[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2015: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec]

ZÁŘÍ 2015

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. Matouš 18,3

Věčný život není pouze životem budoucím. Již dnes vstupujeme do věčnosti láskou.
- {Hana de Lubac -


1. Úterý Moje ústa vzdají Hospodinu velkou chválu, mezi mnohými ho budu chválit. Žalm 109,30

Anna přistoupila, chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. Lukáš 2,38

== Ámos 5,4-15 == Matouš 14,1-12 ==


2. Středa Všechen lid mohutným hlaholem chválil Hospodina, že byly položeny základy Hospodinova domu. Ezdráš 3,11

Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. Skutky 2,46-47

== 5.Mojžíšova 24,10-22 == Matouš 14,13-21 ==

1415 protest 425 českých pánů ke Kostnickému koncilu

1945 ukončení II. světové války


3. Čtvrtek Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu. Zacharjáš 9,9

Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka. Filipským 2,6-7

== Skutky 4,32-37 == Matouš 14,22-36 ==


Ekumenický den stvoření


4. Pátek Požehnej nás Bůh, a bojte se jeho všecky končiny země. Žalm 67,8 K

Hoden jsi, Pane, přijíti slávu, a čest, i moc; nebo ty jsi stvořil všecky věci, a pro vůli tvou trvají, i stvořeny jsou. Zjevení 4,11 K

== Jakubova 2,5-13 == Matouš 15,1-20 ==


5. Sobota Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine, a na milosrdenství svá, která jsou od věků. Žalm 25,6 K

V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. 1.Janova 4,10

== Judova 1.2.20-25 == Matouš 15,21-28 ==

14. neděle po sv. Trojici Dobrořeč duše má Hospodinu, a nezapomínej se na všecka dobrodiní jeho. Žalm 103,2 K

Bůh ví, že jsem zde, a to mi stačí.
- {Jan XXIII. -


6. Neděle Budeme vyprávět budoucímu pokolení o Hospodinových chvályhodných činech, o mocných skutcích a divech, jež konal. Žalm 78,4

Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. Matouš 10,8

Až potud nám pomáhal
Hospodin z milosti,
pročež k nebes výšinám
hleďme s důvěrností,
odkudž pomoc přichází
nám vždy v pravé době
tam, kde duše nachází
nové síly v mdlobě.
- 315,1 -

== Lukáš 17,11-19 == Římanům 8,12-17 == Žalm 78,1-31 ==


7. Pondělí Veď mou při a vykup mě, pro svou řeč mne oživ! Žalm 119,154 Z

Měj za vzor zdravých slov to, co jsi slyšel ode mne ve víře a lásce. 2.Timoteovi 1,13

== 5.Mojžíšova 26,1-11 == Matouš 15,29-39 ==


8. Úterý Spása je v Bohu a na lidu tvém požehnání. Žalm 3,9 F

Milosrdenství vám a pokoj i láska budiž rozmnožena. Judova 1,2 K

== Galatským 5,22-26 == Matouš 16,1-12 ==


9. Středa Pozvedněme s dlaněmi i srdce k Bohu na nebesích. Pláč 3,41

Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Židům 4,16

== Filemonovi 1-22 == Matouš 16,13-20 ==


10. Čtvrtek Já Hospodin se neměním. Malachiáš 3,6 K

Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí. Zjevení 1,8

== 1.Paralipomenon 29,9-18 == Matouš 16,21-28 ==


11. Pátek Připojí se národové mnozí k Hospodinu a budou mým lidem. Zachariáš 2,11 K

Je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají. Římanům 10,12

== Jan 13,31-35 == Matouš 17,1-13 ==

1415 Jeroným se veřejně zříká Viklefa a Husa


12. Sobota V srdce mé vlož bázeň před samotným jménem tvým. Žalm 86,11 F

Pamatuj na Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých. 2.Timoteovi 2,8

== 2.Tesalonickým 2,13-17 == Matouš 17,14-21 ==

15. neděle po sv. Trojici Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. 1.Petrova 5,7

Proti křesťanu, který doufá v Boha, lze bojovat, ale nikoli ho přemoci.
- {Cyprián z Kartága -


13. Neděle Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi! Izajáš 55,3

Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Jan 8,31-32

Dej nám moudrost, odvahu
pro čas vezdejšího žití,
ať v něm naše láska svítí,
dej nám moudrost, odvahu.
- EZD 672,3 -

== Matouš 6,25-34 == 1.Petrova 5,5-11 == Žalm 78,32-55 ==


14. Pondělí V moci podsvětí mě neponecháš. Žalm 16,10

Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho! Římanům 7,24-25

== Filipským 4,8-14 == Matouš 17,22-27 ==


15. Úterý Abram se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal. 1.Mojžíšova 12,4

Abraham věřil, a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat za úděl; a vydal se na cestu, ačkoli nevěděl, kam jde. Židům 11,8

== 1.Timoteovi 6,3-11 == Matouš 18,1-9 ==


16. Středa Hospodine, ty sám jsi Bůh nade všemi královstvími země. Ty jsi učinil nebesa i zemi. 2.Královská 19,15

Vlády nad světem se ujal náš Pán a jeho Mesiáš; a bude kralovat na věky věků. Zjevení 11,15

== Kazatel 4,4-12 == Matouš 18,10-14 ==

1741 synod v Londýně: Pán Ježíš prohlášen Vrchním starším v Jednotě bratrské.


17. Čtvrtek Sevřel jsi mě zezadu i zpředu, svou dlaň jsi položil na mě. Žalm 139,5

Pán pokoje dej vám vždycky pokoj všelijakým způsobem. Pán budiž se všemi vámi. 2.Tessalonicenským 3,16 K

== Lukáš 10,38-42 == Matouš 18,15-20 ==


18. Pátek Neodmítej nás pro své jméno, nenech zhanobit trůn své slávy. Jeremjáš 14,21

Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. 1.Petrova 5,10

== 1.Korintským 7,17-24 == Matouš 18,21-35 ==


19. Sobota Ti, kdo slouží klamným marnostem, se sami připravují o milost. Jonáš 2,9 J

Nepohrdám tou milostí Boží. Galatským 2,21 K

== Marek 12,41-44 == Matouš 19,1-12 ==

16. neděle po sv. Trojici Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu. 2.Timoteovi 1,10

Kristus nechce pouhé obdivovatele, ale lidi, kteří by jej následovali.
- {Søren Kierkegaard -


20. Neděle Kroky mé utvrzuj v slovu svém, a nedej, aby nade mnou panovati měla jaká nepravost. Žalm 119,133 K

Ve svém myšlení nebuďte jako děti. Ve zlém buďte jako nemluvňata, ale v myšlení buďte dospělí. 1.Korintským 14,20

Já zbloudil jsem a omámený
tě hledal, avšak nenašel,
jsa od tvé tváře odvrácený,
jen za bludným jsem světlem spěl:
až nyní teprv, že's ty chtěl,
já tebe uviděl.
- 341,4 -

== Jan 11,1-45 == 2.Timoteovi 1,7-10 == Žalm 78,56-72 ==


21. Pondělí Vstupme před jeho tvář s díkůvzdáním, oslavujme ho hlaholem žalmů! Hospodin je velký Bůh. Žalm 95,2-3

Král králů a Pán pánů, On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. 1.Timoteovi 6,15-16

== Římanům 6,18-23 == Matouš 19,13-15 ==


22. Úterý Ulož u sebe chudé bez přístřeší! Izaiáš 58,7 J

Byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě. Matouš 25,35-36

== Izajáš 38,9-20 == Matouš 19,16-26 ==


23. Středa Hospodine, pomoz! Hospodine, dopřej zdaru! Žalm 118,25

Bůh v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva. Židům 13,21

== Skutky 9,36-42 == Matouš 19,27-30 ==

1415 Jeroným odvolává před koncilem (později toho lituje a je rovněž upálen)


24. Čtvrtek Kdo je mezi bohy jako ty, Hospodine? Kdo je jako ty, tak velkolepý ve svatosti, hrozný v chvályhodných skutcích, konající divy? 2.Mojžíšova 15,11

Rozdílné jsou moci, ale tentýž Bůh, jenž působí všecko ve všech. 1.Korintským 12,6 K

== Filipským 1,19-26 == Matouš 20,1-16 ==


25. Pátek On střeží duše svých věrných, svévolníkům je z rukou vytrhuje. Žalm 97,10

Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země. Zjevení 3,10

== Zjevení 2,8-11 == Matouš 20,17-28 ==


26. Sobota Zdusíš vítěznou píseň násilníků. Izaiáš 25,5 Bg

Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně; vladaře svrhl z trůnu a ponížené povýšil. Lukáš 1,51-52

== Římanům 4,18-25 == Matouš 20,29-34 ==

17. neděle po sv. Trojici Vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. 1.Janova 5,4

Víra je světlem v temnotách, které dává našim očím trochu jasu. Jenom ono z nich učiní svaté noci.
- {Karl Rahner -


27. Neděle Pán potvrzuje slovo svého služebníka, plní rozhodnutí ohlášené svými posly. Izajáš 44,26

Židé v Beroji přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v Písmu, zdali je to tak. Skutky 17,11

Není lepší na tom světě
nežli Boha ctíti,
jeho vzývat, jemu sloužit,
jeho velebiti.
- EZD 611,1 -

== Matouš 15,21-28 == Římanům 10,9-18 == Žalm 25 ==


28. Pondělí Dokud jsem se nepokořil, bloudíval jsem, nyní dodržuji, co jsi řekl. Žalm 119,67

Na cestě, když už byl Pavel blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas: "Saule, Saule, proč mne pronásleduješ?" Skutky 9,3-4

== Židům 11,1-10 == Matouš 21,1-11 ==


29. Úterý Hospodin strážce tvůj, Hospodin zastínění tvé tobě po pravici. Nebudeť bíti na tě slunce ve dne, ani měsíc v noci. Žalm 121,5-6 K

Anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil." Matouš 2,13

== Zjevení 12,7-12 == Matouš 21,12-17 ==


30. Středa Ty jsi, Hospodine, otec náš, vykupitel náš, to jest od věčnosti jméno tvé. Izaiáš 63,16 K

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 1.Petrova 1,3

== 1.Mojžíšova 16,6-14 == Matouš 21,18-22 ==


ZÁŘÍ 2015: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2015: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec]