[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2016: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

KVĚTEN 2016

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Nevíte snad, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! 1.Korintským 6,19

Když Bůh přebývá v duši člověka, pak jeho pohled může obdařit Bohem i ostatní lidi.
- {M. Quoist -


Týden oběti za misii

Rogate (Modlete se!)

Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel. Žalm 66,20

Nemodlí-li se kdo v srdci, nadarmo pracuje jazykem a ničeho nedosáhne.
- {Jan Hus -


1. Neděle Dám jim srdce, aby mě poznali, že já jsem Hospodin. Jeremiáš 24,7

Pamatuj na Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých. 2.Timoteovi 2,8

Před trůnem, kam modlitba má pozvedá se
a odkud, Bože, soudíš svět,
jsou všichni lidé stejně blízko ku tvé spáse,
velcí i nevýznamní na pohled.
- EZD 633,1 -

== Jan 16,23-33 == 1.Timoteovi 2,1-6a == Žalm 93 ==


2. Pondělí On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných. Izaiáš 53,12

Toho, jenž nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. 2.Korintským 5,21

== Marek 1,32-39 == 1.Korintským 5,9-13 ==


3. Úterý Budu vyučovati přestupníky cestám tvým, aby hříšníci k tobě se obraceli. Žalm 51,15 K

Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Polepšete se a věřte v radostné poselství. Marek 1,15 P

== Lukáš 18,1-8 == 1.Korintským 6,1-11 ==

1728 Začátek Hesel v Ochranově


4. Středa Ze stanů spravedlivých zní plesání nad spásou. Hospodinova pravice se vyvýšila, Hospodinova pravice koná mocné činy! Žalm 118,15.16

Spravedliví zazáří jako slunce v království svého Otce. Matouš 13,43

== Marek 9,14-29 == 1.Korintským 6,12-20 ==

Nanebevstoupení Páně Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Jan 12,32


5. Čtvrtek Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. Proto se bát nebudeme. Žalm 46,2-3

Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Matouš 28,18

== Lukáš 24,44-53 == Skutky 1,3-11 == Filipským 2,5-11 ==


6. Pátek Přívětivá odpověď uklidňuje zlost, ale urážlivé slovo rozpoutává hněv. Přísloví 15,1 J

Služebník Kristův se nemá hádat, nýbrž má být laskavý ke všem, schopný učit a být trpělivý. Má vlídně poučovat odpůrce. 2.Timoteovi 2,24-25

== Jan 18,33-38 == 1.Korintským 7,1-16 ==


7. Sobota Uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a svévolníkem, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu sloužit nechce. Malachiáš 3,18

Ne každý, kdo mi říká 'Pane, Pane', vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Matouš 7,21

== Zjevení 4,1-11 == 1.Korintským 7,17-24 ==


Ekumenický modlitební týden (za jednotu křesťanů

Exaudi (Vyslyš mne, Hospodine! Žalm 27,7 )

Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Jan 12,32

Nejde o to, aby Bůh slyšel, za co se člověk modlí, ale o to, aby v modlitbě vytrval tak dlouho, dokud neuslyší, čeho si Bůh žádá.
- {Soren Kierkegaard -


8. Neděle Zpívejte Hospodinu, chvalte Hospodina, protože vysvobodil ubožáka z rukou zlovolníků. Jeremiáš 20,13

Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Římanům 12,12

Dej nám, kteří ctíme tebe,
zde již okoušeti nebe,
dárce všeho, sestup k nám!
V tvém chcem světle jíti dále,
stále voď nás, neustále,
tam, až k nebes výšinám.
Amen.
- 138,4 -

== Jan 15,26 - 16,4 == Efezským 3,14-21 == Žalm 86 ==


9. Pondělí Já ustavím svou smlouvu s tebou. I poznáš, že já jsem Hospodin. Ezechiel 16,62

Víte o naději, protože i k vám přišlo slovo pravdy, evangelium; tak jako na celém světě, i mezi vámi přináší ovoce a roste. Koloským 1,5-6

