[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2014: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec]

SRPEN 2014

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Zpívej Hospodinu, celá země! Zvěstujte den ze dne jeho spásu! 1.Paralipomenon 16,23


1. Pátek Já jsem tě utvořil, jsi můj služebník, Izraeli, u mne nebudeš zapomenut. Izaiáš 44,21

Bůh nezavrhl svůj lid, který si předem vyhlédl. Římanům 11,2

== Jan 19,31-37 == Jan 7,53-8,11 ==


2. Sobota Onť jest Hospodin, jehož jsme očekávali; plésati a veseliti se budeme v spasení jeho. Izaiáš 25,9 K

Naše společenství je s Otcem a jeho Synem Ježíšem Kristem. A toto vám píšeme, aby naše radost byla úplná. 1.Janova 1,3-4 P

== Zjevení 3,1-6 == Jan 8,12-20 ==

7. neděle po sv. Trojici Aj, již tedy nejste hosté a příchozí, ale spoluměšťané svatých a domácí Boží. Efezským 2,19 K

Všem s Božím Beránkem tam v nebi dobře je,
kdo následovali zde jeho kročeje.
- {155/1 -


3. Neděle Ztrestám muže, kteří jsou jako zkyslé víno nad svým kalem, kteří si v srdci říkají: "Hospodin neudělá nic dobrého ani zlého." Sofoniáš 1,12

Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus. Efezským 5,14

Nuž všichni, kdo jste žízniví
a v svědomích svých truchliví,
pojďte ke mně k rozvlažení.

Však jsem já sám váš Spasitel,
smutných srdcí utěšitel,
všech hříchů mocný zprostitel.
- EZ 490,1.6 -

== Jan 6,1-15 == Skutky 2,41-47 == Žalm 87 ==


4. Pondělí Bůh vedl lid oklikou, cestou přes poušť k Rákosovému moři. 2.Mojžíšova 13,18

Ježíš byl na poušti čtyřicet dní a satan ho pokoušel; byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali. Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium. Marek 1,13-14

== 2.Paralipomenon 30,13-22 == Jan 8,21-29 ==


5. Úterý Hospodin řekl Mojžíšovi: Nemůžeš spatřit mou tvář, neboť člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat naživu. 2.Mojžíšova 33,20

V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. 1.Janova 4,9

== Matouš 22,1-14 == Jan 8,30-36 ==


6. Středa Nazvou tě novým jménem, jež určila Hospodinova ústa. Izaiáš 62,2

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 2.Korintským 5,17

== Zachariáš 8,9-17 == Jan 8,37-45 ==


7. Čtvrtek Kéž ve dne přikáže Hospodin milosrdenství svému a v noci své písni být se mnou! Modlím se k Bohu života mého. Žalm 42,9

V těch dnech vyšel na horu k modlitbě; a celou noc se tam modlil k Bohu. Lukáš 6,12

== 1.Korintským 10,16-17 == Jan 8,46-59 ==


8. Pátek Ty jsi má pomoc, a proto ve stínu tvých křídel se budu radovat. Žalm 63,8 F

Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Římanům 8,38-39

== Lukáš 22,14-20 == Jan 9,1-12 ==


9. Sobota Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Izaiáš 60,2

Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě. Jan 12,46

== Zjevení 19,4-9 == Jan 9,13-23 ==

8. neděle po sv. Trojici Žijte jako děti světla; ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Efezským 5,8.9

Hleď, duše, vědomě se stále nořit v Pána
a budeš milostí co světlem obetkána.
- {265/5 -


10. Neděle Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání! Žalm 67,2

Milost Pána Jezukrista, a láska Boží, a účastenství Ducha svatého budiž se všemi vámi. 2.Korintským 13,13 K

Pán Bůh je přítomen,
klanějme se jemu,
přistupujme s bázní k němu.
Bůh je mezi námi!
ztiš se s uctivostí,
srdce s čistou upřímností!
On buď jen veleben,
Bůh náš pramen žití,
jeho sluší ctíti.
- 176,1 -

== Matouš 5,13-16 == Efezským 5,8-14 == Žalm 48 ==


11. Pondělí Chvalte Hospodina všickni národové, velebte ho všickni lidé! Žalm 117,1 K

Všechno stvoření na nebi, na zemi, pod zemí i v moři, všecko, co v nich jest, slyšel jsem volat: "Tomu, jenž sedí na trůnu, i Beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků!" Zjevení 5,13

== Jakubova 2,14-26 == Jan 9,24-34 ==


12. Úterý Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra: "Poznávejte Hospodina!" Všichni mě budou znát, od nejmenšího do největšího z nich, je výrok Hospodinův. Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat. Jeremiáš 31,34

Tomáš Ježíšovi odpověděl: "Můj Pán a můj Bůh." Jan 20,28

== 2.Korintským 6,11-18;7,1 == Jan 9,35-41 ==


13. Středa Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu. Izaiáš 61,1

Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný. 1.Janova 1,2

== Jakubova 3,13-18 == Jan 10,1-10 ==

1727 požehnaná sv. Večeře Páně v Berthelsdorfu


14. Čtvrtek Spravedliví se zaradují a jásotem budou oslavovat Boha, budou se radostně veselit. Žalm 68,4

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Filipským 4,4

== Lukáš 11,33-41 == Jan 10,11-21 ==


15. Pátek V tebe doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš, Hospodine. Žalm 9,11

Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti. Zjevení 2,2

== Jan 18,19-24 == Jan 10,22-30 ==


16. Sobota Tvé slunce nikdy nezapadne, tvůj měsíc nebude ubývat, neboť Hospodin ti bude světlem věčným. Izaiáš 60,20

Vy všichni jste synové světla. 1.Tesalonickým 5,5

== Filipským 2,12-18 == Jan 10,31-42 ==

9. neděle po sv. Trojici Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. Lukáš 12,48

Čím více z moudrosti jak ze zdroje se pije,
tím více pramení, tím hlubší, mocnější je.
- {213/3 -


17. Neděle Hospodin Eliášovi řekl: Zachovám v Izraeli sedm tisíc, všechny ty, jejichž kolena nepoklekla před Baalem. 1.Královská 19,18

Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Židům 10,23

Ó Otče věčný z nebe
na stádce popatř své,
jež vzdavší tobě sebe
milosti žádá tvé;
své svaté učení
nám čisté zachovávej
a k jeho plnění
nám chuť i sílu dávej
k tvé slávy zvýšení!
- ZCČSH 106,5 -

== Matouš 25,14-30 == Filipským 3,7-14 == Žalm 42 ==


18. Pondělí Opět zde bude slyšet hlas veselí, hlas radosti, hlas ženicha a hlas nevěsty, hlas těch, kteří vybízejí: "Chválu vzdejte Hospodinu zástupů, protože Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné." Jeremiáš 33,11

Ježíš jim řekl: Mohou se hosté na svatbě postit, když je ženich s nimi? Marek 2,19

== 1.Královská 3,16-28 == 1.Paralipomenon 10,1-14 / Moudrost 1,1-10 ==


19. Úterý Šalamoun řekl: Může Bůh opravdu sídlit na zemi, když nebesa, ba ani nebesa nebes tě nemohou pojmout, natož tento dům, který jsem vybudoval? 1.Královská 8,27

Prosím, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. Efezským 3,17

== Ezechiel 3,16-21 == 1.Paralipomenon 11,1-9 / Moudrost 1,11-15 ==


20. Středa Hospodin slyší mou prosbu, moji modlitbu Hospodin přijme. Žalm 6,10

V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu. Koloským 4,2

== Matouš 19,4-15 == 1.Paralipomenon 13,1-14 / Moudrost 1,16-2,24 ==


21. Čtvrtek Hospodin, tvůj Bůh, ti dá nadbytek dobrého v každé práci tvých rukou. 5.Mojžíšova 30,9

Šimon odpověděl: Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě. Lukáš 5,5

== Efezským 5,15-20 == 1.Paralipomenon 14,1-17 / Moudrost 3,1-12 ==

1732 vyslání prvních misionářů z Ochranova


22. Pátek Lid, ti, kteří se znají ke svému Bohu, zůstanou pevní a budou podle toho jednat. Daniel 11,32

Bratři, já si nenamlouvám, že už jsem to uchvátil. Ale o jedno mi jde: nedbám na to, co je za mnou, a ženu se k tomu, co je přede mnou. Filipským 3,13 P

== Jan 19,9-16 == 1.Paralipomenon 15,1-16.25-29 / Moudrost 4,7-20 ==


23. Sobota Mnoho divů jsi už vykonal, můj Bože, Hospodine, ve tvých úmyslech s námi se ti nevyrovná nikdo! Žalm 40,6

Vpravdě veliké je tajemství zbožnosti: Byl zjeven v těle, ospravedlněn Duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy. 1.Timoteovi 3,16

== Lukáš 12,42-48 == 1.Paralipomenon 16,1-22 / Moudrost 5,1-16 ==

10. neděle po sv. Trojici (Neděle pro Izrael)

Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví. Žalm 33,12

Mnohost je nepřítel a stále o to mi jde,
by v Kristu toužili být jedno všichni lidé.
- {149/5 -


24. Neděle Plésejte Bohu, síle naší! Žalm 81,2 K

Radujme se, a veselme se, a chválu vzdejme jemu. Zjevení 19,7 K

Pod ochranou Nejvyššího
rozvesel se, duše má,
strážné oko Tvůrce tvého
nespí, ani nedřímá.
- 355,1 -

== Lukáš 19,41-48 / Marek 12,28-34 == Římanům 9,1-8.14-16 == Žalm 59 ==


25. Pondělí Požehnán buď Hospodin, který podle svého slova dal odpočinutí Izraeli, svému lidu. 1.Královská 8,56

Kristus jest pokoj náš. Efezským 2,14 K

== Římanům 11,1-12 == 1.Paralipomenon 16,23-43 / Moudrost 6,1-12 ==


26. Úterý Nikdo není skálou jako náš Bůh. 1.Samuelova 2,2

Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. 1.Korintským 3,11

== Lukáš 21,5-24 == 1.Paralipomenon 17,1-14 / Moudrost 7,7-21 ==


27. Středa Budete jísti chléb svůj do sytosti, a přebývati budete bezpečně v zemi své. 3.Mojžíšova 26,5 K

Ježíš vzal chleby, vzdal díky a rozdílel sedícím; stejně i ryby, kolik kdo chtěl. Jan 6,11

== Jan 4,19-26 == 1.Paralipomenon 17,15-27 / Moudrost 7,22-8,1 ==


28. Čtvrtek Dříve než zavolají, já odpovím; budou ještě mluvit a já je už vyslyším. Izaiáš 65,24

Tomu pak, kterýž mocen jest nade všecko učiniti mnohem hojněji, nežli my prosíme aneb rozumíme, podle moci té, kterouž dělá v nás, Tomu, pravím, buď sláva v církvi svaté skrze Krista Ježíše. Efezským 3,20-21 K

== Římanům 11,13-24 == 1.Paralipomenon 18,1-17 / Moudrost 8,2-8 ==


29. Pátek Budu očekávat Hospodina, ačkoli skryl tvář před domem Jákobovým. Izaiáš 8,17

Doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme. Římanům 8,25

== Lukáš 23,27-31 == 1.Paralipomenon 19,1-15 / Moudrost 8,9-18 ==


30. Sobota David Pelištejci odpověděl: Ty jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem, já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů. 1.Samuelova 17,45

Namáháme se a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je Spasitel všech lidí. 1.Timoteovi 4,10

== 5.Mojžíšova 4,27-40 == 1.Paralipomenon 19,16-20,8 / Moudrost 8,19-9,12 ==

11. neděle po sv. Trojici Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. 1.Petrova 5,5

Hleď, zbožní nemají nic vlastního zde v čase
a bezbožníci nic tam na věčnosti zase.
- {74/3 -


31. Neděle V den dobrý užívej dobra a v den zlý si uvědom, že ten i onen učinil Bůh proto, aby se člověk nedozvěděl, co bude po něm. Kazatel 7,14

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Římanům 8,28

Budoucnost nechť co chce skrývá,
rukou Páně veden jsem,
zrak se proto klidně dívá
v dálnou neznámou mi zem.
Uč mne jít, ne se ptáti,
vůle tvá vždy dobrá jest
na dni jednom přestávati,
s tichou odvahou jej nést!
- 415,1 -

== Lukáš 18,9-14 == Efezským 2,4-10 == Žalm 37,1-20 ==


SRPEN 2014: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2014: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec]