[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2015: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ČERVENEC 2015

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Vaše slovo buď ano, ano - ne, ne; co je nad to, je ze zlého. Matouš 5,37

Polovina pravdy je často veliká lež.
- {Benjamin Franklin -


1. Středa Zdaliž není slovo mé takové jako oheň, dí Hospodin, a jako kladivo rozrážející skálu? Jeremiáš 23,29 K

Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi. Lukáš 12,49

== Marek 11,20-26 == 1.Mojžíšova 48,1-22 ==

1415 Jan Hus činí poslední prohlášení koncilu.


2. Čtvrtek Bože, Bůh silný můj ty jsi, tebe hned v jitře hledám, tebe žízní duše má. Žalm 63,2 K

Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Zjevení 21,6

== 1.Korintským 12,19-26 == 1.Mojžíšova 49,1-28 ==


3. Pátek Tento ponížený volal a Hospodin slyšel, ve všem soužení byl jeho spása. Žalm 34,7

Jakýsi muž ze zástupu volal: "Mistře, prosím tě, ujmi se mého syna." Lukáš 9,38

== Filipským 2,1-5 == 1.Mojžíšova 49,29-50,14 ==


4. Sobota Hospodine Bože můj, v tebe doufám, vysvoboď mne ode všech protivníků mých, a vytrhni mne. Žalm 7,2 K

Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Matouš 5,11

== Jonáš 4,1-11 == 1.Mojžíšova 50,15-26 ==

5. neděle po sv. Trojici Milostí spaseni jste skrze víru, a to ne sami z sebe: dar jest to Boží. Efezským 2,8 K

Dej nám nadechnout v nové naději, jako by život teprve dnes začínal.
- {Léon-Joseph Suenens -


5. Neděle Nuzného pozvedá z prachu, z kalu vytahuje ubožáka. 1.Samuelova 2,8

Má-li někdo z vás sto ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch devadesát devět na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne? Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena. Lukáš 15,4-5

Vezmi, Pane, život můj,
své jej službě zasvěcuj;
moje dny, můj každý dech
slávu tvou vždy hlásat nech.
- 346,1 -

== Lukáš 5,1-11 == 1.Korintským 1,18-25 == Žalm 114 ==

1415 Koncil naposled vyzývá Husa k odvolání


6. Pondělí Stvořím ovoce rtů, hojný pokoj, dalekému jako blízkému, praví Hospodin, a tak uzdravím jej. Izaiáš 57,19 K

Kristus jest pokoj náš. Efezským 2,14 K

== Galatským 1,13-24 == Matouš 4,18-22 ==

1415 XV. zasedání kostnického sněmu naposledy odsoudilo mistra Jana Husa jako kacíře; téhož dne provedla městská rada exekuci upálením.


7. Úterý Ať jsou tvé oči upřeny na tento dům v noci i ve dne, na místo, o kterém jsi řekl, že tam bude dlít tvé jméno. 1.Královská 8,29

Kristus jako Syn je nad celým Božím domem. A tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději. Židům 3,6

== Římanům 9,14-26 == Matouš 4,23-25 ==


8. Středa Oči vaše viděly všecky skutky Hospodinovy veliké, které činil. 5.Mojžíšova 11,7 K

Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství. 1.Janova 1,3

== Ezechiel 2,3-8 == Matouš 5,1-12 ==


9. Čtvrtek Netrapte se! Radost z Hospodina bude vaší záštitou. Nehemjáš 8,10

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Filipským 4,4

== Skutky 15,4-12 == Matouš 5,13-20 ==


10. Pátek Hle, po horách přichází zvěstovatel radosti, jenž ohlašuje pokoj. Nahum 2,1

Ježíš učedníkům znovu řekl: Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Jan 20,21

== 2.Korintským 12,1-10 == Matouš 5,21-26 ==


11. Sobota Naamán řekl: Tvůj služebník už nebude připravovat oběti jiným bohům než Hospodinu. 2.Královská 5,17

Nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Římanům 12,2

== Filipským 3,12-16 == Matouš 5,27-32 ==

6. neděle po sv. Trojici Takto praví Hospodin Stvořitel tvůj: "Neboj se, nebo vykoupil jsem tě, a povolal jsem tě jménem tvým. Můj jsi ty." Izaiáš 43,1 K

Bohu jsou blízcí všichni, kteří jsou si vědomi svých hranic a svého selhání, kteří chtějí dojít dál, ale vlastní silou to nedokáží.
- {Alfonso Pereira -


12. Neděle Stane se v posledních dnech, že nepozdvihne národ proti národu meče, a nebudou se více učiti boji. Izaiáš 2,2.4 K

Tázali se Jana vojáci: "Co máme dělat my?" Řekl jim: "Nikomu nečiňte násilí, nikoho nevydírejte." Lukáš 3,14

Buď Pánu čest! Toť nejkrásnější úkol
o jeho lásky činech vyprávět;
on dobrý jest, to rozhlašujte vůkol
ať k němu obrátí se celý svět.
Ano, chceme k oslavení
Krále svého sloužit dál,
chcem být svědky o spasení,
jak on nám to přikázal.
- 49,3 -

== Matouš 28,16-20 == Římanům 6,3-11 == Žalm 119,1-8 ==


13. Pondělí Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu. Jóel 2,13

Celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: "Bože, slituj se nade mnou hříšným." Lukáš 18,13

== 2.Mojžíšova 14,15-22 == Matouš 5,33-37 ==


14. Úterý Jdi; Hospodin buď s tebou! 1.Samuelova 17,37

Pokoj Boží, který převyšuje všeliký rozum, hájiti bude srdcí vašich i smyslů vašich v Kristu Ježíši. Filipenským 4,7 K

== Skutky 2,32-40 == Matouš 5,38-48 ==


15. Středa Nedoufejte v knížata, v člověka, u něhož záchrany není. Žalm 146,3

Povede-li slepý slepého, oba v jámu upadnou. Matouš 15,14 K

== Skutky 16,23-34 == Matouš 6,1-4 ==


16. Čtvrtek Jako vyšší jsou nebesa než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše, a myšlení má myšlení vaše. Izaiáš 55,9 K

Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty! Římanům 11,33

== Matouš 18,1-6 == Matouš 6,5-15 ==


17. Pátek Kdo je ten muž, který se Boha bojí? Jemu ukáže cestu, kterou by zvolit měl. Žalm 25,12 F

Jako milované děti následujte Božího příkladu a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás. Efezským 5,1-2

== 1.Korintským 12,12-18 == Matouš 6,16-18 ==


18. Sobota Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize: dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal. Žalm 139,16

Natanael řekl Ježíšovi: "Odkud mě znáš?" Jan 1,48

== Zjevení 3,1-6 == Matouš 6,19-23 ==

7. neděle po sv. Trojici Již nejste hosté a příchozí, ale spoluměšťané svatých a domácí Boží. Efezským 2,19 K

Být křesťanem znamená být Ježíšovým učedníkem a pokoušet se o to každý den.
- {H. Fries -


19. Neděle Bůh svému lidu mírem požehná. Žalm 29,11 F

Když jsme ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Římanům 5,1

Slyš, Bože můj, pro spásu mou
a slávu jména svého,
teď při mně stůj a mocí svou
veď sám při zemdleného.
- EZ 187,1 -

== Jan 6,1-15 == Skutky 2,41-47 == Žalm 119.9-16 ==


20. Pondělí Panovník Hospodin setře slzu z každé tváře. Izajáš 25,8

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! 2.Korintským 1,3-4

== Jan 6,47-56 == Matouš 6,24-34 ==


21. Úterý Hospodin odplatí každému za jeho spravedlnost a věrnost. 1.Samuelova 26,23

Blahoslavení, kteří protivenství trpí pro spravedlnost, neboť jejich jest království nebeské. Matouš 5,10 K

== Matouš 22,1-14 == Matouš 7,1-6 ==


22. Středa Rozmnožím je, nebude jich ubývat, oslavím je, nebude jich málo. Jeremjáš 30,19

Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zasel na svém poli; je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní byliny a je z něho strom, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích. Matouš 13,31-32

== Skutky 10,21-36 == Matouš 7,7-11 ==


23. Čtvrtek Sedím-li ve tmě, mým světlem je Hospodin. Micheáš 7,8

Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě. Jan 12,46

== 1.Korintským 10,16-17 == Matouš 7,12-23 ==


24. Pátek Vzdávám tobě chválu, Hospodine! Rozhněval ses na mě, tvůj hněv se však odvrátil a potěšils mě. Izajáš 12,1

Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Jan 6,37

== Lukáš 22,14-20 == Matouš 7,24-29 ==


25. Sobota Hospodin usmrcuje i obživuje, do podsvětí přivádí a vyvádí též odtud. 1.Samuelova 2,6

Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém. Židům 13,20-21

== Zjevení 19,4-9 == Matouš 8,1-4 ==

8. neděle po sv. Trojici Žijte jako děti světla - ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Efezským 5,8.9

Vše, co je pravdivé, ať již je to řečeno kýmkoli, je z Ducha svatého.
- {sv. Ambrož -


26. Neděle Naději v něm skládejte všelikého času, ó lidé, vylévejte před oblíčejem jeho srdce vaše, Bůh útočiště naše. Žalm 62,9 K

Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. 1.Janova 5,14

Svíce mým nohám a stezce mé,
na bludných cestách je slovo tvé,
vůdcem a rádcem neomylným,
učí mne neklamným pravdám tvým.
Slovo Páně, světlo mé,
převzácný můj poklade,
ty mne učíš cestám svým,
díš mi, komu náležím.
- 164,1 -

== Matouš 5,13-16 == Efezským 5,8-14 == Žalm 119,17-24 ==


27. Pondělí Projev svou zázračnou milosrdnost, ty spáso těch, jimž třeba ochrany. Žalm 17,7 F

Po tom jsme poznali lásku, že on duši svou za nás položil. 1.Janova 3,16 K

== Matouš 7,7-12 == Matouš 8,5-13 ==


28. Úterý Díky ti vzdáváme, Bože, díky ti vzdáváme, neboť tvé divy mluví o tom, že jméno tvé je blízko. Žalm 75,2 F

Budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle. Koloským 1,12

== Lukáš 6,27-35 == Matouš 8,14-17 ==


29. Středa Nikdo není jako ty, Hospodine, jsi veliký a veliké je tvé jméno pro tvou sílu. Jeremjáš 10,6

Ježíš se ptal učedníků: Za koho mě pokládáte vy? Matouš 16,15

== Matouš 5,33-37 == Matouš 8,18-22 ==


30. Čtvrtek Já s tebou jsem, dí Hospodin, abych tě vysvobodil. Jeremiáš 30,11 K

Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Filipským 1,6

== 1.Korintským 12,27-13,3 == Matouš 8,23-27 ==


31. Pátek Ty jsi Bůh, má spása, každodenně skládám svou naději v tebe. Žalm 25,5

V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu. Koloským 4,2

== 1.Petrova 3,8-17 == Matouš 8,28-34 ==


ČERVENEC 2015: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2015: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]