[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2014: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ÚNOR 2014

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/

Heslo měsíce: Ať jest každé promluvení dobré k vzdělání užitečnému, aby dalo milost posluchačům. Efezským 4,29 K


1. Sobota Povstaniž, ó Bože, suď zemi; nebo ty dědičně vládneš všemi národy. Žalm 82,8 K

Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou. A volali velikým hlasem: "Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu, a Beránkovi." Zjevení 7,9-10

== Zjevení 15,1-4 == Jozue 21,1-45 ==

4. neděle po Zjevení Páně Pojďte, pohleďte na Boží skutky, tím, co koná mezi lidskými syny, vzbuzuje bázeň. Žalm 66,5

Kdo mnoho cestoval a všecko vidět chtěl
a Boha nepotkal, ten pranic neviděl.
- {248/6 -


2. Neděle Až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit. Já jsem vás učinil a já vás ponesu a zachráním. Izaiáš 46,4

Neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. 2.Korintským 4,16

Život nám ubíhá, den za dnem plyne,
snažme se neminout cíl, jejž dal Pán.
Z lenosti zachraň nás i všechny jiné,
kterým byl pro život stejný cíl dán.
- EZ 568,1 -

== Marek 4,35-41 == 2.Korintským 1,8-11 == Žalm 44 ==


3. Pondělí To je výrok Panovníka Hospodina: "Shromáždím k němu ještě další, k těm, kteří už k němu byli shromážděni." Izaiáš 56,8

Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí. Skutky 2,41

== Matouš 21,18-22 == Jozue 22,1-20 ==


4. Úterý Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ještě nestalo. Izaiáš 46,10

Když se naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy. Galatským 4,4

== Matouš 8,28-34 == Jozue 22,21-34 ==


5. Středa Nebudeš vynášeti pověsti lživé. 2.Mojžíšova 23,1 K

Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání. 1.Petrova 2,1

== Jeremiáš 5,20-25 == Jozue 23,1-16 ==


6. Čtvrtek Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí. Kazatel 12,13

Jestliže zachováváte královský zákon, jak je napsán v Písmu: "Milovati budeš bližního svého jako sám sebe," dobře činíte. Jakubova 2,8

== Skutky 28,1-8 == Jozue 24,1-15 ==


7. Pátek Tito v vozích, jiní v koních doufají, ale my jméno Hospodina Boha našeho sobě připomínáme. Žalm 20,8 K

Děti, varujte se modlářství. 1.Janova 5,21

== Lukáš 11,14-23 == Jozue 24,16-28 ==


8. Sobota Volám k Bohu nejvyššímu, k Bohu, jenž za mě dokončí zápas. Žalm 57,3

Časně ráno, ještě za tmy, Ježíš vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil. Marek 1,35

== Izaiáš 51,1-6 == Jozue 24,29-33 ==

Poslední neděle po Zjevení Páně Nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Izaiáš 60,2

Když v duši bydlí Bůh, tu o ní říci smím,
že věčné nádhery je stánkem přenosným.
- {219/4 -


9. Neděle Blahoslavení jsou všickni, kteříž doufají v něho. Žalm 2,12 K

Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Římanům 8,35

Kéž víc tě miluji, víc lásky jen
dej mi, můj Ježíši, na každý den.
Ó slyš tu prosbu mou,
duši mou studenou
rozehřej láskou svou:
jen lásky víc!
- 350,1 -

== Matouš 17,1-9 == 2.Korintským 4,6-10 == Žalm 54 ==


10. Pondělí K výšině zvedněte zraky a hleďte: Kdo stvořil toto všechno? Ten, který v plném počtu vyvádí zástupy hvězd a všechny volá jménem. Izaiáš 40,26

Všechno povstalo skrze slovo a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. Jan 1,3-4

== 2.Korintským 3,9-18 == Efezským 1,1-6 ==


11. Úterý U tebe jest studnice života, a v světle tvém světlo vidíme. Žalm 36,10 K

Žízní-li kdo, pojď ke mně a napij se. Jan 7,37 K

== Jan 1,43-51 == Efezským 1,7-10 ==


12. Středa Nikdo není pánem dne smrti. Kazatel 8,8 J

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; nepromarněte tento čas. Efezským 5,15-16

== Jan 3,31-36 == Efezským 1,11-14 ==


13. Čtvrtek Zachraňuješ lidi i dobytek, Hospodine. Žalm 36,7

I samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích. Římanům 8,21

== Zjevení 1,1-8 == Efezským 1,15-23 ==


14. Pátek Na dům Davidův, na toho, jenž sídlí v Jeruzalémě, vyleji ducha milosti a proseb o smilování. Zachariáš 12,10

Jakmile přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Jan 16,13

== Jan 8,12-20 == Efezským 2,1-10 ==


15. Sobota Neodvrhuj Hospodinovo kárání, neprotiv se jeho domlouvání. Přísloví 3,11

Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá. 1.Petrova 5,2

== 4.Mojžíšova 6,22-27 == Efezským 2,11-22 ==

Septuagesimae (70 dní před Velikonocemi)

Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby, ale pro tvé velké slitování. Daniel 9,18

Že Bůh tě spasit chce, snad pochopils a víš.
Že chce i bez tebe? To věříš přespříliš.
- {209/4 -


16. Neděle Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání. Joel 3,5

Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to. Jan 16,23

S námi je Bůh náš, slyšte, národy,
ze studně jeho navažte vody,
pravdy a síly, kterou znavenému
dává Pán věrný tvoru slabému.
- EZD 634,1 -

== Matouš 20,1-16 == 1.Korintským 9,24-27 == Žalm 51 ==


17. Pondělí Vaše hříchy od vás odvrátily dobrodiní. Jeremiáš 5,25 J

Dbejte na to, ať nikdo nepromešká Boží milost. Židům 12,15

== Lukáš 19,1-10 == Efezským 3,1-13 ==


18. Úterý Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Izaiáš 53,6

Když Ježíš vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. Marek 6,34

== Židům 12,12-17 == Efezským 3,14-21 ==


19. Středa Já jsem tě zasadil, révu ušlechtilou, samou spolehlivou sadbu. Jak ses mi mohla proměnit v révu planou a cizí? Jeremiáš 2,21

Divím se, že se od toho, který vás povolal milostí Kristovou, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu. Galatským 1,6

== Matouš 10,40-42 == Efezským 4,1-6 ==


20. Čtvrtek Ani ve stáří a šedinách mě, Bože, neopouštěj, dokud neseznámím toto pokolení se skutky tvé paže a s tvou bohatýrskou silou všechny, kteří přijdou. Žalm 71,18

Žila tu i prorokyně Anna, dcera Fanuelova, z pokolení Ašerova. Byla již pokročilého věku. A v tu chvíli k nim přistoupila, chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. Lukáš 2,36.38

== 1.Korintským 3,1-8 == Efezským 4,7-10 ==


21. Pátek Ty naděje Izraele, jeho spasiteli v čase soužení! Proč jsi v zemi jako host, jak pocestný, který se zdrží jen přes noc? Jeremiáš 14,8

Jak tak hovořili a uvažovali, přiblížil se k nim sám Ježíš a připojil se k nim. Ale cosi jim jakoby zakrývalo oči, takže ho nepoznali. Lukáš 24,15-16 P

== Jan 2,13-22 == Efezským 4,11-16 ==


22. Sobota Hospodine, tys mé útočiště, tys můj podíl v zemi živých! Žalm 142,6

V Kristu smíme přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou. Efezským 3,12

== 1.Korintským 1,26-31 == Efezským 4,17-24 ==

Sexagesimae (60 dní před Velikonocemi)

Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru! Židům 3,15

Stůj, kam to utíkáš, vždyť nebe v tobě je,
ne tam, kam směřují tvé bludné kročeje!
- {82/1 -


23. Neděle Mnoho zla doléhá na spravedlivého, Hospodin ho však ze všeho vysvobodí. Žalm 34,20

Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradni, ale nejsme v koncích; jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni. 2.Korintským 4,8-9

Opatruj mě z vysokosti,
Bože můj plný milosti,
zbav mě, prosím, všeho zlého,
hříšného i bolestného.
- ZCČSH 26,1 -

== Lukáš 8,4-15 == Židům 4,12-13 == Žalm 99 ==


24. Pondělí Když jsem se nepřiznal, tu mizela síla mých kostí. Neboť dnem i nocí na mne naléhala tvá ruka. Proto svůj hřích jsem ti vyjevil. Žalm 32,3-5 B

Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi, obnovte se duchovním smýšlením. Efezským 4,22-23

== 5.Mojžíšova 32,44-47 == Efezským 4,25-32 ==


25. Úterý Já, já jsem Hospodin, kromě mne žádný spasitel není. Izaiáš 43,11

Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali. Efezským 1,17

== 2.Mojžíšova 7,1-13 == Efezským 5,1-14 ==


26. Středa Hospodin souditi bude končiny země a dá sílu králi svému. 1.Samuelova 2,10 K

Sílu svého mocného působení prokázal Bůh na Kristu: Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím. Efezským 1,20-21

== Marek 6,1-6 == Efezským 5,15-20 ==


27. Čtvrtek Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život. 5.Mojžíšova 30,19

Dejte se smířit s Bohem! 2.Korintským 5,20

== Lukáš 6,43-49 == Efezským 5,21-33 ==


28. Pátek Saul řekl Davidovi: Kdypak někdo najde svého nepřítele a nechá ho odejít v dobrém? Kéž tě Hospodin odmění dobrým za to, cos mi dnes učinil! 1.Samuelova 24,20

Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. Lukáš 6,27-28

== Jan 12,34-42 == Efezským 6,1-4 ==


ÚNOR 2014: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2014: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]