[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2016: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

DUBEN 2016

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. 1.Petrova 2,9

Je nám určeno, abychom nežili pro sebe, ale pro něco, co má přijít.
- {Albert Schweitzer -


1. Pátek Hospodine, tebe vyvyšuji, neboť jsi mě vytáhl z hlubin. Žalm 30,2

Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha. 2.Korintským 1,5

== 1.Korintským 5,6-8 == 1.Petrova 1,22-2,3 ==

1766 Zemřel biskup Leonhard Dober, první bratrský misionář v Západní Indii.


2. Sobota Ztište se a vězte, že já jsem Bůh. Žalm 46,11 F

Ježíš řekl apoštolům: "Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte!" Stále totiž přicházelo a odcházelo mnoho lidí, a neměli ani čas se najíst. Marek 6,31

== 2.Timoteovi 2,8-13 == 1.Petrova 2,4-10 ==

Quasimodogeniti (Jako narozené děti. 1.Petrova 2,2 )

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 1.Petrova 1,3

Zvol si za střed svého bytí Boha a uvidíš, jak se tvůj chaos změní v kosmos.
- {K. Spieckerová -


3. Neděle Hospodin je náš soudce, Hospodin je náš zákonodárce, Hospodin je náš král, on nás spasí. Izaiáš 33,22

Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. 2.Tesalonickým 3,3

Kdo Bohu ve všem oddává se
a v něm své skládá doufání,
jej Bůh i v těžkých vichřic čase
v svých křídel stínu uchrání:
v něj, v Nejvyššího, víru mít,
toť silný hrad a mocný štít.
- 375,1 -

== Jan 20,19-29 == 1.Petrova 1,3-9 == Žalm 122 ==


4. Pondělí Jako jsem nad nimi bděl, abych rozvracel a podvracel, tak budu nad nimi bdít, abych budoval a sázel, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 31,28

Já jsem zasadil, Apollos zaléval, ale Bůh dal vzrůst; a tak nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst. 1.Korintským 3,6-7

== 1.Mojžíšova 32,22-32 == 1.Petrova 2,11-17 ==


5. Úterý Hospodin vysvobodil mne, a proto písně zpívati budeme po všecky dny života našeho v domě Hospodinově. Izaiáš 38,20 K

Chvála buď Bohu,jenž nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista! 1.Korintským 15,57

== Jób 42,7-17 == 1.Petrova 2,18-25 ==


6. Středa Hospodin mě poslal potěšit všechny truchlící. Izaiáš 61,1.2

Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, z níž kdysi vyhnal sedm démonů. Ona to šla oznámit těm, kteří bývali s ním a nyní truchlili a plakali. Marek 16,9-10

== Izaiáš 66,6-13 == 1.Petrova 3,1-7 ==


7. Čtvrtek Chválíme tě Boha na každý den, a jméno tvé ustavičně oslavujeme. Žalm 44,9 K

S vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch. Koloským 3,16

== Jan 17,9-19 == 1.Petrova 3,8-12 ==


8. Pátek Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs. 5.Mojžíšova 31,8

Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Římanům 8,38.39

== 1.Petrova 2,1-10 == 1.Petrova 3,13-17 ==


9. Sobota V shromážděních budu dobrořečit Hospodinu. Žalm 26,12

Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem; chválili Boha. Skutky 2,46-47

== Skutky 8,26-39 == 1.Petrova 3,18-22 ==

Misericordias Domini (Milosrdenství Hospodinova plná je země Žalm 33,5 )

Já jsem dobrý pastýř. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Jan 10,11.27.28

Život je to, co s námi Bůh zamýšlí.
- {Dietrich Bonhoeffer -


10. Neděle Nezapadlo ani jedno ze všech dobrých slov, která mluvil Hospodin skrze svého služebníka Mojžíše. 1.Královská 8,56

Věrný je ten, jenž vás povolal; on to také učiní. 1.Tesalonickým 5,24

Pán Bůh je síla má,
všecka obrana má!
Bezpečně má státi,
aniž se lekati
duše má.
- EZ 182,1 -

== Jan 10,11-30 == 1.Petrova 2,21-25 == Žalm 136 ==


11. Pondělí Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání? Malachiáš 3,10

Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. 2.Korintským 9,6

== Jan 10,1-10 == 1.Petrova 4,1-11 ==


12. Úterý Hle, on je tvůrce hor a stvořitel větru, oznamuje člověku, co má na mysli. Amos 4,13

Vzhled oblohy umíte posoudit, a znamení časů nemůžete? Matouš 16,3

== Matouš 9,35-10,1-7 == 1.Petrova 4,12-19 ==


13. Středa Z Hospodina se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno. Žalm 33,21

Celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. 1.Petrova 1,13

== Jan 17,20-26 == 1.Petrova 5,1-7 ==


14. Čtvrtek Tento lid se přibližuje ke mně ústy a ctí mě svými rty, ale svým srdcem se ode mne vzdaluje. Izaiáš 29,13

Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka. Marek 3,35

== Efezským 4,8-16 == 1.Petrova 5,8-14 ==


15. Pátek Hospodin, váš Bůh, je milostivý a slitovný a svou tvář neodvrátí od vás, když se k němu navrátíte. 2.Paralipomenon 30,9

Napravte se a změňte své smýšlení, aby vaše hříchy byly zahlazeny a aby přišla od Pána doba oddechu. Skutky 3,19-20 P

== Matouš 26,30-35 == 1.Korintským 1,1-9 ==


16. Sobota Nebuď mi vzdálen, Hospodine, má sílo, pospěš mi na pomoc! Žalm 22,20

Slepý žebrák Bartimaios se dal do křiku: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Mnozí ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Marek 10,47-48

== Jan 14,1-6 == 1.Korintským 1,10-17 ==

Jubilate (Plésej Hospodinu všecka země! Žalm 66,1 )

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 2.Korintským 5,17

Skutky, kterými má tvůj život rozkvést, zrají pouze na Božím slunci.
- {P. Hindemith -


17. Neděle Budu zpívat o tvé síle a zjitra jásat nad nad tvou milostí, neboť jsi byl má tvrz i moje útočiště v den mých úzkostí. Žalm 59,17 F

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! 2.Korintským 1,3

Pane, jenž z jasu vládneš tmám,
zákon jsi náš i Soudce sám.
Původce lásky, žehnáš všem
zrozeným v tomto světě tvém.
- ZCČSH 52,1 -

== Jan 15,1-8 == 1.Janova 5,1-4 == Žalm 96 ==


18. Pondělí Bůh nebes dá povstat království, které nebude zničeno navěky. Daniel 2,44

Slyšel jsem mocný hlas v nebi: "Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše." Zjevení 12,10

== Římanům 1,18-25 == 1.Korintským 1,18-25 ==


19. Úterý Dobrý jest Hospodin, na věky milosrdenství jeho, a od národu až do pronárodu pravda jeho. Žalm 100,5 K

Bůh nás smířil sám se sebou skrze Krista. 2.Korintským 5,18

== 2.Korintským 5,11-18 == 1.Korintským 1,26-31 ==


20. Středa Navraťte se ke mně, praví Hospodin zástupů, a navrátím se k vám. Zachariáš 1,3 K

Pán má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. 2.Petrova 3,9

== Jan 8,31-36 == 1.Korintským 2,1-5 ==


21. Čtvrtek Věnuj mi pozornost, můj lide, můj národe, naslouchej mi! Ode mne vyjde zákon a mé právo svitne všem lidem. Izaiáš 51,4

Náš spasitel Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. 1.Timoteovi 2,3-4

== Římanům 8,7-11 == 1.Korintským 2,6-16 ==


22. Pátek Já jsem vlastníma rukama roztáhl nebesa a veškerému jejich zástupu jsem vydal příkazy. Izaiáš 45,12

Velicí a předivní jsou skutkové tvoji, Pane Bože všemohoucí. Zjevení 15,3 K

== Jan 19,1-7 == 1.Korintským 3,1-4 ==


23. Sobota Nenávist vyvolává sváry, kdežto láska přikrývá všechna přestoupení. Přísloví 10,12

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. 1.Korintským 13,4-6

== Zjevení 22,1-5 == 1.Korintským 3,5-8 ==

Cantate (Zpívejte Pánu píseň novou. Žalm 98,1 )

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. Žalm 98,1

Existuje cesta, kterou musíme všichni projít: most vzdechů, klenoucí se k věčnosti.
- {Sore Kierkegaard -


24. Neděle S pláčem jdoucí a s pokornými modlitbami zase přivedu, a povedu je podlé tekutých vod cestou přímou, na níž by se nepoklesli; neboť jsem otec Izraele. Jeremiáš 31,9 K

Vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme. Jan 16,22

Chval Pána svého písní
a jásej s radostí,
že z trápení a tísní
své stádce vyprostí.
Když voláš k němu v bídě
a v protivenství čas,
on na pomoc ti přijde
a sílu dá ti zas.
- EZ 406,1 -

== Matouš 11,25-30 == Koloským 3,12-17 == Žalm 149 ==


25. Pondělí Pamatujte na to, co bylo na počátku od věků! Já jsem Bůh a jiného už není, jsem Bůh a nic není jako já. Izaiáš 46,9

My přece víme, že je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko, a my jsme tu pro něho, a jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všecko, i my jsme skrze něho. 1.Korintským 8,6

== Přísloví 8,23-32 == 1.Korintským 3,9-17 ==


26. Úterý Nevidí snad Bůh mé cesty a nepočítá všechny mé kroky? Jób 31,4

Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. Židům 4,13

== 1.Samuelova 16,14-23 == 1.Korintským 3,18-23 ==

1616 Synoda v Žeravicích u Kyjova: Řád církevní Jednoty Bratří českých; ordinováni Jan Amos Komenský a Mikuláš Drabík.


27. Středa Z mnoha snů pochází marnost a množství slov. Měj tedy bázeň před Bohem. Kazatel 5,6 J

Hloupým sporům o rodokmeny, rozbrojům a hádkám o Zákon se vyhýbej. Jsou zbytečné a k ničemu. Titovi 3,9

== Římanům 15,14-21 == 1.Korintským 4,1-5 ==

1416 20. generální zasedání Kostnického koncilu; oznámeno, že všichni svědkové proti Jeronýmovi již byli vyslechnuti.


28. Čtvrtek Chudý a nuzný jsem, Pán však pečuje o mne. Žalm 40,18 K

Ježíš vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům, aby je lidu předkládali. Také ty dvě ryby rozdělil všem. A jedli všichni a nasytili se. Marek 6,41-42

== 1.Korintským 14,6-9.15-19 == 1.Korintským 4,6-13 ==


29. Pátek Nechci bez ustání obviňovat ani stále ukazovat hněvivost. Izaiáš 57,16 J

Bůh nás zachránil a povolal svým svatým povoláním, a to ne snad proto, že jsme my něco vykonali, ale proto, že on tak svobodně rozhodl a pro jeho milost. Té se nám dostalo vzhledem na zásluhy Krista Ježíše. 2. Timoteovi 1,9 P

== Zjevení 5,6-14 == 1.Korintským 4,14-21 ==

1656 Požár Lešna; J. A. Komenský přišel o vše, odchází z Lešna.


30. Sobota Chránil svůj lid jako zřítelnici svého oka. 5.Mojžíšova 32,10

Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. 1.Janova 4,16

== Jan 6,60-69 == 1.Korintským 5,1-8 ==


DUBEN 2016: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2016: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]