[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2014: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ČERVENEC 2014

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Jsem povždy u tebe, držíš rukou mou pravici, svou radou mne řídíš a potom ke cti mne bereš. Žalm 73,23-24 B


1. Úterý Ty, který ukázals mi útrapy mnohé a zlé, vrátíš nás zase k životu. Žalm 71,20 F

Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu. 2.Timoteovi 1,10

== 2.Mojžíšova 2,11-25 == Soudců 9,7-21 ==


2. Středa Jako muže a ženu je stvořil, požehnal jim a dal jim jméno "Člověk". 1.Mojžíšova 5,2

V Pánu není ani žena bez muže, ani muž bez ženy, vždyť jako pochází žena z muže, tak i muž skrz ženu a všechno vespolek je z Boha. 1.Korintským 11,11-12 Ž

== 1.Samuelova 1,1-11 == Soudců 9,50-57 ==


3. Čtvrtek Nikdy už nebude slýcháno o násilí ve tvé zemi, o zhoubě a zkáze na tvém území. Své hradby budeš nazývat "Spása" a své brány "Chvála". Izaiáš 60,18

Bůh jim setře každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo. Zjevení 21,4

== Matouš 15,29-39 == Soudců 13,1-25 ==


4. Pátek Dalecí přijdou, a budou stavěti chrám Hospodinův. Zachariáš 6,15 K

V Pánu jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. Efezským 2,22

== Lukáš 23,39-43 == Soudců 14,1-20 ==


5. Sobota Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci, Hospodine, má skálo, vykupiteli můj! Žalm 19,15

Přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Jan 4,23

== Jeremiáš 31,7-14 == Soudců 15,1-16,3 ==

3. neděle po sv. Trojici Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Lukáš 19,10

Kde láska nebeská je nejhlouběji skryta?
Tam na kříži, kde je i pro tvou spásu vbita.
- {82/5 -


6. Neděle I učinil Hospodin Bůh člověka z prachu země, a vdechl v chřípě jeho dchnutí života, i byl člověk v duši živou. 1.Mojžíšova 2,7 K

Je to Bůh sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. Skutky 17,25

Tvůrce mocný nebe země
a co svět se jmenuje,
jehož božství všechno plémě
v celém světě zjevuje,
tebe Pána pánů vzývám,
patřit k tvému smím nebi,
tím vědomím pookřívám,
tebe duch můj velebí.
- ZCČSH 40,1 -

== Lukáš 15,1-3.11b-32 == 1.Timoteovi 1,12-17 == Žalm 52 ==

1415 upálen mistr Jan Hus v Kostnici


7. Pondělí Slyšte to, všichni lidé, napni pozornost, země, se vším, co je na tobě! Panovník Hospodin buď proti vám svědkem. Micheáš 1,2

Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu. Židům 1,1-2

== Lukáš 5,27-32 == Soudců 16,4-22 ==


8. Úterý Nebudeš vykořisťovat svého bližního. 3.Mojžíšova 19,13 J

Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu. Římanům 15,2

== 2.Mojžíšova 32,30–33,1 == Soudců 16,23-31 ==


9. Středa Jak tvé jméno, Bože, tak i tvoje chvála zní až do končin země. Žalm 48,11

Potom jsem slyšel mocný hlas jakoby obrovského zástupu na nebi: "Haleluja! Spasení, sláva i moc patří Bohu našemu!" Zjevení 19,1

== Jan 5,1-16 == Rút 1,1-22 ==


10. Čtvrtek Hospodin jejich soužení viděl, slyšel jejich bědování, kvůli nim si připomínal svoji smlouvu. Žalm 106,44-45

Věrnýť jest Bůh, kterýž nedopustí vás pokoušeti nad vaši možnost, ale způsobíť s pokušením také i vysvobození, abyste mohli snésti. 1.Korintským 10,13 K

== Matouš 18,15-20 == Rút 2,1-23 ==


11. Pátek Hospodin si postavil trůn na nebesích, všemu vládne svou královskou mocí. Žalm 103,19

Kristus odevzdá království Bohu a Otci, když zmaří každou vládu, každou sílu a moc. 1.Korintským 15,24 Ž

== Matouš 27,3-10 == Rút 3,1-18 ==


12. Sobota Bože, mé srdce se vzmužilo, chci ti zpívat a hrát! Probuď se, má duše! Žalm 108,2 Ku

Žalmy, a zpěvy, a písničkami duchovními, s milostí zpívejte v srdci vašem Pánu. Koloským 3,16 K

== Římanům 8,1-6 == Rút 4,1-22 ==

4. neděle po sv. Trojici Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův. Galatským 6,2 K

Kdo skrytě rozdává a tají dobré dílo,
věř, tomu nebesa se ukrást podařilo.
- {105/5 -


13. Neděle Hříchů mladosti mé a přestoupení mých nezpomínej, ale podlé milosrdenství svého pamětliv buď na mne pro dobrotu svou, Hospodine. Žalm 25,7 K

Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Efezským 2,4-5

V Ježíše cele důvěřím,
v něj věře, smrti neuzřím,
již, Bohu dík, jsem všeho prost
a dluh můj splacen na věčnost.
- 277,2 -

== Lukáš 6,36-42 == Římanům 14,10-13 == Žalm 53 ==


14. Pondělí Utrhač, kudy chodí, roznáší důvěrnosti, kdežto kdo je duchem věrný, ukryje to. Přísloví 11,13

Přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Filipským 4,8

== Lukáš 5,17-26 == Jan 5,1-18 ==


15. Úterý Bůh Šalamounovi řekl: Protože jsi nežádal pro sebe ani dlouhý věk ani bohatství, ba ani bezživotí svých nepřátel, ale rozumnost při soudním jednání, hle, učiním podle tvých slov. 1.Královská 3,11-12

Hledejte nejprv království Božího a spravedlnosti jeho, a toto vše bude vám přidáno. Matouš 6,33 K

== Nehemiáš 9,1-36 == Jan 5,19-30 ==


16. Středa Uvědomuji si Pánovy skutky, jsem si vědom tvých dávných divů, rozpomínám se na všecky tvé činy a tvá díla. Žalm 77,12-13 Ku

Bůh dej osvícené oči mysli vaší, abyste věděli, která by byla naděje povolání jeho. Efezským 1,18 K

== Marek 11,20-26 == Jan 5,31-40 ==


17. Čtvrtek Bůh řekl Noemu: Hle, já ustavuji svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem i s každým živým tvorem. Nedojde již k potopě, která by zahladila zemi. 1.Mojžíšova 9,9-10.11

Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! Římanům 8,34

== 1.Korintským 12,19-26 == Jan 5,41-47 ==


18. Pátek Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není. Izaiáš 44,6

Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náručí Otcově, nám o něm řekl. Jan 1,18

== Lukáš 23,17-26 == Jan 6,1-15 ==


19. Sobota Proč se mnou vedete spor? Všichni jste mi byli nevěrní, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 2,29

Běželi jste dobře! Kdo vám zabránil, abyste se drželi pravdy? Galatským 5,7

== 2.Korintským 13,10-13 == Jan 6,16-21 ==

5. neděle po sv. Trojici Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Efezským 2,8

Jen hledej, pros a tluc! Jen jaká je tvá víra,
tak Bůh se zjevuje a dává, otevírá.
- {203/4 -


20. Neděle Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí. Přísloví 16,18

Odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo. Židům 12,1

Ó doufej, duše, stále
a nechtěj zoufati,
on, věř jen, k své se chvále
chce tebe zastati.
Když pravá vzejde chvíle,
tu on se dostaví
a v svém na tobě díle
se mocně oslaví.
- 383,5 -

