[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2014: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad]

PROSINEC 2014

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím. Izaiáš 35,1


1. Pondělí Bůh se nad tebou smiluje, až budeš úpěnlivě volat; uslyší a odpoví ti. Izaiáš 30,19

Anděl odpověděl Korneliovi: "Bůh přijal tvé modlitby a almužny a pamatuje na tebe." Skutky 10,4

== 1.Petrova 1,8-13 == Izaiáš 5,8-24 ==


2. Úterý Pojďte, slyšte, všichni bohabojní, budu vám vyprávět, co mi Bůh prokázal. Žalm 66,16

Tolik jsme po vás toužili, že jsme vám chtěli odevzdat nejen evangelium Boží, ale i svůj život. Tak jste se nám stali drahými! 1.Tesalonickým 2,8

== Židům 10,32-39 == Izaiáš 6,1-13 ==


3. Středa V Hospodina mé srdce doufá. Pomoci jsem došel, proto v srdci jásám, svou písní mu budu vzdávat chválu. Žalm 28,7

Maria řekla: Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli. Lukáš 1,46-47

== Koloským 1,9-14 == Izaiáš 7,1-9 ==


4. Čtvrtek Bóz z Betléma řekl žencům: "Hospodin s vámi." Odpověděli jemu: "Požehnej tobě Hospodin." Rút 2,4 K

Pokoj tobě. Přátelé tě pozdravují. Pozdravuj každého z přátel osobně! 3.Janova 1,15

== 1.Tesalonickým 5,1-8 == Izaiáš 7,10-17 ==


5. Pátek Josef řekl bratrům: "Nevyvolávejte po cestě hádky!" 1.Mojžíšova 45,24

Usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje. Efezským 4,3

== Matouš 27,27-30 == Izaiáš 8,1-15 ==


6. Sobota Bože, rozpomeň se na svou pospolitost, kterou jsi před věky získal, na svůj dědičný kmen. Žalm 74,2

Brány pekel mou církev nepřemohou. Matouš 16,18

== Matouš 23,37-39 == Izaiáš 8,23-9,6 ==

1414 -- Jan Hus uvězněn v kobce na Bodamském jezeře

2. neděle adventní Zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Lukáš 21,28

Hle, nebe zhmotnělé níž k zemi poklesá;
kdy země zvedne se a změní v nebesa?
- {32/3 -


7. Neděle Rozpomeň se na dávné dny, snaž se porozumět létům zašlých pokolení, vyptávej se svého otce, on ti poví, svých starců, oni ti řeknou. 5.Mojžíšova 32,7

Připomínám si tvou upřímnou víru, kterou měla už tvá babička Lóis a tvá matka Euniké a kterou máš, jak jsem přesvědčen, i ty. 2.Timoteovi 1,5

Ó Pane, snažně toužím,
bys řídil život můj,
kéž věrně já ti sloužím,
den po dni při mně stůj!
Ty když mi v prsou vzplaneš,
má mysl zjasní se,
když ke mně ruku vztáhneš,
mé srdce ztiší se.
- 288,1 -

== Lukáš 21,25-33 == Jakubova 5,7-8 == Žalm 1 ==


8. Pondělí Budete-li se dotazovat na jeho slovo, dá se vám nalézt. 2.Paralipomenon 15,2

Každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Lukáš 11,10

== Židům 6,9-12 == Izaiáš 11,1-10 ==


9. Úterý Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství. Jeremiáš 31,3

Bůh ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny. Efezským 1,4-5

== Zjevení 2,12-17 == Izaiáš 12,1-6 ==


10. Středa Toto praví Hospodin: Vyslyšel jsem tvou modlitbu, viděl jsem tvé slzy. Hle, uzdravím tě. 2.Královská 20,5

Ananiáš vložil na Saula ruce a řekl: "Saule, můj bratře, posílá mě k tobě Pán – ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě; chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem svatým." Skutky 9,17

== Zjevení 2,1-7 == Izaiáš 14,1-23 ==


11. Čtvrtek Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Slyšel jsem reptání Izraelců. Vyhlas jim: "Navečer se najíte masa a ráno se nasytíte chlebem, abyste poznali, že já jsem Hospodin, váš Bůh." 2.Mojžíšova 16,11-12

Ježíš si zavolal své učedníky a řekl: "Je mi líto zástupu, neboť již tři dny jsou se mnou a nemají co jíst. Poslat je domů hladové nechci, aby nezemdleli na cestě." Matouš 15,32

== 2.Korintským 5,1-10 == Izaiáš 24,1-23 ==


12. Pátek Brky svými přikryje tě, a pod křídly jeho bezpečen budeš. Žalm 91,4 K

Pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Filipským 4,7

== Lukáš 22,66-71 == Izaiáš 25,1-9 ==


13. Sobota Pane můj, jestliže jsem nyní nalezl milost před očima tvýma, prosím, nepomíjej služebníka svého. 1.Mojžíšova 18,3 K

Aj, stojím u dveří, a tluku. Jestliže by kdo uslyšel hlas můj a otevřel dveře, vejdu k němu, a budu s ním večeřeti, a on se mnou. Zjevení 3,20 K

== 1.Tesalonickým 4,13-18 == Izaiáš 26,1-6 ==

3. neděle adventní Připravte cestu Hospodinu! Hospodin přichází s mocí. Izaiáš 40,3.10

Chtít v Božích cestách jen se dívat, mlčet, stát,
je couvat za sebe a k záhubě se brát.
- {302/1 -


14. Neděle Usilovně se snažte milovat Hospodina, svého Boha, a chodit po všech jeho cestách. Jozue 22,5

Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Jan 12,26

Chcem do díla se dáti, neb čas se krátí,
ne v klid se vydávati a v nečinnost,
spíš po práci se ptáti, kde je jí dost
a na svém místě státi, se namáhati
a každý vykonati svou povinnost.
- 366,1 -

== Matouš 11,2-10 == 1.Korintským 4,1-5 == Žalm 33 ==


15. Pondělí Ti, kteří jiné vyučují, stkvíti se budou jako blesk oblohy, a kteří k spravedlnosti přivozují mnohé, jako hvězdy na věčné věky. Daniel 12,3 K

Mějte v paměti ty, kteří vám kázali slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život, a následujte je ve víře! Židům 13,7

== Matouš 3,1-6 == Izaiáš 26,7-19 ==


16. Úterý Celé shromáždění pozná, že Hospodin nezachraňuje mečem a kopím. 1.Samuelova 17,47

Ať se odvrátí od nespravedlnosti každý, kdo vyznává jméno Páně. 2.Timoteovi 2,19

== Matouš 3,7-12 == Izaiáš 28,14-22 ==


17. Středa Hovořil jsem o tvé pravdě a tvé spáse. Nezatajil jsem tvé milosrdenství a věrnost velikému shromáždění. Žalm 40,11

Nestyď se vydávat svědectví o našem Pánu. 2.Timoteovi 1,8

== Lukáš 1,26-38 == Izaiáš 29,17-24 ==


18. Čtvrtek Nadarmo časně vstáváte, dlouho vysedáváte a jíte chléb trápení, zatímco Bůh dopřává svému milému spánek. Žalm 127,2

Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. 1.Petrova 5,7

== 1.Tesalonickým 5,16-24 == Izaiáš 30,1-17 ==


19. Pátek Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat. Jeremiáš 31,34

Anděl řekl Josefovi: Maria porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. Matouš 1,21

== 2.Korintským 1,18-22 == Izaiáš 32,1-20 ==


20. Sobota Ty panuješ nad dutím moře; když se zdvihají vlny jeho, ty je skrocuješ. Žalm 89,10 K

Ježíš vstal, pohrozil větrům i moři; a nastalo veliké ticho. Matouš 8,26

== Zjevení 5,1-5 == Izaiáš 33,17-24 ==

1914 zemřel první Potštejnský kazatel Eugen Schmidt

4. neděle adventní Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Pán je blízko. Filipským 4,4-5

Tam každý nebešťan mne bude vidět rád,
tak jako z něho já se budu radovat.
- {153/5 -


21. Neděle Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. Žalm 103,11

Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází. Zjevení 1,4

Chvála Otci nebeskému,
že se sklání k lidu svému;
noc se mění v světlo denní,
již nám kyne vykoupení.
Adventu se konec blíží,
odhoďme již hříchů tíži.
- ZCČSH 202,1 -

== Lukáš 1,39-56 == Filipským 4,4-7 == Žalm 58 ==


22. Pondělí Tobě patří den, i noc je tvoje, tys upevnil světlo noci i slunce. Žalm 74,16

Nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Římanům 13,11-12

== Zjevení 22,16-21 == Izaiáš 35,1-10 ==


23. Úterý Upněte se srdcem k Hospodinu a služte jenom jemu. 1.Samuelova 7,3

Zachariáš promluvil: Bůh navštívil a vykoupil svůj lid, abychom jej zbožně a spravedlivě ctili po všechny dny svého života. Lukáš 1,68.75

== Římanům 15,8-13 == Matouš 1,1-17 ==

Štědrý den


24. Středa Hospodinův zákon je dokonalý, nezkušený jím zmoudří. Žalm 19,8

Pastýřů se zmocnila veliká bázeň. Anděl jim řekl: "Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel." Lukáš 2,9-11

== Matouš 1,1-25 == Římanům 1,1-7 == Matouš 1,18-25 ==

1. svátek vánoční Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Jan 1,14

Slovo, jež tebe, mne a světy stačí nést,
svým slovem nesu já a hájím jeho zvěst.
- {139/1 -


25. Čtvrtek Domov je v odvěkém Bohu. 5.Mojžíšova 33,27

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan 1,14

Totoť jsou ti dnové,
o nichž prorokové
zdávna zvěstovali,
lidem slibovali,
dnové vykoupení,
světu ke spasení.
- 64,2 -

== Lukáš 2,1-20 == Titovi 3,4-7 == Matouš 2,1-12 ==

2. svátek vánoční Drahá jest před očima Hospodinovýma smrt svatých jeho. Tobě obětovati budu obět díků činění, a jméno Hospodinovo vzývati budu. Žalm 116,15.17 K

Smrt svatých před Bohem je vzácná, drahocenná.
Rci, lze to pochopit a je to pro ně změna?
- {104/4 -


26. Pátek Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám! Izaiáš 55,1

Ten, který seděl na trůnu, řekl: "Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé." Zjevení 21,5.6

Rosu dejte, ó nebesa!
I my také volejme;
aby Kristus Pán pomoc nesa,
přišel k nám, srdečně žádejme.
- 70,3 -

== Jan 1,1-14 == Židům 1,1-6 == Matouš 2,13-23 ==

== Jan 1,1-14 == Židům 1,1-6 ==


27. Sobota Dej se do práce a nechť je s tebou Hospodin! 1.Paralipomenon 22,16

Anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu." Matouš 2,13

== 2.Janova 1,1-7 == Matouš 3,1-12 ==

1. neděle po Vánocích Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Jan 1,14

Bůh mluví nejméně, ač sám je hlasem hlasů;
v něm slovo jediné zní věčně zevnitř času.
- {129/4 -


28. Neděle Dej si pozor na každý krok, když jdeš do Božího domu. Pohotovější buď k slyšení. Kazatel 4,17

Odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše. Jakubova 1,21

Ó Bože, obratiž nás,
Bože všemohoucí,
ať pokání činíme včas
horlivé a vroucí.
- 255,7 -

== Lukáš 2,22-40 == 1.Janova 1,1-4 == Žalm 93 ==


29. Pondělí K jmění, byť i přibývalo, neupněte srdce. Žalm 62,11

Mudrci obětovali dítěti přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu. Matouš 2,11

== 1.Janova 4,11-16 == Matouš 3,13-17 ==


30. Úterý Izraelci Hospodinu řekli: "Zhřešili jsme. Nalož s námi, jak sám uznáš za vhodné, jenom nás ještě tentokrát vyprosti!" Soudců 10,15

Ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha: On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování. Titovi 3,4-5

== Židům 1-14 == Matouš 4,1-11 ==

Závěr roku Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný. Žalm 103,8

Bůh láska je a v ní je život všech a sláva;
a blažen, kdo v ní je a stále setrvává.
- {70/1 -


31. Středa Ustanovím nad nimi jednoho pastýře, který je bude pást. Ezechiel 34,23

Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém. Židům 13,20-21

== Lukáš 12,35-40 == Římanům 8,31-39 == Matouš 4,12-17 ==


PROSINEC 2014: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2014: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad]