[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2015: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

DUBEN 2015

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: On byl opravdu Boží Syn! Matouš 27,54

Věřit v Boží prozřetelnost znamená věřit, že nám nic nedokáže zabránit v naplnění posledního smyslu naší existence.
- {Paul Tillich -


1. Středa Vyvyšujte Hospodina, našeho Boha, klanějte se před podnožím jeho nohou - je svatý! Žalm 99,5

Haleluja! Spasení, sláva i moc patří Bohu našemu! Zjevení 19,1

== Lukáš 22,1-6 == Matouš 27,15-30 ==

Zelený čtvrtek On zajistil památku svým divům; Hospodin je milostivý, plný slitování. Žalm 111,4

Vše, co je pravdivé, ať již je to řečeno kýmkoli, je z Ducha svatého.
- {sv. Ambrož -


2. Čtvrtek "Potěšte, potěšte můj lid," praví váš Bůh. Izajáš 40,1

Pojďte, vše už je připraveno. Lukáš 14,17

== Jan 13,1-35 == 1.Korintským 11,23-26 == Matouš 27,31-44 ==

Velký pátek Tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16 K

Kdo vyzná, že je křesťanem, ten vyznává i toho, komu náleží: totiž Krista.
- {Tertulian -


3. Pátek Nezdržujte mě, když Hospodin dopřál mé cestě zdaru. 1.Mojžíšova 24,56

Kolemjdoucí ho uráželi; potřásali hlavou a říkali: "Když chceš zbořit chrám a ve třech dnech jej postavit, zachraň sám sebe; jsi-li Syn Boží, sestup s kříže!" Matouš 27,39-40

== Jan 19,16-30 == 2.Korintským 5,14-21 == Matouš 27,45-56 ==


4. Sobota Nebo lid svatý jsi Hospodinu Bohu svému, a tebe vyvolil Hospodin, abys jemu byl za lid zvláštní ze všech národů, kteříž jsou na tváři země. 5.Mojžíšova 14,2 K

Otec vás miluje, protože vy milujete mne a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha. Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět. Teď svět opouštím a navracím se k Otci. Jan 16,27-28

== 1.Petrova 3,18-22 == Matouš 27,57-66 ==

1415 Mistr Jeroným Pražský přichází tajně do Kostnice na pomoc Janu Husovi.

Velikonoční neděle Byl jsem mrtev, a hle, jsem živ na věky věků a v rukou mám klíče od Smrti a od Podsvětí. Zjevení 1,18 J

Jakožto Boží služebník musíš ustoupit do pozadí, aby se ve tvé službě mohl zjevit Pán.
- {Maria Basilea Schlink -


5. Neděle Lid, jejž jsem vytvořil pro sebe, ten bude vyprávět o mých chvályhodných činech. Izajáš 43,21

Ježíš zajásal v Duchu svatém a řekl: "Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo." Lukáš 10,21

Kriste, jenž jsi světlo denní,
zažeň od nás zlé mámení;
víme, že jsi světlo světel,
věčného světla zjevitel.
- ZCČSH 273,1 -

== Marek 16,1-8 == 1.Korintským 15,1-11 == Matouš 28,1-10 ==

Velikonoční pondělí


6. Pondělí Tisíc let je ve tvých očích jako včerejšek, jenž minul, jako jedna noční hlídka. Žalm 90,4

Já jsem První i Poslední, Živoucí; byl jsem mrtev, a hle, jsem živ na věky věků a v rukou mám klíče od Smrti a od Podsvětí. Zjevení 1,17-18 J

== Lukáš 24,13-35 == 1.Korintským 15,12-20 == Matouš 28,11-20 ==


7. Úterý Ovinuly mě provazy smrti, nacházím jen soužení a strasti. Vzývám však Hospodinovo jméno: Hospodine, prosím, zachraň mi život! Žalm 116,3.4

Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista! 1.Korintským 15,57

== 1.Korintským 15,20-28 == Římanům 12,1-2 ==

1415 Jeroným Pražský přibíjí listy na vrata kostnických kostelů a radnice a prchá.


8. Středa Synové, kteří zákon ještě neznají, ať poslouchají a učí se bát Hospodina, vašeho Boha, po všechny dny. 5.Mojžíšova 31,13

Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Lukáš 18,16

== 1.Korintským 15,35-49 == Římanům 12,3-8 ==


9. Čtvrtek Kéž na mě sestoupí tvé milosrdenství, Hospodine, i tvá spása, jak jsi řekl. Žalm 119,41

Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. 2.Tesalonickým 2,16-17

== 1.Korintským 15,50-57 == Římanům 12,9-21 ==

1945 V koncentračním táboře Flossenbürg byl popraven Dietrich Bonhoeffer.


10. Pátek Navrátíš-li se k Hospodinu, svému Bohu, změní Hospodin tvůj úděl, slituje se nad tebou. 5.Mojžíšova 30,2.3

Byli jste osvobozeni od hříchu a tak jste se stali služebníky spravedlnosti. Římanům 6,18

== 1.Korintským 5,6-8 == Římanům 13,1-7 ==


11. Sobota Líbí-li se Hospodinu cesty člověka, vede ku pokoji s ním i jeho nepřátele. Přísloví 16,7

Bůh pokoje buď se všemi vámi. Římanům 15,33

== 2.Timoteovi 2,8-13 == Římanům 13,8-14 ==

Quasimodogeniti (Jako narozené děti. 1.Petrova 2,2 )

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 1.Petrova 1,3

Ne všechna naše přání, ale všechny své sliby On plní.
- {Dietrich Bonhoeffer -


12. Neděle Hospodin řekl Abramovi: Požehnám tě. Staň se požehnáním! 1.Mojžíšova 12,2

Vy jste sůl země. Matouš 5,13 K

Pánu všickni prozpěvujte,
kdežkoli kteří bydlíte,
vstuptež před něj s dověrností,
služte mu stále s radostí.
- 26,1 -

== Jan 20,19-29 == 1.Petrova 1,3-9 == Žalm 116 ==


13. Pondělí Nikdo nepoškodíte svého bližního, ale budeš se bát svého Boha. 3.Mojžíšova 25,17

V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Filipským 2,3

== 1.Mojžíšova 32,22-32 == Římanům 14,1-12 ==


14. Úterý Vedl jsi, Pane, spor mé duše, můj život jsi vykoupil. Pláč 3,58 J

Naději máme jako kotvu duše, bezpečnou i pevnou. Židům 6,19 K

== Jób 42,7-17 == Římanům 14,13-23 ==


15. Středa Slyšte, králové, poslouchejte, hodnostáři, já budu pět Hospodinu, já mu budu zpívat, zpívat žalmy Hospodinu, Bohu Izraele. Soudců 5,3

Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha; ostatní vězňové je poslouchali. Skutky 16,25

== Izajáš 66,6-13 == Římanům 15,1-6 ==


16. Čtvrtek Hospodin je spravedlivý, já jsem vzdorovala jeho ústům. Pláč 1,18

Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Lukáš 15,18

== Jan 17,9-19 == Římanům 15,7-13 ==


17. Pátek Hospodin souditi bude lidi. Žalm 7,9 K

Jeden je zákonodárce i soudce; on může zachránit i zahubit. Ale kdo jsi ty, že odsuzuješ bližního? Jakubova 4,12

== 1.Petrova 2,1-10 == Římanům 15,14-21 ==


18. Sobota Nyní jdi, já sám budu s tvými ústy a budu tě učit, co máš mluvit! 2.Mojžíšova 4,12

Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. Také vy vydávejte svědectví. Jan 15,26-27

== Skutky 8,26-39 == Římanům 15,22-33 ==

1415 Kostnický koncil vydává zatykač na Jeronýma Pražského.

Misericordias Domini (Milosrdenství Hospodinova plná je země. Žalm 33,5 )

Já jsem dobrý pastýř. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Jan 10,11.27.28

Čím blíž budeme Kristu, tím blíž si budeme navzájem.
- {Ludwig von Zinzendorf -


19. Neděle Jeho říše bude sahat od moře k moři a od Řeky až ke koncům země. Zachariáš 9,10 J

Bůh Krista vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno - na nebi, na zemi i pod zemí. Filipským 2,9-10

Kriste, voď si nás
pevně v každý čas,
nechť vždy nad zlem zvítězíme,
mnoho dobra zpečetíme -
to buď úkol náš,
jemuž požehnáš.
- 292,1 -

== Jan 10,11-30 == 1.Petrova 2,21-25 == Žalm 23 ==


20. Pondělí Tobě vzdávám chválu, žes mi odpověděl a stal ses mou spásou. Žalm 118,21

Každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Matouš 7,8

== Jan 10,1-10 == Římanům 16,1-16 ==


21. Úterý Jób Hospodinu odpověděl: Co ti odpovím, když jsem tak bezvýznamný! Kladu si na ústa ruku. Jób 40,3-4

Pane, nauč nás modlit se. Lukáš 11,1

== Matouš 9,35-10,1-7 == Římanům 16,17-27 ==


22. Středa Mojžíš vztáhl ruku nad moře a Hospodin hnal moře silným východním větrem. 2.Mojžíšova 14,21

Svobodu nám vydobyl Kristus. Galatským 5,1

== Jan 17,20-26 == Přísloví 1,1-7 ==


23. Čtvrtek Dny tvého smutku skončily. Izajáš 60,20

Uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. Judova 1,21

== Efezským 4,8-16 == Přísloví 1,8-19 ==


24. Pátek Oči Hospodinovy obzírají celou zemi, takže se mohou vzchopit ti, jejichž srdce je cele při něm. 2.Paralipomenon 16,9

Kristus říká: Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti. Zjevení 2,2

== Matouš 26,30-35 == Přísloví 1,20-33 ==


25. Sobota Hospodin, náš Bůh, je spravedlivý ve všech svých činech, které koná. Daniel 9,14

Hospodář řekl: Příteli, nekřivdím ti! Nemohu si se svým majetkem udělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý? Matouš 20,13.15

== Jan 14,1-6 == Přísloví 2,1-22 ==

1415 Jeroným Pražský zatčen v Hiršavě

Jubilate (Plésej Hospodinu všecka země! Žalm 66,1 )

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 2.Korintským 5,17

Nemožnost je bránou k Nadpřirozenému. Stačí jen zaklepat. Někdo jiný otevře.
- {Simone Weil -


26. Neděle Na Panovníkovi, našem Bohu, závisí slitování a odpuštění. Daniel 9,9

Skrze ospravedlnění jednoho všickni lidé mohou přijíti k ospravedlnění života. Římanům 5,18 K

Ve jméno Krista doufáme,
neb v něm své spasení máme,
z toho nás žádný nesvede,
snáz nebe, země odejde,
než nás kdo z toho vyvede.
- 0,1 -

== Jan 15,1-8 == 1.Janova 5,1-4 == Žalm 103 ==


27. Pondělí Nyní se tedy ze srdce a z duše dotazujte Hospodina, svého Boha. 1.Paralipomenon 22,19

Nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci: zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši. Filipským 3,13-14

== Římanům 1,18-25 == Přísloví 3,1-12 ==


28. Úterý Jak bych nevěřil, že budu hledět na Hospodinovu dobrotivost v zemi živých! Žalm 27,13

Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já; ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal. Jan 17,24

== 2.Korintským 5,11-18 == Přísloví 3,13-26 ==


29. Středa Zkoušel jsi nás, Bože, protříbil jsi nás, jako se tříbí stříbro. Žalm 66,10

Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Jakubova 1,12

== Jan 8,31-36 == Přísloví 3,27-35 ==


30. Čtvrtek Blahoslavený ten člověk, kterýž skládá v Hospodinu svou naději. Žalm 40,5 K

Neztrácejte odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Židům 10,35

== Římanům 8,7-11 == Přísloví 4,10-19 ==


DUBEN 2015: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2015: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]