[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2016: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

BŘEZEN 2016

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Jan 15,9

Otcovská moc má spočívat v laskavosti, nikoliv v příkrosti.
- {Marcianus Aelius -


1. Úterý Buďte rozhodní a buďte udatného srdce, všichni, kdo čekáte na Hospodina! Žalm 31,25

Kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Marek 13,13

== Jób 7,11-21 == Marek 14,12-16 ==

1457 Začátek Jednoty bratrské v Čechách

1756 Založen exulantský sbor v Berlíně-Rixdorfu (nyní Neukölln)


2. Středa Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sijónu hlásá: "Tvůj Bůh kraluje!" Izaiáš 52,7

Stůjte tedy obuti k pohotové službě evangeliu pokoje. Efezským 6,15

== Matouš 13,44-46 == Marek 14,17-25 ==


3. Čtvrtek Já právem vyhlašuji, že na vítězství stačím. Izaiáš 63,1

Jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život. Římanům 5,18

== Matouš 19,16-26 == Jan 14,1-14 ==

1516 Erasmus Rotterdamský vydává v Basileji svůj překlad Nového zákona.


Ženy zvou ke světovému dni modliteb


4. Pátek Ty sám znáš srdce všech lidí. 1.Královská 8,39 K

Náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. 2.Tesalonickým 2,16-17

== Matouš 10,34-39 == Jan 14,15-26 ==


5. Sobota Já jsem řekl: "Nadarmo jsem se namáhal, svou sílu jsem vydal pro nicotný přelud." A přece: U Hospodina je mé právo, můj výdělek u mého Boha. Izaiáš 49,4

S Božím královstvím je to tak, jako když člověk zaseje semeno do země; ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe plodí nejprve stéblo, potom klas a nakonec zralé obilí v klasu. Marek 4,26-28

== Galatským 6,11-18 == Jan 14,27-31 ==

1616 Koperníkovo dílo, jakož i kalvinistická teologie aj. knihy zařazeny do seznamu zakázaných knih (Index librorum prohibitorum).

Laetare (Veselte se s Jeruzalémem. Izaiáš 66,10 )

Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Jan 12,24

Všichni potřebujeme Krista, aby nás uzdravil.
- {Přemysl Pitter -


6. Neděle Bůh má dost síly, aby pomohl i přivodil pád. 2.Paralipomenon 25,8

Kristus Ježíš je naší nadějí. 1.Timoteovi 1,1

Jsme ti poddáni
v plném doufání.
Víme, že jen ve tvé síle
pracujeme v dobrém díle,
že jen Kristův kříž
vede lidstvo výš.
- 292,5 -

== Jan 12,20-26 == 2.Korintským 1,3-7 == Žalm 132 ==


7. Pondělí Cti otce svého i matku svou. 2.Mojžíšova 20,12 K

Odplácet svým rodičům, to je milé Bohu. 1.Timoteovi 5,4

== Jan 6,26-35 == Jan 15,1-8 ==


8. Úterý Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji. 2.Mojžíšova 33,19

Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě, ačkoli jsem byl předtím rouhač, pronásledovatel a násilník. A přece jsem došel slitování. 1.Timoteovi 1,12-13

== Jób 9,14-35 == Jan 15,9-17 ==


9. Středa Jako nová nebesa a nová země, které učiním, budou stát přede mnou, je výrok Hospodinův, tak nepohnutelně bude stát vaše potomstvo a vaše jméno. Izaiáš 66,22

Na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Matouš 16,18

== Jan 15,9-17 == Jan 15,18-16,4 ==


10. Čtvrtek Jak bych se mohl dopustit takové špatnosti a prohřešit se proti Bohu! 1.Mojžíšova 39,9

Kristus jako Syn je nad celým Božím domem. Židům 3,6

== 2.Korintským 4,11-18 == Jan 16,5-15 ==


11. Pátek Já jsem Hospodin a jiného už není. Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím pohromu, já Hospodin konám všechny tyto věci. Izaiáš 45,6-7

