[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2014: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec]

LISTOPAD 2014

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy. Izaiáš 1,17


1. Sobota Jak velicí jsou skutkové tvoji, Hospodine! Velmi hluboká jsou myšlení tvá. Žalm 92,6 K

My jsme nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha. 1.Korintským 2,12

== Skutky 14,8-18 == Zjevení 15,5-8 ==

20. neděle po sv. Trojici Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Micheáš 6,8

Krok lásky proniká až k Trůnu nepoznaně;
a vědě nezbývá než čekat ve dvoraně.
- {307/5 -


2. Neděle Dobrořeč duše má Hospodinu, a nezapomínej se na všecka dobrodiní jeho. Žalm 103,2 K

Milosrdenství jsem došel. 1.Timoteovi 1,13 K

U tebe je slitování,
odpusť dluh náš laskavě,
po zdejším nás bojování
pozvi k věčné oslavě,
rač nám ku pomoci stát
jako pevný štít a hrad!
- ZCČSH 60,5 -

== Marek 10,2-16 == 1.Tesalonickým 4,1-8 == Žalm 139 ==


3. Pondělí V shromážděních dobrořečte Bohu! Žalm 68,27

Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem a chválili Boha. Skutky 2,45-47

== 2.Mojžíšova 23,10-16 == Zjevení 16,1-9 ==

1414 Jan Hus dorazil do Kostnice


4. Úterý Budu ještě štědřejší než ve vašich počátcích. I poznáte, že já jsem Hospodin. Ezechiel 36,11

Byli jste povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. 1.Petrova 3,9

== 2.Mojžíšova 18,13-27 == Zjevení 16,10-16 ==


5. Středa Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. Daniel 9,18

Blahoslavení chudí duchem, nebo jejich jest království nebeské. Matouš 5,3 K

== 1.Mojžíšova 24,54-67 == Zjevení 16,17-21 ==

1414 zahájen kostnický koncil


6. Čtvrtek Žízní duše má Boha, Boha živého, a říká: Skoro-liž půjdu, a ukáži se před oblíčejem Božím? Žalm 42,3 K

Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest. 1.Janova 3,2

== 2.Mojžíšova 19,3-9 == Zjevení 17,1-6 ==


7. Pátek Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. Žalm 32,2

V nebi bude větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Lukáš 15,7

== Jan 18,28-32 == Zjevení 17,7-14 ==


8. Sobota Znuzen jsem byl, a spomohl mi. Žalm 116,6 K

Pavel píše: Klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil vnitřní člověk. Efezským 3,14-16

== Kazatel 12,9-14 == Zjevení 17,15-18 ==


Začátek ekumenické dekády míru

21. neděle po sv. Trojici Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy! 2.Korintským 6,2

Změň mysl, křesťane! Ty musíš doslova
být čistý před Bohem jak duše Kristova.
- {256/2 -


9. Neděle Člověk nežije pouze chlebem, ale vším, co vychází z Hospodinových úst. 5.Mojžíšova 8,3

Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný; ten vám dá Syn člověka. Jan 6,27

Nechť tedy hlas náš vděčný
vždy k Bohu vstupuje;
on časný chléb i věčný
nám z lásky daruje.
Ó oslavuj se, Pane,
a s bázní tvé jméno,
nám lidem k spáse dané,
vždy budiž slaveno!
- 410,3 -

== Lukáš 17,20-30 == Římanům 14,7-9 == Žalm 75 ==


10. Pondělí David Nátanovi řekl: "Zhřešil jsem proti Hospodinu." Nátan Davidovi pravil: "Týž Hospodin tvůj hřích sňal. Nezemřeš." 2.Samuelova 12,13

Víte, že Syn Boží se zjevil, aby hříchy sňal. 1.Janova 3,5

== Marek 4,1-12 == Zjevení 18,1-24 ==


11. Úterý Vyschnou snad vody, chladné a bystré? Na mne však můj lid zapomněl. Jeremiáš 18,14-15

Jeruzaléme, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste! Matouš 23,37

== Marek 13,9-20 == Zjevení 19,1-10 ==


12. Středa Hospodin mě přísně trestal, ale nevydal mě smrti. Žalm 118,18

Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého, ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva. 1.Petrova 4,12-13

