[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2014: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ČERVEN 2014

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Ovoce Božího Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Galatským 5,22-23a


Ekumenický modlitební týden (za jednotu křesťanů

Exaudi (Vyslyš mne, Hospodine! Žalm 27,7 )

Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Jan 12,32

Znát Boží přátele lze bez dlouhého ptaní:
jen hleď, kdo lásku má na srdci i v dlani.
- {173/3 -


1. Neděle Když jest mi Hospodin po pravici, nikoli se nepohnu. Žalm 16,8 K

Když viděli odvahu Petrovu i Janovu a shledali, že jsou to lidé neučení a prostí, žasli; poznávali, že jsou to ti, kteří bývali s Ježíšem. Skutky 4,13

Moc živá víra v srdci jest,
jež slibům Božím dá se vést,
jest pevné v Krista doufání,
v němž povždy má své zastání.
- 312,1 -

== Jan 15,26-16,4 == Efezským 3,14-21 == Žalm 68,20-36 ==


2. Pondělí Zdaliž jsem já Bůh jen z blízka? dí Hospodin. A nejsem Bůh i z daleka? Jeremiáš 23,23 K

Ó hlubokosti bohatství i moudrosti i umění Božího! Jak jsou nezpytatelní soudové jeho a nevystižitelné cesty jeho! Římanům 11,33 K

== Ezechiel 11,14-20 == Galatským 4,1-7 ==


3. Úterý Kdo je Bůh jako ty, který snímá nepravost, promíjí nevěrnost pozůstatku svého dědictví! Nesetrvává ve svém hněvu, neboť si oblíbil milosrdenství. Micheáš 7,18

Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. 1.Tesalonickým 5,9

== Lukáš 21,12-19 == Galatským 4,8-20 ==


4. Středa Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? Izaiáš 53,1

Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Lukáš 10,21

== Lukáš 12,8-12 == Galatským 4,21-31 ==


5. Čtvrtek Jak daleko jest východ od západu, tak daleko vzdálil od nás přestoupení naše. Žalm 103,12 K

V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. 2.Korintským 5,19

== Skutky 1,12-26 == Galatským 5,1-15 ==


6. Pátek Pojďte, zpívejme Hospodinu, prokřikujme skále spasení našeho. Žalm 95,1 K

Chromý vyskočil na nohy, vzpřímil se a začal chodit. Vešel s nimi do chrámu, chodil, skákal radostí a chválil Boha. Skutky 3,8

== Jan 19,25-27 == Galatským 5,16-26 ==


7. Sobota Dobrořeč, má duše, Hospodinu! Vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním. Žalm 103,2.4

Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Galatským 2,20

== Zachariáš 4,1-14 == Galatským 6,1-18 ==

Neděle svatodušní Ne silou, ani mocí, ale Duchem mým, praví Hospodin zástupů. Zachariáš 4,6 K

Viz, jiskru v sobě máš; ta rozhoří se, až
ji láskou nebeskou co měchem rozdmycháš.
- {349/5 -


8. Neděle Ochraňuj mě jako zřítelnici oka. Žalm 17,8

Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám. Jan 14,18

Pán Bůh jest síla má,
všecka obrana má:
bezpečně má státi,
aniž se lekati
duše má.
- 379,1 -

== Jan 14,23-27 == Skutky 2,1-18 == Žalm 148 ==

Svatodušní pondělí


9. Pondělí Výrobku svých rukou nebudeme už říkat: "Náš Bože!" Ozeáš 14,4

Co jest platno člověku, by pak všecken svět získal, a své duši uškodil? Matouš 16,26 K

== Matouš 16,13-19 == 1.Korintským 12,4-11 == Píseň 1,1-2,7 ==


10. Úterý Kéž je Hospodin, náš Bůh, s námi, jako byl s našimi otci! 1.Královská 8,57

Toužíme jen, aby na každém z vás bylo vidět neutuchající horlivost až do konce, kdy se naplní naše naděje; proto neochabujte, ale vezměte si za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení. Židům 6,11-12

== Skutky 4,23-31 == Píseň 2,8-3,11 ==


11. Středa Já znám přestoupení svá, a hřích můj přede mnou jest ustavičně. Žalm 51,5 K

Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští. 1.Janova 1,9

== Skutky 8,9-25 == Píseň 4,1-5,1 ==


12. Čtvrtek Tmu před nimi změním v světlo, pahorkatiny v rovinu. Izaiáš 42,16

Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je nemůže zavřít. Zjevení 3,8

== Skutky 11,1-18 == Píseň 5,2-16 ==


13. Pátek Zachovej mne, Bože, neboť v tebe doufám. Žalm 16,1 F

Mojžíšovi rodiče věřili, a proto svého syna tři měsíce po narození ukrývali; viděli, že je to vyvolené dítě, a nezalekli se královského rozkazu. Židům 11,23

== Skutky 11,19-26 == Píseň 6,1-7,10 ==


14. Sobota Z vichrů si činíš své posly, z ohnivých plamenů sluhy. Žalm 104,4

Loď nedokázala čelit větru; nechali jsme se tedy jím unášet. Skutky 27,15 J

== Skutky 18,1-11 == Píseň 7,11-8,14 ==

Neděle svaté Trojice Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů, plná jest všecka země slávy jeho. Izaiáš 6,3 K

Znám Boží tvář, buď jist. Kéž chápeš, popěrači,
že v celém stvoření se její krása zračí!
- {164/4 -


15. Neděle Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se zkouší zlato. Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpovím. Zachariáš 13,9

Máme pevnou naději a jsme si jisti, že jako jste účastni utrpení, tak budete účastni také útěchy. 2.Korintským 1,7

Pevně stojí Boží trůn od věků na věky.
Všechno v chrámu zvěstuje, jak Bůh je veliký.
Svému lidu Hospodin vždy novou sílu dá,
jej v soužení ochrání, pokojem požehná.
- EZD 628,3 -

== Jan 3,1-15 == Římanům 11,32-36 == Žalm 145 ==


16. Pondělí Nelekneš se strachu náhlého, nebo Hospodin bude doufání tvé. Přísloví 3,25.26 K

Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá a Pán, Kristus, budiž svatý ve vašich srdcích. 1.Petrova 3,14-15

== Jeremiáš 10,6-12 == Soudců 1,1-21 ==


17. Úterý Budiž zřejmé při služebnících tvých dílo tvé, a okrasa tvá při synech jejich. Žalm 90,16 K

Totoť jest to dílo Boží, abyste věřili v toho, kteréhož on poslal. Jan 6,29 K

== Izaiáš 43,8-13 == Soudců 1,27-2,5 ==

1722 započala výstavba Ochranova


18. Středa Z celého srdce se odevzdávaly dobrovolné dary Hospodinu. 1.Paralipomenon 29,9

Chceme vám povědět, bratří, jakou milost dal Bůh církvím v Makedonii. Tak se osvědčily v mnohém soužení, že z jejich nesmírné radosti a veliké chudoby vzešla jejich bohatá štědrost. 2.Korintským 8,1-2

== Skutky 17,16-34 == Soudců 2,6-23 ==


19. Čtvrtek Ponížené staví na vysoké místo, zarmoucení docházejí spásy. Jób 5,11

Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic – aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. 1.Korintským 1,28-29

== Efezským 4,1-7 == Soudců 4,1-24 ==


20. Pátek On sám bude pokoj. Micheáš 5,4

Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili. Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha. Galatským 5,15-16

== Lukáš 23,44-49 == Soudců 5,1-31 ==


21. Sobota Od mladosti, Bože, jsi mě vyučoval a já dosud oznamuji tvoje divy. Žalm 71,17

Setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. 2.Timoteovi 3,14

== Jan 14,7-14 == Soudců 6,1-10 ==

1. neděle po sv. Trojici Ježíš poslal sedmdesát učedník: Kdož vás slyší, mne slyší; a kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá. Lukáš 10,16 K

Kristus je posledním i prvním člověkem:
v něm každý počíná a dotváří se v něm.
- {155/5 -


22. Neděle Uzdrav mne, Hospodine, a zdráv budu; vysvoboď mne, a vysvobozen budu. Jeremiáš 17,14 K

Když slepý uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ježíš se zastavil a řekl: "Zavolejte ho!" Marek 10,47.49

Bůh Otec z pouhé milosti
Syna poslal z své výsosti,
ku pozdvižení padlého
člověka v smrt uběhlého.
- 274,1 -

== Lukáš 16,19-31 == 1.Janova 4,16-21 == Žalm 76 ==


23. Pondělí To, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti. Jeremiáš 29,11

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! Jan 14,27

== Lukáš 10,1-16 == Soudců 6,11-24 ==


24. Úterý Hospodine, poněvadž nepravosti naše svědčí proti nám, slituj se pro jméno své. Jeremiáš 14,7 K

Jan spatřil Ježíše, jak jde k němu, a řekl: "Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa." Jan 1,29

== Lukáš 1,57-80 == Soudců 6,25-32 ==


25. Středa Rozšířeno jest nad námi milosrdenství jeho, a pravda Hospodinova na věky. Halelujah. Žalm 117,2 K

Tak jako na celém světě, i mezi vámi přináší evangelium ovoce a roste od toho dne, kdy jste uslyšeli o Boží milosti a přesvědčili se, že je pravdivá. Koloským 1,6

== 1.Timoteovi 6,11-16 == Soudců 6,33-40 ==


26. Čtvrtek Hospodin pro své veliké jméno svůj lid nezavrhne. 1.Samuelova 12,22

Znáte štědrost našeho Pána Ježíše Krista: byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. 2.Korintským 8,9

== Malachiáš 3,19-24 == Soudců 7,1-15 ==


27. Pátek Kéž Hospodin pomáhá tobě, kéž ti Všemohoucí žehná hojným požehnáním. 1.Mojžíšova 49,25

Ježíš řekl bývalému posedlému: Jdi domů ke své rodině a vypravuj jim, jak veliké dobrodiní ti Pán prokázal a jak se nad tebou smiloval. Marek 5,19 P

== Matouš 27,46-49 == Soudců 7,16-8,3 ==


28. Sobota Já zachráním své ovce a nikdo je už nebude loupit. Ezechiel 34,22

Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne. Jan 10,12.14

== Skutky 13,15-25 == Soudců 8,22-35 ==

2. neděle po sv. Trojici Pojďte ke mně všickni, kteří pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám. Matouš 11,28 K

Kristus, to je můj chléb i nápoj, pravda, slovo
a život, stezka vchod i místo poutníkovo.
- {168/1 -


29. Neděle Dbej na mé příkazy a budeš živ, střez moje učení jak zřítelnici oka. Přísloví 7,2

Dávej pozor na své jednání i na své učení. Buď v tom vytrvalý. Tak posloužíš ke spasení nejen sobě, ale i svým posluchačům. 1.Timoteovi 4,16

Drahý poklad slova tvého,
Pane, jejž's mi daroval,
dej bych nade světa všeho
jmění vroucně miloval!
Mělo-li by pominouti,
na čem víra spočine,
nechť se třeba světy zhroutí,
ono nikdy nezhyne!
- 163,1 -

== Lukáš 14,15-24 == Efezským 2,17-22 == Žalm 36 ==


30. Pondělí Vzchází ve tmách světlo upřímým, milostivý jest, milosrdný a spravedlivý. Žalm 112,4 K

Anděl Páně v noci otevřel dveře vězení a vyvedl apoštoly ven. Skutky 5,19

== Přísloví 9,1-10 == Soudců 9,1-6 ==


ČERVEN 2014: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2014: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]