Neboť Bůh, jenž řekl "ze tmy ať zazáří světlo", osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. 2.Korintským 4,6

== Jan 16,16-23 == Jan 16,16-24 ==


12. Sobota Vyzvedneš mne z hlubin země. Zmnožíš slávu mou a útěchu mi dáš. Žalm 71,20-21 F

Když Petr viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: "Pane, zachraň mne!" Matouš 14,30

== Jan 14,15-21 == Jan 16,25-33 ==

Judica (Bože, zjednej mi právo! Žalm 43,1 )

Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Matouš 20,28

Jsou dva druhy křesťanské existence: následování Krista, a její lacinější vydání, obdivování Krista.
- {Soren Kierkegaard -


13. Neděle Hospodine, tobě jsem předložil svůj spor. Jeremiáš 11,20

Kristus vám zanechal příklad, abyste šli v jeho šlépějích. Když mu spílali, neodplácel spíláním; když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. 1.Petrova 2,21.23

Kriste, jenž jsi světlo denní,
zažeň od nás zlé mámení;
víme, že jsi Světlo světel,
věčného Světla zjevitel.
- ZCČSH 273,1 -

== Marek 10,35-45 == Židům 5,7-9 == Žalm 102 ==

1516 Umírá český král Vladislav Jagellonský, za jehož vlády byla Jednota pronásledována.


14. Pondělí Je lépe doufat v Boha než důvěřovat lidem. Žalm 118,8 F

Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Židům 4,16

== Efezským 2,11-16 == Jan 17,1-8 ==


15. Úterý Nejvyšší tak jako orel, jenž bdí nad svým hnízdem, vznáší se nad svými mláďaty, rozprostírá svá křídla a bere svůj lid, nosí ho na své peruti. 5. Mojžíšova 32,11 J

Pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, nechť střeží vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Filipským 4,7

== Jób 19,21-27 == Jan 17,9-19 ==


16. Středa Nechystej nic zlého na svého bližního, který s tebou důvěřivě bydlí. Přísloví 3,29

Dokud je čas, čiňme dobře všem. Galatským 6,10

== Židům 9,11-15 == Jan 17,20-26 ==


17. Čtvrtek Nebuď daleko ode mne, neboť tíseň je blízko a není spomocníka! Žalm 22,12 Z

Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. Jan 14,1

== Jeremiáš 15,15-21 == Marek 14,26-31 ==


18. Pátek Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst. Izaiáš 55,10-11

Jsou ti, u nichž je zaseto do dobré země: Ti slyší slovo, přijímají je a nesou úrodu. Marek 4,20

== Židům 10,1.11-18 == Marek 14,32-42 ==


19. Sobota Neboj se, už nezakusíš hanbu, nestyď se. Izaiáš 54,4 J

Kdo trpí za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha, že smí nosit toto jméno. 1.Petrova 4,16

== Lukáš 18,31-43 == Marek 14,43-52 ==

Květná neděle Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Jan 3,14.15

Velkým proviněním člověka je to, že se může obrátit v každém okamžiku, a neudělá to.
- {Marrtin Buber -


20. Neděle Naše nevěrnosti se nás drží, známe svoje nepravosti: nevěrnost a zapírání Hospodina. Izaiáš 59,12-13

Ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha: On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování. Titovi 3,4-5

Pane mocný, Bože náš,
ve svém skloň se slitování!
Dle svých slibů, víme, dáš
nám všem svoje požehnání.
K tobě duše vzhlížejí,
ty jsi naší nadějí!
- EZ 161,4 -

== Jan 12,12-19 == Filipským 2,5-11 == Žalm 88 ==


21. Pondělí Tento Bůh je Bůh náš navěky a navždy; on sám nás povede věčně. Žalm 48,15

Posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena a vykročte jistým krokem. Židům 12,12-13

== Matouš 26,6-13 == Marek 14,53-65 ==


22. Úterý Hospodine, tvé je království, ty jsi vyvýšen nade vším jako hlava. 1.Paralipomenon 29,11

Vidíme Ježíše, pro utrpení smrti slávou a ctí korunovaného. Židům 2,9 K

== Jób 38,1-11; 42,1-6 == Marek 14,66-72 ==


23. Středa Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. Žalm 95,7-8

Podle slova také jednejte, nebuďte jen posluchači. Jakubova 1,22

== Lukáš 22,1-6 == Marek 15,1-15 ==

Zelený Čtvrtek On zajistil památku svým divům; Hospodin je milostivý, plný slitování. Žalm 111,4

Důvěřujte Bohu! Důvěřujte mu absolutně! Nikdy nezoufejte nad jeho milosrdenstvím.
- {Fjodor Mich. Dostojevskij -


24. Čtvrtek Bůh dal mi růst v zemi trápení mého. 1.Mojžíšova 41,52 K

Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte! Marek 14,34

== Jan 13,1-35 == 1.Korintským 11,23-26 == Marek 15,16-23 ==

Velký Pátek Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16

Kristus vstoupil na nebesa, aby mohl být všem přítomen. Dokud byl na zemi, byl od nás vzdálený, ale nyní nám je blízký.
- {Marin Luther -


25. Pátek O milosrdenstvích Hospodinových na věky zpívati budu, od národu do pronárodu zvěstovati budu pravdu tvou ústy svými. Žalm 89,2 K

V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. 2.Korintským 5,19

== Jan 19,16-30 == 2.Korintským 5,14-21 == Marek 15,24-41 ==


26. Sobota Kéž je tvé ucho ochotné slyšet, abys vyslyšel modlitbu svého služebníka, kterou se před tebou modlím ustavičně dnem i nocí. Nehemiáš 1,6

Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my. Jan 17,11

== 1.Petrova 3,18-22 == Marek 15,42-47 ==

1616 Galileo Galilei se oficiálně zříká Koperníkova učení.

Velikonoční neděle Byl jsem mrtev - a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. Zjevení 1,18

Lépe jest dobře zemříti nežli zle živu býti. Kdo smrti se bojí, ztrácí radosti života.
- {Jan Hus -


27. Neděle Sešli své světlo a pravdu svou, a ty ať přivedou mne ku příbytkům tvým. Žalm 43,3 F

Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. 1.Korintským 15,20

V tmavém hrobě
dal jsi sobě
pro nás nízko ustlati,
chtě pak zase
v plné kráse
slavně pro nás povstati.
- 123,3 -

== Marek 16,1-8 == 1.Korintským 15,1-11 == Marek 16,1-8 ==

Velikonoční pondělí


28. Pondělí Zachovej nám život, ať můžeme vzývat tvoje jméno. Žalm 80,19

Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu. 2.Timoteovi 1,10

== Lukáš 24,13-35 == 1.Korintským 15,12-20 == Marek 16,9-20 ==


29. Úterý Utíkám se do stínu tvých křídel, dokud nepomine zhoubné nebezpečí. Žalm 57,2

Téhož dne večer - prvního dne po sobotě - když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: "Pokoj vám." Jan 20,19

== 1.Korintským 15,20-28 == 1.Petrova 1,1-12 ==


30. Středa Na tvé straně, Panovníku, je spravedlnost, na nás je zjevná hanba až do tohoto dne. Daniel 9,7

Jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu: "Synu, jdi dnes pracovat na vinici!" On odpověděl: "Nechce se mi." Ale potom toho litoval a šel. Matouš 21,28-29

== 1.Korintským 15,35-49 == 1.Petrova 1,13-16 ==


31. Čtvrtek Nedej, aby se mé srdce přiklonilo ke zlu. Žalm 141,4

Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích. Jakubova 4,17

== 1.Korintským 15,50-57 == 1.Petrova 1,17-21 ==


BŘEZEN 2016: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2016: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]