[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2015: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec]

SRPEN 2015

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Buďte obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice. Matouš 10,16

Zbavuj naše srdce vší nečistoty, neupřímnosti a slabosti, když přijde pokušení.
- {Tomoko Šiozumi -


1. Sobota Bůh soudce jednoho ponižuje a druhého povyšuje. Žalm 75,8 K

Bože všemohoucí, pravé a spravedlivé jsou tvé soudy. Zjevení 16,7

== Filipským 2,12-18 == Matouš 9,1-8 ==

9. neděle po sv. Trojici Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. Lukáš 12,48

Nedává nám jen sám sebe, nýbrž dává nám sílu, abychom taktéž mohli dávati sami sebe.
- {Rabindranáth Thákur -


2. Neděle Budou mým vlastnictvím, budu k nim shovívavý, jako bývá shovívavý otec k synu, jenž mu slouží. Malachiáš 3,17

Kristus si zamiloval církev a sám se za ni obětoval, aby ji posvětil. Efezským 5,25-26

Sil ty mne,Pane, sám,
ať v mdlobách neklesám,
bych tvým vždy byl!
Ó přijmi oběť chval,
že's za mne život dal,
a dej, bych miloval
tě ze všech sil!
- 110,2 -

== Matouš 25,14-30 == Filipským 3,7-14 == Žalm 40 ==


3. Pondělí Stezka spravedlivých je jak jasné světlo, které svítí stále víc, až je tu den. Přísloví 4,18

Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Matouš 5,16

== 1.Královská 3,16-28 == Matouš 9,9-13 ==


4. Úterý Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze. Izajáš 40,28

Jedinému moudrému Bohu buď skrze Ježíše Krista sláva na věky věků. Amen. Římanům 16,27

== Efezským 5,15-20 == Matouš 9,14-17 ==


5. Středa Zdaliž co skrytého bude před Hospodinem? 1.Mojžíšova 18,14 K

Neboj se, toliko věř. Marek 5,36 K

== 1.Korintským 10,23-31 == Matouš 9,18-26 ==


6. Čtvrtek Po zkoušce, kterou utrpěla jeho duše, uvidí světlo a bude naplněn. Izaiáš 53,11 J

Ježíš Kristus se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše. Filipským 2,8-9

== 1.Korintským 9,16-23 == Matouš 9,27-34 ==

1945 Atomová bomba Little Boy dopadla na Hirošimu.


7. Pátek Samuel řekl Saulovi: Ty se na chvíli zastav, ohlásím ti Boží slovo. 1.Samuelova 9,27

Každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Jakubova 1,19

== Jeremjáš 1,11-19 == Matouš 9,35-10,4 ==


8. Sobota Hřbetem se ke mně obracejí a ne tváří, ale v čas trápení svého říkají: "Vstaň a vysvoboď nás." Jeremiáš 2,27 K

Kristus praví: Zůstaňte v mé lásce. Jan 15,9

== Lukáš 12,42-48 == Matouš 10,5-15 ==

10. neděle po sv. Trojici (Neděle pro Izrael)

Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví. Žalm 33,12

Buď je naší budoucností Bůh, nebo žádnou budoucnost nemáme.
- {Henri Lacordaire -


9. Neděle Hospodin zkoumá srdce všech, postřehne každý výtvor mysli. 1.Paralipomenon 28,9

Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, jenž zůstává skryt; a tvůj Otec, jenž vidí, co je skryto, ti odplatí. Matouš 6,6

Znejte, že on jest sám Bůh náš,
ne my sebe, on stvořil nás,
a že jím jsme zvoleného
ovce pastvy lidu jeho.

Nebo dobroty jest plný,
od věků v ní neproměnný,
jest i věčná pravda jeho,
nikdy nemýlí žádného.
- 26,2.5 -

== Lukáš 19,41-48 nebo Marek 12,28-34 == Římanům 9,1-16 == Žalm 64 ==

1945 Atomová bomba Fat Man dopadla na Nagasaki.


10. Pondělí Hospodinu nemůže nic zabránit, aby zachránil ať skrze mnoho nebo skrze málo. 1.Samuelova 14,6

Hledejte nejprv království Božího a spravedlnosti jeho, a toto vše bude vám přidáno. Matouš 6,33 K

== Římanům 11,1-12 == Matouš 10,16-26 ==


11. Úterý Bůh řekl Mojžíšovi: Shromáždi mi lid a dám jim slyšet svá slova, aby se mě naučili bát po všechny dny svého života na zemi a učili tomu i své syny. 5.Mojžíšova 4,10

Když Barnabáš přišel do Antiochie a spatřil, co se z milosti Boží děje, měl radost a povzbuzoval všechny, aby ve svém rozhodnutí setrvali a zůstali Pánu věrni. Skutky 11,23

== Pláč 1,1-11 == Matouš 10,26-33 ==


12. Středa Bojte se Hospodina a služte mu bezvýhradně a věrně, odstraňte božstva a služte Hospodinu. Jozue 24,14

Chci, abyste byli moudří k dobrému a prostí k zlému. Římanům 16,19 K

== Jan 4,19-26 == Matouš 10,34-39 ==


13. Čtvrtek Velký je náš Pán a nesmírná je jeho moc a moudrost jeho bezmezná. Žalm 147,5 F

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. Římanům 8,28

== Římanům 11,25-32 == Matouš 10,40-42 ==

1727 požehnaná sv. Večeře Páně v Berthelsdorfu


14. Pátek Nejvyššího jsi učinil svým obydlím. Žalm 91,9 Z

Ježíš se modlil: Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Jan 17,15

== Pláč 5,1-22 == Matouš 11,1-19 ==


15. Sobota Hospodine, zdaliž oči tvé nepatří na pravdu? Jeremiáš 5,3 K

Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život, a následujte je ve víře! Židům 13,7

== 5.Mojžíšova 4,27-40 == Matouš 11,20-24 ==

11. neděle po sv. Trojici Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. 1.Petrova 5,5

Ten, kdo se vymyká z prostoru Boží stavby, uzamyká se v hrozně úzkých hranicích vlastní sebelásky.
- {Paul Claudel -


16. Neděle Josefovi bratři prosili: Odpusť služebníkům Boha tvého otce to přestoupení! 1.Mojžíšova 50,17

Petr přistoupil k Ježíšovi a řekl mu: "Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?" Ježíš mu odpověděl: "Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát." Matouš 18,21-22

Kdo nepříznivě soudí tě,
ba nepřáteli jsou ti snad,
kdo příkoří ti zchystali,
i ty měj rád, i ty měj rád!
- 372,8 -

== Lukáš 18,9-14 == Efezským 2,4-10 == Žalm 113 ==


17. Pondělí Mnohomluvnost nezůstává bez přestoupení, kdežto kdo krotí své rty, je prozíravý. Přísloví 10,19

Podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen. Matouš 12,37

== Matouš 23,1-12 == Matouš 11,25-30 ==


18. Úterý Dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha. Ezechiel 11,19

Přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče. Římanům 8,15 K

== 1.Samuelova 17,38-51 == Matouš 12,1-14 ==


19. Středa Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají. Nahum 1,7

Epafroditus byl nemocen na smrt; ale Bůh se nad ním smiloval, a nejen nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek. Filipským 2,27

== Jan 8,3-11 == Matouš 12,15-21 ==


20. Čtvrtek Ty jsi Bůh silný, skrývající se, Bůh Izraelský, spasitel. Izaiáš 45,15 K

Ježíš řekl učedníkům: "Syn člověka bude vydán pohanům, bude potupen, ztýrán a popliván, zbičují ho a zabijí, ale třetího dne vstane." Oni však ničemu z toho nerozuměli; smysl tohoto výroku jim zůstal zastřen. Lukáš 18,32-34 P

== 1.Petrova 5,1-5 == Matouš 12,22-37 ==


21. Pátek Bůh poznává to, co je ve tmě, a světlo s ním bydlí. Daniel 2,22

Nevyslovujte proto soudy předčasně, dokud Pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí. 1.Korintským 4,5

== Lukáš 22,54-62 == Matouš 12,38-45 ==

1732 vyslání prvních misionářů z Ochranova


22. Sobota Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje. Pláč 3,25

Okusili jste, že Pán je dobrý. 1.Petrova 2,3

== Izajáš 26,1-6 == Matouš 12,46-50 ==

12. neděle po sv. Trojici Třtiny nalomené nedolomí a lnu kouřícího se neuhasí. Izaiáš 42,3 K

Vložíme-li se Bohu zcela do rukou, můžeme důvěřovat, že z nás něco udělá.
- {Edith Stein -


23. Neděle On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Izajáš 40,29

Rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný. 2.Korintským 12,10

Má síla umdlévá,
než k službě dospěje,
v mé síle oheň neplane,
dech jarní nevěje.
Má síla pronikne
jen tebou protčena,
má korouhev jen silou tvou
v boj bude nesena.
- 284,2 -

== Marek 7,31-37 == Skutky 9,1-20 == Žalm 16 ==


24. Pondělí Hospodin obnažil svou svatou paži před zraky všech národů. I spatří všechny dálavy země spásu našeho Boha. Izajáš 52,10

Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa. Jan 1,9

== Matouš 7,27-34 == Matouš 13,1-23 ==


25. Úterý Pán mluvil ke svému lidu: Hle, posílám vám obilí, mošt i čerstvý olej, abyste se nasytili. Jóel 2,19

Ježíš vzal pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům a učedníci zástupům. I jedli všichni a nasytili se. Matouš 14,19-20

== Marek 3,1-12 == Matouš 13,10-17 ==


26. Středa Dotaž se ještě dnes na slovo Hospodinovo. 2.Paralipomenon 18,4

Jsou i ti, u nichž je slovo zaseto do dobré země: ti slyší slovo, přijímají je a nesou úrodu. Marek 4,20

== Skutky 9,31-35 == Matouš 13,24-43 ==


27. Čtvrtek Kdo utiskuje nuzného, tupí toho, kdo jej učinil. Přísloví 14,31

Nepohrdli jste mnou pro můj tělesný stav, ač byl pro vás pokušením, ale přijali jste mě jako anděla Božího, jako samého Krista Ježíše. Galatským 4,14 Ž

== Jakubova 5,13-16 == Matouš 13,31-35 ==


28. Pátek Přivedu je z nejodlehlejších koutů země. Bude mezi nimi slepý a kulhavý, těhotná, i ta, jež právě porodila. Vrátí se sem veliké shromáždění. Jeremjáš 31,8

Pán řekl služebníku: Vyjdi na cesty a mezi ploty, a přinuť vjíti, ať se naplní dům můj. Lukáš 14,23 K

== Matouš 12,15-21 == Matouš 13,44-46 ==


29. Sobota Synové tvého lidu říkají: "Panovníkova cesta není správná." Nejsou však správné jejich cesty. Ezechiel 33,17

Nevydej nás v pokušení. Matouš 6,13

== Izajáš 57,15-19 == Matouš 13,47-52 ==

13. neděle po sv. Trojici Cožkoli jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili. Matouš 25,40 K

Kdo podává pomocnou ruku chudému, ten podává pomocnou ruku Kristu.
- {Tomáš Kempenský -


30. Neděle Jsem milosrdný, je výrok Hospodinův, nechovám hněv navěky. Poznej však svou nepravost, dopustila ses nevěry vůči Hospodinu, svému Bohu. Jeremjáš 3,12-13

Pán neotálí splnit svá zaslíbení, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. 2.Petrova 3,9

Srdce naše nakloň k sobě,
ať toužíme vždy po tobě,
nic nemajíc tak milého
jako tebe, Pána svého.
- 274,8 -

== Lukáš 10,25-37 == 1.Janova 4,7-12 == Žalm 71 ==


31. Pondělí Hospodin řekl Mojžíšovi: Všechen lid, uprostřed něhož jsi, uvidí Hospodinovo dílo. 2.Mojžíšova 34,10

Mnoho lidí Ježíše poslouchalo a v úžasu říkali: "Odkud to ten člověk má? Jaká je to moudrost, jež mu byla dána? A jak mocné činy se dějí jeho rukama! Což to není ten tesař, syn Mariin?" Marek 6,2-3

== Matouš 12,1-8 == Matouš 13,53-58 ==


SRPEN 2015: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2015: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec]