[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2014: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

KVĚTEN 2014

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Galatským 3,28


1. Čtvrtek Památku způsobil předivnými skutky svými milostivý a milosrdný Hospodin. Žalm 111,4 K

Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku. 1.Korintským 11,25

== Jan 17,9-19 == 1.Janova 2,7-11 ==


2. Pátek Hle, mně patří všechny duše. Ezechiel 18,4

Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. 1.Timoteovi 2,4

== Lukáš 23,50-56 == 1.Janova 2,12-17 ==


3. Sobota Dbejte na má nařízení a dodržujte je; já jsem Hospodin, já vás posvěcuji. 3.Mojžíšova 20,8

Je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Filipským 2,13

== Jan 12,44-50 == 1.Janova 2,18-29 ==

1728 začátek Hesel v Ochranově

Misericordias Domini (Milosrdenství Hospodinova plná je země Žalm 33,5 )

Já jsem dobrý pastýř. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Jan 10,11.27.28

To světlo pokoje, ten olej vylitý,
jenž duši napájí, můj Kriste, to jsi ty.
- {8/4 -


4. Neděle Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou, neboť jsem osaměl a jsem ubohý. Žalm 25,16 F

Pán je plný soucitu a slitování. Jakubova 5,11

Ó králi slávy, Pane náš,
jenž v nebi s Otcem přebýváš,
se všemi námi lítost měj
a stádci svému požehnej!
- 277,9 -

== Jan 10,11-30 == 1.Petrova 2,21b-25 == Žalm 56 ==


5. Pondělí Ty, Hospodine, jsi ten jediný, ty jsi učinil nebe, nebesa nebes a všechen jejich zástup, zemi i vše, co je na ní, moře i vše, co je v nich. Nehemiáš 9,6

Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle. Římanům 1,20

== 4.Mojžíšova 27,12-23 == 1.Janova 3,1-10 ==


6. Úterý Nebudete-li stálí ve víře, neobstojíte! Izaiáš 7,9

Ježíš mluvil k Šimonu Petrovi: Já jsem za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. Lukáš 22,32

== 1.Korintským 4,9-16 == 1.Janova 3,11-18 ==


7. Středa Žena vzala z plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. 1.Mojžíšova 3,6

Obávám se, aby to nebylo tak, jako když had ve své lstivosti oklamal Evu, aby totiž vaše mysl neztratila nevinnost a neodvrátila se od upřímné oddanosti Kristu. 2.Korintským 11,3

== Jan 17,20-26 == 1.Janova 3,19-24 ==


8. Čtvrtek Budou se před tebou radovat, jako se radují ve žních. Izaiáš 9,2

Okusili jste, kterak dobrotivý jest Pán. 1.Petrova 2,3 K

== Efezským 4,8-16 == 1.Janova 4,1-6 ==


9. Pátek S veselím budete čerpat vodu z pramenů spásy. Izaiáš 12,3

Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. Zjevení 22,17

== Matouš 26,30-35 == 1.Janova 4,7-16a ==


10. Sobota Izraelci přinášeli dobrovolný dar Hospodinu, každý muž a žena, všechno potřebné k dílu, které skrze Mojžíše přikázal Hospodin vykonat. 2.Mojžíšova 35,29

Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť radostného dárce miluje Bůh. 2.Korintským 9,7

== Jan 14,1-6 == 1.Janova 4,16b-21 ==

Jubilate (Plésej Hospodinu všecka země! Žalm 66,1 )

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 2.Korintským 5,17

Kdo sobě ztratil se a odpoután je cele,
ten našel Boha, mír i svého Spasitele.
- {61/2 -


11. Neděle Pozdvihuji očí svých k horám, odkud by mi přišla pomoc. Pomoc má jest od Hospodina, který učinil nebe i zemi. Žalm 121,1-2 K

Řekne mu Tomáš: "Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?" Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život." Jan 14,5-6

On má mým potěšením býti,
mým klenotem, mou zálibou.
V něm nechť se moje srdce sytí
a oči mají pastvu svou.
Ať mnohými svět milován,
mou láskou budiž Ježíš sám.
- 334,2 -

== Jan 15,1-8 == 1.Janova 5,1-4 == Žalm 66 ==


12. Pondělí Zjeviž se, ó Hospodine, v síle své, a budemeť zpívati a oslavovati udatnost tvou. Žalm 21,14 K

Plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce! Efezským 5,19

== Římanům 1,18-25 == 1.Janova 5,1-5 ==


13. Úterý Hospodin ať vás rozmnoží, vás i vaše syny! Žalm 115,14

Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. 1.Janova 3,1

== 2.Korintským 5,11-18 == 1.Janova 5,6-12 ==


14. Středa Běda bláznivým prorokům, kteří následují svého vlastního ducha, ale pranic neviděli. Ezechiel 13,3

Mnozí mi řeknou v onen den: "Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?" A tehdy já prohlásím: "Nikdy jsem vás neznal." Matouš 7,22-23

== Jan 8,31-36 == 1.Janova 5,13-21 ==


15. Čtvrtek Kdo uděluje chudému, půjčuje Hospodinu, a on za dobrodiní jeho odplatí jemu. Přísloví 19,17 K

Samaritán dal hostinskému dva denáry a řekl: "Postarej se o něj, a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet." Lukáš 10,35

== Římanům 8,7-11 == 2.Janova 1-6 ==


16. Pátek Vrať mi zas radost spásy své a duchem štědrosti mne potěš. Žalm 51,14 F

Milosrdenství vám a pokoj i láska budiž rozmnožena. Judova 1,2 K

== Jan 19,1-7 == 2.Janova 7-13 ==


17. Sobota Samuel řekl: Dopustili jste se všeho toho zla, avšak jsem dalek toho, abych se přestal za vás modlit. 1.Samuelova 12,20.23

Každý velekněz má mít soucit s těmi, kdo chybují a bloudí, protože sám také podléhá slabosti. Židům 5,2

== Zjevení 22,1-5 == 3.Janova 1-15 ==

Cantate (Zpívejte Pánu píseň novou. Žalm 98,1 )

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. Žalm 98,1

Můj nástroj nezní sám, hle, já to jsem, jenž hraji;
a prsty Boží zas mou duši rozchvívají.
- {311/5 -


18. Neděle Před sebou máš, Panovníku, všechny moje tužby a můj nářek utajen ti není. Žalm 38,10

Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu! Jakubova 5,13

Hospodin, jenž s námi byl,
vždycky s námi bude,
rámě jeho otcovské
ochrání nás všude.
On nás cestou života
provází a sílí,
nakonec i přivede
k blaženému cíli.
- ZCČSH 24,5 -

== Matouš 11,25-30 == Koloským 3,12-17 == Žalm 98 ==


19. Pondělí Dobrořečte národové Bohu našemu, a ohlašujte hlas chvály jeho. Zachoval při životu duši naši, aniž dopustil, aby se poklesla noha naše. Žalm 66,8-9 K

Bůh nás vyvolil, abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy. Efezským 1,12

== Jakubova 1,17-27 == Jonáš 1,1-16 ==


20. Úterý Milosrdenství tvého, Hospodine, plná jest země, ustanovením svým vyuč mne. Žalm 119,64 K

Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. 1.Petrova 4,10

== Lukáš 19,36-40 == Jonáš 2,1-11 ==


21. Středa To slovo je ti velmi blízko, ve tvých ústech a ve tvém srdci, abys je dodržoval. 5.Mojžíšova 30,14

Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Matouš 7,24

== Římanům 15,14-21 == Jonáš 3,1-10 ==


22. Čtvrtek Budiž nám přítomná ochotnost Hospodina Boha našeho, a díla rukou našich potvrď mezi námi, díla, pravím, rukou našich potvrď. Žalm 90,17 K

V Joppe žila učednice jménem Tabita. Konala mnoho dobrých skutků a štědře rozdávala almužny. Skutky 9,36

== 1.Korintským 14,6-19 == Jonáš 4,1-11 ==


23. Pátek Nakládal jsi se mnou milosrdně, dals mi život a tvůj dohled střežil mého ducha. Jób 10,12

Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdráv – tak jako se dobře daří tvé duši. 3.Janova 1,2

== Lukáš 22,39-46 == Galatským 1,1-9 ==


24. Sobota Nač bych tedy nyní očekával, Pane? Očekávání mé jest na tebe. Žalm 39,8 K

Ježíš řekl: Buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě zachránila. Matouš 9,22

== Jan 6,60-69 == Galatským 1,10-24 ==


Týden oběti za misii

Rogate (Modlete se!)

Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel. Žalm 66,20

Chceš pravé modlitby a prosby, bratře, znát?
Jdi do sebe a hleď, co Pán chce, vyzkoumat.
- {237/1 -


25. Neděle Hospodin potěšil svůj lid, vykoupil Jeruzalém. Izaiáš 52,9

Kristus Ježíš dal sám sebe jako výkupné za všechny. 1.Timoteovi 2,5-6

Moudrosti poklad z nebe
je slovo Boží nám,
jímž k poznání nám sebe
přivádí Pán Bůh sám;
toť světlo k zjevení
nám v Kristu Boží tváře
na věčné spasení,
k životu sladká vůně
a v mdlobách sílení.
- EZ 446,1 -

== Jan 16,23-33 == 1.Timoteovi 2,1-6 == Žalm 95 ==


26. Pondělí Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl. Žalm 73,26

V naději jsme bezpečně a pevně zakotveni, jí pronikáme až do nitra nebeské svatyně. Židům 6,19

== 1.Královská 3,5-15 == Galatským 2,1-10 ==


27. Úterý Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině. Izaiáš 35,6

Anděl mi ukázal řeku živé vody, čiré jako křišťál, která vyvěrala u trůnu Božího a Beránkova. Uprostřed města na náměstí, z obou stran řeky, bylo stromoví života. Zjevení 22,1-2

== 2.Mojžíšova 17,8-13 == Galatským 2,11-21 ==

1564 v Ženevě zemřel Jan Kalvín


28. Středa Moji bratří zavinili, že lid ztratil odvahu. Ale já jsem se cele oddal Hospodinu, svému Bohu. Jozue 14,8

Probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření! Zjevení 3,2

== Lukáš 11,1-4 == Galatským 3,1-14 ==

Nanebevstoupení Páně Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Jan 12,32


29. Čtvrtek Já budu, praví Hospodin, zdí ohnivou vůkol Jeruzaléma, a slávou budu u prostřed něho. Zachariáš 2,5 K

Hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Matouš 28,20

== Lukáš 24,44-53 == Skutky 1,3-11 == Žalm 68,1-19 ==


30. Pátek S Bohem statečně si povedeme. Žalm 60,14

Jděte a učte se, co to je: Milosrdenství chci, a ne oběť. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Matouš 9,13

== Jan 18,33-38 == Galatským 3,15-18 ==


31. Sobota David se modlil: Pro své slovo a podle svého srdce jsi učinil celou tuto velikou věc. 2.Samuelova 7,21

Mnoho lidí Ježíše poslouchalo a v úžasu říkali: "Odkud to ten člověk má? Jaká je to moudrost, jež mu byla dána? A jak mocné činy se dějí jeho rukama!" Marek 6,2

== Efezským 6,18-24 == Galatským 3,19-29 ==


KVĚTEN 2014: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2014: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]