[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2014: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

DUBEN 2014

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Budete se rmoutit, ale váš zármutek se promění v radost. Jan 16,20


1. Úterý Neříkej: "Jak jednal se mnou, tak budu jednat s ním, odplatím každému podle jeho činů." Přísloví 24,29

Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Matouš 5,7

== Jób 9,14-35 == Jan 15,9-17 ==


2. Středa Nebudeš ve svém srdci chovat nenávist ke svému bratru, ale budeš trestat svého bližního podle práva, a neponeseš následky jeho hříchu. 3.Mojžíšova 19,17

Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra. Matouš 18,15

== Jan 15,9-17 == Jan 15,18-25 ==


3. Čtvrtek Kdo se posmívá chudému, tupí toho, kdo jej učinil, kdo má radost z běd, ten bez trestu nezůstane. Přísloví 17,5

Dáváš-li hostinu, pozvi chudé, zmrzačené, chromé a slepé. Blaze tobě, neboť nemají, čím ti odplatit. Lukáš 14,13-14

== 2.Korintským 4,11-18 == Jan 15,26-16,4 ==


4. Pátek Pro bídu ubohých, pro nářky úpějících, teď povstanu, praví Bůh, a zjednám právo tomu, koho ponižují. Žalm 12,6 F

Přímluvce přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Jan 16,8

== Jan 10,17-26 == Jan 16,5-11 ==


5. Sobota Občerstvím duši znavenou a každou duši tesknící ukojím. Jeremiáš 31,25

Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. 1.Petrova 5,10

== Jan 14,15-21 == Jan 16,12-15 ==

Judica (Bože, zjednej mi právo! Žalm 43,1 )

Tak jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Matouš 20,28

Je kniha života, když nečteme ji, hynem:
tou knihou Kristus je svým bytím, slovem, činem.
- {176/5 -


6. Neděle Prosazovat spravedlnost a právo je před Hospodinem výbornější než oběť. Přísloví 21,3

Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení. Jakubova 1,27

Vezmi, Pane, život můj,
své jej službě zasvěcuj;
moje dny, můj každý dech
slávu tvou vždy hlásat nech!

Vezmi ruce, uč mne sám,
co a jak kdy konat mám;
vezmi také nohy mé,
ať jsou hbity k službě tvé!
- 346,1.2 -

== Marek 10,35-45 == Židům 5,7-9 == Žalm 43 ==


7. Pondělí Ty jsi můj služebník, tebe jsem vyvolil, nezavrhl jsem tě. Izaiáš 41,9

Ne vy jste mne vyvolili, ale já jsem vás vyvolil a postavil, abyste šli a ovoce přinesli, a ovoce vaše aby zůstalo. Jan 15,16 K

== Židům 6,20-7,27 == Jan 16,16-24 ==


8. Úterý Radujte se s dcerou jeruzalémskou a jásejte nad ní všichni, kdo ji milujete! Veselte se s ní, veselte, všichni, kdo jste nad ní truchlívali. Izaiáš 66,10

Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás a v každé modlitbě za vás všechny s radostí prosím. Filipským 1,3-4

== Jób 19,21-27 == Jan 16,25-33 ==


9. Středa Hospodin je shovívavý a velkorysý, ale viníka bez trestu neponechá. Nahum 1,3

Pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, shovívavosti a velkomyslnosti, a neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání? Římanům 2,4

== Židům 9,11-15 == Jan 17,1-5 ==


10. Čtvrtek Pamatuje věčně na smlouvu svou, na slovo, které přikázal až do tisíce pokolení. Žalm 105,8 K

Slovo Páně zůstává na věky. 1.Petrova 1,25 K

== 1.Korintským 2,1-5 == Jan 17,6-13 ==


11. Pátek Jakože živ je Hospodin, budu mluvit to, co řekne můj Bůh. 2.Paralipomenon 18,13

Ježíš řekl: Nehledám vůle své, ale vůle toho, jenž mne poslal. Jan 5,30 K

== Židům 10,1.11-18 == Jan 17,14-19 ==


12. Sobota Odlož hněv a zanech rozhořčení, nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého. Žalm 37,8

Hněváte-li se, nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce. Efezským 4,26

== Zjevení 14,1-5 == Jan 17,20-26 ==

Květná neděle Musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Jan 3,14.15

Je zítra Mesiáš, je včera a je dnes,
je zjevný navěky a věčně skryt: to věz.
- {107/5 -


13. Neděle Nikdy nezbavuj má ústa slova pravdy, neboť čekám na tvůj soud. Žalm 119,43

Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: "Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech!" Matouš 21,9

Kristu Králi, Dárci spásy,
pějme písně pochvaly,
jako tenkrát, když mu hlasy
hosanna vstříc volaly.
- ZCČSH 239,1 -

== Jan 12,12-19 == Filipským 2,5-11 == Žalm 55 ==


14. Pondělí Hospodin, tvůj Bůh, je oheň sžírající, Bůh žárlivě milující. 5.Mojžíšova 4,24

Když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo tam prodávali, a řekl jim: Je psáno: "Můj dům bude domem modlitby," ale vy jste z něho udělali doupě lupičů. Lukáš 19,45-46

== Římanům 5,6-11 == Jan 18,1-11 ==

1614 zemřel bratrský kněz a historik Jan Jafet


15. Úterý Všecko na tě očekává, abys jim dával pokrm časem svým. Když jim dáváš, sbírají; když otvíráš ruku svou, nasyceni bývají dobrými věcmi. Žalm 104,27-28 K

Nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro: dával vám z nebe déšť i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí. Skutky 14,17

== Jób 38,1-11;42,1-6 == Jan 18,12-27 ==


16. Středa Hospodin pak předcházel je ve dne v sloupu oblakovém, aby je vedl cestou, v noci pak v sloupu ohnivém, aby svítil jim. 2.Mojžíšova 13,21 K

Já jsem Světlo světa. Kdo mne následuje, nebude choditi v temnostech, ale bude míti Světlo života. Jan 8,12 K

== Izaiáš 26,20-21 == Jan 18,28-40 ==

Zelený čtvrtek Památku způsobil předivnými skutky svými milostivý a milosrdný Hospodin. Žalm 111,4 K


17. Čtvrtek Byl jsi záštitou slabého, v soužení záštitou ubožáka, útočištěm před přívalem i stínem v horku. Izaiáš 25,4

Mluvil jsem vám, abyste ve mně pokoj měli. Na světě soužení míti budete, ale doufejte, já jsem přemohl svět. Jan 16,33 K

== Jan 13,1-35 == 1.Korintským 11,23-26 == Jan 19,1-16a ==

Velký pátek Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16


18. Pátek Ty jsi, Pane, dobrotivý a lítostivý, a hojný v milosrdenství ke všechněm, kteří tě vzývají. Žalm 86,5 K

Ježíš zvolal mocným hlasem: "Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha." Po těch slovech skonal. Lukáš 23,46

== Jan 19,16-30 == 2.Korintským 5,14-21 == Jan 19,16b-30 ==


19. Sobota Hospodin znovu potěší Sijón. Zachariáš 1,17

I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme. Jan 16,22

== Židům 9,24-28 == Jan 19,31-42 ==

Velikonoční neděle Byl jsem mrtev - a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. Zjevení 1,18

Věř Kristu, bratře: co kdy řekl, za čím stál,
to také vpravdě byl, to také dokázal.
- {178/5 -


20. Neděle Spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpečí navěky. Izaiáš 32,17

Ježíš říká: Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. Jan 11,25

Už svitlo jitro nedělní
a už je bílý den.
Pojďte se na to podívat,
kámen je odvalen.
- EZD 665,1 -

== Marek 16,1-8 == 1.Korintským 15,1-11 == Jan 20,1-10 ==

1414 se Jan Hus inkognito vrátil do Prahy

Velikonoční pondělí


21. Pondělí Dávejte si pozor, abyste nezapomněli na smlouvu Hospodina, svého Boha, kterou s vámi uzavřel, a neudělali si tesanou sochu, zpodobení čehokoli, co ti Hospodin, tvůj Bůh, zakázal. 5.Mojžíšova 4,23

Pokolení zlé a nevěrné se dožaduje znamení, ale nebude mu dáno jiné znamení než znamení proroka Jonáše. Jako totiž Jonáš byl v břiše velké ryby tři dni a tři noci, tak bude Syn člověka v nitru země tři dni a tři noci. Matouš 12,39-40 P

== Lukáš 24,13-35 == 1.Korintským 15,12-20 == Jan 20,11-18 ==


22. Úterý Hospodine, postav stráž k mým ústům, přede dveře mých rtů hlídku. Žalm 141,3

Služebník Kristův se nemá hádat, nýbrž má být laskavý ke všem, schopný učit a být trpělivý. 2.Timoteovi 2,24

== 1.Korintským 15,20-28 == Jan 20,19-23 ==


23. Středa Milovati budeš Hospodina Boha svého z celého srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší síly své. 5.Mojžíšova 6,5 K

My milujeme, protože on napřed miloval nás. 1.Janova 4,19 P

== 1.Korintským 15,35-49 == Jan 20,24-31 ==


24. Čtvrtek Ať to bude dobré nebo zlé, Hospodina, svého Boha, uposlechneme. Jeremiáš 42,6

Ježíš řekl Petrovi: Když jsi byl mladší, sám ses přepásával a chodil jsi, kam jsi chtěl; ale až zestárneš, vztáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede, kam nechceš. Jan 21,18

== 1.Korintským 15,50-57 == Jan 21,1-14 ==


25. Pátek Bůh vykoupí duši mou z moci pekla, když mne přijme. Žalm 49,16 K

Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu. 1.Tesalonickým 4,14

== 1.Korintským 5,6b-8 == Jan 21,15-19 ==


26. Sobota Hospodin Izákovi řekl: Požehnáni budou v semeni tvém všickni národové země. 1.Mojžíšova 26,4 K

Vy, bratří, jste dětmi zaslíbení jako Izák. Galatským 4,28

== 2.Timoteovi 2,8-13 == Jan 21,20-25 ==

Quasimodogeniti (Jako narozené děti. 1.Petrova 2,2 )

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 1.Petrova 1,3

Jsem z Boha narozen a v Kristu umírám
a v Duchu svatém žít zas nově začínám.
- {163/3 -


27. Neděle Není nic lepšího, než když se člověk raduje z toho, co koná, neboť to je jeho podíl. Kazatel 3,22

Vždycky se radujte! 1.Tesalonickým 5,16 K

Radujme se vždy společně,
chválu vzdávajíce vděčně
Bohu Otci nebeskému,
Synu i Duchu svatému.
- 230,1 -

== Jan 20,19-29 == 1.Petrova 1,3-9 == Žalm 84 ==


28. Pondělí Až se dosyta najíš a vystavíš si pěkné domy a usídlíš se, jen ať se tvé srdce nevypíná, takže bys zapomněl na Hospodina, svého Boha. 5.Mojžíšova 8,12.14

Znovu a znovu vzdávejte díky. Koloským 2,7

== Izaiáš 42,10-16 == 1.Janova 1,1-4 ==


29. Úterý Jsme daleci toho vzbouřit se proti Hospodinu a odvrátit se dnes od Hospodina. Jozue 22,29

Ať ve vás zůstává to, co jste slyšeli od počátku. Zůstane-li ve vás, co jste slyšeli od počátku, zůstanete i vy v Synu i Otci. 1.Janova 2,24

== Jób 42,7-17 == 1.Janova 1,5-10 ==


30. Středa Dám vám pastýře podle svého srdce a ti vás budou pást obezřetně a prozíravě. Jeremiáš 3,15

A v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele; potom jsou mocné činy, pak dary uzdravování, služba potřebným, řízení. 1.Korintským 12,28

== 1.Petrova 1,22-25 == 1.Janova 2,1-6 ==


DUBEN 2014: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2014: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]