[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2015: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad]

PROSINEC 2015

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Plesejte, nebesa, a jásej, země, ať zvučně plesají hory, vždyť Hospodin potěšil svůj lid, slitoval se nad svými ujařmenými! Izajáš 49,13

Kde je láska a moudrost, tam není strach ani bezradnost.
- {František z Assisi -


1. Úterý K Bohu má se mlčenlivě duše má, od něho jest spasení mé. Žalm 62,2 K

Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Římanům 8,26

== Židům 10,32-39 == Izajáš 40,12-31 ==


2. Středa Pomoz nám, Hospodine Bože náš, neboť v tebe doufáme. 2.Paralipomenon 14,11 K

Pán mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své nebeské království. 2.Timoteovi 4,18

== Koloským 1,9-14 == Izajáš 41,8-14 ==


3. Čtvrtek Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou se nepokloníme. Daniel 3,17.18

Vím o tvých skutcích. Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je nemůže zavřít. Neboť ačkoli máš nepatrnou moc, zachoval jsi mé slovo a mé jméno jsi nezapřel. Zjevení 3,8

== 1.Tesalonickým 5,1-8 == Izajáš 42,1-9 ==


4. Pátek Ponížen bude zpupný pohled člověka, sehnuta bude lidská povýšenost; v onen den bude vyvýšen jedině Hospodin. Izajáš 2,11

Není přijímání osob u Boha. Římanům 2,11 K

== Ezechiel 37,24-28 == Izajáš 43,1-7 ==


5. Sobota Pokloníš se před Hospodinem, svým Bohem. Budeš se radovat ze všeho dobrého, co dal Hospodin, tvůj Bůh, tobě a tvému domu. 5.Mojžíšova 26,10.11

Ze všeho díky čiňte; neboť ta jest vůle Boží v Kristu Ježíši. 1.Tessalonicenským 5,18 K

== Abakuk 2,1-4 == Izajáš 43,8-13 ==

2. neděle adventní Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Lukáš 21,28

Jen činem roste mužnost, otálením strach.
- {Publius Syrus -


6. Neděle Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Izajáš 60,1

Vy všichni jste synové světla a synové dne. 1.Tesalonickým 5,5

Nezůstaň vázán pouhým snem,
jakkoli čist jsi v nitru svém,
procitni, čeká pravdy říš,
bližní i Bůh tě volá, slyš!
- ZCČSH 28,1 -

== Lukáš 21,25-33 == Jakubova 5,7-8 == Žalm 80 ==


7. Pondělí Zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře. Izajáš 11,9

Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. 1.Timoteovi 2,3-4

== Izajáš 25,1-8 == Izajáš 43,14-28 ==


8. Úterý Dávno jsi založil zemi, i nebesa jsou dílo tvých rukou. Žalm 102,26

Poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. Zjevení 14,7

== Izajáš 26,7-15 == Izajáš 44,1-5 ==


9. Středa K tobě, Panovníku Hospodine, pozvedám své oči, utíkám se k tobě, nevydej mě smrti. Žalm 141,8

Ježíš vzadu na lodi spal na podušce. I vzbudili jej, a řekli jemu: "Mistře, což pak nic nedbáš, že hyneme?" Marek 4,38 K

== Zjevení 2,1-7 == Izajáš 44,6-20 ==


10. Čtvrtek Los se vytahuje, ale každé rozhodnutí je od Hospodina. Přísloví 16,33

Neprodávají se dva vrabci za halíř? A ani jeden z nich nespadne na zem bez vědomí vašeho Otce. Matouš 10,29 P

== 2.Korintským 5,1-10 == Izajáš 44,21-28 ==


11. Pátek Slova, která jsem ti vložil do úst, nevzdálí se z úst tvých ani z úst tvého potomstva ani z úst potomstva tvého potomstva. Izajáš 59,21

Dávej pozor na své jednání i na své učení. Buď v tom vytrvalý. Tak posloužíš ke spasení nejen sobě, ale i svým posluchačům. 1.Timoteovi 4,16

== Zacharjáš 2,14-17 == Izajáš 45,1-8 ==


12. Sobota Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit. Žalm 34,8

Anděl Páně v noci otevřel dveře vězení a vyvedl apoštoly ven. Skutky 5,19

== 1.Tesalonickým 4,13-18 == Izajáš 45,9-17 ==

3. neděle adventní Vyrovnejte silnici pro našeho Boha! Hle, Hospodin přichází s mocí. Izajáš 40,3.10

Pro svou práci si vypros od Boha požehnání, ale nečekej, že ji za tebe udělá.
- {Karl Waggerl -


13. Neděle Bázeň před Hospodinem napomíná k moudrosti. Přísloví 15,33

Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou dává moudrost. Jakubova 3,13

Někdo mne vede za ruku,
když bojím se jít tmou.
To je ten, který o mně ví,
který je na mě laskavý,
je stále nade mnou.
- EZ 176,1 -

== Matouš 11,2-10 == 1.Korintským 4,1-5 == Žalm 85 ==


14. Pondělí Člověk hledí na to, co jest před očima, ale Hospodin hledí k srdci. 1.Samuelova 16,7 K

Anděl řekl: Neboj se, Maria, nalezla jsi milost u Boha. Lukáš 1,30

== Ozeáš 14,2-10 == Izajáš 45,18-25 ==


15. Úterý Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Žalm 106,1

Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3,17

== Matouš 3,7-12 == Izajáš 46,1-13 ==


16. Středa Dám Ducha svého do vás, abyste ožili, a osadím vás v zemi vaší, i zvíte, že já Hospodin mluvím i činím. Ezechiel 37,14 K

Ježíš je přijal, mluvil jim o Božím království a uzdravoval ty, kteří to potřebovali. Lukáš 9,11

== Izajáš 45,1-8 == Izajáš 49,1-6 ==


17. Čtvrtek Vidění ukazuje k určitému času. Prodlévá-li, vyčkej. Abakuk 2,3

Trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko. Jakubova 5,8

== Lukáš 1,26-38 == Izajáš 49,7-17 ==


18. Pátek Jestliže budeš opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, požehnaný budeš při svém vcházení i vycházení. 5.Mojžíšova 28,1.6

Abraham byl v pevné jistotě, že Bůh je mocen učinit, co zaslíbil. Římanům 4,21

== 2.Korintským 1,18-22 == Izajáš 49,18-26 ==


19. Sobota Vraťte se k tomu, od něhož jste daleko odpadli! Izajáš 31,6

Kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost. Římanům 5,20

== Izajáš 11,10-13 == Izajáš 50,4-11 ==

4. neděle adventní Radujte se v Pánu vždycky; opět pravím, radujte se. Pán blízko. Filipenským 4,4-5 K

Protože mi Bůh daroval radostné srdce, jistě mi odpustí, že mu sloužím vesele.
- {Johannes Haydn -


20. Neděle Chvalte Boha za jeho bohatýrské činy, chvalte ho pro jeho nesmírnou velikost! Žalm 150,2

Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle. Lukáš 2,14 K

Nuž Bohu děkujme
ústy i srdci svými,
který každodenně
nám i všem dobře činí;
který od života
matek našich s námi byl,
i ještě podnes
drží stráž nad námi.
- EZ 177,1 -

== Lukáš 1,39-56 == Filipským 4,4-7 == Žalm 115 ==


21. Pondělí Budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo. Izajáš 58,10

Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Filipským 4,5

== Zjevení 3,7-12 == Izajáš 51,1-8 ==


22. Úterý Sídlí-li ve vaší zemi cizinec, nebudete ho sužovat. 3.Mojžíšova 19,33 J

Přijímejte se vespolek, jako i Kristus přijal nás v slávu Boží. Římanům 15,7 K

== Zjevení 22,16-21 == Izajáš 51,9-16 ==


23. Středa Po celé dny vztahoval jsem ruce k lidu svéhlavému, k těm, kdo chodí po nedobré cestě. Izajáš 65,2

Když byl syn ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Lukáš 15,20

== Izajáš 7,10-14 == Izajáš 52,1-6 ==

Štědrý den


24. Čtvrtek Vaše hříchy způsobily, že skryl tvář před vámi, a neslyší. Izajáš 59,2

Anděl mluvil k Josefovi: Maria porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. Matouš 1,21

== Matouš 1,1-25 == Římanům 1,1-7 == Izajáš 52,7-12 ==

1. svátek vánoční Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Jan 1,14

Žádný z nás nemá tušení, co by Pán z něho udělal, kdyby se mu cele vydal.
- {Ignác z Loyoly -


25. Pátek David a celý Izrael bujaře křepčili před Bohem a zpívali za doprovodu citer, harf, bubínků, cymbálů a pozounů. 1.Paralipomenon 13,8

Pastýři se navrátili oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. Lukáš 2,20

== Lukáš 2,1-20 == Titovi 3,4-7 == Lukáš 1,46-55 ==

2. svátek vánoční Drahá jest před očima Hospodinovýma smrt svatých jeho. Tobě obětovati budu obět díků činění, a jméno Hospodinovo vzývati budu. Žalm 116,15.17 K

Smrt svatých je tím nejdražším, co znám.
Co je to za smrt, lze ji pochopit, se ptám?
- {Angelus Silesius -


26. Sobota I čáp na nebi zná svůj čas, hrdlička, vlaštovka a jeřáb dodržují čas svého příletu, ale můj lid nezná Hospodinovy řády. Jeremjáš 8,7

Proto musíme tím více dbáti toho, co jsme slyšeli, abychom snad někdy nepropásli svůj cíl. Židům 2,1 Col

== Jan 1,1-14 == Židům 1,1-6 == Lukáš 2,29-32 ==

== Jan 1,1-14 == Židům 1,1-6 ==

1. Neděle po Vánocích Slovo tělem učiněno jest a přebývalo mezi námi, a viděli jsme slávu jeho. Jan 1,14 K

Kristus vstoupil na nebesa, aby mohl být všem přítomen.
- {Martin Luther -


27. Neděle Hospodin řekl Mojžíšovi: Kdo dal člověku ústa? Zdali ne já, Hospodin? 2.Mojžíšova 4,11

Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce. Jan 15,16

Můj Jezu drahý, viz, jak plane
mé celé srdce tobě vstříc,
a dřív v své touze neustane,
až zjevíš mi svou svatou líc.
Až složím hlavu na tvém klínu,
pak teprve si odpočinu.
- 213,1 -

== Lukáš 2,22-40 == 1.Janova 1,1-4 == Žalm 33 ==


28. Pondělí Hospodinu Bohu našemu sloužiti a hlasu jeho poslouchati budeme. Jozue 24,24 K

Buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. 1.Korintským 15,58

== Matouš 2,13-18 == Izajáš 52,13-53,5 ==


29. Úterý Bůh dává moudrost moudrým a poznání těm, kdo mají rozum. Daniel 2,21

Nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. Efezským 5,17

== 1.Janova 4,11-16 == Izajáš 53,6-12 ==


30. Středa Pán uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, a jejich rány obvazuje. Žalm 147,3

Když nastal večer, přinesli k němu mnoho posedlých; i vyhnal duchy svým slovem a všechny nemocné uzdravil. Matouš 8,16

== Izajáš 63,7-14 == Izajáš 55,1-5 ==

Závěr roku Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný. Žalm 103,8

Věřit v Boha znamená sklonit se a umožnit, aby se jeho dobrá vůle, kterou má s námi a pro nás, stala naší nadějí.
- {Karl Barth -


31. Čtvrtek Vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích. Malachiáš 3,20

Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. Matouš 6,10 K

== Lukáš 12,35-40 == Římanům 8,31-39 == Izajáš 55,6-13 ==


PROSINEC 2015: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2015: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad]