[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2014: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

LEDEN 2014

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Učiň to, ať v jitře slyším milosrdenství tvé, neboť v tobě naději mám; oznam mi cestu, po kteréž bych choditi měl, neboť k tobě pozdvihuji duše své. Žalm 143,8 K

Nový Rok Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3,17

Jak svědčí kalendář, rok starý skončený je
a nový nastává. Však pomni, křesťane,
kdo novým člověkem se v Bohu nestane,
ten stále doposud jen v starém roku žije.
- {249/3 -


1. Středa Dal jsem jim také své dny odpočinku, aby byly znamením mezi mnou a jimi, aby věděli, že já, Hospodin, je posvěcuji. Ezechiel 20,12

Já jsem přišel, aby ovce měly život a měly ho v hojnosti. Jan 10,10

== Lukáš 4,16-21 == Jakubova 4,13-15 == Žalm 97 ==


2. Čtvrtek Nedej, abych byl ponížen, neboť v tebe doufám. Žalm 25,20 F

Naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán. Římanům 5,5

== Jozue 24,1-26 == Jan 2,1-12 ==


3. Pátek Buď rozhodný, všechen lide země, je výrok Hospodinův. Dejte se do díla, neboť jsem s vámi, je výrok Hospodina zástupů. Aggeus 2,4

Poněvadž jste horliví milovníci duchovních věcí, toho hledejte, abyste se k vzdělání církve rozhojnili. 1.Korintským 14,12 K

== 2.Mojžíšova 2,1-10 == Jan 2,13-25 ==


4. Sobota Byl v opovržení jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Izaiáš 53,3

Bůh, který řekl "ze tmy ať zazáří světlo", osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. 2.Korintským 4,6

== 1.Mojžíšova 21,1-7 == Jan 3,1-13 ==

2. Neděle po Vánocích Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan 1,14b

Když v lůnu Panny skryt dlel nekonečný Bůh,
byl v bodu uzavřen, věř nevěř, celý kruh.
- {28/3 -


5. Neděle Bůh mi poskytuje pomoc, Panovník je s těmi, kdo mě podpírají. Žalm 54,6

Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. 2.Tesalonickým 3,3

Duchem svým nás každodenně
povzbuzuj, ó Pane náš,
milost tvá nás neproměnně
slovem osvěť; ty to dáš,
bychom živě, pozorlivě
k tobě lnouce, Pane drahý,
cítili tvé lásky vztahy.
- 190,2 -

== Lukáš 2,41-52 == 1.Janova 5,11-13 == Žalm 138 ==

Zjevení Páně - Epifanias Tma ustupuje a pravé světlo již svítí. 1.Janova 2,8b


6. Pondělí Pamatuj na mne, Hospodine, pro milost k lidu svému, navštěv mne spasením svým. Žalm 106,4 K

Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení. Lukáš 2,29-30

== Matouš 2,1-12 == Efezským 3,2-6 == Jan 3,14-21 ==


7. Úterý Každá bota obouvaná do válečné vřavy a každý plášť vyválený v prolité krvi budou k spálení, budou potravou ohně. Izaiáš 9,4

Stůjte tedy zpříma, přepásáni buďte pravdou, obrněni krunýřem spravedlnosti, obuti horlivostí v šíření evangelia pokoje. Efezským 6,14-15 J

== 1.Janova 3,1-6 == Jan 3,22-30 ==


8. Středa Zpívejte Hospodinu píseň novou, chvála jeho jest od končin země. Izaiáš 42,10 K

Zachariáš byl naplněn Duchem svatým a takto prorocky mluvil: "Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid." Lukáš 1,67-68

== 1.Janova 2,12-17 == Jan 3,31-36 ==


9. Čtvrtek Když budete prodávat něco svému bližnímu nebo něco od něho budeš kupovat, nepoškozujte jeden druhého. 3.Mojžíšova 25,14

Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. Římanům 12,10

== Efezským 4,17-24 == Jan 4,1-14 ==


10. Pátek Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. Žalm 103,13

Láska tkví v tomto: ne že my jsme milovali Boha, ale to on miloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy. 1.Janova 4,10 J

== 1.Janova 1,5-7 == Jan 4,15-26 ==


11. Sobota Proč, ó Hospodine, stojíš zdaleka, a skrýváš se v čas ssoužení? Žalm 10,1 K

Jakmile Marie přišla tam, kde byl Ježíš, a spatřila ho, padla mu k nohám a řekla: "Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel." Jan 11,32

== Lukáš 1,67-79 == Jan 4,27-38 ==


Alianční modlitební týden

1. neděle po Zjevení Páně Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Římanům 8,14

Když Boha svatého chceš jako Otce znát,
dřív jeho dítětem se musíš, bratře, stát!
- {162/1 -


12. Neděle Svou tvář už před nimi nebudu skrývat, neboť jsem vylil na dům izraelský svého ducha, je výrok Panovníka Hospodina. Ezechiel 39,29

Bratří židovského původu, kteří přišli s Petrem, žasli, že i pohanům byl dán dar Ducha svatého. Skutky 10,45

Dej, by tě všechen lid náš znal,
tvou cestou bral se, v pravdě stál!
Ať všichni tebou vedeni,
tvým Duchem v lásce spojeni
v tvém těšíme se spasení.
- EZ 579,2 -

== Matouš 3,13-17 == Římanům 12,1-8 == Žalm 96 ==


13. Pondělí Neboj se, muži vzácný, pokoj tobě! Vzchop se, vzchop se! Daniel 10,19

Toužím vás spatřit, abych se s vámi sdílel o některý duchovní dar a tak vás posílil, to jest abychom se spolu navzájem povzbudili vírou jak vaší, tak mou. Římanům 1,11-12

== Skutky 10,37-48 == Jan 4,39-42 ==


14. Úterý Všechno jeho dílo je pravda, jeho cesty právo. Ty, kteří si vedou pyšně, má moc ponížit. Daniel 4,34

Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil časem svým. 1.Petrova 5,6 K

== Jozue 3,9-17 == Jan 4,43-54 ==


15. Středa Shlédni na mne, smiluj se nade mnou, dej svou sílu svému služebníku! Žalm 86,16

Apoštolové řekli Pánu: "Dej nám více víry!" Lukáš 17,5

== Koloským 2,1-7 == Jozue 1,1-18 ==


16. Čtvrtek Byly to naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Izaiáš 53,4

On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. 1.Janova 2,2

== Marek 10,13-16 == Jozue 2,1-24 ==


17. Pátek Hospodin je síla má i moje píseň; stal se mou spásou. Žalm 118,14

Otec nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. Koloským 1,13

== Lukáš 12,49-53 == Jozue 3,1-17 ==


18. Sobota Zplésalo srdce mé v Hospodinu. 1.Samuelova 2,1 K

Zůstaňte v mé lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná. Jan 15,9.11

== Matouš 6,6-13 == Jozue 4,1-5,1 ==

2. neděle po Zjevení Páně Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Jan 1,17

Věz, Boží proroci jen pro zlé Zákon psali;
ti dobří vůbec by ho nepotřebovali.
- {277/5 -


19. Neděle Hospodin je útočiště svého lidu a záštita synů Izraele. Joel 4,16

Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Jan 17,15

Ó Pane, rač nás věrně vést
tam, kde je cíl všech víry cest.
Dej spasení nám dojíti,
tvou slávu věčně spatřiti.
- 312,6 -

== Jan 2,1-11 == Římanům 12,4-16 == Žalm 143 ==


20. Pondělí Zde je můj služebník, vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pronárodům. Izaiáš 42,1

Ježíš řekl učedníkům: Víte, že ti, kdo platí u národů za první, nad nimi panují, a kdo jsou u nich velcí, utlačují je. Ne tak bude mezi vámi; ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. Marek 10,42-43

== 5.Mojžíšova 4,5-13 == Jozue 5,13-15 ==


21. Úterý Bůh řekl Mojžíšovi: Nepřibližuj se sem! Zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá. 2.Mojžíšova 3,5

Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Židům 4,16

== Marek 2,23-28 == Jozue 6,1-10 ==


22. Středa Zalíbilo se Hospodinu, aby vás sobě vzdělal v lid. 1.Samuelova 12,22 K

Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. Lukáš 12,32

== Lukáš 16,14-18 == Jozue 6,11-27 ==


23. Čtvrtek Království tvé je věčné království a vláda tvá na věčné časy od pokolení do pokolení. Žalm 145,13 F

Bůh nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. Efezským 1,9-10

== Skutky 15,22-31 == Jozue 7,1-26 ==


24. Pátek Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Ezechiel 36,26

Učedlníci naplněni byli radostí a Duchem svatým. Skutky 13,52 K

== Jan 7,1-13 == Jozue 8,1-29 ==


25. Sobota I poznají pronárody, které zůstanou vůkol, že já, Hospodin, jsem vystavěl, co bylo zbořeno, a osázel zpustošený kraj. Ezechiel 36,36

Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno – já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne. Jan 17,22-23

== 5.Mojžíšova 33,1-16 == Jozue 8,30-35 ==


Neděle Bible

3. neděle po Zjevení Páně Přijdou od východu i západu, od severu i jihu, a budou stolovat v Božím království. Lukáš 13,29

Čím více hlasů je, čím pějí odlišněji,
tím krásnější je zpěv, tím lépe písně znějí.
- {268/1 -


26. Neděle Sami jste viděli, jak jsem vás nesl na křídlech orličích a přivedl vás k sobě. 2.Mojžíšova 19,4 K

Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Filipským 1,6

Ač jenom kalně znám zřít,
zač prosí každý z nás,
přec všichni smíme v tobě mít
svou pravdu, cestu, jas.
- ZCČSH 180,6 -

== Matouš 8,5-13 == Římanům 1,14-17 == Žalm 41 ==


27. Pondělí Dobrotivý Hospodin všechněm, a slitování jeho nade všecky skutky jeho. Žalm 145,9 K

Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Matouš 6,26

== Izaiáš 19,19-25 == Jozue 9,1-27 ==


28. Úterý Blahoslavený člověk, jehož síla jest Hospodin, a ti, v jejichž srdci jsou stezky kroků jejich. Žalm 84,6 K

Když už byl Ježíš nedaleko domu, poslal k němu setník své přátele se vzkazem: "Pane, neobtěžuj se; vždyť nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu. Proto jsem se ani neodvážil k tobě přijít. Ale dej rozkaz, a můj sluha bude zdráv." Lukáš 7,6-7

== 1.Královská 17,8-16 == Jozue 10,1-15 ==


29. Středa A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných. Micheáš 5,1

Andělu církve ve Smyrně piš: Toto praví ten první i poslední, který byl mrtev a je živ: "Vím o tvém soužení a tvé chudobě, ale jsi bohat." Zjevení 2,8-9

== Rút 1,1-21 == Jozue 11,1-15 ==


30. Čtvrtek On mění časy i doby, krále sesazuje, krále ustanovuje. Daniel 2,21

Až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko království Boží. Lukáš 21,31

== Skutky 13,42-52 == Jozue 11,16-23 ==


31. Pátek Kdo nerozvážně mluví, zraňuje jako meč; jazyk moudrých uzdravuje. Přísloví 12,18 J

Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost. Efezským 4,29

== Lukáš 4,22-30 == Jozue 20,1-9 ==


LEDEN 2014: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2014: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]