== Židům 13,1-9 == Zjevení 19,11-21 ==


13. Čtvrtek Bůh vám oznámil svou smlouvu, kterou vám přikázal dodržovat, desatero přikázání, a napsal je na dvě kamenné desky. 5.Mojžíšova 4,13

Toto jest přikázání mé, abyste se milovali vespolek, jako i já miloval jsem vás. Jan 15,12 K

== 1.Janova 2,18-29 == Zjevení 20,1-10 ==


14. Pátek Toto praví Panovník Hospodin: Obraťte se a odvraťte se od svých hnusných model! Ezechiel 14,6

Barnabášovi začali říkat Zeus, Pavlovi pak Hermes, poněvadž to byl především on, kdo mluvil. Když se to Barnabáš a Pavel doslechli, roztrhli svůj oděv, vběhli do zástupu mezi lidi a volali: "Co to děláte? Vždyť i my jsme smrtelní lidé jako vy. Zvěstujeme vám, abyste se od těchto marných věcí obrátili k živému Bohu." Skutky 14,12.14-15

== Matouš 26,36-41 == Zjevení 20,11-15 ==


15. Sobota Já jsem učinil zemi, člověka i zvířata, která jsou na zemi, svou velikou silou a svou vztaženou paží a dávám ji tomu, kdo je toho v mých očích hoden. Jeremiáš 27,5

Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo a jest. Zjevení 4,11

== Marek 13,30-37 == Zjevení 21,1-8 ==

22. neděle po sv. Trojici Všichni se musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým. 2.Korintským 5,10

Věz, bez všech průtahů jsou vzati v Boží říši,
kdo Krista do srdce si nakreslí a vpíší.
- {199/4 -


16. Neděle Job odpověděl Bohu: Jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem. Proto odvolávám a lituji všeho v prachu a popelu. Jób 42,5-6

Jeho služebníci mu budou sloužit, budou hledět na jeho tvář a na čele ponesou jeho jméno. Zjevení 22,3-4

Má síla umdlévá,
než k službě dospěje,
v mé síle oheň neplane,
dech jarní nevěje.
Má síla pronikne
jen tebou protčena,
má korouhev jen silou tvou
v boj bude nesena.
- 284,2 -

== Matouš 25,31-46 == Římanům 8,18-25 == Žalm 50 ==


17. Pondělí Veselte se, jásejte stále a stále nad tím, co stvořím. Izaiáš 65,18

Ježíš řekl: Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal, a dokonal jeho dílo. Neříkáte snad: Ještě čtyři měsíce a budou žně? Hle, pravím vám, pozvedněte zraky a pohleďte na pole, že již zbělela ke žni. Jan 4,34-35

== Matouš 7,21-29 == Zjevení 21,9-14 ==


18. Úterý Proč dopřává Bůh bědnému světlo, život těm, kdo mají v duši hořkost, kdo toužebně čekají na smrt – a ona nejde? Jób 3,20-21

Věřím, pomoz mé nedověře. Marek 9,24

== Židům 10,26-31 == Zjevení 21,15-21 ==

Den přímluv a modliteb Spravedlnost zvyšuje národ, ale hřích jest ku pohanění národům. Přísloví 14,34 K


19. Středa Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na mysl. Izaiáš 65,17

Ježíš kázal: Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Matouš 4,17

== Lukáš 13,1-9 == Římanům 2,1-11 == Zjevení 21,22-27 ==


20. Čtvrtek Což sis to nezpůsobila sama? Opustilas Hospodina, svého Boha, v čase, kdy tě vodil svou cestou. Jeremiáš 2,17

Každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. Matouš 7,26

== 2.Tesalonickým 1,3-12 == Zjevení 22,1-5 ==


21. Pátek Daniel mluvil: Můj Bůh poslal svého anděla a zavřel ústa lvům, takže mi neublížili. Daniel 6,23

Kdo se narodil z Boha, nehřeší, ale Syn Boží jej chrání a Zlý se ho ani nedotkne. 1.Janova 5,18

