[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2014: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec]

ZÁŘÍ 2014

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Buď rozhodný a udatný! Neboj se a neděs! 1.Paralipomenon 22,13


1. Pondělí Pojďte a pozorujte Boží skutky, podivuhodné mezi lidmi. Žalm 66,5 Ku

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. Efezským 1,3

== Ezechiel 17,1-6.22-24 == 1.Paralipomenon 21,1-14 / Moudrost 9,13-18 ==


2. Úterý Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu opravdově. Žalm 145,18

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Filipským 4,6

== 1.Mojžíšova 19,15-26 == 1.Paralipomenon 21,15-22,1 / Moudrost 11,21-12,1 ==


3. Středa Ty jsi, Panovníku, moje dobro, nad tebe není. Žalm 16,2

Mnoho učedníků ho opustilo a už s ním nechodili. Ježíš řekl Dvanácti: "I vy chcete odejít?" Šimon Petr mu odpověděl: "Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života." Jan 6,66-68

== Marek 7,24-30 == 1.Paralipomenon 22,2-19 / Moudrost 2,11b-22 ==


4. Čtvrtek Opět se nad námi slituje, rozšlape naše nepravosti. Do mořských hlubin vhodíš všechny naše hříchy. Micheáš 7,19

Nepřišel jsem, abych soudil svět, ale abych svět spasil. Jan 12,47

== 1.Petrova 5,1-5 == 1.Paralipomenon 28,1-13 / Moudrost 13,1-9 ==


Ekumenický den stvoření


5. Pátek V rukou tvých jsou časové moji. Žalm 31,16 K

Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení. Matouš 6,34

== Lukáš 22,54-62 == 1.Paralipomenon 29,1-22 / Moudrost 13,10-19 ==


6. Sobota Duch Panovníka Hospodina jest nade mnou, proto že pomazal mne Hospodin. Izaiáš 61,1 K

Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Římanům 8,14

== Izaiáš 26,1-6 == 2.Paralipomenon 1,1-17 / Moudrost 15,1-3 ==

12. neděle po sv. Trojici Třtiny nalomené nedolomí a lnu kouřícího se neuhasí. Izaiáš 42,3 K

Kdy člověk stvořený zas v Bohu najde cíl?
Až vzorem stane se, jímž od věčnosti byl.
- {240/5 -


7. Neděle Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Žalm 27,1

Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. Jan 14,1

V své rozličné úzkosti
jinam zření nemám
než k Bohu na výsosti,
kam oči pozvedám.
Odkud nám plyne pomoc,
každé dobré dání?
Bůh ve všem má plnou moc,
vím, že mne ochrání.
- EZ 190,1 -

== Marek 7,31-37 == Skutky 9,1-20 == Žalm 37,21-40 ==


8. Pondělí Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž doufá v tebe! Žalm 84,13

Amen, amen, pravím vám, kdo věří, má život věčný. Jan 6,47

== Matouš 9,27-34 == 2.Paralipomenon 1,18-2,17 / Sírachovec předmluva ==


9. Úterý Svou láskou a shovívavostí je vykupoval, bral je na svá ramena a nosil je po všechny dny dávné. Izaiáš 63,9

Milostí jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Efezským 2,8

== 4.Mojžíšova 12,1-15 == 2.Paralipomenon 3,1-17 / Sírachovec 1,1-10 ==


10. Středa Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Izaiáš 43,1

Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Lukáš 10,20

== Matouš 17,14-21 == 2.Paralipomenon 5,1-14 / Sírachovec 1,11-25 ==


11. Čtvrtek Osvěť Hospodin tvář svou nad tebou, a buď milostiv tobě. 4.Mojžíšova 6,25 K

Ten byl to pravé Světlo, jenž osvěcuje každého člověka přicházejícího na svět. Jan 1,9 K

== Jakubova 5,13-16 == 2.Paralipomenon 6,1-21 / Sírachovec 2,1-18 ==


12. Pátek V Bohu svém přeskočil jsem i zeď. Žalm 18,30 K

Slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Římanům 8,37

== Lukáš 23,6-12 == 2.Paralipomenon 6,22-42 / Sírachovec 4,1-11 ==


13. Sobota Toto praví Hospodin zástupů: Kdo se vás dotkne, dotkne se zřítelnice mého oka. Zachariáš 2,12

Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Římanům 8,31

== Izaiáš 57,15-19 == 2.Paralipomenon 7,1-10 / Sírachovec 4,20-31  ==

13. neděle po sv. Trojici Král řekne jim: "Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili." Matouš 25,40

Co dáváš chudému, tím v duchu bohatneš;
vždyť poponesl tě kus k nebi, tam, kam chceš.
- {88/6 -


14. Neděle Nespoléhejte na klamná slova: "Je to chrám Hospodinův, chrám Hospodinův, chrám Hospodinův." Napravte své cesty a své skutky. Jeremiáš 7,4-5

Celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého! Galatským 5,14

Ty, Jezu, v tichosti nás veď,
ty uč nás milovat,
neb jen kdo tobě věren jest,
pak bude kralovat.
- 369,4 -

== Lukáš 10,25-37 == 1.Janova 4,7-12 == Žalm 39 ==


15. Pondělí Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho. Žalm 118,24

Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy! 2.Korintským 6,2

== 5.Mojžíšova 15,1-11 == 2.Paralipomenon 7,11-22 / Sírachovec 5,1-10 ==

1564 se narodil Karel starší ze Žerotína


16. Úterý Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. 2.Mojžíšova 20,7

Posvěť se jméno tvé. Matouš 6,9 K

== Amos 5,4-15 == 2.Paralipomenon 9,1-12 / Sírachovec 5,11-6,4 ==

1741 synod v Londýně: Pán Ježíš prohlášen Vrchním starším v Jednotě bratrské.


17. Středa Boží posel z nebe zavolal na H: Co je ti, Hagaro? Neboj se! Bůh slyšel hlas chlapce na tom místě, kde je. Vstaň, vezmi chlapce a pečuj o něj, já z něho učiním veliký národ. 1.Mojžíšova 21,17-18

Posilněte své zemdlené ruce i klesající kolena a vykročte jistým krokem. Židům 12,12-13

== 5.Mojžíšova 24,10-22 == 2.Paralipomenon 10,1-19 / Sírachovec 6,5-17 ==


18. Čtvrtek Spravedlivý zná při nemajetných. Přísloví 29,7

My silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě. Římanům 15,1

== Skutky 4,32-37 == 2.Paralipomenon 12,1-16 / Sírachovec 6,18-37 ==


19. Pátek Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Izaiáš 35,5

Ježíš se dotkl jejich očí a řekl: "Podle vaší víry se vám staň." A otevřely se jim oči. Matouš 9,29-30

== Matouš 26,47-56 == 2.Paralipomenon 18,1-27 / Sírachovec 7,10-17.32-36 ==


20. Sobota Poznáš, že jsem já Hospodin, a že nebývají zahanbeni, kteří na mne očekávají. Izaiáš 49,23 K

Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově. 2.Tesalonickým 3,5

== Judova 1,1.2.20-25 == 2.Paralipomenon 18,28-19,3 / Sírachovec 13,1-13 ==

14. neděle po sv. Trojici Dobrořeč duše má Hospodinu, a nezapomínej se na všecka dobrodiní jeho. Žalm 103,2 K

Ta velká láska, Bůh, nám velké dary dala.
Ó, že nás ubohých jsou srdce jen tak malá!
- {201/3 -


21. Neděle Blaze lidu, jehož Bohem je Hospodin! Žalm 144,15

Nejste již cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Efezským 2,19

Hospodin, jenž s námi byl,
vždycky s námi bude,
rámě jeho otcovské
ochrání nás všude.
On nás cestou života
provází a sílí,
nakonec i přivede
k blaženému cíli.
- ZCČSH 24,5 -

== Lukáš 17,11-19 == Římanům 8,12-17 == Žalm 146 ==


22. Pondělí Budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země. 2.Mojžíšova 19,5

Vy všichni jste skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. Galatským 3,26

== 2.Timoteovi 1,1-7 == 2.Paralipomenon 20,1-26 / Sírachovec 15,11-20 ==


23. Úterý O tom zlém, co Jóba potkalo, se doslechli jeho tři přátelé a přišli. Seděli potom spolu s ním na zemi po sedm dní a nocí a slova k němu žádný nepromluvil, neboť viděli, že jeho bolest je nesmírná. Jób 2,11.13

Plačte s plačícími. Římanům 12,15 K

== Jan 9,24-41 == 2.Paralipomenon 26,1-23 / Sírachovec 16,17-23 ==


24. Středa Hospodin mě poslal pozvednout truchlící na Sijónu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. Izaiáš 61,1.3

Pojďte ke mně všickni, kteří pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám. Matouš 11,28 K

== Filemonovi 1-22 == 2.Paralipomenon 28,1-15 / Sírachovec 17,1-24 ==


25. Čtvrtek Zdali Bůh řekne, a neučiní, promluví, a nedodrží? 4.Mojžíšova 23,19

Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v Ježíši Kristu řečeno "Ano". A proto skrze něho zní i naše "Amen" k slávě Boží. 2.Korintským 1,20

== 1.Paralipomenon 29,9-18 == 2.Paralipomenon 28,16-27 / Sírachovec 18,1-14 ==


26. Pátek Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin je skála věků. Izaiáš 26,4

Doufání pak takové máme skrze Krista k Bohu. 2.Korintským 3,4 K

== Jan 13,31-35 == 2.Paralipomenon 34,1-7 / Sírachovec 22,27-23,6 ==


27. Sobota Mojžíš mluvil: Všechno, co vám přikazuji, budete bedlivě dodržovat. Nic k tomu nepřidáš a nic z toho neubereš. 5.Mojžíšova 13,1

To je jeho přikázání: věřit jménu jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovat. 1.Janova 3,23

== 2.Tesalonickým 2,13-17 == 2.Paralipomenon 34,8-21 / Sírachovec 24,1-29 ==

15. neděle po sv. Trojici Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. 1.Petrova 5,7

Bůh o vše stará se -- a přece bez námahy;
a před ním každý tvor je rovnocenně drahý.
- {220/4 -


28. Neděle Zdrž hlas svůj od pláče a oči své od slz, nebo budeš míti mzdu za práci svou, praví Hospodin. Jeremiáš 31,16 K

Blahoslavení, kteří nyní pláčete, nebo smáti se budete. Lukáš 6,21 K

Jak dobře mi, můj Těšiteli,
když odpočívám v lásce tvé.
Já k tobě spěchám, Spasiteli,
bych vyšel z bídy truchlivé.
Noc žalu musí ustoupiti,
když přeutěšeně mi svítí
tvá láska, drahý Ježíši!
Tak na zemi již mám své nebe,
ó jak by nebyl blažen z tebe,
kdo srdce v tobě utiší?
- 354,1 -

== Matouš 6,25-34 == 1.Petrova 5,5-11 == Žalm 130 ==


29. Pondělí Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný? Jozue 1,9

Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil. 2.Timoteovi 1,12

== Lukáš 10,17-20 == 2.Paralipomenon 34,22-33 / Sírachovec 28,1-7 ==


30. Úterý Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná? Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho skutků. Jeremiáš 17,9-10

Ať nás srdce obviňuje, Bůh je větší než naše srdce a zná všecko! 1.Janova 3,20

== 1.Mojžíšova 16,6-14 == 2.Paralipomenon 35,1-19 / Sírachovec 29,8-13 ==


ZÁŘÍ 2014: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2014: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec]