[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2015: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

KVĚTEN 2015

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. Filipským 4,13

Odpovědět na Boží výzvu je vždy krokem do neznáma, ale Bůh za tento krok stojí.
- {Johannes Eger -


1. Pátek Svými hříchy chtěls mě nutit k službě, svými nepravostmi jsi mě obtěžoval. Já, já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti, na tvé hříchy nevzpomenu. Izajáš 43,24-25

I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky, nyní s ním Kristus smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt. Koloským 1,21-22

== Jan 19,1-7 == Přísloví 4,20-27 ==


2. Sobota I pozná všeliké tělo, že já Hospodin jsem spasitel tvůj, a vykupitel tvůj. Izaiáš 49,26 K

Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Matouš 20,28

== Zjevení 22,1-5 == Přísloví 5,1-23 ==

Cantate (Zpívejte Pánu píseň novou. Žalm 98,1 )

Pějte Bohu novou píseň, neboť činil zázraky. Žalm 98,1 F

Děkuji ti, Stvořiteli a Pane, žes mně daroval tuto radost ze svého stvoření, toto vytržení nad dílem svých rukou.
- {Johannes Kepler -


3. Neděle Boha ctí, kdo se slitovává nad chudým. Přísloví 14,31 K

Jsou-li některý bratr či sestra nazí, nedostává-li se jim každodenní obživy, a někdo z vás jim řekne: "Jděte v pokoji, zahřejte se, najezte se," a nedá jim, co potřebuje jejich tělo, co je to platné? A tak je tomu s vírou: nemá-li skutky, je zcela mrtvá. Jakubova 2,15-17 J

Vezmi, Pane, život můj,
k své jej službě zasvěcuj;
moje dny, můj každý dech
slávu tvou vždy hlásat nech.
- EZ 473,1 -

== Matouš 11,25-30 == Koloským 3,12-17 == Žalm 108 ==

1278 začátek Hesel v Ochranově


4. Pondělí Postavil jsi mé nohy na prostorném místě. Žalm 31,9 Z

Můžete spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka: poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání. Efezským 3,18-19

== Přísloví 8,23-32 == Přísloví 6,6-11 ==

1415 Kostnický koncil odsoudil Viklefovy články.


5. Úterý Budete jíst dosyta a budete chválit jméno Hospodina, svého Boha. Jóel 2,26

Bůh nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro: dával vám z nebe déšť i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí. Skutky 14,17

== 1.Samuelova 16,14-23 == Přísloví 6,12-19 ==


6. Středa Otec můj a matka má mne opustili, Hospodin však mne k sobě přivine. Žalm 27,10 K

Já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa. Matouš 28,20 K

== Římanům 15,14-21 == Přísloví 7,1-27 ==


7. Čtvrtek Ustavičně choditi budu před Hospodinem v zemi živých. Žalm 116,9 K

Darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Římanům 6,23

== 1.Korintským 14,6-9.15-19 == Přísloví 8,1-21 ==


8. Pátek Rozezvuč svůj hlas jako polnici a mému lidu ohlas jeho nevěrnost. Izajáš 58,1

Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Galatským 6,7

== Zjevení 5,6-14 == Přísloví 8,22-36 ==

1415 Moravské panstvo protestuje proti věznění Husovu.


9. Sobota Toto praví Hospodin: Koho ses polekala a koho se bojíš, že tolik lžeš a na mne sis ani nevzpomněla? Izajáš 57,11

Petr se rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl: "Dříve než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš." Vyšel ven a hořce se rozplakal. Matouš 26,75

== Jan 6,60-69 == Přísloví 9,1-18 ==


Týden oběti za misii

Rogate (Modlete se!)

Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel. Žalm 66,20

Pán Bůh nic na člověka nedopustí než pro jeho lepší.
- {Jan Hus -


10. Neděle Zvědí, že já Hospodin Bůh jejich jsem s nimi, a oni lid můj, dům Izraelský, praví Panovník Hospodin. Ezechiel 34,30 K

To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech. Skutky 10,36

Z tvé ruky, Pane můj, co dáváš, chci vzít.
Ty líp nežli já víš, co mi prospívá,
co přebývá a schází.
Z tvé ruky, Pane můj, co dáváš, chci vzít.
Ty líp než já víš, co vede k tobě blíž.
Haleluja.
- EZD 636,1 -

== Jan 16,23-33 == 1.Timoteovi 2,1-6 == Žalm 100 ==


11. Pondělí Mluvte k srdci Jeruzaléma, provolejte k němu: Čas jeho služby se naplnil, odpykal si své provinění. Izajáš 40,2

Je psáno: "V čas příhodný jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti přispěl na pomoc." Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy! 2.Korintským 6,2

== Marek 1,32-39 == Filipským 1,1-11 ==


12. Úterý Je-li s námi Hospodin, proč nás tohle všechno potkává? Soudců 6,13

Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. 1.Korintským 13,12

== Lukáš 18,1-8 == Filipským 1,12-18 ==

1415 České panstvo protestuje proti věznění Husovu.


13. Středa Hospodin řekl: Dal jsem tě za světlo pronárodům, abys byl spása má do končin země. Izajáš 49,6

Budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Skutky 1,8

== Marek 9,14-29 == Filipským 1,18-26 ==

Nanebevstoupení Páně Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Jan 12,32

Kříž je věčným znamením toho, jak daleko chce Bůh jít, aby rozbité obecenství zase obnovil.
- {Martin Luther King -


14. Čtvrtek On ztrestá národy mnohé. I překují své meče na radlice, svá kopí na vinařské nože. Izajáš 2,4

Slunce spásy již vychází, aby zazářilo všem, kdo žijí ve tmách a ve stínu smrti, a osvítilo nám cestu ke smíření s Bohem! Lukáš 1,78-79 SnC

== Lukáš 24,44-53 == Skutky 1,3-11 == Žalm 110 ==


15. Pátek Hospodin řekl: Kéž mají stále takové srdce, aby se mě báli po všechny dny a dbali na všechny mé příkazy, aby se jim i jejich synům vždycky vedlo dobře. 5.Mojžíšova 5,29

Výborné jest zajisté, aby milostí upevněno bylo srdce. Židům 13,9 K

== Jan 18,33-38 == Filipským 1,27-2,4 ==


16. Sobota Bojte se Hospodina a služte jemu v pravdě celým srdcem svým; nebo vidíte, jak veliké věci učinil s vámi. 1.Samuelova 12,24 K

On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích. Titovi 2,14

== Zjevení 4,1-11 == Filipským 2,5-11 ==


Ekumenický modlitební týden

Exaudi (Vyslyš mne, Hospodine! Žalm 27,7 )

Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Jan 12,32

Nejsem hoden té milosti, kterou jsi dal Pavlovi, nejsem hoden toho odpuštění, které jsi dal Petrovi, ale prosím o jistotu, kterou jsi dal lotrovi na kříži.
- {Mikuláš Koperník -


17. Neděle Mojžíš mluvil k Hospodinu: Jestliže jsem tedy nyní u tebe našel milost, dej mi poznat svou cestu, abych poznal tebe. 2.Mojžíšova 33,13

Pastýř volá své ovce jménem a vyvádí je. Kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. Jan 10,3-4

Nenech mne jít podle mého,
neb jsem člověk slabých sil.
Často šel bych cestou zlého,
kdybys mi vše dovolil.
Za zbloudilé měj mě dítě,
které neví kudy kam,
které ručkou uchopí tě,
prosíc, bys je vedl sám.
- 415,3 -

== Jan 15,26-16,4 == Efezským 3,14-21 == Žalm 27 ==


18. Pondělí Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš. Žalm 51,19

Farizeové řekli Ježíšovým učedníkům: "Jak to, že váš Mistr jí s celníky a hříšníky?" Matouš 9,11

== Ezechiel 11,14-20 == Filipským 2,12-18 ==

1415 Husův výslech ve vězení Gottlieben


19. Úterý Hospodin řekl Mojžíšovi: Povolám jim proroka z jejich bratří, jako jsi ty. Do jeho úst vložím svá slova. 5.Mojžíšova 18,18

Častokrát a rozličnými způsoby mluvíval někdy Bůh otcům skrze proroky, v těchto pak posledních dnech mluvil nám skrze Syna svého. Židům 1,1-2 K

== 1.Janova 4,1-6 == Filipským 2,19-30 ==


20. Středa Ty jsi nadějí všech končin země i moří dalekých. Žalm 65,6 F

Nedejte se odtrhnout od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo kázáno všemu stvoření pod nebem. Koloským 1,23

== Izajáš 32,11-18 == Filipským 3,1-11 ==


21. Čtvrtek Poučím tě, seznámím tě s cestou, jíž se máš ubírat, budu tě mít na očích, radu ti dám. Žalm 32,8 J

Marie si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. Lukáš 10,39

== Skutky 1,12-26 == Filipským 3,12-21 ==


22. Pátek Budeš jásat k chvále Hospodina, budeš se chlubit Svatým Izraele. Izajáš 41,16

Radujte se v Pánu. Psáti vám stále totéž mně není zatěžko a vám to bude oporou. Filipským 3,1

== Efezským 1,15-23 == Filipským 4,1-9 ==


23. Sobota Nebude zahanben, kdo skládá naději v tebe, zahanbeni budou věrolomní. Žalm 25,3

Radujte se nevýslovnou a slavnou radostí, poněvadž se vám dostane cíle víry, totiž spásy duší. 1.Petrova 1,8-9 Ž

== Jan 16,5-15 == Filipským 4,10-23 ==

1415 Mistr Jeroným Pražský v okovech přivezen do Kostnice a rok vězněn až do své smrti upálením.

Neděle svatodušní Ne silou, ani mocí, ale Duchem mým, praví Hospodin zástupů. Zachariáš 4,6 K

Prosím tě, Pane, o velikou sílu, abych v tomto malém dni obstál a na veliké cestě k tobě o malý krok se přiblížil.
- {Ernst Ginsberg -


24. Neděle Očekávejž na Hospodina, posilň se, a onť posilní srdce tvého; protož očekávej na Hospodina. Žalm 27,14 K

Jakmile přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Jan 16,13

Co Bůh nám přislíbil,
to doufanlivě čeká,
pryč pudí pochybnost,
strach, smutek, vše, co leká.
Aj, víra probouzí
a živí naději,
ni bouřné vichřice
jí bázně nedějí.
- 248,4 -

== Jan 14,23-27 == Skutky 2,1-18 == Žalm 118,1-14 ==

Svatodušní pondělí


25. Pondělí V onen den budou národy vyhledávat kořen Jišajův, vztyčený jako korouhev národům. Izajáš 11,10

Simeon řekl: Mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy - světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael. Lukáš 2,30-32

== Matouš 16,13-19 == 1.Korintským 12,4-11 == Žalm 51,12-14 ==


26. Úterý Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel. Což to nejsou vaše nepravosti, které vás oddělují od vašeho Boha? Izajáš 59,1-2

Jako jste se dříve propůjčovali k službě nečistotě a nepravosti k bezbožnému životu, tak se nyní dejte do služby spravedlnosti k posvěcení. Římanům 6,19

== Skutky 4,23-31 == 1.Mojžíšova 24,1-28 ==


27. Středa Vynášejte pravdivé rozsudky a ať každý prokazuje svému bratru milosrdenství a slitování. Zacharjáš 7,9

Blahoslavení milosrdní, nebo oni milosrdenství dojdou. Matouš 5,7 K

== Skutky 8,9-25 == 1.Mojžíšova 24,29-49 ==


28. Čtvrtek Dobrota a milosrdenství následovati mne budou po všecky dny života mého, a přebývati budu v domě Hospodinově za dlouhé časy. Žalm 23,6 K

Bůh neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Římanům 8,32

== Skutky 11,1-18 == 1.Mojžíšova 24,50-67 ==


29. Pátek Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů, plná jest všecka země slávy jeho. Izaiáš 6,3 K

Z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď sláva na věky. Římanům 11,36

== Skutky 11,19-26 == 1.Mojžíšova 25,19-34 ==


30. Sobota Hle, jeho ránu zahojím a vyléčím, uzdravím je a zjevím jim hojnost pokoje a pravdy. Jeremjáš 33,6

Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. Matouš 4,23

== Skutky 18,1-11 == 1.Mojžíšova 27,1-29 ==

Neděle svaté Trojice Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů, plná jest všecka země slávy jeho. Izaiáš 6,3 K

Je-li v našem životě přítomen Bůh, dostává smysl. Všechno má smysl a je plodné.
- {Terezie z Kalkaty -


31. Neděle Hospodin Panovník jest síla má. Abakuk 3,19 K

Neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. 2.Korintským 4,16

Pán Bůh je síla má,
všecka obrana má,
bezpečně má státi,
aniž se lekati
duše má.
- 379,1 -

== Jan 3,1-15 == Římanům 11,32-36 == Žalm 111 ==


KVĚTEN 2015: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2015: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]