== Matouš 26,59-66 == Zjevení 22,6-15 ==


22. Sobota K tobě, Hospodine, volám, skálo má, neodmlčuj se mi. Žalm 28,1 K

Dva slepí začali křičet: "Smiluj se nad námi, Pane, Synu Davidův!" Zástup je napomínal, aby mlčeli, ale oni křičeli ještě víc. Matouš 20,30-31

== Zjevení 20,11-15 == Zjevení 22,16-21 ==

Poslední neděle církevního roku (Neděle věčnosti)

Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Lukáš 12,35

Jak síla slunce plá všem k blahu, ku pokoji,
tak milosrdná moc chce plnit duši tvoji.
- {268/5 -


23. Neděle Jsi tak veliký, Hospodine Bože! Není žádného jako ty, není Boha kromě tebe. 2.Samuelova 7,22

Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Zjevení 1,17-18

Jak vznešené tvé jméno po vší zemi,
svou velebností nad vše vyvýšený
jsi, Hospodine, mocný Pane náš.
Vše, co jsi stvořil, stále v péči máš.
- EZD 626,1 -

== Matouš 25,1-13 == Zjevení 21,1-7 == Žalm 90 ==


24. Pondělí Vše, co činí Bůh, zůstává navěky; nic k tomu nelze přidat ani z toho ubrat. Kazatel 3,14

Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu. Zjevení 14,6

== 5.Mojžíšova 34,1-8 == Izaiáš 1,1-9 ==


25. Úterý Pohleď, Hospodine, jak se soužím, v mém nitru to bouří, srdce se mi svírá v hrudi, neboť jsem zarputile vzdorovala. Pláč 1,20

Celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: "Bože, slituj se nade mnou hříšným." Lukáš 18,13

== 1.Petrova 1,13-21 == Izaiáš 1,10-20 ==


26. Středa Prosím, jestliže jsem nalezl milost před očima tvýma, dej mi znamení, že ty mluvíš se mnou. Soudců 6,17 K

Dí jemu Ježíš: Žes mne viděl, Tomáši, uvěřil jsi. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili. Jan 20,29 K

== 1.Korintským 3,9-15 == Izaiáš 2,1-5 ==


27. Čtvrtek Řekl Bůh: "Žádej začkoli, a dám tobě." Řekl Šalomoun: "Dejž tedy služebníku svému srdce rozumné, aby soudil lid tvůj, a aby rozeznal mezi dobrým a zlým." 1.Královská 3,5.9 K

Kárejte neukázněné, těšte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost. 1.Tesalonickým 5,14

== Koloským 4,2-6 == Izaiáš 3,1-15 ==


28. Pátek Ten, který rozmetal Izraele, shromáždí jej, bude jej střežit jako pastýř své stádo. Jeremiáš 31,10

Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná. Římanům 11,29

== Matouš 27,50-54 == Izaiáš 4,2-6 ==

1414 -- Jan Hus zatčen a uvězněn v papežově paláci


29. Sobota Ti z Judova domu, kteří vyváznou a zůstanou, opět se zakoření a vydají ovoce. 2.Královská 19,30

Po babylónském zajetí Jechoniáš měl syna Salatiela, Salatiel Zorobabela, Zorobabel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azóra, Azór Sádoka, Sádok Achima. Achim měl syna Eliuda, Eliud Eleazara, Eleazar Mattana, Mattan Jákoba, Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš, řečený Kristus. Matouš 1,12-16

== Zjevení 21,10-27 == Izaiáš 5,1-7 ==


Začátek nového církevního roku

1. neděle adventní Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a vítězný. Zachariáš 9,9

Bůh v dobru, milosti tak blízko u mne stojí,
až zcela proniká mé srdce, mysl moji.
- {66/5 -


30. Neděle Kdo změřil Hospodinova ducha a byl mu rádcem? Izaiáš 40,13

Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec. Zjevení 22,13

Boží slovo ukazuje
ku věčné slávě cestu;
kdo je slyší a sleduje,
spěchá k Božímu městu.
Učiň, Kriste, svou milostí,
abychom vždy plnili
slovo tvoje s ochotností
a Bohu se líbili.
- 39,3 -

== Matouš 21,1-9 == Římanům 13,8-14 == Žalm 24 ==


LISTOPAD 2014: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2014: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec]