[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2015: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

BŘEZEN 2015

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Římanům 8,31

My sami se musíme k němu obrátit, a to se děje v usebrání, v živém vědomí: Ty jsi Ty.
- {Franz Moschner -


Den modliteb za utlačované a pronásledované křesťany

Reminiscere (Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine. Žalm 25,6 )

Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5,8

Teprve když jsme nalezli lásku, víme, co jsme v životě postrádali.
- {John Ruskin -


1. Neděle Hospodine, až do nebes milosrdenství tvé, pravda tvá až do nejvyšších oblaků. Žalm 36,6 K

Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Římanům 8,35 K

Samému Bohu chvála, čest
budiž za milost jeho,
která nám v Kristu dána jest,
již se nebojme zlého.
Bůh hotov jest nás spasiti,
nám vždycky dobře činiti.
Velebme jej s radostí!
- EZ 158,1 -

== Marek 12,1-12 == Římanům 5,1-11 == Žalm 10 ==

1547 začátek Jednoty bratrské v Čechách


2. Pondělí Chizkijáš vzal dopisy z ruky poslů, přečetl je a pak vstoupil do Hospodinova domu a rozložil je před Hospodinem. 2.Královská 19,14

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Filipským 4,6

== 1.Mojžíšova 37,3-36 == Římanům 7,7-13 ==


3. Úterý Milosrdenství Hospodinova plná jest země. Žalm 33,5 K

Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel. Jakubova 1,17

== Jób 2,1-10 == Římanům 7,14-25 ==


4. Středa Hospodine, smiluj se nade mnou, uzdrav mě, neboť jsem proti tobě zhřešil. Žalm 41,5

Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno. Jakubova 5,15

== Jan 16,29-33 == Římanům 8,1-11 ==


5. Čtvrtek Kéž se mi dostane tvého milosrdenství, abych žil. Žalm 119,77 B

Král řekl služebníkům: "Jděte na rozcestí, a koho najdete, pozvěte na svatbu." Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré; a svatební síň se naplnila stolovníky. Matouš 22,9-10

== 1.Janova 1,8-2,6 == Římanům 8,12-17 ==


Ženy zvou ke světovému dni modliteb


6. Pátek On je tvá chvála. On je tvůj Bůh. 5.Mojžíšova 10,21

Chlubíme se Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, který nás s ním smířil. Římanům 5,11

== 2.Korintským 13,3-9 == Římanům 8,18-25 ==


7. Sobota Hle, posílám před tebou posla, aby tě opatroval na cestě a aby tě uvedl na místo, které jsem připravil. 2.Mojžíšova 23,20

Což není každý anděl jen duchem, vyslaným k službě těm, kdo mají dojít spasení? Židům 1,14

== Galatským 2,16-21 == Římanům 8,26-30 ==

Oculi (Stále upínám své oči k Hospodinu. Žalm 25,15 )

Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží. Lukáš 9,62

Existuje jen jediný prostředek, jak nepromarnit svůj život: vložit se cele a osobně do přítomného okamžiku.
- {Michel Quoist -


8. Neděle Hospodine, svými skutky působíš mi radost, plesám nad činy tvých rukou. Žalm 92,5

Ježíš na ni vložil ruce, a ihned se zdvihla a velebila Boha. Lukáš 13,13 K

Jak toužím své srdce
vložit do tvých dlaní -
ať, Bože, dá se tebou vést,
ať nalezne tu pravou
cestu bez váhání
a může tvoji lásku v sobě nést.
- EZD 633,4 -

== Lukáš 9,57-62 == Efezským 5,1-8 == Žalm 34 ==


9. Pondělí Selže kůň, k záchraně nepostačí, velkou silou svou k úniku nepomůže. Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství. Žalm 33,17-18

Sloužíme Bohu způsobem vnitřním, hledáme svou chloubu v Kristu Ježíši a nespoléháme se na ony vnější věci. Filipanům 3,3 P

== Lukáš 14,25-35 == Římanům 8,31-39 ==


10. Úterý Pomoc má a vysvoboditel můj ty jsi. Bože můj, neprodlévej. Žalm 40,18 K

Naděje neklame. Římanům 5,5

== Jób 7,11-21 == Římanům 9,1-5 ==


11. Středa Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět, polámanou ovážu a nemocnou posílím. Ezechiel 34,16

Ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha: On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování. Titovi 3,4-5

== Matouš 13,44-46 == Římanům 9,6-13 ==


12. Čtvrtek Hospodine, jen ty jsi s to pomoci, postaví-li se mocný proti bezmocnému. 2.Paralipomenon 14,10

Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. Jan 16,33

== Matouš 19,16-26 == Římanům 9,14-29 ==


13. Pátek Jestliže jsem, Panovníku, nalezl u tebe milost, putuj prosím, Panovníku, uprostřed nás. 2.Mojžíšova 34,9

Kdekoli shromáždí se dva nebo tři ve jménu mém, tu jsem já uprostřed nich. Matouš 18,20 K

== Matouš 10,34-39 == Římanům 9,30-10,4 ==


14. Sobota Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství. Žalm 147,11

Toužím poznat Krista a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Filipským 3,10

== Galatským 6,11-18 == Římanům 10,5-13 ==

Laetare (Veselte se s Jeruzalémem. Izajáš 66,10 )

Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Jan 12,24

Člověk si nemůže vybrat, jak umře, ani kdy to bude. Může se jen rozhodnout, jak bude žít právě teď.
- {Joan Baez -


15. Neděle Od východu slunce až do západu jeho chváleno buď jméno Hospodinovo. Žalm 113,3 K

Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše, a tak svorně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. Římanům 15,5-6

Kriste, jenž jsi světlo denní,
zažeň od nás zlé mámení;
víme, že jsi světlo světel,
věčného světla zjevitel.
- 273,1 -

== Jan 12,20-26 == 2.Korintským 1,3-7 == Žalm 84 ==


16. Pondělí Poslouchejte hlasu mého, a budu vaším Bohem, a vy budete mým lidem. Jeremiáš 7,23 K

Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Jan 14,23

== Jan 6,26-35 == Římanům 10,14-21 ==


17. Úterý Přímé jsou cesty Hospodinovy, a spravedliví choditi budou po nich, přestupníci pak na nich padnou. Ozeáš 14,9 K

Ne každý, kdo mi říká "Pane, Pane", vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Matouš 7,21

== Jób 9,14-35 == Římanům 11,1-10 ==


18. Středa Má duše přilnula k tobě, tvá pravice mě pevně drží. Žalm 63,9

Vím, komu jsem uvěřil a jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil. 2.Timoteovi 1,12

== Jan 15,9-17 == Římanům 11,11-16 ==


19. Čtvrtek Je to vaše převrácenost, jestliže je hrnčíř oceňován stejně jako hlína. Což říká dílo o tom, kdo je udělal: "On mě neudělal?" Což výtvor řekne o svém tvůrci: "On ničemu nerozumí?" Izajáš 29,16

Člověče, co vlastně jsi, že odmlouváš Bohu? Římanům 9,20

== 2.Korintským 4,11-18 == Římanům 11,17-24 ==


20. Pátek Dám mu podíl mezi mnohými a s mocnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky. Izajáš 53,12

Bůh odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství. Koloským 2,15

== Jan 16,16-23 == Římanům 11,25-32 ==

1415 Vzdoropapež Jan XXIII. prchá z Kostnice.


21. Sobota Izraelci úpěli k Hospodinu: Zhřešili jsme proti tobě, opustili jsme svého Boha. Soudců 10,10

Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. 1.Janova 1,9

== Jan 14,15-21 == Římanům 11,33-36 ==

Judica (Bože, zjednej mi právo! Žalm 43,1 )

Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Matouš 20,28

Jsou to v podstatě vztahy mezi lidmi, které dodávají životu cenu.
- {Wilhelm von Humboldt -


22. Neděle Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: "Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit." Izajáš 2,3

Přijdou od východu i západu, od severu i jihu, a budou stolovat v Božím království. Lukáš 13,29

A kdo by směl to zapříti,
že miluješ všech lidí,
ve dne to můžeš spatřiti,
i v noci duch to vidí;
neb na všech místech v každý čas
ty dobrým daříš, žehnáš nás.
- 151,2 -

== Marek 10,35-45 == Židům 5,7-9 == Žalm 69,1-16 ==


23. Pondělí Zhřešili jsme už se svými otci, provinili jsme se, svévolně si vedli. Žalm 106,6

Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Marek 2,17

== Efezským 2,11-16 == Matouš 26,1-16 ==


24. Úterý Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. 1.Mojžíšova 2,15

Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným. 1.Korintským 4,2

== Jób 19,21-27 == Matouš 26,17-30 ==

1415 Jan Hus prosí přátele o pomoc.


25. Středa Jákob se bál a řekl: Jakou bázeň vzbuzuje toto místo! Není to nic jiného než dům Boží, je to brána nebeská. 1.Mojžíšova 28,17

Z oblaku promluvil hlas: "To jest můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; toho poslouchejte." Když to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. Ale Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: "Vstaňte a nebojte se." Matouš 17,5-7

== Židům 9,11-15 == Matouš 26,31-35 ==


26. Čtvrtek Vložil jsem slova svá v ústa tvá, a stínem ruky své přikryl jsem tě. Izaiáš 51,16 K

Neboj se, ale mluv a nemlč! Neboť já s tebou jsem. Skutkové 18,9-10 K

== Jeremjáš 15,15-21 == Matouš 26,36-46 ==


27. Pátek Lid přišel k Mojžíšovi a přiznával: "Zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, aby nás těch hadů zbavil." Mojžíš se tedy za lid modlil. 4.Mojžíšova 21,7

Zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. 1.Janova 2,1

== Židům 10,1.11-18 == Matouš 26,47-56 ==


28. Sobota Žádostivě očekával jsem na Hospodina, i naklonil se ke mně, a vyslyšel mé volání. Žalm 40,2 K

V Boha jsme složili svou naději, že nás vždy znovu vysvobodí. 2.Korintským 1,10

== Lukáš 18,31-43 == Matouš 26,57-68 ==

Květná neděle Musí býti povýšen Syn člověka, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,14.15 K

Uvažování věřícího Bohem začíná - uvažování fyzika Bohem končí.
- {Max Planck -


29. Neděle Já jsem učinil zemi a člověka na ní stvořil. Izaiáš 45,12 K

Máme jediného Boha Otce, z něhož všecko, a my v něm. 1.Korintským 8,6 K

Lásku Syna Božího,
Pána Jezu Krista,
krále, kněze věčného,
ctěte, srdce lidská!
Velmi nás zamiloval,
beze vší lítosti
za nás se obětoval
z pouhé své milosti.
- EZ 309,1 -

== Jan 12,12-19 == Filipským 2,5-11 == Žalm 69,17-37 ==


30. Pondělí Shlédni ze svého svatého obydlí, z nebes, a požehnej svému izraelskému lidu. 5.Mojžíšova 26,15

Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid. Lukáš 1,68

== Matouš 26,6-13 == Matouš 26,69-75 ==


31. Úterý Běda těm, kdo své záměry skrývají hluboko před Hospodinem, v temnotách konají své činy a říkají: "Kdopak nás vidí a kdo o nás ví?" Izajáš 29,15

Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem. Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde. Efezským 5,11.13

== Jób 38,1-11; 42,1-6 == Matouš 27,1-14 ==


BŘEZEN 2015: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2015: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]