== Ezechiel 11,14-20 == 1.Korintským 7,25-40 ==

1416 Generální kongregace koncilu: Závěrečná zpráva o Jeronýmovi; tvrdý postup proti wyclifsko-husitské herezi.


10. Úterý Zachráním vás, abyste se stali požehnáním. Zachariáš 8,13 J

Pavel píše:: Ne že bychom mohli tuto způsobilost přičítat sami sobě na základě toho, co je v nás; naše způsobilost je od Boha. 2.Korintským 3,5

== 1.Janova 4,1-6 == 1.Korintským 8,1-6 ==


11. Středa Já jsem Hospodin, tvůj spasitel, tvůj vykupitel. Izaiáš 60,16

Vzal ji za ruku a řekl: "Talitha kum," což znamená: 'Děvče, pravím ti, vstaň!' Tu děvče hned vstalo a chodilo; bylo jí dvanáct let. A zmocnil se jich úžas a zděšení. Marek 5,41-42

== Izaiáš 32,11-18 == 1.Korintským 8,7-13 ==


12. Čtvrtek Neboj se a neděs! Jozue 8,1

Bojuj dobrý boj víry. 1.Timoteovi 6,12

== Skutky 1,12-26 == 1.Korintským 9,1-18 ==


13. Pátek Ale u tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň. Žalm 130,4

Jestliže chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. 1.Janova 1,7

== Efezským 1,15-23 == 1.Korintským 9,19-23 ==


14. Sobota Nepožádáš manželky bližního svého. 5.Mojžíšova 5,21 K

Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali necudnosti. 1.Tesalonickým 4,3

== Jan 16,5-15 == 1.Korintským 9,24-27 ==

Neděle svatodušní Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. Zachariáš 4,6

Proti křesťanu, který doufá v Boha, lze bojovat, ale nikoli ho přemoci.
- {Cyprián z Karthaga -


15. Neděle Hledám tě celým srdcem svým; nedej mi vzdálit se od tvých příkazů. Žalm 119,10 F

Je dobře, když má člověk srdce utvrzené milostí. Židům 13,9 P

Až potud nám pomáhal
Hospodin z milosti,
pročež k nebes výšinám
hleďme s důvěrností,
odkudž pomoc přichází
nám vždy v pravé době
tam, kde duše nachází
nové síly v mdlobě.
- 315,1 -

== Jan 14,23-27 == Skutky 2,1-18 == Efezským 1,3-14 ==

Svatodušní pondělí


16. Pondělí Řeknu: "Toto je můj lid." A oni řeknou: "Hospodin je můj Bůh." Zachariáš 13,9

Byli jste jako ovce bloudící, ale nyní obráceni jste ku pastýři a biskupu duší vašich. 1.Petrova 2,25 K

== Matouš 16,13-19 == 1.Korintským 12,4-11 == Žalm 150 ==


17. Úterý Budete nazýváni Hospodinovi kněží, bude se vám říkat Sluhové našeho Boha. Izaiáš 61,6

Kladu ti na srdce, abys rozněcoval oheň Božího daru, kterého se ti dostalo. 2.Timoteovi 1,6

== Skutky 4,23-31 == 1.Korintským 10,1-13 ==


18. Středa Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý. 3.Mojžíšova 19,2

Oblečte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Efezským 4,24

== Skutky 8,9-25 == 1.Korintským 10,14-22 ==


19. Čtvrtek Všeliké tělo jest tráva, a všeliká vzácnost jeho jako květ polní. Usychá tráva, květ prší, ale slovo Boha našeho zůstává na věky. Izaiáš 40,6.8 K

Nebe a země pominou, ale slova má nepominou. Marek 13,31 K

== Skutky 11,1-18 == 1.Korintským 10,23-11,1 ==


20. Pátek Nespřáhneš se se svévolníkem, aby ses stal zlovolným svědkem. 2.Mojžíšova 23,1

Zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým bližním. Efezským 4,25

== Skutky 11,19-26 == 1.Korintským 11,2-16 ==


21. Sobota Pán Bůh je slunce i štít. Žalm 84,12 F

Nemějte tedy starost. Matouš 6,31

== Skutky 18,1-11 == 1.Korintským 11,17-26 ==

Neděle svaté Trojice Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy. Izaiáš 6,3

Bůh je skrytou hlubinou, ale i domovem na počátku i konci všech našich cest.
- {Karl Barth -


22. Neděle Pojďme si naklonit Hospodina, pojďme vyhledat Hospodina zástupů. Já půjdu také. Zachariáš 8,21

Skrze Krista smíme v jednotě Ducha stanout před Otcem. Efezským 2,18

Bože velký od věčnosti,
jenž svět řídíš, spravuješ,
mne též vedeš od mladosti,
stále dobrým daruješ:
tento den dnem svatým jest,
v němž ti zvlášť chcem vzdávat čest.
- 149,1 -

== Jan 3,1-15 == Římanům 11,32-36 == Žalm 145 ==


23. Pondělí Před šedinami povstaň a starci vzdej poctu. 3.Mojžíšova 19,32

V úctě dávejte přednost jeden druhému. Římanům 12,10

== 2.Mojžíšova 3,13-20 == 1.Korintským 11,27-34 ==

1416 Mistr Jeroným Pražský je vězněn v Kostnici právě jeden rok -- jeho veřejnému výslechu je vyhrazen celý den.


24. Úterý Běda těm, kdo nařizují ničemná nařízení těm, kdo nuzným odnímají možnost obhajoby! Izaiáš 10,1.2

Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Jaké spolužití má světlo s temnotou? 2.Korintským 6,14

== Izaiáš 43,8-13 == 1.Korintským 12,1-11 ==


25. Středa Bůh svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil. Žalm 91,11-12

Pavel píše:: Pán při mně stál a dal mi sílu. 2.Timoteovi 4,17

== Skutky 17,16-34 == 1.Korintským 12,12-26 ==


26. Čtvrtek Uvádějte národům ve známost jeho skutky. Připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené. Izaiáš 12,4

Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Marek 16,15

== Efezským 4,1-7 == 1.Korintským 12,27-31 ==

1416 Jeronýmův veřejný výslech na generální kongregaci koncilu; Jeroným se hlásí k Husovi a Wiclifovi.


27. Pátek Bože, nechť bídní neodcházejí s hanbou! Žalm 74,21 K

Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla. 2.Korintským 12,9

== 2.Petrova 1,16-21 == 1.Korintským 13,1-7 ==


28. Sobota Bůh vykoupil duši mou, aby nešla k mrtvým, a život můj, aby světlo spatřoval. Jób 33,28 K

Bůh vzkřísil Pána a vzkřísí svou mocí i nás. 1.Korintským 6,14

== Jan 14,7-14 == 1.Korintským 13,8-13 ==

1. neděle po sv. Trojici Ježíš řekl učedníkům: "Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne." Lukáš 10,16

Čím hlubším se stal duchovní život křesťana, tím pohotověji se ve svém nitru stará o vůli Boží.
- {Romano Guardini -


29. Neděle Rozpínám své ruce k tobě, má duše po tobě žízní jak vyprahlá země. Žalm 143,6

Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Matouš 11,28

Neodkládej, Pán tě volá,
obrať se už dnes!
Dnes mu srdce,duši svoji
i své hříchy vznes!
Pán tě volá, neotálej,
teď je vhodný čas,
nevíš, zda tě zítra bude
Ježíš volat zas.
- ZCČSH 29,3 -

== Lukáš 16,19-31 == 1.Janova 4,16-21 == Žalm 133 ==


30. Pondělí Bůh řekl Mojžíšovi: "Jsem, který jsem." 2.Mojžíšova 3,14

Já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa. Matouš 28,20 K

== Skutky 4,1-21 == 1.Korintským 14,1-12 ==

1416 Mistr Jeroným Pražský byl na 21. zasedání kostnického koncilu odsouzen jako kacíř, předán světské moci a upálen na hranici.


31. Úterý Blaze těm, kteří se drží práva, tomu, kdo si v každém čase vede spravedlivě. Žalm 106,3

To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Jan 15,12

== 2.Korintským 1,23-2,4 == 1.Korintským 14,13-25 ==


KVĚTEN 2016: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2016: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]