[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2014: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec]

ŘÍJEN 2014

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Dávej Nejvyššímu podle toho, jak udělil, a upřímně, seč můžeš býti. Sírachovec 35,10 K


1. Středa Zaženu tvou nevěru jak mračno a jako oblak tvé hříchy. Navrať se ke mně, já tě vykoupím. Izaiáš 44,22

Bůh vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž. Koloským 2,14

== Zjevení 14,6-16 == 2.Paralipomenon 35,20-27 / Sírachovec 35,1-15 ==


2. Čtvrtek Jákob řekl: Budeme putovat do Bét-elu. Chci tam udělat oltář Bohu, který mi odpověděl v den mého soužení a byl se mnou na cestě, kterou jsem šel. 1.Mojžíšova 35,3

Jeden z malomocných, jakmile zpozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha; padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. Lukáš 17,15-16

== Matouš 18,10-14 == 2.Paralipomenon 36,1-10 / Sírachovec 39,1-11 ==


3. Pátek Uval na Hospodina činy své, a budou upevněna předsevzetí tvá. Přísloví 16,3 K

Měli byste říkat: "Bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to neb ono." Jakubova 4,15

== Matouš 26,51-54 == 2.Paralipomenon 36,11-21 / Sírachovec 42,15-25 ==


4. Sobota Kdo se třese před lidmi, ten klade sobě léčku, kdo však doufá v Hospodina, má v něm svůj hrad. Přísloví 29,25

Kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi. Matouš 10,32

== Skutky 27,16-25 == 2.Paralipomenon 36,22-23 / Sírachovec 51,1-12 ==

16. neděle po sv. Trojici (Den díkůvzdání za úrodu)

Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm. Žalm 145,15

Bůh se vším ztotožněn je, bratře, bez rozdílu
a jako tobě dal i mušce živou sílu.
- {38/1 -


5. Neděle Elifaz řekl: Spíše bych se dotazoval Boha, svoji záležitost předložil bych Bohu, který dělá věci veliké a nevyzpytatelné, nesčíslné divy. Jób 5,8-9

Vtom se strhla na moři veliká bouře, takže loď už mizela ve vlnách; ale on spal. I přistoupili a probudili ho se slovy: "Pane, zachraň nás, nebo zahyneme!" Matouš 8,24-25

Když bloudil jsem, ve tmách se darmo zmítal,
v svém srdci poušť a smrt jen výhled můj,
tys' hvězdou byl, za níž den nový svítal,
jsem, Pane, tvůj, jsem, Pane, tvůj.
- 325,2 -

== Lukáš 12,13-21  == 2.Korintským 9,6-15 == Žalm 65 ==


6. Pondělí Hospodinův anděl se dotkl Elijáše podruhé a řekl: "Vstaň a jez, máš před sebou dlouhou cestu!" 1.Královská 19,7

Což nejsou všichni andělé duchové pověření službou, posílaní, aby sloužili těm, kteří mají zdědit spásu? Židům 1,14 J

== Římanům 6,18-23 == Ester 1,1-22 ==


7. Úterý Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním vládnout. 1.Mojžíšova 4,7

Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní! 1.Korintským 16,13

== Skutky 21,8-14 == Ester 2,1-18 ==


8. Středa Hospodin kraluje, plésej země, a vesel se ostrovů všecko množství. Žalm 97,1 K

Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů. Zjevení 15,3

== Marek 5,21-43 == Ester 2,19-3,6 ==


9. Čtvrtek Já jsem Hospodin Bůh tvůj, který tě vyvedl z země Egyptské, z domu služby. 2.Mojžíšova 20,2 K

Mojžíš věřil, a proto, když dospěl, odepřel nazývat se synem faraónovy dcery. Židům 11,24

== Filipským 1,19-26 == Ester 3,7-15 ==


10. Pátek Když se přiblížil čas Davidovy smrti, přikázal svému synu Šalomounovi: "Odcházím cestou všeho pozemského. Dbej na to, co ti svěřil Hospodin, tvůj Bůh." 1.Královská 2,1-2.3

Hleď, abys konal službu, kterou jsi přijal od Pána. Koloským 4,17

== Jan 18,3-9 == Ester 4,1-17 ==


11. Sobota Tužbu pokorných vyslýcháš, Hospodine, jejich srdce posiluješ. Žalm 10,17

Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. 1.Janova 5,14

== Marek 9,1-10 == Ester 5,1-14 ==

1414 se Jan Hus vydává na cetu do Kostnice

17. neděle po sv. Trojici Vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. 1.Janova 5,4

Tvá myšlenka i čin nechť vedou k věčné spáse,
vždyť všechno konání se ukončí zde v čase!
- {72/3 -


12. Neděle Pokořili jsme se před svým Bohem a vyprosili si u něho přímou cestu. Ezdráš 8,21

Když ty dny uplynuly, vydali jsme se zase na cestu. Všichni, i ženy a děti, nás vyprovázeli až za město. Na břehu jsme si klekli a pomodlili se. Skutky 21,5

Tys zemi s nebem založil
a jako Pán je chráníš.
Dej ve svém světle vidět cíl,
o kterém ty sám jen víš.
Ať milujeme ze všech sil
ty, které jsi k nám připojil,
sám dokud nezvítězíš.
- EZ 188,6 -

== Matouš 15,21-28 == Římanům 10,9-18 == Žalm 119,161-168 ==


13. Pondělí Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Izaiáš 43,18-19

Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových; poslal k němu vzkaz po svých učednících: "Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?" Ježíš jim odpověděl: "Jděte, zvěstujte Janovi, co slyšíte a vidíte: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium." Matouš 11,2-5

== Marek 5,24-34 == Ester 6,1-14 ==


14. Úterý Hospodine, celým svým srdcem ti vzdávám chválu, o všech divuplných činech tvých chci vypravovat. Žalm 9,2

Ze všeho díky čiňte; nebo ta jest vůle Boží v Kristu Ježíši, aby se tak dálo od vás. 1.Tesalonickým 5,18 K

== Jakubova 1,1-13 == Ester 7,1-10 ==


15. Středa Věru, jen v Hospodinu, našem Bohu, je spása Izraele. Jeremiáš 3,23

Ježíš uzdravil mnoho nemocných rozličnými neduhy. Marek 1,34

== Lukáš 7,1-10 == Ester 8,1-17 ==


16. Čtvrtek Ať se nechlubí ten, kdo se opásává, jako ten, kdo pás odkládá! 1.Královská 20,11

Přišel jsem k vám sláb, s velkou bázní a chvěním; má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí. 1.Korintským 2,3-4

== Skutky 5,34-42 == Ester 9,1-19 ==


17. Pátek K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši, v tebe doufám, Bože můj, kéž nejsem zahanben. Žalm 25,1-2

Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Lukáš 19,10

== Jan 19,28-30 == Ester 9,20-28 ==


18. Sobota Takto se budete ptát jeden druhého, každý svého bratra: "Co odpověděl Hospodin? Co Hospodin promluvil?" Jeremiáš 23,35

Nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. Efezským 5,17

== Matouš 14,22-33 == Ester 9,29-10,3 ==

18. neděle po sv. Trojici Toto přikázání máme od něho, aby ten, kdo miluje Boha, miloval i bratra svého. 1.Janova 4,21 K

Bůh sám je láska; vše, co koná, k lásce cílí.
A žádá, abychom i my tou láskou žili.
- {246/5 -


19. Neděle Samuel vyrůstal a Hospodin byl s ním. Nedopustil, aby některé z jeho slov padlo na zem. 1.Samuelova 3,19

Naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci Ducha svatého a v přesvědčivé plnosti. 1.Tesalonickým 1,5

Pojďte všichni, pojďte sem,
on z vás břímě hříchů složí.
Spasení jest jenom v něm,
z hříšných činí dítky Boží.
Každý nechť to v mysli má,
Ježíš hříšné přijímá.
- 251,4 -

== Marek 12,28-34 == Římanům 14,17-19 == Žalm 119,169-176 ==


20. Pondělí Ne navždy bude zapomenut nuzný, naděje chudých nikdy nevyhasne. Žalm 9,19 F

Blahoslavení chudí, nebo vaše jest království Boží. Lukáš 6,20 K

== 1.Tesalonickým 4,9-12 == Zjevení 1,1-8 ==


21. Úterý Řekl jsem: "Vyznám na sebe Hospodinu přestoupení svá, a ty jsi odpustil nepravost hříchu mého." Žalm 32,5 K

V Ježíši Kristu máme vykoupení a odpuštění hříchů. Koloským 1,14

== 1.Timoteovi 1,1-11 == Zjevení 1,9-20 ==


22. Středa Vzývati mne bude, a vyslyším jej. Žalm 91,15 K

Je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají. Římanům 10,12

== Píseň 8,4-7 == Zjevení 12,1-6 ==


23. Čtvrtek Proč s Bohem vedeš spor? Že svými slovy neodpovídá? Bůh přece promluví jednou i podruhé, a člověk to nepostřehne. Jób 33,13-14

Vzhled oblohy umíte posoudit, a znamení časů nemůžete? Matouš 16,3

== Skutky 6,1-7 == Zjevení 12,7-12 ==


24. Pátek Přimkněte se k Hospodinu, svému Bohu, jak jste činili dodnes. Jozue 23,8

Přijdu brzy. Drž se toho, co máš, aby žádný nevzal koruny tvé. Zjevení 3,11 K

== Lukáš 23,32-34 == Zjevení 12,13-18 ==


25. Sobota Přikazuji ti: Ve své zemi ochotně otvírej ruku svému utištěnému a potřebnému bratru. 5.Mojžíšova 15,11

Udělejte i vy místo ve svém srdci! 2.Korintským 6,13

== Matouš 5,17-24 == Zjevení 13,1-10 ==

19. neděle po sv. Trojici Uzdrav mne, Hospodine, a zdráv budu; vysvoboď mne, a vysvobozen budu. Jeremiáš 17,14 K

Mým bohatstvím je Bůh. Když v čase postačí mi,
vím, že již teď zde smím být mezi blaženými.
- {186/6 -


26. Neděle Může Bůh opravdu sídlit na zemi? 1.Královská 8,27

Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Jan 12,24

Ó vzchop se, duše, k chválení
a zvučně prozpěvuj;
Ten, z něhož vše se pramení,
ten Pán a Bůh jest tvůj.
- 54,13 -

== Marek 2,1-12 == Efezským 4,22-32 == Žalm 38 ==


27. Pondělí Budeš dbát na přikázání Hospodina, svého Boha, chodit po jeho cestách a jeho se bát. 5.Mojžíšova 8,6

Ne každý, kdo mi říká "Pane, Pane", vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Matouš 7,21

== Marek 10,46-52 == Zjevení 13,11-18 ==


28. Úterý Hospodine, tvé odvěké úradky jsou věrná pravda. Izaiáš 25,1

Protože se v Písmu předvídá, že Bůh na základě víry ospravedlní pohanské národy, dostal už Abraham zaslíbení: "V tobě dojdou požehnání všechny národy." Galatským 3,8

== Lukáš 5,12-16 == Zjevení 14,1-5 ==


29. Středa Utíkám se k Hospodinu. Pročpak mi říkáte: "Jen si lítej, ptáče, po té vaší hoře!" Žalm 11,1

Neztrácejte odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Židům 10,35

== Kazatel 12,1-8 == Zjevení 14,6-13 ==


30. Čtvrtek Napájí duši žíznivou, a duši hladovitou naplňuje dobrými věcmi. Žalm 107,9 K

Z plnosti jeho my všickni vzali jsme, a to milost za milost. Jan 1,16 K

== Marek 6,7-13 == Zjevení 14,14-20 ==

Den reformace Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. 1.Korintským 3,11


31. Pátek Skryté věci patří Hospodinu, našemu Bohu, zjevné však patří navěky nám a našim synům. 5.Mojžíšova 29,28

Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze světa dal. Byli tvoji a mně jsi je dal; a tvoje slovo zachovali. Jan 17,6

== Matouš 5,2-12 == Římanům 3,21-28 == Zjevení 15,1-4 ==


ŘÍJEN 2014: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2014: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec]