[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2015: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ÚNOR 2015

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/

Heslo měsíce: Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří. Římanům 1,16

Jak odvážné musí být srdce, které si troufne vážně říci: Zapal v nás oheň své lásky!
- {Ida Friederike Görres -

Septuagesimae (70 dní před Velikonocemi)

Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. Daniel 9,18

Tam, kde je nejvíce lásky, je i pravda, protože tam je přítomen Bůh a jeho království.
- {Hildegarda z Bingenu -


1. Neděle Panovník Hospodin přichází s mocí, jeho paže se ujme vlády. Izajáš 40,10

Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi Svatý; všechny národy přijdou a skloní se před tebou. Zjevení 15,4

Ó Pane, rozmnožuj
sám pravou víru ve mně;
tak dobrých nezbaví
mne skutků moc vší země.
Kde světlo přebývá,
tam záře vychází.
Tys Bůh můj a můj Pán,
já zde tvůj příchozí.
- 248,6 -

== Matouš 20,1-16 == 1.Korintským 9,24-27 == Žalm 62 ==


2. Pondělí Boha mám stále před očima. Žalm 16,8 F

Vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Židům 12,1-2

== Lukáš 19,1-10 == 1.Mojžíšova 18,16-33 ==


3. Úterý Na něm odpočine Duch Hospodinův, Duch moudrosti a rozumnosti, Duch rady a síly, duch umění a bázně Hospodinovy. Izaiáš 11,2 K

Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody, a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. Matouš 3,16

== 5.Mojžíšova 7,6-12 == 1.Mojžíšova 19,1-14 ==


4. Středa Obracím k nim svůj zrak v dobrém, znovu je vybuduji a už je nezbořím, zasadím je a nevykořením. Jeremjáš 24,6

Není již žádného odsouzení těm, kteří jsou v Kristu Ježíši. Římanům 8,1 K

== Římanům 4,1-8 == 1.Mojžíšova 19,15-29 ==


5. Čtvrtek Smiluj se nade mnou, ó Bože, smiluj se nade mnou; neboť v tebe doufá duše má. Žalm 57,2 K

Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí! Matouš 7,11

== 1.Korintským 3,1-8 == 1.Mojžíšova 21,1-21 ==


6. Pátek Vím, můj Bože, že zkoumáš srdce a že máš zalíbení v přímosti. 1. Paralipomenon 29,17 J

Blahoslavení čistého srdce, nebo oni Boha viděti budou. Matouš 5,8 K

== Malachiáš 3,13-18 == 1.Mojžíšova 22,1-19 ==


7. Sobota Příkazy Boží jsou přímé a potěšují srdce. Žalm 19,9 F

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte. Koloským 3,16

== 1.Korintským 1,26-31 == 1.Mojžíšova 23,1-20 ==

Sexagesimae (60 dní před Velikonocemi)

Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. Židům 3,15 J

Teprve vědomí Boha dává člověku pevnost a oporu.
- {Charlotte Copp -


8. Neděle Aj, bázeň Páně jest moudrost, a odstoupiti od zlého rozumnost. Job 28,28 K

Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky. Jakubova 3,17

Co činí Bůh, vše dobré jest,
on pramen světla, síly,
tam spraví cíl mých všechněch cest,
by k užitku mi byly.
A na konec však poznám přec,
až celé světlo dá mi,
jak věrně smýšlel s námi.
- EZ 196,4 -

== Lukáš 8,4-15 == Židům 4,12-13 == Žalm 4 ==


9. Pondělí Zaruč se, prosím, Pane, za mne; kdo jiný mohl by dát mi na to ruku? Job 17,3 H

Kdo odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! Římanům 8,34

== 5.Mojžíšova 32,44-47 == Římanům 1,1-7 ==


10. Úterý Vím, že Bůh se zastane věcí ubohých a práva chudého. Žalm 140,13 F

Cožpak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují? Jakubova 2,5

== Ezechiel 33,30-35 == Římanům 1,8-15 ==


11. Středa Ti, kdo v slzách sejí, s plesáním budou sklízet. S pláčem nyní chodí, kdo rozsévá, s plesáním však přijde, až ponese snopy. Žalm 126,5-6

V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. Galatským 6,9

== Lukáš 6,43-49 == Římanům 1,16-17 ==


12. Čtvrtek Vězte, že Hospodin jest Bůh! Žalm 100,3 K

Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. 1.Janova 5,20

== 1.Tesalonickým 1,2-10 == Římanům 1,18-32 ==


13. Pátek Nebesa se zaradují, rozjásá se země, mezi národy se bude říkat: "Hospodin kraluje!" 1.Paralipomenon 16,31

Tvé jest království, i moc, i sláva, na věky, Amen. Matouš 6,13 K

== 2.Timoteovi 3,10-17 == Římanům 2,1-16 ==


14. Sobota Hospodin probudil ducha lidu. I přišli a dali se do díla na domě Hospodina zástupů, svého Boha. Ageus 1,14

Veďte život hodný Kristova evangelia, abyste zakotveni v jednom Duchu vedli jednou myslí zápas ve víře v evangelium. Filipským 1,27

== Matouš 13,31-35 == Římanům 2,17-29 ==

Estomihi (Budiž mi pevnou skalou. Žalm 31,3 )

Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. Lukáš 18,31

Musíme být vůči sobě vnitřně pravdiví, teprve pak můžeme poznat pravdu ležící mimo nás.
- {Thomas Merton -


15. Neděle Po vší té cestě, kterou vám přikázal Hospodin Bůh váš, choditi budete, abyste živi byli. 5.Mojžíšova 5,33 K

Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Matouš 7,24

Hrad přepevný jest Pán Bůh náš,
zbroj výborná i síla;
onť nás chrání, když satanáš
své proti nám vysílá.
Ten starý nepřítel
zkazit by nás chtěl,
moc a mnohá lest
hrozná zbraň jeho jest,
v světě nemá rovného.
- EZ 189,1 -

== Marek 8,31-38 == 1.Korintským 13,1-13 == Žalm 60 ==


16. Pondělí Jako shledává pastýř stádo své, když bývá u prostřed ovec svých rozptýlených, tak shledávati budu stádo své. Ezechiel 34,12 K

S těmi, kdo pochybují, mějte slitování. Judova 1,22

== Lukáš 13,31-35 == Římanům 3,1-8 ==


17. Úterý S Josefem byl Hospodin a všemu, co činil, dopřával zdaru. 1.Mojžíšova 39,23

Byli jste povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. 1.Petrova 3,9

== Lukáš 5,33-39 == Římanům 3,9-20 ==


Začátek postní doby


18. Středa Kdo pohrdal dnem malých začátků, radostně bude hledět na olovnici. Zacharjáš 4,10

Když byli spolu v Galileji, řekl jim Ježíš: "Syn člověka bude vydán do rukou lidí; zabijí ho, a třetí den bude vzkříšen." Matouš 17,22-23

== Matouš 6,16-21 == Římanům 3,21-26 ==


19. Čtvrtek Nechť tě bohatě odmění Hospodin, Bůh Izraele, pod jehož křídla ses přišla ukrýt! Rút 2,12

Již tedy nejste hosté a příchozí, ale spoluměšťané svatých a domácí Boží. Efezským 2,19 K

== Koloským 3,5-11 == Římanům 3,27-31 ==


20. Pátek Chvalte ho slunce s měsícem, chvalte ho všechny jasné hvězdy. Vždyť on přikázal, a bylo to stvořeno. Žalm 148,3.5

Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí! Zjevení 15,3

== Římanům 7,14-25 == Římanům 4,1-12 ==


21. Sobota Co jsem já, Panovníku Hospodine, a co je můj dům, že jsi mě přivedl až sem? 2.Samuelova 7,18

Bůh nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti. 2.Timoteovi 1,9

== Daniel 5,1-30 == Římanům 4,13-25 ==

Invocavit (Vzývati mne bude a vyslyším jej. Žalm 91,15 )

Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. 1.Janova 3,8b

Mlčení je vnitřní postoj, v němž se otvírám pro skutečnost mne obklopujícího Boha.
- {Anselm Grün -


22. Neděle Až budete daleko, vzpomeňte na Hospodina a mějte na srdci Jeruzalém. Jeremjáš 51,50

Jsme tedy stále plni důvěry, neboť víme, že pokud jsme doma v tomto těle, nejsme doma u Pána - žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme. 2.Korintským 5,6-7

Jen sebe zkoušejte,
zda cestou víry jdete,
zda Kristus ve vás živ
a vy ho sledujete,
jenž tichý, pokorný
a trpělivý byl,
zda bližním sloužiti
jste chtivi ze všech sil?
- 248,1 -

== Matouš 4,1-11 == Židům 4,14-16 == Žalm 30 ==


23. Pondělí Když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, požehnaný budeš ve městě a požehnaný budeš na poli. 5.Mojžíšova 28,2-3

Blažené vaše oči, že vidí, i vaše uši, že slyší. Matouš 13,16

== 2.Tesalonickým 3,1-5 == Římanům 5,1-5 ==


24. Úterý Poznáte, že já jsem Hospodin, když vám to učiním pro jméno své, ne podlé cest vašich zlých, ani podlé činů vašich porušených. Ezechiel 20,44 K

Jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. 1.Janova 2,12

== Jób 1,1-22 == Římanům 5,6-11 ==


25. Středa Běda tomu, kdo hromadí, co mu nepatří. Jak dlouho? Abakuk 2,6

Zakládejte si na tom, že budete žít pokojně, věnovat se své práci a získávat obživu vlastníma rukama. 1.Tesalonickým 4,11

== 5.Mojžíšova 8,11-18 == Římanům 5,12-21 ==


26. Čtvrtek Obrať mě, chci se vrátit, vždyť ty, Hospodine, jsi můj Bůh. Jeremjáš 31,18

Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. Lukáš 23,42

== Jakubova 4,1-10 == Římanům 6,1-11 ==


27. Pátek Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu. Žalm 25,8

Ve víře slabšího přijímejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech. Římanům 14,1

== Židům 2,11-18 == Římanům 6,12-23 ==


28. Sobota Plnit, Bože můj, tvou vůli je mým přáním, tvůj zákon mám ve svém nitru. Žalm 40,9

V tom je láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká. 1.Janova 5,3

== Římanům 6,12-18 == Římanům 7,1-6 ==


ÚNOR 2015: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2015: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]