[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2014: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

BŘEZEN 2014

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Jan 13,35


1. Sobota Pro jeho lásku ke mně ho spasím. Žalm 91,14 F

Ježíš se modlil: "Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň." Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. Lukáš 22,42-43

== Matouš 13,31-35 == Efezským 6,5-9 ==

1457 začátek Jednoty bratrské v Čechách

Estomihi (Budiž mi pevnou skalou. Žalm 31,3 )

Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. Lukáš 18,31

Když vzhůru k nebesům chce vyvést kroky své,
pak musíš přidržet se cesty křížové.
- {60/5 -


2. Neděle Neměli žízeň, když je vedl po pouštích, dal, že pro ně tekla voda ze skály. Izaiáš 48,21 J

Kdo by se napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. Jan 4,14

Studnice vody pro žíznící,
ze Skály věků se prýštící,
Manno, mně z nebes darovaná,
v zápasu s hříchem tys' síla má.
Slovo Páně, světlo mé,
převzácný můj poklade,
ty mne učíš cestám svým,
díš mi, komu náležím.
- 164,2 -

== Marek 8,31-38 == 1.Korintským 13,1-13 == Žalm 31 ==


3. Pondělí Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek. Izaiáš 51,11

Radujte se, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek. 1.Petrova 1,6

== Lukáš 13,31-35 == Efezským 6,10-17 ==


4. Úterý Posilnil se David v Hospodinu Bohu svém. 1.Samuelova 30,6 K

Svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho. Galatským 5,1

== Lukáš 5,33-39 == Efezským 6,18-24 ==


Začátek postní doby


5. Středa Budou proti tobě bojovat, ale nic proti tobě nezmohou, neboť já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 1,19

Slyšeli pak to zákoníci i přední kněží, a hledali, kterak by jej zahubili; nebo se ho báli, protože všecken zástup divil se učení jeho. Marek 11,18 K

== Matouš 6,16-21 == Jan 11,1-10 ==


6. Čtvrtek Ti, kteří milují spasení tvé, ať říkají vždycky: "Veleslaven budiž Bůh náš." Žalm 70,5 K

Ježíš řekl slepému: "Prohlédni! Tvá víra tě uzdravila." Ihned prohlédl, šel za ním a oslavoval Boha. A všechen lid, který to viděl, vzdal Bohu chválu. Lukáš 18,42-43

== Zachariáš 7,2-13 == Jan 11,11-19 ==


Ženy zvou ke světovému dni modliteb


7. Pátek Četli z knihy Božího zákona po oddílech a vykládali smysl, aby lid rozuměl tomu, co četli. Nehemiáš 8,8

Početný zástup rád Ježíšovi naslouchal. Marek 12,37

== Jan 8,21-30 == Jan 11,20-27 ==


8. Sobota Ach, Panovníku, Bože veliký a hrozný, který dbáš na smlouvu a milosrdenství vůči těm, kteří tě milují a dodržují tvá přikázání! Zhřešili jsme a provinili se. Daniel 9,4-5

Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Jakubova 5,16

== Daniel 5,1-30 == Jan 11,28-45 ==

Invocavit (Vzývati mne bude a vyslyším jej. Žalm 91,15 )

Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. 1.Janova 3,8b

Ó, chop se Ježíše! on jako skála nese;
kdo do ní narazí, ten o ni rozbije se.
- {40/5 -


9. Neděle V Bohu jest spasení mé a sláva má. Žalm 62,8 K

Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k nim patřím na prvním místě. 1.Timoteovi 1,15

Pane můj, prosím srdečně,
své slovo neodnímej,
i když se chovám nevděčně,
mě u sebe vždy skrývej,
ať mne mé hříchy nehubí,
tobě jen nechť se svěřím,
kéž srdce mé neotupí,
ať za tebou jen běžím.
- EZ 247,5 -

== Matouš 4,1-11 == Židům 4,14-16 == Žalm 91 ==


10. Pondělí Neumřu, nýbrž budu žít, abych vyprávěl o skutcích Božích. Žalm 118,17 F

Už jsme se sami smířili s rozsudkem smrti – to proto, abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé. 2.Korintským 1,9

== 1.Janova 3,7-12 == Jan 11,46-57 ==


11. Úterý Oči Hospodinovy obrácené jsou k spravedlivým, a uši jeho k volání jejich. Žalm 34,16 K

Nezjedná Bůh právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Lukáš 18,7-8

== Jób 1,1-22 == Jan 12,1-11 ==


12. Středa Lidský synu, srdcem přijmi a ušima slyš všechna má slova, jež k tobě mluvím! Ezechiel 3,10

Ježíš řekl: Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je. Lukáš 11,28

== 1.Korintským 10,9-13 == Jan 12,12-19 ==


13. Čtvrtek Řekl Bůh: Buď světlo! I bylo světlo. 1.Mojžíšova 1,3 K

Tma pomíjí, a světlo to pravé již svítí. 1.Janova 2,8 K

== Jakubova 4,1-10 == Jan 12,20-26 ==


14. Pátek Jste synové Hospodina, svého Boha. 5.Mojžíšova 14,1

Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. Galatským 4,6

== Židům 2,11-18 == Jan 12,27-33 ==


15. Sobota Mé srdce i mé tělo plesají vstříc živému Bohu. Žalm 84,3

Otec rozkázal svým služebníkům: "Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho; dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí!" Lukáš 15,22-23

== Zjevení 20,1-6 == Jan 12,34-36 ==


Den modliteb za utlačované a pronásledované křesťany

Reminiscere (Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine. Žalm 25,6 )

Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5,8

Bůh všechny v Synu svém jde spasit, chci ti říci.
A přece: přijati budou jen kajícníci.
- {164/5 -


16. Neděle Dal jsem se najíti těm, kteří se na mne neptávali, nalezen jsem od těch, kteří mne nehledali. Izaiáš 65,1 K

Všemi modlitbami a prosbami se modlete každého času v Duchu; k tomu bděte velmi vytrvale a proste za všechny svaté. Efezským 6,18 Ž

Jen sebe zkoušejte,
zda cestou víry jdete,
zda Kristus ve vás živ
a vy ho sledujete,
jenž tichý, pokorný
a trpělivý byl,
zda bližním sloužiti
jste chtivi ze všech sil?
- 248,1 -

== Marek 12,1-12 == Římanům 5,1-11 == Žalm 35,1-16 ==


17. Pondělí Napravte své cesty a své skutky a nechám vás přebývat na tomto místě. Jeremiáš 7,3

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Nesuďte, a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte, a bude vám odpuštěno. Lukáš 6,36-37

== Jeremiáš 26,1-24 == Jan 12,37-43 ==


18. Úterý Slova má slyš, Hospodine, porozuměj tužebnému úpění mému. Pozoruj hlasu volání mého, králi můj a Bože můj; nebo se tobě modlím. Žalm 5,2-3 K

Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých proseb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí; a Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Židům 5,7

== Jób 2,1-10 == Jan 12,44-50 ==


19. Středa Zachráním je ze všech míst, kde sídlili a ve kterých hřešili, očistím je a budou mým lidem. Ezechiel 37,23

Ježíš Kristus se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích. Titovi 2,14

== 2.Mojžíšova 17,1-7 == Jan 13,1-11 ==


20. Čtvrtek Ve své spravedlnosti nám odpovídáš činy budícími bázeň, Bože, naše spáso. Žalm 65,6

Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním. Jan 14,14

== 1.Janova 1,8 – 2,2-6 == Jan 13,12-20 ==


21. Pátek Hospodin bude Králem nad celou zemí; v onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno jediné. Zachariáš 14,9

Máme jediného Boha Otce, z něhož všecko, a my v něm, a jednoho Pána Ježíše Krista, skrze něhož všecko, i my skrze něho. 1.Korintským 8,6 K

== Lukáš 9,43-48 == Jan 13,21-30 ==


22. Sobota Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. Kazatel 3,1

Ježíš vzal k sobě svých Dvanáct a řekl jim: "Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků." Lukáš 18,31

== Galatským 2,16-21 == Jan 13,31-35 ==

Oculi (Stále upínám své oči k Hospodinu. Žalm 25,15 )

Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží. Lukáš 9,62

Duch, který obrácen je stále k Boží tváři,
smí navždy přijímat i její věčnou záři.
- {217/4 -


23. Neděle Ani jedno ze všech dobrých slov, která Hospodin mluvil k domu izraelskému, nezapadlo: všechno se uskutečnilo. Jozue 21,45

To zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh. Skutky 2,39

Nuž, spějte k němu odevšad
a s jásotem mu pějte,
své sliby plň mu každý rád
a vždy se k němu znejte,
neb rozmýšlí vše výtečně
a pomáhá nám srdečně;
čest, chválu Bohu vzdejte!
- 57,9 -

== Lukáš 9,57-62 == Efezským 5,1-8 == Žalm 35,17-28 ==


24. Pondělí Mé vlastní srdce se proti mně vzepřelo, jsem pohnut hlubokou lítostí. Nedám průchod svému planoucímu hněvu, protože jsem Bůh, a ne člověk, jsem Svatý uprostřed tebe. Ozeáš 11,8.9

A kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost, Římanům 5,20

== Lukáš 14,25-35 == Jan 13,36-38 ==


25. Úterý Člověk má v srdci mnoho plánů, ale úradek Hospodinův obstojí. Přísloví 19,21

Pavel a Silas se pokoušeli dostat do Bithynie, ale Duch Ježíšův jim to nedovolil. Skutky 16,7

== Jób 7,11-21 == Jan 14,1-7 ==


26. Středa Má ruka založila zemi, má pravice rozestřela nebesa, já je volám a ony společně předstupují. Izaiáš 48,13 J

Poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. Zjevení 14,7 J

== Marek 9,38-41-47 == Jan 14,8-14 ==

1564 biskup Jan Augusta propuštěn z Křivoklátu


27. Čtvrtek I řekl Bůh Kainovi: "Co jsi učinil? Hlas krve bratra tvého volá ke mně ze země." 1.Mojžíšova 4,10 K

A nyní, vy boháči: Hle, mzda dělníků, kteří žali vaše pole, a vy jste jim ji upřeli, volá do nebes, a křik ženců pronikl ke sluchu Hospodina zástupů. Žili jste rozmařile a hýřili jste na zemi, vykrmili jste se – pro den porážky! Odsoudili jste a zahubili jste spravedlivého. Jakubova 5,1.4-6

== Marek 8,10-21 == Jan 14,15-21 ==


28. Pátek Rúben řekl bratrům: "Neprolévejte krev!" 1.Mojžíšova 37,22

Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem. 1.Tesalonickým 5,15

== Matouš 10,34-39 == Jan 14,22-26 ==


29. Sobota Když zase vedl Hospodin zajaté Sionské, zdálo se nám to jako ve snách. Žalm 126,1 K

Beránek, který je před trůnem, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu z očí. Zjevení 7,17

== Lukáš 17,28-33 == Jan 14,27-31 ==

Laetare (Veselte se s Jeruzalémem. Izaiáš 66,10 )

Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Jan 12,24

Hle, v jednom zrníčku, v té nepatrné kleci,
je obraz nejvyšších i nejspodnějších věcí.
- {161/4 -


30. Neděle Hospodin Bůh váš jest Bůh na nebi svrchu, i na zemi dole. Jozue 2,11 K

Ježíš Kristus, ačkoliv má božskou přirozenost, nic nelpěl na své vznešenosti, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jako jeden z lidí. Filipským 2,6-7 P

V milosti kraluje Hospodin
celého vesmíru do končin
a jeho dobrotu přemnohou
nebesa obsáhnout nemohou.
- 51,1 -

== Jan 12,20-26 == 2.Korintským 1,3-7 == Žalm 92 ==


31. Pondělí Důvěrně jsem se s Abrahamem sblížil, aby přikazoval svým synům a všem, kteří přijdou po něm: "Dbejte na Hospodinovu cestu a jednejte podle spravedlnosti a práva." 1.Mojžíšova 18,19

Abrahamovi víra jest počtena za spravedlnost. Římanům 4,9 K

== 5.Mojžíšova 8,2-10 == Jan 15,1-8 ==


BŘEZEN 2014: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2014: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]