[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2015: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec]

LISTOPAD 2015

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: S těmi, kdo pochybují, mějte slitování. Judova 1,22

Nemůžete si s nikým potřást rukou, pokud ji budete mít sevřenou v pěst.
- {Indíra Gándhí -

22. neděle po sv. Trojici U tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň. Žalm 130,4 F

Bůh přichází za člověkem ne jako soudce, ale jako Otec, jenž hledá svého marnotratného syna.
- {Karol Wojtyla -


1. Neděle Zmalátnělas přes svá velká rozhodnutí. Izajáš 47,13

Ježíš se zeptal učedníků: "O čem jste cestou uvažovali?" Ale oni mlčeli, neboť cestou se mezi sebou dohadovali, kdo je největší. Marek 9,33-34

Ježíši, pomoz z světa síti
a ze jha hříšných žádostí,
ať můžem cestou víry jíti
ve šlépějích tvé svatosti
a potom v spolku věrných tvých
se s tebou těšit v nebesích.
- 486,6 -

== Matouš 18,21-35 == Filipským 1,3-11 == Žalm 22,23-32 ==


2. Pondělí Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Dám se vám nalézt, je výrok Hospodinův. Jeremjáš 29,13-14

Ježíš řekl: Shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Matouš 18,19

== Ozeáš 12,1-7 == Jób 42,1-6 ==


3. Úterý Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých. Izajáš 58,11

Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. Filipským 4,19

== Římanům 3,9-20 == Jób 42,7-9 ==


4. Středa Tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat. 5.Mojžíšova 6,6-7

Buďte činitelé slova, a ne posluchači toliko, oklamávajíce sami sebe. Jakubova 1,22 K

== 1.Mojžíšova 33,1-11 == Jób 42,10-17 ==


5. Čtvrtek V ruce tvé poroučím ducha svého, neboť jsi mne vykoupil, Hospodine, Bože věrný. Žalm 31,6 K

Navždy budeme s Pánem. Těmito slovy se vzájemně potěšujte. 1.Tesalonickým 4,17-18

== Zjevení 3,14-22 == Jakubova 1,1-12 ==


6. Pátek Ty jsi Bůh vidění. 1.Mojžíšova 16,13 K

Když šel Ježíš dál, viděl Leviho, syna Alfeova, jak sedí v celnici, a řekl mu: "Pojď za mnou!" Marek 2,14

== 1.Janova 3,19-24 == Jakubova 1,13-18 ==


7. Sobota Milovati budeš příchozího jako sebe samého. 3.Mojžíšova 19,34 K

Petr promluvil: Bůh mi ukázal, abych si o žádném člověku nemyslel, že styk s ním poskvrňuje nebo znečišťuje. Skutky 10,28

== Izajáš 1,18-27 == Jakubova 1,19-27 ==


Ekumenická dekáda míru

23. neděle po sv. Trojici Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy! 2.Korintským 6,2

Náš život je povoláním k pokračování v Ježíšově poslání.
- {Peter Müller -


8. Neděle Cizinec, který tu s vámi sídlí, pro vás bude jako krajan. 3.Mojžíšova 19,34 J

Cožkoli jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili. Matouš 25,40 K

Tak, ó Pane, spoj nás všudy,
jak jsi s Otcem jedno ty,
ať již v světě zde tvé údy
nedělí zlé různoty.
Z tvého žáru nechať béře
naše světlo jasno své,
pak svět našim skutkům věře
zví, že tví jsme učňové.
- 222,7 -

== Lukáš 17,20-30 == Římanům 14,7-9 == Žalm 112 ==


9. Pondělí Přede vším zlým Bůh ochrání tě, ochrání duši tvou. Žalm 121,7 F

U vás jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě. Nebojte se tedy. Matouš 10,30-31

== 1.Petrova 4,7-11 == Jakubova 2,1-13 ==


10. Úterý Ty jsi vysvobodil od porušení život můj, Hospodine Bože můj. Jonáš 2,7 K

Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. 1.Janova 3,8

== Jeremjáš 18,1-10 == Jakubova 2,14-26 ==


11. Středa Na pomoc mi pospěš, Panovníku, moje spáso! Žalm 38,23

Pán byl se mnou a posilnil mne. 2.Timoteovi 4,17 K

== Židům 13,1-9 == Jakubova 3,1-12 ==


12. Čtvrtek Běda pastýřům, kteří pasou sami sebe. Což pastýři nemají pást ovce? Ezechiel 34,2

Kdo má dar služby, ať slouží. Římanům 12,7

== 1.Janova 2,18-29 == Jakubova 3,13-18 ==


13. Pátek Shromáždím všecky národy a jazyky. I přijdou, a uzří slávu mou. Izaiáš 66,18 K

Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy; a budou před něho shromážděny všechny národy. Matouš 25,31-32

== 2.Korintským 6,1-10 == Jakubova 4,1-12 ==


14. Sobota Služte Hospodinu s veselím, předstupte před oblíčej jeho s prozpěvováním. Žalm 100,2 K

Cokoli děláte, všecko čiňte k slávě Boží. 1.Korintským 10,31

== Marek 13,1-8 == Jakubova 4,13-5,6 ==

24. neděle po sv. Trojici Všichni se musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým. 2.Korintským 5,10

Lidé posuzují to, čím se být zdáš, Bůh to, čím doopravdy jsi.
- {Maria Seemannová -


15. Neděle Blahoslavení, kteří přebývají v domě tvém, ti tebe na věky chváliti budou. Žalm 84,5 K

Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu; naše rty nechť vyznávají jeho jméno. Židům 13,15

Kristus žije, za něho
ochotně chci život dáti,
býti srdce čistého
a všem svodům odolati.
On vede mé kročeje,
to je moje naděje.
- ZCČSH 64,4 -

== Matouš 25,31-46 == Římanům 8,18-25 == Žalm 79 ==


16. Pondělí Tvé oči jsou otevřené na všechny cesty synů lidských. Jeremjáš 32,19

V něm žijeme, pohybujeme se, jsme. Skutky 17,28

== Matouš 7,21-29 == Jakubova 5,7-12 ==


17. Úterý Hleď, dnes vám předkládám požehnání i zlořečení: požehnání, když budete poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha, které já vám dnes přikazuji, a zlořečení, když nebudete poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha. 5.Mojžíšova 11,26-28

Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Jan 14,6

== Jan 3,17-21 == Jakubova 5,13-20 ==

Den přímluv a modliteb Spravedlnost vyvyšuje národy, kdežto hřích je národům pro potupu. Přísloví 14,34

Kdo skutečně miluje Boha, miluje také zemi a lidi.
- {Johannes Dopfner -


18. Středa Uzavřu s nimi smlouvu pokoje; bude to věčná smlouva s nimi. Ezechiel 37,26

Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v něm řečeno "Ano". A proto skrze něho zní i naše "Amen" k slávě Boží. 2.Korintským 1,20

== Lukáš 13,1-9 == Římanům 2,1-11 == Matouš 24,1-14 ==


19. Čtvrtek Ať tvé srdce nezávidí hříšníkům, ale ať horlí pro bázeň před Hospodinem po všechny dny. Přísloví 23,17

Nebeský Otec dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Matouš 5,45

== Lukáš 15,1-10 == Matouš 24,15-28 ==


20. Pátek Vy, hory izraelské, já jsem s vámi, obrátím se k vám a budete obdělávány a osívány. Ezechiel 36,9

Ujal se svého služebníka, pamětliv svého milosrdenství, jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům navěky. Lukáš 1,54-55

== Židům 13,17-21 == Matouš 24,29-31 ==


21. Sobota Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jménu jeho, zvěstujte den po dni spasení jeho. Žalm 96,2 K

Zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce Efezským 5,19

== Zjevení 20,11-15 == Matouš 24,32-44 ==

Poslední neděle církevního roku (Neděle věčnosti)

Buďte bedra vaše přepásaná, a svíce hořící. Lukáš 12,35 K

Žít takový život, jaký přijímá měřítka, zdroje, sílu i cíle od Boha, je hrdinství.
- {Romano Guardini -


22. Neděle Svým milosrdenstvím jsi vedl tento lid, který jsi vykoupil. 2.Mojžíšova 15,13

Máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista. Filipským 3,20

Tys zemi s nebem založil
a jako Pán je chráníš.
Dej ve svém světle vidět cíl,
o kterém ty sám jen víš.
Ať milujeme ze všech sil
ty, které jsi k nám připojil,
sám dokud nezvítězíš.
- EZ 188,6 -

== Matouš 25,1-13 == Zjevení 21,1-7 == Žalm 126 ==


23. Pondělí Lepší je shovívavý než bohatýr, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města. Přísloví 16,32

Blahoslavení pokojní, nebo oni synové Boží slouti budou. Matouš 5,9 K

== Židům 12,18-25 == Matouš 24,45-51 ==


24. Úterý Zpronevěřili se všichni, zvrhli se do jednoho, nikdo nic dobrého neudělá, naprosto nikdo. Žalm 14,3

Vysvoboď nás od zlého. Matouš 6,13

== 1.Petrova 1,13-21 == Matouš 25,1-13 ==


25. Středa Uctívej Hospodina dary ze svého majetku. Přísloví 3,9 Bg

Řeknu své duši: "Duše, máš mnoho statků uložených na mnoho let. Odpočívej, jez, pij, buď veselá!" Ale Bůh řekl: "Pošetilče!" Lukáš 12,19-20 Ž

== 1.Korintským 3,9-15 == Matouš 25,14-30 ==


26. Čtvrtek Hospodin svůj lid obhájí, bude mít se svými služebníky soucit. Žalm 135,14

Kristus Ježíš se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. 1.Korintským 1,30

== 1.Tesalonickým 5,9-15 == Matouš 25,31-46 ==


27. Pátek Dobrořečiti budu Hospodinu každého času, vždycky chvála jeho v ústech mých. Žalm 34,2 K

Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu! Jakubova 5,13

== Židům 13,10-16 == Judova 1-16 ==


28. Sobota Všechny tyto věci učinila moje ruka, je výrok Hospodinův. Laskavě pohlédnu na toho, kdo je utištěný a na duchu ubitý, kdo se třese před mým slovem. Izajáš 66,2

Nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás proměnit. Skutky 20,32

== Zjevení 21,10-27 == Judova 17-25 ==


Začátek nového církevního roku

1. neděle adventní Aj, král tvůj přijde tobě spravedlivý a spasení plný. Zachariáš 9,9 K

Bůh je nejhlubší myšlenka, jakou se kdy člověk zabýval.
- {Christian Morgenstern -


29. Neděle Jak vzácný skvost je tvé milosrdenství, Bože! Lidé se utíkají do stínu tvých křídel. Žalm 36,8

Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. 1.Janova 3,1

Buď tobě dík, ty slunce žití,
že lesk tvůj světlo též mi dal,
já chci tě stále velebiti,
že v tobě jsem se volným stal;
dík za slova tvých svatých úst,
v nich dej mi stále růst.
- 341,5 -

== Matouš 21,1-9 == Římanům 13,8-14 == Žalm 117 ==


30. Pondělí V maličkém hněvě skryl jsem tvář svou na maličko před tebou, ale v milosrdenství věčném slituji se nad tebou, praví vykupitel tvůj Hospodin. Izaiáš 54,8 K

Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Efezským 2,8

== 1.Petrova 1,8-13 == Izajáš 40,1-11 ==


LISTOPAD 2015: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2015: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec]