[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 | HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2016]
HESLA 2015: [kalendář | denní modlitby | perikopy | O historii Hesel]
[leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ

2015

Heslo roku:

Protož přijímejte se vespolek, jakož i Kristus přijal nás v slávu Boží.

Římanům 15,7 K


Můžete si ještě za dobrovolnou cenu (resp. zdarma, jen za cenu poštovného) doobjednat zbývající papírová Hesla JB 2015 (tištěné brožury formátu A6).

Rovněž si můžete objednávat Hesla JB na příští rok 2016, která vyšla začátkem září. Můžete se zde podívat i na jejich elektronickou podobu – Hesla Jednoty bratrské 2016 na tomto webu.

K disposici jsou na tomto serveru i tisknutelné a zdrojové soubory pro generování Hesel v různých formátech.

Chcete-li zobrazovat Heslo dne na svých webových stránkách, můžete využít javascript.

Oficiální stránka německého vydavatele Hesel je http://www.losungen.de.OBSAH


Úvodní slovo k 285. ročníku Hesel

Milé čtenářky a čtenáři,

srdečně Vás zdravíme jako evangelická či ochranovská Jednota bratrská. Čtení Hesel, naslouchání Božímu slovu na každý den, nás navzájem spojuje do jednoho velkého kruhu, který se rozprostírá po velké části naší planety. Touto cestou přichází v mnoha jazycích Boží slovo mezi lidi.

V jižní Africe, v jednom z místních jazyků této velké země, se tyto texty nazývají dagtekst – denní text, významné slovo pro každý den. Obě biblická slova – starozákonní dagtekst a novozákonní leertekst (vyučující text) jsou užitečnou pomocí a vodítkem pro každodenní život. Nejedná se o sáhodlouhé texty, které nedokážeme sledovat, ani o šifrované zprávy, kterým nemůžeme rozumět. Je to daagliks brood, jak to nazývají, čili denní chléb.

Ve francouzštině se Hesla nazývají Parole et textes. Parola může znamenat smluvené heslo, kterým se lidé poznávají. Ale je to i slovo, kterým se můžeme navzájem pozdravit, a také slovo, které nám připraví cestu k Bohu, našemu Pánu, k bratřím, sestrám a právě tak i cizím lidem. Heslo, čtené v různých jazycích lidmi z různých společenství a z různých církví, spojuje lidi jako sestry a bratry bez ohledu na církevní či státní hranice.

Třetí text v knížce Hesel (tj. citát od více či méně známé osobnosti nebo píseň) může být často užitečným vodítkem k porozumění starozákonnímu i novozákonnímu textu a posloužit k aktualizaci této zvěsti v promýšlení, modlitbách i zpěvu.

Také Heslo roku, publikované Ekumenickou pracovní skupinou biblického čteni (ÖAB), nás vírou v Ježíše Krista spojuje do velkého společenství křesťanů. Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás – čteme v epištole k Římanům 15,7. Ve sboru v Římě byli "silní" i "slabí". V každém církevním společenství, stejně jako v každé společnosti, jsou jedinci silnější i slabší. Jsme milovaní Boží a ve jménu Kristově se navzájem můžeme podporovat. Tím také oslavujeme Boha, Otce nejen našeho, ale Otce všech lidí. Přijímání druhých ale také znamená, že si necháme rozšířit obzor našeho vnímání a vezmeme vážně utrpení mnoha lidí v dnešním světě, poneseme je na modlitbách a budeme odvážně jednat v činech lásky. K tomuto odhodlání také patří zápas za spravedlnost, mír a ochranu Božího stvoření. Můžeme se a musíme se zastávat druhých, protože i Kristus se zastal nás.

Hesla jako denní chléb nám každý den přinášejí připomínku, jak nás Kristus přijal do svého domu – a zároveň i připomínku, jak naše lidské společenství prostřednictvím Krista můžeme a máme změnit: k Boží slávě.

Jednota bratrská, Ochranov


Výročí 2015

Letos si připomínáme druhý rok trvání Kostnického koncilu, který m.j. odsoudil jako kacíře k smrti upálením i dva odvážné muže, magistra Jana Husa a posléze i jeho přítele magistra Jeronýma Pražského. Během roku si budeme postupně připomínat události, spojené s vězněním obou universitních mistrů.

Do přibližně stejné doby (kolem roku 1415) bývá datován i vznik Boskovické bible (i když někteří badatelé posouvají její vznik až do dvacátých let 15. století). Soudí se, že si tuto bibli objednal některý šlechtický přívrženec husitství, snad Čeněk z Vartemberka, ale své dnešní jméno bible dostala podle prvního doloženého majitele, Václava Černohorského z Boskovic; její rukopis je uložen ve Vědecké knihovně v Olomouci.

Je to staročeská bible s umělecky nejhodnotnější výzdobou, i když nedokončenou – má se za to, že dokončení ilumunací bylo přetrženo probíhajícími husitskými bouřemi kolem roku 1420. Na přední předsádce (u ručně vázaných Hesel) vidíme nedopracovanou iniciálu P, zpodobňující apoštola Pavla, píšícího svůj list Římanům: PAwel sluha iezukristow...

Z Pavlova listu Římanům je vybráno heslo letošního roku: verš Ř 15,7 si na obálce Hesel můžeme přečíst tak, jak je zapsán v Boskovické bibli s použitím diakritických znamének, která se už v této době objevují:

Protoż přigimaite sie wespolek
jakoż y krystus pṙiial w ċest bożi.

Rukopis je pozoruhodný také tím, že mezi knihou Genesis a Exodus je zapsána upravená verze Husova Menšího výkladu na Desatero. Začátek tohoto výkladu zdobí zadní stranu obálky letošních Hesel, kde čteme: Skonávají sě knihy Genesis. Počíná sě kratičký výklad na přikázanie božie desatero, pro sprostné a neprázdné v práci vyložené skrzě Mistra... Po těchto slovech zeje prázdné místo – razura. Můžeme se domnívat, že zde bylo Husovo jméno z pergamenu později vyškrabáno – tak, jak mělo být vyhlazeno i z našich vzpomínek.

Husův Menší výklad tak zde tvoří předmluvu ke 2. knize Mojžíšově: Pán buoh v knihách Exodus, jenž česky slovú Východ, pro to, že v nich psáno jest, kterak sú Židé boží mocí vyšli z Ejipta od krále Faraona, popsal jest desatero přikázanie v dvadcáté kapitule.

Mojžíš, otevírající pramen vody lidu, sbírajícímu na poušti manu, je v Boskovické bibli námětem úvodní iluminace knihy Exodus. V ručně vázaném vydání Hesel tato iluminace zdobí zadní předsádku.

Váš vydavatel


Použité překlady bible

Biblické verše byly přednostně vybírány z Ekumenického překladu: Bible, písmo svaté Starého i Nového zákona, vyd. Česká biblická společnost, Praha 2005 (podle vydání z roku 1985); použito s laskavým svolením ČBS.

V necelé pětině případů – kde byl text přesnější či přiléhavější a kde to nebylo na úkor srozumitelnosti pro dnešního čtenáře – byla zvolena Bible kralická, poslední vydání z roku 1613: Bible svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového zákona – označeno písmenem K za číslem verše.

V ojedinělých případech, kdy s ohledem na předlohu v německých Losungen byly výše uvedené překlady málo vyhovující, byl vybrán text i z jiných překladů – označeno příslušným písmenem za číslem verše:

Písně o nedělích a jiných významných dnech byly vybírány převážně z Bratrského zpěvníku, 4. vydání, Jednota bratrská v ÚCN, Praha 1954. Na konci sloky je uvedeno číslo písně v tomto zpěvníku a číslo sloky.

Pokud byly vybrány i písně z jiných zpěvníků, platí následující označení:


Vysvětlení k soustavě Hesel

Pro každý den roku nabízí knížka Hesel tři obsahově související texty: Poté následují dva oddíly pro každodenní čtení bible: Na začátku každé neděle je uvedeno heslo, které nás bude provázet celý týden. ÖAB vybírá rovněž hesla měsíců a heslo roku.

O nedělích bývá průběžné čtení vynecháno, ale namísto to je zde uvedeno čtení z evangelia, z epištoly (či jiné novozákonní knihy) a ze žalmu; podobně je tomu u jiných významných dní.

Kromě nedělního žalmu ochranovská předloha uvádí rovněž čtení ze žalmu pro následující týden. Také je u všech nedělí a významných dnů uveden doporučený text kázání - tyto texty jsou však v českém vydání Hesel shrnuty na jedno místo jako tzv. perikopy.


Denní modlitby

Neděle:
Církev Kristova. Dík za vzkříšení Kristovo a za Boží slovo. Prosba za zmocnění pro zvěstování aza požehnání pro všechny posluchače. Posvěcení neděle. Probuzení aobnova duchovního života, jednota v Duchu, bratrská láska. Prosba za rozličné církve a jejich společné svědectví.
Pondělí:
Služba církve ve světě. Zvěstování evangelia ve všech zemích. Duchovní růst ve sborech. Svědectví víry alásky nekřesťanům. Vzdělání a vybavení spolupracovníků ke službě v církvích a ve společnosti. Evangelizace. Lékařská práce.
Úterý:
Rodina, škola, zaměstnání. Naše děti, rodiče, příbuzní, přátelé. Naše práce doma, na pracovišti. Osvědčování víry v denním životě. Výchova dětí, školy, internáty, učitelé,vychovatelé. Vyučování náboženství a křesťanské výchovy, práce s mládeží, schůzky mládeže.
Středa:
Naši bližní. Sousedé, kolegové v práci, obchodní přátelé. Pomoc a útěcha pro nemocné, slepé, hluché a pro všechny postižené. Ovdovělí, osamělí, vězňové, lidé bez přístřeší, nezaměstnaní, oběti útlaku a násilí. Diakonie - domovy důchodců, ústavy s pečovatelskou službou, sociální dílo.
Čtvrtek:
Společnost. Národy a jejich vlády. Rozmáhání úsilí o mír a spravedlnost mezi národy. Ochrana před zneužitím sil vložených do lidských rukou, překonávání národnostní a rasové nenávisti. Cizinci v naší zemi, uprchlíci. Muži a ženy ve vedoucích postaveních na všech úrovních. Odpovědné zacházení s dary stvoření. Denní chléb. Zdar práce k Boží cti. Věrnost a pravdivost ve společném životě. Víra v Boží vedení ve světě a v Jeho moc léčit všechny rány.
Pátek:
Naše církev a sbor. Dík za spasitelné dílo Kristovo na kříži. Prosba za vyznání hříchů a za nové vylití Ducha, za posilu všech členů sboru ke vzájemné službě, za připravenost všech ke spolupráci na Božím díle. Prosba za zmocnění pro všechny, kteří jsou povoláni ke službě zvěstovat či pastýřsky vést sbor. Duch lásky a jednoty, budování a zachování naší práce. Služba Hesel k povzbuzování jednoty, požehnání přípravy knížky Hesel a pro její čtenáře. Přímluvné modlitby za církev Kristovu doma i ve světě.
Sobota:
Pohled zpět a výhled. Díky za Boží dary a vedení týdnem. Prosba za odpuštění přestupků a provinění. Požehnání pro neděli. Přímluvné modlitby za Izrael, lid Staré smlouvy. Připravenost církve Kristovy na jeho druhý příchod. Radostná naděje věčné slávy.


Modlitební stráž Jednoty bratrské

Následující přehled ukazuje průběh modlitebního řetězce během roku:

Rozpis modlitební stráže pro Ochranovský seniorát

Hodinneděle 1. únorapondělí 2. únoraúterý 3. února
00-02 Železný Brod Praha Turnov
02-04 Koberovy Rovensko Ujkovice
04-06 Potštejn Tanvald Jablonec
06-08 Praha Turnov Jablonec
08-10 Rovensko Ujkovice Koberovy
10-12 Tanvald Železný Brod Potštejn
12-14 Turnov Jablonec Praha
14-16 Ujkovice Koberovy Rovensko
16-18 Železný Brod Potštejn Tanvald
18-20 Jablonec Praha Turnov
20-22 Koberovy Rovensko Ujkovice
22-24 Potštejn Tanvald Železný Brod


Vydání Hesel v rozličných jazycích

Hesla jsou rozšířena do celého světa a v současnosti jsou vydávána v 46-ti jazycích v Evropě, Africe, Asii a Americe:

afrikaans, albánština, amhárština, arabština, angličtina, balinézština (indonézština), bassa, batak, bečuánština (tswana), bulharština, čeština, čičewa, tradiční čínština, zjednodušená čínština, dánština, estonština, finština, francouzština, gruzínština, hindština, hmong, chorvatština, indonézština, inuktetuk (eskymáčtina), islandština, italština, japonština, kinyarwanda, kisuaheli, korejština, litevština, lotyština, lužická srbština, maďarština, miskito, němčina, nepálština, nizozemština, odiya, ovambo, papiamento, pedi, polština, portugalština, rongmei, rumunština, ruština, rwandština, slovenština, simalungun, sisvati, sranang, srbština, swahili, španělština, švédština, tamil, thaiština, tibetština, tswana, turečtina, venda, xhosa, zulština.

Hesla vycházejí také v původních biblických jazycích, tj. hebrejština a řečtina, a ve slepeckém písmu.


Tištěná Hesla – tiráž

Hesla Jednoty bratrské na rok 2015

Podle německé předlohy "Die Losungen der Herrnhuter Brüdergemeine für das Jahr 2015" do češtiny převedl Miroslav Matouš

Obálku a sazbu (v programu TeX za použití rodiny písem Jannon Text Moderne) připravili Slávek a Petr Heřmanovi.

Odpovědná korektorka: Eliška Bernardová

Zvláštní poděkování za vstřícnost a pomoc patří Vědecké knihovně v Olomouci, zejména panu Mgr. Rostislavovi Krušinskému, dále paní Dr. Miladě Homolkové z Ústavu pro jazyk český AV ČR, oddělení vývoje jazyka, manželce Aleně Heřmanové a v neposlední řadě všem, kteří se podíleli na korekturách.

K tisku připravil a vydal
Petr Heřman - DÚLOS
Malá Štěpánská 6, 120 00 Praha 2

mobil: 607 726 481

http://www.dulos.cz, e-mail: hesla@dulos.cz v říjnu 2014 jako svou 17. publikaci

Vydání první, 160 stran formátu A6.

Vyrobil ERMAT Praha, s.r.o.

Tato Hesla vycházejí od r. 1996 rovněž na Internetu. Najdete je na adrese:
http://hesla.dulos.cz

Hesla Jednoty bratrské na rok 2016 objednávejte v evangelických sborech nebo přímo u vydavatele do konce září 2016.

Copyright

Copyright (C) 2014 Petr Heřman – DÚLOS

Original copyright (C) 2014 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut

Translation (C) 2014 Miroslav Matouš

Cover (C) 2014 Slávek Heřman, Petr Heřman. Na obálce a na předsádkách (u pevné vazby) jsou použity části faksimile a iluminací z Bible boskovické, sign. M III 3 – s laskavým svolením Vědecké knihovny v Olomouci.

ISBN 978-80-904123-6-1 (brožovaná)

ISBN 978-80-904123-7-8 (pevná vazba)

ISSN 1213-1547

Úprava do HTML: Petr Heřman


[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 | HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014]
HESLA 2015: [kalendář | denní modlitby | perikopy | O historii Hesel]
[leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]