete si objednat papírová Hesla (tištěné brožury formátu A6) na rok 2014 (zbývá ještě – samozřejmě teď už zdarma – i několik posledních výtisků pro rok 2013). Na Internetu jsou (rovněž zdarma) už nachystána nová Hesla na rok 2014.

K disposici jsou na tomto serveru i zdrojové a tisknutelné soubory pro generování Hesel v různých formátech.

Jednoduchý program WinHesla s diářem pro zobrazování Hesel v operačním systému Windows vytváří Michal Jungmann. Program najdete na adrese http://www.braillnet.cz/~jungmann/hesla.htm.

Oficiální stránka německého vydavatele Hesel je http://www.losungen.de.


OBSAH


Úvodní slovo ke 283. ročníku Hesel

Bible po kapkách

Milí čtenáři,

Stalo se jistě vnuknutím, že onehdy před 280 lety herrnhutští občané počínali každý svůj den ve znamení biblického verše. A již roku 1731 vyšla poprvé knížečka s vylosovanými biblickými citáty, známá později pod názvem Losungen – u nás Hesla. Biblické oddíly, odstavce a souvětí jsou slova významově propojená jako kratší či delší řetízky. Jsou věty, které samy o sobě nedávají smysl. Avšak v Heslech byly už dávno vybrány takové, které samy o sobě nejenže obstojí, ale mají i jedinečný význam, jenž může samostatně poradit čtenáři v jeho nejistotách.

V Herrnhutu (Ochranově) se koná losování z výběru veršů starozákonních na tři roky dopředu. Během této doby volí komise vhodné protějšky z Nového zákona včetně vedlejších odkazů. Hesla jsou převáděna do několika desítek jazyků a nářečí. Slouží více církvím po celém světě a podporují tak i vědomí ekumenické sounáležitosti. Nechť jsou požehnána Hesla, tato bible po kapkách všem, kdo se nad nimi zamýšlejí.

Miroslav Matouš


Já v tobě nalezl jsem darem pravé jméno a dechem věčnosti ty provázíš můj čas. V tvých rajských listech jest mi nebe rozevřeno. Jak růže, kniho knih, mně k blahu rozvila\char39s!

Když stoupla tíseň má až k míře vrchovaté, tu nepozorován dlel u mne tichý host a vedl ruku mou, když bral jsem Písmo svaté a slovem rozjasnil mou šerou budoucnost.

Když k mému volání měl Hospodin co říci, v mé lampě hořící co nejvíc knůtek stáh\char39 a rázem utlumil mou mysl pátrající a bleskem rozžehl své světlo v temnotách.

(Miroslav Matouš: Pouť za světlem)

Biblj swa=
tá. To gest,
Knjha, w njž se w=
ssecka Pjsma S. Staré=
ho y Nowého Zákona ob=
sahugj. W nowě wyti=
sstěna, a vydána,
M.DC.XIII.

400 let letos uplývá od posledního vydání Bible kralické v roce 1613 prací staré Jednoty bratrské.

Jan Blahoslav poznal potřebu dokonalejšího překladu Písma podle původního textu a musel k tomu vybojovat nejednoduchý zápas s odpůrci hlubšího vzdělání. Prostějovský synod 1555 jej pověřil překladem Nového zákona. Podle jeho vzoru následovaly překlady starozákonních knih. Celá Biblí česká s výkladovými poznámkami pak byla vydána v Kralicích nad Oslavou v šesti dílech v letech 1579-1594. Jednodílka z roku 1596 měla malé písmo, proto byla vydána ještě roku 1613 ve větším formátu. Podle přepisu tohoto vydání je přetiskován kralický překlad dodnes.

Kralická Bible vstoupila do života českého evangelictví koncem 16. století, kdy jí bylo dopřáno pouze několik desetiletí svobodného působení v církvi. Exulanti, kteří museli odejít z důvodu svého vyznání, ji s sebou odnášeli jako drahocenný poklad. Své poslání plnila v následujících stoletích jako kniha zakázaná, jejíž vlastnění a čtení bylo trestné. Stala se symbolem věrnosti víře Beránkově a znamením naděje, svobody církve i národa. Nemalou měrou přispěla k udržení českého jazyka. Dnes, po čtyřech stech letech, žel, ztrácí zvláště u mladé generace na srozumitelnosti. Přesto je dobré se vracet k jejímu rytmickému a vznešenému liturgickému textu, který je někdy i věrnější originálu než novější překldy. Proto i v našich Heslech občas najdete verš v kraličtině.

V překladech mluví Bible ke každému národu a člověku v něm jeho vlastním srozumitelným jazykem o velkých činech Božích, o jeho lásce ke stvoření a milosrdenství k člověku. Je knihou, která přivodila změnu života nesčíslnému počtu lidí mnoha generací. Přináší pokoj těm, kdo jsou pronásledováni hříchem, vyvádí z bludů a zmatků, vede na cestu spásy, sjednocuje lidi láskou Kristovou.

Jiří Polma

Použité překlady bible

České převody německých originálů jsou vybrány z různých překladů bible - označeno za odkazem k biblickému textu takto:

(bez označení) - Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad, 2.vydání ERC, Praha 1984 (se svolením ČBS)
K - "Bible kralická" - poslední vydání z roku 1613
P- Nový zákon - Z původního řeckého znění přel. Dr. Ondřej M.Petrů O.P., Vídeň 1970

Písně:
Bratrský zpěvník, 4.vydání z r. 1954.
EZ – Evangelický zpěvník, Synodní rada Českobratrské církve evang., Praha 1979
EZD – Evangelický zpěvník: Dadatek, Kalich, Praha 1979
Svítá - křesťanské písně (nejen) pro mládež, Synodní rada Českobratrské církve evang. ve vyd. Kalich, Praha 1992.
ZCČSH - Zpěvník Církve československé husitské (uspořádali Zdeněk Trtík O., Ungermann O., Šimšík L.), Blahoslav, Praha 2001


Vysvětlení k soustavě Hesel

Pro každý den roku nabízí knížka Hesel tři obsahově související texty: Poté následují dva oddíly pro každodenní čtení bible: Na začátku každé neděle je uvedeno heslo, které nás bude provázet celý týden. ÖAB vybírá rovněž hesla měsíců a heslo roku.

O nedělích bývá průběžné čtení vynecháno, ale namísto to je zde uvedeno čtení z evangelia, z epištoly a ze žalmu.

Kromě nedělního žalmu ochranovská předloha uvádí rovněž čtení ze žalmu pro následující týden. Také je u všech nedělí a významných dnů uvedden doporučený text kázání - tyto texty jsou však v českém vydání Hesel shrnuty na jedno místo jako tzv. perikopy.


Denní modlitby

Neděle:
Církev Kristova. Dík za vzkříšení Kristovo a za Boží slovo. Prosba za zmocnění pro zvěstování aza požehnání pro všechny posluchače. Posvěcení neděle. Probuzení aobnova duchovního života, jednota v Duchu, bratrská láska. Prosba za rozličné církve a jejich společné svědectví.
Pondělí:
Služba církve ve světě. Zvěstování evangelia ve všech zemích. Duchovní růst ve sborech. Svědectví víry alásky nekřesťanům. Vzdělání a vybavení spolupracovníků ke službě v církvích a ve společnosti. Evangelizace. Lékařská práce.
Úterý:
Rodina, škola, zaměstnání. Naše děti, rodiče, příbuzní, přátelé. Naše práce doma, na pracovišti. Osvědčování víry v denním životě. Výchova dětí, školy, internáty, učitelé,vychovatelé. Vyučování náboženství a křesťanské výchovy, práce s mládeží, schůzky mládeže.
Středa:
Naši bližní. Sousedé, kolegové v práci, obchodní přátelé. Pomoc a útěcha pro nemocné, slepé, hluché a pro všechny postižené. Ovdovělí, osamělí, vězňové, lidé bez přístřeší, nezaměstnaní, oběti útlaku a násilí. Diakonie - domovy důchodců, ústavy s pečovatelskou službou, sociální dílo.
Čtvrtek:
Společnost. Národy a jejich vlády. Rozmáhání úsilí o mír a spravedlnost mezi národy. Ochrana před zneužitím sil vložených do lidských rukou, překonávání národnostní a rasové nenávisti. Cizinci v naší zemi, uprchlíci. Muži a ženy ve vedoucích postaveních na všech úrovních. Odpovědné zacházení s dary stvoření. Denní chléb. Zdar práce k Boží cti. Věrnost a pravdivost ve společném životě. Víra v Boží vedení ve světě a v Jeho moc léčit všechny rány.
Pátek:
Naše církev a sbor. Dík za spasitelné dílo Kristovo na kříži. Prosba za vyznání hříchů a za nové vylití Ducha, za posilu všech členů sboru ke vzájemné službě, za připravenost všech ke spolupráci na Božím díle. Prosba za zmocnění pro všechny, kteří jsou povoláni ke službě zvěstovat či pastýřsky vést sbor. Duch lásky a jednoty, budování a zachování naší práce. Služba Hesel k povzbuzování jednoty, požehnání přípravy knížky Hesel a pro její čtenáře. Přímluvné modlitby za církev Kristovu doma i ve světě.
Sobota:
Pohled zpět a výhled. Díky za Boží dary a vedení týdnem. Prosba za odpuštění přestupků a provinění. Požehnání pro neděli. Přímluvné modlitby za Izrael, lid Staré smlouvy. Připravenost církve Kristovy na jeho druhý příchod. Radostná naděje věčné slávy.


Modlitební stráž Jednoty bratrské

Následující přehled ukazuje průběh modlitebního řetězce během roku:

Rozpis modlitební stráže pro Ochranovský seniorát

Hodinpátek 1. únorasobota 2. únoraneděle 3. února
00-02 Železný Brod Praha Turnov
02-04 Koberovy Rovensko Ujkovice
04-06 Potštejn Tanvald Jablonec
06-08 Praha Turnov Jablonec
08-10 Rovensko Ujkovice Koberovy
10-12 Tanvald Železný Brod Potštejn
12-14 Turnov Jablonec Praha
14-16 Ujkovice Koberovy Rovensko
16-18 Železný Brod Potštejn Tanvald
18-20 Jablonec Praha Turnov
20-22 Koberovy Rovensko Ujkovice
22-24 Potštejn Tanvald Železný Brod


Vydání Hesel v rozličných jazycích

Hesla jsou rozšířena do celého světa a v současnosti jsou vydávána v 46-ti jazycích v Evropě, Africe, Asii a Americe:

afrikaans, albánština, amhárština, arabština, angličtina, balinézština (indonézština), bassa, batak, bečuánština (tswana), bulharština, čeština, čičewa, tradiční čínština, zjednodušená čínština, dánština, estonština, finština, francouzština, gruzínština, hindština, hmong, chorvatština, indonézština, inuktetuk (eskymáčtina), islandština, italština, japonština, kinyarwanda, kisuaheli, korejština, litevština, lotyština, lužická srbština, maďarština, miskito, němčina, nepálština, nizozemština, odiya, ovambo, papiamento, pedi, polština, portugalština, rongmei, rumunština, ruština, rwandština, slovenština, simalungun, sisvati, sranang, srbština, swahili, španělština, švédština, tamil, thaiština, tibetština, tswana, turečtina, venda, xhosa, zulština.

Hesla vycházejí také v původních biblických jazycích, tj. hebrejština a řečtina, a ve slepeckém písmu.


Tištěná verse

Hesla Jednoty bratrské na rok 2013

Podle německé předlohy "Die Losungen der Herrnhuter Brüdergemeine für das Jahr 2013" do češtiny převedl Miroslav Matouš
Obálku navrhl Petr Heřman, zhotovil Slávek Heřman.

Vydal
Petr Heřman - DÚLOS
Malá Štěpánská 6, 120 00 Praha 2

mobil: 607 726 481

http://www.dulos.cz, e-mail: hesla@dulos.cz v říjnu 2012 jako svou 15. publikaci

Sazbu programem TeX za použití rodiny písem Janon Text Moderne připravil Slávek Heřman.
Vytiskla tiskárna J+H Praha 2
Vydání první
160 stran formátu A6, náklad 3500 výtisků.

Tato Hesla vycházejí od r. 1996 rovněž
v elektronické podobě na internetové adrese:
http://www.dulos.cz/jb/hesla/

Doporučená maloobchodní cena: Laminovaná vazba 50 Kč, ručně šitá vazba 90 Kč.

Hesla Jednoty bratrské na rok 2014 objednávejte přímo u vydavatele do konce září 2013.


German edition (C) Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut
Czech edition (C) Petr Heřman - DÚLOS
Translation (C) Miroslav Matouš

ISBN 978-80-904123-3-0
ISSN 1213-1547

Úprava do HTML: Petr Heřman


[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 | HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2014]
HESLA 2013: [kalendář | denní modlitby | perikopy | O historii Hesel]
[leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]