== Lukáš 5,1-11 == 1.Korintským 1,18-25 == Žalm 73 ==


21. Pondělí V den svého soužení se dotazuji Panovníka, v noci k němu vztahuji své ruce bez umdlení. Žalm 77,3

Blahoslavení lkající, nebo oni potěšeni budou. Matouš 5,4 K

== Lukáš 6,12-19 == Jan 6,22-40 ==


22. Úterý On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach. Žalm 103,14

Tento poklad máme v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás. 2.Korintským 4,7

== 1.Mojžíšova 35,1-15 == Jan 6,41-51 ==


23. Středa Před sebe si kladeš naše nepravosti, do světla své tváře naše tajné hříchy. Žalm 90,8

Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští. 1.Janova 1,8-9

== Ezechiel 2,3-8 == Jan 6,52-59 ==


24. Čtvrtek Nezatvrzujte šijí svých tak, jako otcové vaši. Podejte ruky Hospodinu, a poďte do svatyně jeho. 2.Paralipomenon 30,8 K

Filip vyhledal Natanaela a řekl mu: "Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v Zákoně i Proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta." Natanael mu namítl: "Z Nazareta? Co odtamtud může vzejít dobrého?" Filip mu odpoví: "Pojď a přesvědč se!" Jan 1,45-46

== Skutky 15,4-12 == Jan 6,60-65 ==


25. Pátek Vysvoboď ty, kdo jsou vlečeni na smrt; což se neujmeš těch, kdo se potácejí na popravu? Řekneš-li: "My jsme to nevěděli," což ten, který zpytuje nitro, tomu nerozumí? Přísloví 24,11-12

Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili. Matouš 25,45

== Lukáš 22,31-34 == Jan 6,66-71 ==


26. Sobota Můj Bože, jak tesklí duše má! Protož se na tě rozpomínám. Žalm 42,7 K

Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Jan 6,37

== Filipským 3,12-16 == Jan 7,1-13 ==

6. neděle po sv. Trojici Toto praví Hospodin, tvůj stvořitel: "Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj." Izaiáš 43,1

Jsi Boží syn? Pak ten, kdo vidí, sleduje,
že Bůh je v člověku a člověk v Bohu je.
- {3/2 -


27. Neděle Neprávem nabyté poklady neprospějí, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti. Přísloví 10,2

Zacheus se zastavil a řekl Pánu: "Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně." Lukáš 19,8

Bože, Otče věčnosti,
Stvořiteli mocný,
odpusť viny, slabosti,
smiluj se nad námi!
- EZD 687,1 -

== Matouš 28,16-20 == Římanům 6,3-11 == Žalm 57 ==


28. Pondělí I požehnal Bůh dni sedmému a posvětil ho; nebo v něm odpočinul Bůh ode všeho díla svého. 1.Mojžíšova 2,3 K

Tak má Boží lid pravý sobotní odpočinek teprve před sebou. Neboť kdo vejde do Božího odpočinutí, odpočine od svého díla, tak jako Bůh odpočinul od svého. Židům 4,9-10

== 2.Mojžíšova 14,15-22 == Jan 7,14-24 ==

1914 začátek I. světové války


29. Úterý Neutiskujte vdovu a sirotka, bezdomovce a trpícího. Zachariáš 7,10

Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích. Jakubova 4,17

== Skutky 2,32-40 == Jan 7,25-31 ==


30. Středa Nepřevrátíš právo, nebudeš nikomu stranit, nepřijmeš úplatek. Úplatek oslepuje oči moudrých a překrucuje slova spravedlivých. 5.Mojžíšova 16,19

Jak byste mohli uvěřit, když oslavujete sebe navzájem, ale slávu od samého Boha nehledáte! Jan 5,44

== Skutky 16,23-34 == Jan 7,32-39 ==


31. Čtvrtek Hospodin je ve svém svatém chrámu. Ztiš se před ním, celá země! Abakuk 2,20

Marie si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. Lukáš 10,39

== Matouš 18,1-6 == Jan 7,40-52 ==


ČERVENEC 2014: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2014: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]