[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2015: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

LEDEN 2015

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Dokavad země trvati bude, setí a žeň, studeno i horko, léto a zima, den také a noc nepřestanou. 1.Mojžíšova 8,22 K

Bůh nikdy nepřestává mluvit, ani ve chvílích, kdy jej neslyšíme.
- {Edith von Kleist-Schmenzin -

Nový rok Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3,17


1. Čtvrtek Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou; v ničem jsi nestrádal. 5.Mojžíšova 2,7

Buďte vděčni. Koloským 3,15

== Lukáš 4,16-21 == Jakubova 4,13-15 == Žalm 8 ==


2. Pátek Doufáme v tebe, vždyť to vše konáš ty. Jeremiáš 14,22 J

Skrze Ježíše Krista jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. Římanům 5,2

== Jozue 24,1-26 == 1.Mojžíšova 1,1-13 ==


3. Sobota Ke svým svědectvím nakloň mé srdce, nikoli k zištnosti. Žalm 119,36

I když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. Lukáš 12,15

== 2.Mojžíšova 2,1-10 == 1.Mojžíšova 1,14-25 ==

2. neděle po Vánocích Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan 1,14

Člověk si má ponechat čas, aby pozvedal oči k nebi, k jehož pohledu byl stvořen.
- {Johann Gottlieb Fichte -


4. Neděle Ztrestám vás podle ovoce vašich skutků, je výrok Hospodinův. Jeremjáš 21,14

Odpusť nám viny naše, jakož i my odpouštíme vinníkům našim. Matouš 6,12 K

Soudce všeho světa, Bože,
před trůnem tvým nepomůže
žádnému nádhernost jeho,
byť měl slávu světa všeho.
- 271,1 -

== Lukáš 2,41-52 == 1.Janova 5,11-13 == Žalm 33 ==

1415 Kostnický koncil slíbil Husovi veřejné slyšení.


5. Pondělí Tvému jménu vzdávám chválu za tvé milosrdenství a za tvou věrnost; svou řeč jsi vyvýšil nad každé své jméno. Žalm 138,2

Otče náš, jenž jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Matouš 6,9 K

== 1.Mojžíšova 9,12-17 == 1.Mojžíšova 1,26-2,4 ==

Zjevení Páně - Epifanias Tma pomíjí, a světlo to pravé již svítí. 1.Janova 2,8b K

Kde nenalézáš žádnou lásku, zasej lásku a sklidíš lásku.
- {Jan od Kříže -


6. Úterý V soužení jsem volal Hospodina, Hospodin mi odpověděl, daroval mi volnost. Žalm 118,5

Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid dobytý, abyste zvěstovali ctnosti toho, kterýž vás povolal ze tmy v předivné světlo své. 1.Petrova 2,9 K

== Matouš 2,1-12 == Efezským 3,2-6 == Žalm 72 ==


7. Středa Pane, rty mé otevři, i budou ústa má zvěstovati chválu tvou. Žalm 51,17 K

Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh - tak aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. 1.Petrova 4,11

== 1.Janova 3,1-6 == 1.Mojžíšova 2,4-17 ==


8. Čtvrtek Povstaň a vyřiď jim všechno, co jsem ti přikázal. Jeremjáš 1,17

Nezvěstujeme sami sebe, nýbrž Krista Ježíše jako Pána. 2.Korintským 4,5

== 4.Mojžíšova 24,15-19 == 1.Mojžíšova 2,18-25 ==


9. Pátek Vraťte se, synové odpadlí, já vaše odpadlictví vyléčím. "Zde jsme, přišli jsme k tobě, neboť ty jsi Hospodin, náš Bůh." Jeremjáš 3,22

Přibližte se k Bohu, a přiblíží se k vám. Umejte ruce, hříšníci, a očisťte srdce vy, kdo jste dvojité mysli. Jakubova 4,8-9 K

== Efezským 4,17-24 == 1.Mojžíšova 3,1-13 ==

1415 Jan Hus píše z Kostnice pražským přátelům.


10. Sobota Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. 5.Mojžíšova 6,4

Je jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny. 1.Timoteovi 2,5-6

== 1.Janova 1,5-7 == 1.Mojžíšova 3,14-24 ==


Alianční modlitební týden

1. neděle po Zjevení Páně Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Římanům 8,14

Věřit v něho znamená konat jeho vůli.
- {Irenej Lyonský -


11. Neděle Hospodine, pomoz! Se zbožným je konec, berou za své věrní mezi lidmi. Žalm 12,2

Ježíš řekl Dvanácti: "I vy chcete odejít?" Šimon Petr mu odpověděl: "Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života." Jan 6,67-68

Pána Krista následovat,
tíhu svého kříže nést,
tvou, ó Bože, vůli konat,
nový život chceme vést.
Skláníme se pod tvou rukou,
v pokoře a lítosti,
srdce naše sotva tlukou
v posvátné tvé blízkosti.
- ZCČSH 95,1 -

== Matouš 3,13-17 == Římanům 12,1-8 == Žalm 101 ==


12. Pondělí Noé našel milost před Hospodinem. 1.Mojžíšova 6,8 K

Věříme, že jsme spaseni milostí Pána Ježíše. Skutky 15,11

== Skutky 10,37-48 == 1.Mojžíšova 4,1-16 ==


13. Úterý Zdaž se ukryje kdo v skrýších, abych já ho neshlédl? dí Hospodin. Zdaliž nebe i země já nenaplňuji? dí Hospodin. Jeremiáš 23,24 K

Žijte jako děti světla. Efezským 5,8

== 1.Korintským 2,11-16 == 1.Mojžíšova 4,17-26 ==


14. Středa Mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší. 1.Samuelova 3,9

Poslouchala nás i jedna žena jménem Lydie, obchodnice s purpurem z města Thyatir, která věřila v jediného Boha. Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel zvěstoval. Skutky 16,14

== Římanům 8,26-30 == 1.Mojžíšova 6,5-22 ==


15. Čtvrtek Aj, dnové jdou, dí Hospodin, v nichž vystaveno bude město toto Hospodinu. Jeremiáš 31,38 K

Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. Matouš 5,14

== Efezským 1,3-10 == 1.Mojžíšova 7,11-24 ==


16. Pátek Nikoli proto, že byste byli početnější než kterýkoli jiný lid, přilnul k vám Hospodin a vyvolil vás - vás je přece méně než kteréhokoli lidu - ale protože vás Hospodin miluje. 5.Mojžíšova 7,7-8

Nezáleží na tom, že někdo chce nebo že někdo běží; záleží na Božím smilování. Římanům 9,16 P

== Koloským 2,1-7 == 1.Mojžíšova 8,1-12 ==


17. Sobota Brány, zvedněte výše svá nadpraží, výše se zvedněte, vchody věčné, ať může vejít Král slávy. Žalm 24,7

Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře. Lukáš 12,36

== Matouš 6,6-13 == 1.Mojžíšova 8,13-22 ==

2. neděle po Zjevení Páně Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Jan 1,17

Odvaha k vlastnímu životu je Ano k Božímu vedení.
- {Liselotte Nold -


18. Neděle Nahý jsem vyšel z života matky své, nahý se také zase tam navrátím. Job 1,21 K

Nic jsme si na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím. 1.Timoteovi 6,7-8

Na každý den z ruky svaté
beru dary přebohaté,
přidej z lásky nekonečné,
abych byl tvé dítě vděčné.
- EZ 181,2 -

== Jan 2,1-11 == Římanům 12,4-16 == Žalm 70 ==


19. Pondělí Smiluj se nade mnou, Hospodine, chřadnu, Hospodine, uzdrav mě, má duše je vyděšená. Žalm 6,3.4

Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla. 2.Korintským 12,9

== 5.Mojžíšova 4,5-13 == 1.Mojžíšova 9,1-17 ==


20. Úterý Co Pán řekl, to se stalo, jak přikázal, tak vše stojí. Žalm 33,9

Setník řekl: Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen slovo, a můj sluha bude uzdraven. Matouš 8,8

== Římanům 9,31-10,8 == 1.Mojžíšova 11,1-9 ==


21. Středa Hospodine, máš v rukou moc a sílu, nikdo se ti nemůže zpěčovat. 2.Paralipomenon 20,6

Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Matouš 28,18-19

== Galatským 5,1-6 == 1.Mojžíšova 12,1-9 ==


22. Čtvrtek Hospodin, tvůj Bůh, tě uvádí do dobré země, do země s potoky plnými vody, s prameny vod. 5.Mojžíšova 8,7

Ukázal mi potok čistý vody živé, světlý jako křišťál, tekoucí z trůnu Božího a Beránkova. Uprostřed pak rynku jeho a s obou stran potoka bylo dřevo života, přinášející dvanáctero ovoce, na každý měsíc vydávající ovoce své, a listí své k zdraví národů. Zjevení 22,1-2 K

== Skutky 15,22-31 == 1.Mojžíšova 12,10-20 ==


23. Pátek Nehněvej se tak velmi, Hospodine, aniž se na věky rozpomínej na nepravost. Ó vzhlédni, prosíme, všickni my lid tvůj jsme. Izaiáš 64,9 K

Kristus přišel a zvěstoval pokoj vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. Efezským 2,17

== Jeremjáš 14,1-9 == 1.Mojžíšova 13,1-18 ==


24. Sobota Hospodinu chci zpívat, neboť se slavně vyvýšil. 2.Mojžíšova 15,1

Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni. Jan 8,36

== 5.Mojžíšova 33,1-16 == 1.Mojžíšova 14,1-16 ==


Neděle Bible

Poslední neděle po Zjevení Páně Nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Izajáš 60,2

Jeden člověk s Bohem je silnější než všechen svět.
- {John Knox -


25. Neděle Střezte se, aby se vaše srdce nedalo zlákat, takže byste se odchýlili, sloužili jiným bohům a klaněli se jim. 5.Mojžíšova 11,16

Neskládejte sobě pokladů na zemi, kde mol a rez kazí, a kde zloději vykopávají a kradou. Ale skládejte sobě poklady v nebi, kde ani mol ani rez nekazí, a kde zloději nevykopávají ani nekradou. Nebo kde jest poklad váš, tu jest i srdce vaše. Matouš 6,19-21 K

Ó ujmi ruku moji a veď mne sám,
na cestě zde a v boji ať neklesám.
Já nevím sobě rady, ó Pane můj;
ty sám mne proveď všady, vždy při mně stůj!
- 329,1 -

== Matouš 17,1-9 == 2.Korintským 4,6-10 == Žalm 63 ==


26. Pondělí Kdo by se tě nebál, Králi národů? Úcta patří jenom tobě! Jeremjáš 10,7

Boha je třeba víc poslouchat než lidi. Skutky 5,29

== 2.Korintským 3,9-18 == 1.Mojžíšova 14,17-24 ==


27. Úterý Vyveď mě ze žaláře, abych vzdával chválu tvému jménu. Žalm 142,8

Kde je Duch Páně, tam je svoboda. 2.Korintským 3,17

== Jan 1,43-51 == 1.Mojžíšova 15,1-21 ==


28. Středa Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo. Přísloví 8,13

Počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši. Římanům 6,11

== Jan 3,31-46 == 1.Mojžíšova 16,1-16 ==


29. Čtvrtek Byť mi se dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebudu se báti zlého, nebo ty se mnou jsi; prut tvůj a hůl tvá, to mne potěšuje. Žalm 23,4 K

Jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradni, ale nejsme v koncích; jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni. 2.Korintským 4,8-9

== Zjevení 1,1-8 == 1.Mojžíšova 17,1-14 ==


30. Pátek Daniel měl v horním pokoji otevřená okna směrem k Jeruzalému. Třikrát za den klekal na kolena, modlil se a vzdával čest svému Bohu. Daniel 6,11

Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Římanům 12,12

== 1.Korintským 2,6-10 == 1.Mojžíšova 17,15-27 ==


31. Sobota Já jsem naučil Efraima chodit, bral jsem ho na ramena, a oni nepochopili, že jsem o ně pečoval! Ozeáš 11,3 J

Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. 2.Timoteovi 2,13

== 4.Mojžíšova 6,22-27 == 1.Mojžíšova 18,1-15 ==


LEDEN 2015: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2015: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]