[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2016: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ÚNOR 2016

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/

Heslo měsíce: Kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení. Marek 11,25

Druhým odpouštěj mnoho, sobě však nic.
- {Publilius Syrus -


1. Pondělí Pane, neuvaluj zkázu na svůj lid, na své dědictví, které jsi vykoupil svou velikou mocí. 5.Mojžíšova 9,26

Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Filipským 1,6

== 5.Mojžíšova 32,44-47 == 2.Timoteovi 2,1-13 ==


2. Úterý Země se bojí a tichne, když povstává k soudu Bůh, aby zachoval všecky pokorné na zemi. Žalm 76,9-10 K

Oči Páně hledí na spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny jejich prosbám, ale tvář Páně je proti těm, kteří činí zlo. 1.Petrova 3,12

== Ezechiel 33,30-35 == 2.Timoteovi 2,14-26 ==

1766 Začátek bratrské misie mezi černochy v Surinamu


3. Středa Když Hospodin zástupů rozhodl, kdo to zruší? Jeho paže je napřažena, kdo ji odvrátí? Izaiáš 14,27

Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Římanům 8,31

== Lukáš 6,43-49 == 2.Timoteovi 3,1-9 ==


4. Čtvrtek Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách, milosrdný ve všech svých skutcích. Žalm 145,17

Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi Svatý; všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo. Zjevení 15,4

== 1.Tesalonickým 1,2-10 == 2.Timoteovi 3,10-17 ==


5. Pátek Konejte všechno bedlivě, neboť u Hospodina, našeho Boha, neobstojí žádné bezpráví ani stranění osobám ani úplatkářství. 2.Paralipomenon 19,7

Když Ježíš seděl u stolu v domě, hle, mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky. Matouš 9,10

== 2.Timoteovi 3,10-17 == 2.Timoteovi 4,1-8 ==


6. Sobota Hospodin Bůh bude s tebou. Nenechá tě klesnout a neopustí tě, dokud veškeré dílo prací na Hospodinově domě nedokončíš. 1.Paralipomenon 28,20

Pán ti dá, abys všechno pochopil. 2.Timoteovi 2,7

== Matouš 13,31-35 == 2.Timoteovi 4,9-22 ==

Estomihi (Budiž mi pevnou skalou. Žalm 31,3 )

Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno,co je psáno u proroků. Lukáš 18,31

Největší dokonalostí člověka je to,že potřebuje Boha.
- {Soren Kierkegaard -


7. Neděle Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Přísloví 3,5-6

Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Jan 15,4

Moc živá víra v srdci jest,
jež slibům Božím dá se vést,
jest pevné v Krista doufání,
v němž povždy má své zastání.
- 312,1 -

== Marek 8,31-38 == 1.Korintským 13,1-13 == Žalm 31 ==


8. Pondělí Šli do svých stanů radostně a s dobrou myslí pro všechno, co dobrého učinil Hospodin svému služebníku Davidovi a Izraeli, svému lidu. 1.Královská 8,66

Všecko se děje pro vás, aby se milost rozhojnila a tím rozmnožila vděčnost stále většího počtu lidí k slávě Boží. 2.Korintským 4,15 P

== Lukáš 13,31-35 == Titovi 1,1-9 ==


9. Úterý Oči všech vyhlížejí k tobě a ty jim dáváš pokrm v pravý čas. Otvíráš svou ruku a sytíš všechno živé podle přání. Žalm 145,15-16 Z

Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější? Matouš 6,26

== Lukáš 5,33-39 == Titovi 1,10-16 ==


Začátek postní doby


10. Středa Už zrána uslyšíš můj hlas, neboť zrána se k tobě obracet a k tobě vzhlížeti budu. Žalm 5,4 F 

Časně ráno, ještě za tmy, Ježíš vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil. Marek 1,35

== Matouš 6,16-21 == Titovi 2,1-10 ==


11. Čtvrtek Zpívati budu Hospodinu, že jest mi tak dobře učinil. Žalm 13,6 K

Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli. Lukáš 1,46-47

== Koloským 3,5-11 == Titovi 2,11-15 ==


12. Pátek Na místě, kde se jim říká: "Nejste lid můj," bude se jim říkat: "Synové živého Boha." Ozeáš 2,1

Těm, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi. Jan 1,12

== Římanům 7,14-25 == Titovi 3,1-15 ==


13. Sobota Na soudu opět zavládne spravedlnost, půjdou za ní všichni, kteří mají přímé srdce. Žalm 94,15

Blahoslavení, kteří lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni nasyceni budou. Matouš 5,6 K

== Daniel 5,1-30 == Filemonovi 1-25 ==

Invocavit (Vzývati mne bude a vyslyším jej. Žalm 91,15 )

Proto se zjevil Syn Boží,aby zmařil činy ďáblovy. 1. Janova 3,8

Bůh tě možná nevyslyší podle tvé vůle, ale vyslyší tě k tvé spáse.
- {Svatý Augustin -


14. Neděle Hospodin světlo mé a spasení mé, koho se budu báti? Žalm 27,1 K

Všecko mohu v Kristu, kterýž mne posiluje. Filipským 4,13 K

Pán Bůh má síla jest
a světlo všech mých cest,
duše má buď smělá,
jak by sklíčit měla
zlá tě zvěst?
- ZCČSH 11,1 -

== Matouš 4,1-11 == Židům 4,14-16 == Žalm 91 ==


15. Pondělí To máme od Boha přijímat jenom dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme? Jób 2,10

Bůh je věrný,on vás nenechá pokoušeti nad vaši možnost, ale s pokušením dá i východisko, abyste je mohli snésti. 1.Korintským 10,13 Ž

== 2.Tesalonickým 3,1-5 == Marek 11,1-11 ==


16. Úterý Uzavřu s vámi smlouvu věčnou. Izaiáš 55,3

Ježíš i kalich po večeři vzal a řekl: "Tento kalich je nová smlouva v mé krvi." 1.Korintským 11,25 Ž

== Jób 1,1-22 == Marek 11,12-25 ==


17. Středa Hospodin dobrý smiluj se nade všemi, kteří celým srdcem hledají Hospodina. 2.Paralipomenon 30,18.19 H

Byl tam muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč; toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je. Lukáš 19,2-3

== 5.Mojžíšova 8,11-18 == Marek 11,27-33 ==


18. Čtvrtek Vypravujte mezi národy slávu jeho, mezi všemi lidmi divy jeho. Žalm 96,3 K

Pavel a Barnabáš vypravovali, co všechno skrze ně Bůh učinil a jak i pohanům otevřel dveře víry. Skutky 14,27

== Jakubova 4,1-10 == Marek 12,1-12 ==

1546 Zemřel Martin Luther.


19. Pátek Otec sirotků, obhájce vdov je Bůh v obydlí svém svatém, Bůh, jenž osamělé usazuje v domě, vyvádí vězně k šťastnému životu. Žalm 68,6-7

Amen pravím vám: Cožkoli jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili. Matouš 25,40 K

== Židům 2,11-18 == Marek 12,13-17 ==

1616 Jedenáct prelátů svatého oficia zkoumá heliocentrický názor.


20. Sobota Neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš. Jozue 1,9

Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. 2.Timoteovi 1,7

== Římanům 6,12-18 == Marek 12,18-27 ==

1416 Koncil stíhá všech 425 českých a moravských pánů, kteří 2. září vloni protestovali proti odsouzení Husa a Jeronýma.


Den modliteb za utlačované a pronásledované křesťany

Reminiscere (Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine. Žalm 25,6 )

Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, ještě když jsme byli hříšní. Římanům 5,8

V každém člověku je hluboká propast, která může být vyplněna jen Bohem.
- {Blaise Pascal -


21. Neděle Řeka svými toky oblažuje město Boží, svatyni příbytku Nejvyššího. Nepohne se, Bůh je v jeho středu. Žalm 46,5-6

v Kristu jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. Efezským 2,22

Radujme se vždy společně,
vzdávajíce chválu vděčně
Bohu Otci nebeskému,
Synu i Duchu svatému.
- EZ 397,1 -

== Marek 12,1-12 == Římanům 5,1-11 == Žalm 123 ==


22. Pondělí My jsme před tebou jen hosté a příchozí jako všichni naši otcové. Naše dny na zemi jsou jako stín a naděje není. 1.Paralipomenon 29,15

Tady nemáme místo k trvalému pobytu, to hledáme teprve pro budoucnost. Židům 13,14 P

== 1.Mojžíšova 37,3-36 == Marek 12,28-34 ==


23. Úterý Jako země dává vzrůst tomu, co klíčí, tak Panovník Hospodin dá vzklíčit spravedlnosti a chvále přede všemi národy. Izaiáš 61,11

Ten, který dává semeno k setbě i chléb k jídlu, dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží plody vaší spravedlnosti. 2.Korintským 9,10

== Jób 2,1-10 == Marek 12,35-40 ==


24. Středa Nezamítej mne od tváři své, a Ducha svatého svého neodjímej ode mne. Žalm 51,13 K

Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. 1.Tesalonickým 5,9

== Jan 16,29-33 == Marek 12,41-44 ==

1416 Proti Jeronýmovi Pražskému vedena nová pře, byl obviněn ve 107 článcích; zastává se Husa, je odhodlán jít na smrt.

1616 Svaté oficium odsuzuje heliocentrický názor jako kacířský.


25. Čtvrtek Ještě nemám slovo na jazyku, a ty, Hospodine, víš už všechno. Žalm 139,4

Při modlitbě nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Matouš 6,7-8

== 1.Janova 1,8-2,6 == Marek 13,1-13 ==

1616 Nařízeno předvolání Galilea před kongregaci.


26. Pátek Běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních očích a rozumní sami před sebou. Izaiáš 5,21

Kdybych rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. 1.Korintským 13,2

== 2.Korintským 13,3-9 == Marek 13,14-23 ==

1616 Galileo Galilei slibuje, že opustí heliocentrický názor.


27. Sobota Ty jsi, Hospodine, požehnal, i bude požehnaný na věky. 1.Paralipomenon 17,27 K

Žehnejte, vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. 1.Petrova 3,9

== Galatským 2,16-21 == Marek 13,24-37 ==

Oculi (Stále upínám své oči k Hospodinu. Žalm 25,15 )

Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží. Lukáš 9,62

Ve zmateném hluku světa slyšíme věčnou píseň o životě jako čistou, jasnou melodii vznášet se nad celkem a dáváme se tak vést, což buď také naším osudem.
- {Albert Schweitzer -


28. Neděle Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: "Neboj se, já jsem tvá pomoc." Izaiáš 41,13

Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned o ní pověděli Ježíšovi. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Horečka ji opustila. Marek 1,30-31

Ó ujmi ruku moji a veď mne sám,
na cestě zde a v boji ať neklesám.
Já nevím sobě rady, ó Pane můj;
ty sám mne proveď všady, vždy při mně stůj!
- 329,1 -

== Lukáš 9,57-62 == Efezským 5,1-8 == Žalm 141 ==


29. Pondělí Potrestej mě, Hospodine, podle práva, ale ne ve hněvu, abys mě nezničil. Jeremiáš 10,24

Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli. Židům 12,11

== Lukáš 14,25-35 == Marek 14,1-11 ==


ÚNOR 2016: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2016: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]