[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2016: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

LEDEN 2016

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. 2.Timoteovi 1,7

Když Pán udávám tón a taktovku má ve svých rukou, zazní to i v písni tvého života.
- {K. Spieck -

Nový Rok Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3,17


1. Pátek Chválu vzdejte Pánu pánů, jeho milosrdenství je věčné. Jedině on koná velké divy, jeho milosrdenství je věčné. Žalm 136,3.4

Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen. Efezským 3,20-21

Jen jednu prosbu k tobě mám
a že ji splníš, Otče, znám.
Pro tento rok, ó Pane můj,
svou pomocí mne posiluj.
Za sílu konat dílo tvé
tě prosí srdce pokorné.
Na každý den mi sílu dej
a v slabosti mne podpírej.
- 468,1 -

== Lukáš 4,16-21 == Jakubova 4,13-15 == Žalm 148 ==


2. Sobota Vodí mne po stezkách spravedlnosti pro jméno své. Žalm 23,3 K

Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou. Jan 10,27

== Jozue 24,1-2.13-26 == Marek 1,1-8 ==

1776 Tereziánský zákoník -- zákaz práva útrpného.

2. Neděle po vánocích Viděli jsme jeho slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan 1,14 P

To je ta blahoslavená dokonalost křesťanského člověka: zejména milování Boha, pokorné oddávání se jemu ve všem a radostné obírání se jím v srdci.
- {Jan Amos Komenský -


3. Neděle Pojďte, klaňme se, padněme tváří k zemi před Bohem, jenž nás stvořil. Žalm 95,6 F

On vás povolal ze tmy v předivné světlo své. 1.Petrova 2,9 K

Sláva Bohu na Výsosti,
který jest vždy od věčnosti,
jenž všecko slovem učinil,
v nebi, v zemi moudře zřídil.
- EZ 445,1 -

== Lukáš 2,41-52 == 1.Janova 5,11-13 == Žalm 138 ==


4. Pondělí Vyzpytuj mne, Bože silný, a poznej srdce mé; zkus mne, a poznej myšlení má. A popatř, chodím-liť já cestou odpornou tobě, a veď mne cestou věčnou. Žalm 139,23-24 K

Ať Kristus vírou přebývá ve vašich srdcích. Efezským 3,17 Ž

== 1.Mojžíšova 21,1-7 == Marek 1,9-13 ==


5. Úterý Nasyť nás svým milosrdenstvím hned ráno a po všechny dny se budeme radovat a plesat. Žalm 90,14

Všecken lid na úsvitě přicházel k němu do chrámu, aby ho poslouchal. Lukáš 21,38 K

== 1.Mojžíšova 9,12-17 == Marek 1,14-20 ==

Zjevení Páně - Epifanias Tma pomíjí, a světlo to pravé již svítí. 1.Janova 2,8b K


6. Středa Tvá jsou nebesa, tvá je i země, založil jsi svět a všechno, co je na něm. Ty jsi stvořil jih i sever. Žalm 89,12-13

V Kristu bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi - svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti - a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. Koloským 1,16

== Matouš 2,1-12 == Efezským 3,2-6 == Marek 1,21-28 ==


7. Čtvrtek Všechny národy, které jsi stvořil, přicházeti a klaněti se budou před tebou, i uctívati budou jméno tvé. Žalm 86,9 F

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem. Titovi 2,11

== 1.Janova 3,1-6 == Marek 1,29-39 ==


8. Pátek Zorejte svůj úhor, dokud je čas dotázat se Hospodina. Až přijde, svlaží vás spravedlností. Ozeáš 10,12

Nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Římanům 12,2

== 4.Mojžíšova 24,15-19 == Marek 1,40-45 ==


9. Sobota Hospodin jest útočiště chudého, útočiště v čas soužení. Žalm 9,10 K

Rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. 2.Korintským 12,10

== Efezským 4,17-24 == Marek 2,1-12 ==


Alianční modlitební týden

1. neděle po Zjevení Páně Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Římanům 8,14

Sloužit lidskosti, sloužit záměrům a cílům Božím nelze bez velkého, vytrvalého nadšení.
- {Přemysl Pitter -


10. Neděle Dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha, odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa, aby se řídili mými nařízeními, zachovávali moje řády a jednali podle nich. Ezechiel 11,19.20

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 2.Korintským 5,17

Stvoř srdce čisté, Bože, mi
a ducha přímého,
ať v míru žiji se všemi;
zbav sám mne od zlého.
- 263,1 -

== Matouš 3,13-17 == Římanům 12,1-8 == Žalm 2 ==


11. Pondělí Těš se v Hospodinu, a dá tobě žádosti srdce tvého. Žalm 37,4 K

Všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít. Marek 11,24

== Skutky 10,37-48 == Marek 2,13-17 ==


12. Úterý Kdo člověku vládne spravedlivě, ten, kdo vládne v Boží bázni, je jak jitřní světlo při východu slunce. 2.Samuelova 23,3-4

Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři. Skutky 20,28

== 1.Korintským 2,11-16 == Marek 2,18-22 ==


13. Středa Já s ním budu v tísni, vysvobodím ho a oslavím ho. Žalm 91,15 Z

Ježíš vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví. Židům 2,15

== Římanům 8,26-30 == Marek 2,23-28 ==


14. Čtvrtek Žádný obyvatel už neřekne "Jsem nemocný"; lidu, jenž tam sídlí, bude odpuštěno provinění. Izaiáš 33,24 J

Ježíš řekl ochrnutému: "Synu, odpouštějí se ti hříchy." Marek 2,5

== Efezským 1,3-10 == Marek 3,1-6 ==


15. Pátek Ty mě, Hospodine, znáš a vidíš mě, zkoušíš mé srdce, je-li s tebou. Jeremiáš 12,3

Nevyslovujte soudy předčasně, dokud Pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí; tehdy se člověku dostane chvály od Boha. 1.Korintským 4,5

== Koloským 2,1-7 == 1.Timoteovi 1,1-11 ==


16. Sobota Nebudeš míti bohů jiných přede mnou. 2.Mojžíšova 20,3 K

Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Matouš 6,24

== Matouš 6,6-13 == 1.Timoteovi 1,12-20 ==

Poslední neděle po Zjevení Páně Nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Izaiáš 60,2

Vnitřní radost, kterou pociťujeme, když jsme něco dobrého vykonali, a když cítíme, že jsme někde byli nutni a poskytli pomoc, je pokrm, který potřebuje duše.
- {Albert Schweitzer -


17. Neděle Lid můj dobroty mé nasytí se, dí Hospodin. Jeremiáš 31,14 K

Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo. 2.Korintským 9,8

Ve všem jsi Ty, vše v Tobě jest,
života zdroj dnům našim's dal.
Za stín i slunce našich cest
zpíváme Tobě píseň chval.
- ZCČSH 99,1 -

== Matouš 17,1-9 == 2.Korintským 4,6-10 == Žalm 89,1-19 ==


18. Pondělí Hospodin způsobuje na moři cestu, a na prudkých vodách stezku. Izaiáš 43,16 K

Neboj se, jen věř! Marek 5,36

== 2.Korintským 3,9-18 == 1.Timoteovi 2,1-7 ==


19. Úterý Nebudete pokoušeti Hospodina Boha svého. 5.Mojžíšova 6,16 K

Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. Jan 14,15

== Jan 1,43-51 == 1.Timoteovi 2, 8-15 ==


20. Středa My také sloužiti budeme Hospodinu, neboť on jest Bůh náš. Jozue 24,18 K

Ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce Božích tajemství. 1.Korintským 4,1

== Jan 3,31-46 == 1.Timoteovi 3,1-13 ==


21. Čtvrtek My, tvůj lid a stádo tvé pastvy,budeme na věky tebe vyznávat, tvou chválu od pokolení k pokolení vypravovat. Žalm 79,13 Z

Budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle. Koloským 1,12

== Zjevení 1,1-8 == 1.Timoteovi 3,14-16 ==


22. Pátek Oslavujte Pána, vzývejte jeho jméno, uvádějte mezi národy známost jeho díla! Žalm 105,1 Ku

Chceme zvěstovat evangelium i v krajích ležících za vámi. 2.Korintským 10,16

== 1.Korintským 2,6-10 == 1.Timoteovi 4,1-11 ==


23. Sobota Obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost. Přísloví 12,25

Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Filipským 4,5

== 4.Mojžíšova 6,22-27 == 1.Timoteovi 4,12-5,2 ==

Septuagesimae (70 dní před velikonocemi)

Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké milosrdenství. Daniel 9,18

Člověk v krizi, to je člověk, který již svou věc nesvěřuje rozhovoru, poněvadž jeho předpoklad, důvěra, je ztracena.
- {Martin Buber -


24. Neděle V pohodě jsem řekl: Nic nikdy nezviklá mne. Když jsi však skryl svou tvář, byl jsem pln úkosti. Žalm 30,7.8 F

Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu svou starost vložte na něj. 1.Petrova 5,5-7

Má síla umdlévá,
než k službě dospěje,
v mé síle oheň neplane,
dech jarní nevěje.
Má síla pronikne
jen tebou protčena,
má korouhev jen silou tvou
v boj bude nesena.
- 284,2 -

== Matouš 20,1-16a == 1.Korintským 9,24-27 == Žalm 89,20-53 ==


25. Pondělí Požehná bohabojným, malým i velkým. Žalm 115,13 F

Pojďte, vše už je připraveno. Lukáš 14,17

== Lukáš 19,1-10 == 1.Timoteovi 5,3-16 ==


26. Úterý Tam, kde jitro nastává i kde se snáší večer, všechno naplňuješ plesem. Žalm 65,9

Žalářník se s celou rodinou radoval, že uvěřili v Boha. Skutky 16,34

== 5.Mojžíšova 7,6-12 == 1.Timoteovi 5,17-25 ==


27. Středa Dával jsi našim otcům svého dobrého ducha, aby je poučoval. Nehemiáš 9,20

My jsme nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha. 1.Korintským 2,12

== Římanům 4,1-8 == 1.Timoteovi 6,1-10 ==


28. Čtvrtek Hospodin řekl Mojíšovi: "Povíš všechno, co ti přikážu." 2.Mojžíšova 7,1.2

Pane,dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo. Skutky 4,29

== 1.Korintským 3,1-8 == 1.Timoteovi 6,11-21 ==


29. Pátek Budeš usilovat o spravedlnost, abys zůstal naživu. 5.Mojžíšova 16,20

Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. 1.Timoteovi 6,11

== Malachiáš 3,13-18 == 2.Timoteovi 1,1-12 ==


30. Sobota Půjdeme s vámi neboť slyšíme, že jest Bůh s vámi. Zachariáš 8,23 K

Někteří z poutníků, kteří se přišli o svátcích klanět Bohu, byli Řekové. Ti přistoupili k Filipovi, který byl z Betsaidy v Galileji, a prosili ho: "Pane, rádi bychom viděli Ježíše." Jan 12,20-21

== 1.Korintským 1,26-31 == 2.Timoteovi 1,13-18 ==


Neděle Bible

Sexagesimae (60 dní před velikonocemi)

Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce! Židům 3,15

Všude, kde si lidé prokazují lásku, je nablízku Bůh.
- {Johann Heinrich Pestalozzi -


31. Neděle Od nejmenšího až po největšího všichni propadli chamtivosti, od proroka až po kněze všichni klamou. Těžkou ránu mého lidu léčí lehkovážnými slovy: "Pokoj, pokoj!" Ale žádný pokoj není. Jeremiáš 6,13-14

Nehledám svůj vlastní prospěch, nýbrž prospěch mnohých, aby byli spaseni. 1.Korintským 10,33

Není lepší na tom světě,
nežli druhým dávat,
bohatství však s jeho strastí
ani nepoznávat.
- EZD 611,2 -

== Lukáš 8,4-15 == Židům 4,12-13 == Žalm 128 ==


LEDEN 2016: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2016: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]