[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2015: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec]

ŘÍJEN 2015

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Máme od Boha přijímat jenom dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme? Jób 2,10

Je koneckonců jedno, jestli k nám Bůh promlouvá z trní nebo z voňavých růží.
- {František Saleský -


1. Čtvrtek Hospodin vyšle před tebou svého posla. 1.Mojžíšova 24,7

Anděl Páně řekl Filipovi: "Vydej se na jih k cestě, která vede z Jeruzaléma do Gázy. Ta cesta je opuštěná." Filip se vydal k té cestě. Skutky 8,26-27

== 2.Mojžíšova 23,20-27 == Matouš 21,23-27 ==


2. Pátek O tvém jménu budu vyprávět svým bratřím. Žalm 22,23

Kterak uvěří tomu, o němž neslyšeli? A kterak uslyší bez kazatele? Římanům 10,14 K

== Matouš 18,10-14 == Matouš 21,28-32 ==


3. Sobota Zde jsem, ať se mnou Hospodin učiní, co je mu libo. 2.Samuelova 15,26 ČSP

Žijeme-li, žijeme Pánu, umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu. Římanům 14,7b-8

== Skutky 12,1-11 == Matouš 21,33-46 ==

Den díkůvzdání za úrodu Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm. Žalm 145,15

Život je dar, který vám dal Bůh. Způsob, jímž ho žijete, je darem, který dáváte Bohu.
- {Leo Buscaglia -


4. Neděle Nechť jsou tvé oči otevřené k prosbě tvého služebníka i k prosbě Izraele, tvého lidu, a slyš je, kdykoli budou k tobě volat. 1.Královská 8,52

Proste, a dáno bude vám; hledejte, a naleznete; tlucte, a bude vám otevříno. Matouš 7,7 K

Jedné věci žádám
a té vždycky hledám,
bych v domu Páně
přebýval v ochraně
věčně, tam!
- 379,4 -

== Lukáš 12,13-21 nebo Matouš 6,25-34 == 2.Korintským 9,6-15 == Žalm 104 ==


5. Pondělí Náš Bůh obrátil zlořečení v požehnání. Nehemjáš 13,2

V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. 2.Korintským 5,19

== Matouš 6,1-4 == Matouš 22,1-14 ==


6. Úterý Takto praví Hospodin: Hledejte mne a živi buďte. Amos 5,4 K

Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč; toužil uvidět Ježíše. Lukáš 19,2-3

== Marek 3,31-35 == Matouš 22,15-22 ==


7. Středa Jako ptáci, kteří obletují hnízda, tak bude Hospodin zástupů štítem Jeruzalému, zaštítí a vysvobodí, ušetří a vyprostí. Izajáš 31,5

Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Římanům 8,31

== Píseň písní 8,4-7 == Matouš 22,23-33 ==


8. Čtvrtek Chci milosrdenství, ne oběť, poznání Boha je nad zápaly. Ozeáš 6,6

Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. Římanům 12,9-10

== Galatským 5,13-18 == Matouš 22,34-46 ==


9. Pátek Bůh je milostivý a plný slitování, jímá ho lítost nad každým zlem. Jóel 2,13

Slyšeli jste o vytrvalosti Jobově a víte, k čemu ho Pán nakonec přivedl. Vždyť Pán je plný soucitu a slitování. Jakubova 5,11

== Římanům 14,20-15,1-6 == Matouš 23,1-22 ==


10. Sobota Pán se skloní k modlitbě bezmocných, jejich modlitbami nepohrdne. Žalm 102,18

Nezjedná Bůh právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají? Lukáš 18,7

== Matouš 5,17-24 == Matouš 23,23-39 ==

19. neděle po sv. Trojici Uzdrav mne, Hospodine, a zdráv budu; vysvoboď mne, a vysvobozen budu. Jeremiáš 17,14 K

Až jednou poznáš, co je vnitřní život, vypořádáš se i s nejtěžším vnějším životem.
- {Karel Pfleger -


11. Neděle Bože, zemí jsi otřásl, rozštěpil jsi ji; scel její trhliny, neboť se hroutí! Žalm 60,4

Neposlal Bůh Syna svého na svět, aby odsoudil svět, ale aby spasen byl svět skrze něho. Jan 3,17 K

Pomoc naše budiž z tebe,
jenž jsi stvořil zem i nebe,
moře i vše, co je v nich,
předivný ty v skutcích svých!
- EZ 544,1 -

== Marek 2,1-12 == Efezským 4,22-32 == Žalm 61 ==


12. Pondělí Když farao viděl, že přestal déšť a krupobití i hromobití, hřešil dále. Zůstal v srdci neoblomný. 2.Mojžíšova 9,34

Dbejte na to, ať nikdo nepromešká Boží milost. Židům 12,15

== 2.Mojžíšova 15,22-27 == Jób 1,1-12 ==


13. Úterý Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem. Žalm 119,2

Blahoslavení, kteří lačnějí a žíznějí spravedlnosti, nebo oni nasyceni budou. Matouš 5,6 K

== Lukáš 5,12-16 == Jób 1,13-22 ==


14. Středa Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno. Jób 1,21

Víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. Římanům 5,3-4

== Lukáš 13,10-17 == Jób 2,1-10 ==


15. Čtvrtek Kdo může říci: Očistil jsem srdce své? Čist jsem od hříchu svého? Přísloví 20,9 K

Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši. Římanům 3,23-24

== Matouš 8,14-17 == Jób 2,11-13 ==


16. Pátek Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce; po celý den a po celou noc ať nikdy nejsou zticha. Izajáš 62,6

Bez přestání se modlete. 1.Tessalonicenským 5,17 K

== Jeremjáš 17,13-17 == Jób 3,1-26 ==


17. Sobota Ať se u tebe nevyskytne nikdo, obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. 5.Mojžíšova 18,10.12

Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství: zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka. Římanům 1,22-23

== Skutky 14,8-18 == Jób 4,1-21 ==

20. neděle po sv. Trojici Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Micheáš 6,8

Ať jsme kdekoliv, Boha máme vždycky s sebou.
- {Louisa de Marillac -


18. Neděle Kdo na Boha budou hledět, rozzáří se, rdít se nemusejí. Žalm 34,6

Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého. Římanům 15,13

Jsem, Pane, tvůj, buď jménu tvému sláva,
své vůli sám mé srdce podrobuj!
Co jsem i mám, vše jest z tvé lásky práva,
jsem, Pane, tvůj, jsem, Pane, tvůj.
- 325,1 -

== Marek 10,2-16 == 1.Tesalonickým 4,1-8 == Žalm 19 ==


19. Pondělí Bůh chrání cizince, pomáhá sirotkům a vdovám. Žalm 146,9 F

Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa. Jakubova 1,27

== 2.Tesalonickým 3,6-13 == Jób 5,17-27 ==


20. Úterý Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe. 1.Samuelova 2,2

Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému Bohu buď čest a sláva na věky věků. Amen. 1.Timoteovi 1,17

== Římanům 13,1-7 == Jób 6,1-10.24-30 ==


21. Středa Josef se ocitl v pevnosti, ale Hospodin byl s ním. 1.Mojžíšova 39,20.21

Pomněte na vězně, jako byste spoluvězňové byli. Židům 13,3 K

== Efezským 5,25-32 == Jób 8,1-22 ==


22. Čtvrtek Hle, národy jsou jako kapka ve vědru, jak prášek na vahách. Izajáš 40,15

Viděl jsem jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu. Zjevení 14,6

== 1.Korintským 14,26-33 == Jób 9,1-3.21-35 ==


23. Pátek Záměry Hospodinovy platí věčně. Žalm 33,11

Nebe a země pominou, ale slova má nepominou. Matouš 24,35 K

== 2.Mojžíšova 19,3-9 == Jób 11,1-20 ==


24. Sobota Hospodina, svého Boha, budete následovat a jeho se budete bát, budete dbát na jeho přikázání a poslouchat ho, jemu budete sloužit a k němu se přimknete. 5.Mojžíšova 13,5

Ježíš řekl: Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji. Jan 15,14

== Přísloví 3,1-8 == Jób 12,1-12 ==

21. neděle po sv. Trojici Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Římanům 12,21

Svoboda jest něco, co existuje jen ve stínu křídel Ducha.
- {Dominik Pecka -


25. Neděle Kdo chodí v temnotách, kde není žádná záře, ten ať doufá v Hospodinovo jméno. Izajáš 50,10

Ježíš řekl učedníkům: Vzchopte se, já jsem to, nebojte se! Matouš 14,27

Ó zůstaň se mnou, rychle kvapí noc,
ach, temno houstne, přijď mi na pomoc!
Když nikde není potěšení již,
ó pomoz mdlému, se mnou zůstaniž!
- 330,1 -

== Matouš 5,38-48 == Efezským 6,10-17 == Žalm 22,1-22 ==


26. Pondělí Bůh viděl mou trýzeň a námahu mých rukou. 1.Mojžíšova 31,42

Maria řekla: Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Lukáš 1,46-48

== Římanům 12,17-21 == Jób 19,21-29 ==


27. Úterý Pane, promiň tomuto lidu vinu podle svého velikého milosrdenství. 4.Mojžíšova 14,19

Kristus je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. 1.Janova 2,2

== 2.Korintským 10,1-6 == Jób 31,16-40 ==


28. Středa Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu. Jeremjáš 31,31

K slávě nás povolal Bůh nejen ze židů, ale i z pohanských národů. Římanům 9,23-24

== 1.Mojžíšova 13,5-18 == Jób 32,1-22 ==


29. Čtvrtek Toto praví Hospodin: Ať se moudrý nechlubí svou moudrostí, ať se bohatýr nechlubí svou bohatýrskou silou, ať se boháč nechlubí svým bohatstvím. Chce-li se něčím chlubit, ať se chlubí, že je prozíravý a zná mne. Jeremjáš 9,22-23

Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří. Římanům 1,16

== 3.Mojžíšova 19,1-18 == Jób 38,1-21 ==


30. Pátek Hospodin, náš Bůh, nechť nás neopouští a neodvrhuje! 1.Královská 8,57

Bůh není od nikoho z nás daleko. Skutky 17,27

== Lukáš 22,49-53 == Jób 40,1-5 ==

Den reformace Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. 1.Korintským 3,11


31. Sobota Můžeš odpočinout, moje duše, neboť Hospodin se tě zastal. Žalm 116,7

Váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Matouš 6,8

== Matouš 5,2-12 == Římanům 3,21-28 == Jób 40,6-32 ==


ŘÍJEN 2015: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2015: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec]