[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2016: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ČERVEN 2016

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou. 2.Mojžíšova 15,2

Pro svou práci si vypros od Boha požehnání, ale nečekej, že ji za tebe udělá.
- {K. H. Waggerl -


1. Středa Vydal jsem jim svá nařízení a seznámil je se svými řády, skrze něž má člověk život, když je plní. Ezechiel 20,11

Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Jan 14,23

== Ezechiel 3,22-27 == 1.Korintským 14,26-33 ==

1566 Výklad Jana Blahoslava na 13. kapitolu Zjevení -- význam číslice 666


2. Čtvrtek Odvraťte se od svých zlých cest! Proč byste měli zemřít? Ezechiel 33,11

V nebi bude větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Lukáš 15,7

== Jan 21,15-19 == 1.Korintským 14,33-40 ==


3. Pátek Ano i ten vrabec nalezl sobě místo a vlaštovice hnízdo, v němž by schránila mladé své, při oltářích tvých, Hospodine zástupů, králi můj a Bože můj. Žalm 84,4 K

Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Efezským 2,19

== Jeremiáš 20,7-11 == 1.Korintským 15,1-11 ==


4. Sobota Nad domem Judským se slituji, a nevysvobodím jich lučištěm a mečem, ani bojem, koňmi neb jezdci. Ozeáš 1,7 K

Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který se smilovává. Římanům 9,16

== Jonáš 1,1-16 == 1.Korintským 15,12-19 ==

2. neděle po sv. Trojici Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Matouš 11,28

Místo toho, abychom si stěžovali, že Bůh zůstává skrytý, měli bychom mu být spíše vděčni za to, že se nám do takové míry zjevil.
- {Blaise Pascal -


5. Neděle Mojžíš řekl: "Kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, pak nás odtud nevyváděj!" 2.Mojžíšova 33,15

Když přijde ten Duch pravdy, uvede vás ve všelikou pravdu. Jan 16,13 K

Tys zemi s nebem založil
a jako Pán je chráníš.
Dej ve svém světle vidět cíl,
o kterém ty sám jen víš.
Ať milujeme ze všech sil
ty, které jsi k nám připojil,
sám dokud nezvítězíš.
- EZ 188,6 -

== Lukáš 14,15-24 == Efezským 2,17-22 == Žalm 36 ==


6. Pondělí Běda těm, kteří připojují dům k domu a slučují pole s polem, takže nezbývá žádné místo, jako byste jen vy byli usedlíci v zemi. Izaiáš 5,8

Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. Lukáš 12,15

== Přísloví 9,1-10 == 1.Korintským 15,20-28 ==

1426-06-06 Bitva u Ústí nad Labem -- husitské svazy porazily německé žoldnéře.


7. Úterý Značíš mi cestu životem. Žalm 16,11 F

Milost Boží jest život věčný v Kristu Ježíši, Pánu našem. Římanům 6,23 K

== 2.Mojžíšova 2,11-25 == 1.Korintským 15,29-34 ==


8. Středa Hospodin sehnuté napřimuje. Žalm 146,8

Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Jan 7,37

== Jan 4,5-18 == 1.Korintským 15,35-49 ==


9. Čtvrtek Bůh nechce život odejmout a velmi se rozmýšlí, aby zapuzeného od sebe zapudil nadobro. 2.Samuelova 14,14

Zákoníci říkali: "Jak to, že jí s celníky a hříšníky?" Ježíš to uslyšel a řekl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky." Marek 2,16-17

== Matouš 15,29-39 == 1.Korintským 15,50-58 ==


10. Pátek Kdo jest Bůh silný na nebi aneb na zemi, jenžto by činiti mohl skutky podobné tvým, a moci podobné tobě? 5.Mojžíšova 3,24 K

Kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Matouš 7,24

== Jan 6,37-46 == 1.Korintským 16,1-12 ==


11. Sobota Tvůj služebník bývá nařízeními Hospodinovými varován. Žalm 19,12 Z

Dávejte pozor, jak poslouchat. Lukáš 8,18 P

== Jonáš 2,1-11 == 1.Korintským 16,13-24 ==

3. neděle po sv. Trojici Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Lukáš 19,10

Dělejme to, co udělat můžeme, a ostatní už Pán Bůh nějak doplní.
- {Jan Bosko -


12. Neděle Nauč mě plnit tvou vůli, vždyť jsi můj Bůh. Kéž mě tvůj dobrotivý duch vede po rovné zemi! Žalm 143,10

Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte kořeny, pevně se držte víry. Koloským 2,6-7

Vezmi, Pane, život můj,
své jej službě zasvěcuj;
moje dny, můj každý dech
slávu tvou vždy hlásat nech!
- 346,1 -

== Lukáš 15,1-3.11-32 == 1.Timoteovi 1,12-17 == Žalm 106,1-23 ==


13. Pondělí Budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí. Izaiáš 58,11

Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. Jan 4,14

== Lukáš 7,36-50 == 2.Mojžíšova 1,1-22 ==


14. Úterý Svěř Pánu svou cestu a spolehni se na něho, on sám zasáhne. Žalm 37,5 K

Skrze Ježíše Krista jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. Římanům 5,2

== Soudců 10,6-16 == 2.Mojžíšova 2,1-10 ==


15. Středa Což nemusím dbát toho, abych mluvil, co mi vkládá do úst Hospodin? 4.Mojžíšova 23,12

O tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet. Skutky 4,20

== Micheáš 7,7-9.18-20 == 2.Mojžíšova 2,11-25 ==


16. Čtvrtek Hospodin zná smýšlení lidí; jsou pouhý vánek. Žalm 94,11

Nespoléhejte na svou vlastní chytrost. Římanům 12,16

== Matouš 18,15-20 == 2.Mojžíšova 3,1-22 ==


17. Pátek Prorok, který má sen, ať vypravuje sen, ale kdo má mé slovo, ať mluví mé slovo pravdivě." "Co je slámě do obilí? je výrok Hospodinův. Jeremiáš 23,28

Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha. 1.Janova 4,1

== Galatským 3,6-14 == 2.Mojžíšova 4,1-17 ==

1722 Započala výstavba Ochranova.


18. Sobota Jeruzalém se pro mne stane jménem plným jásotu, ctí, zaskví se přede všemi národy světa. Jeremiáš 33,9 J

Kristus se stal služebníkem židů, aby ukázal Boží věrnost a potvrdil sliby dané otcům a pohanské národy aby slavily Boha za jeho slitování. Římanům 15,8-9

== Jonáš 3,1-10 == 2.Mojžíšova 4,18-31 ==

4. neděle po sv. Trojici Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův. Galatským 6,2 K

Potřebujeme chudé, abychom se naučili rozdělit se s nimi, abychom se naučili Krista milovat právě v těchto nejchudších z chudých.
- {Matka Tereza z Kalkaty -


19. Neděle Mým trůnem jsou nebesa a podnoží mých nohou země. Kdepak je ten dům, který mi chcete vybudovat? Izaiáš 66,1

Tehdy, řekne-li vám někdo: Hle, tu je Mesiáš, hle tam, nevěřte! Marek 13,21

Tvůrce mocný nebe, země
a co svět se jmenuje,
jehož božství všechno plémě
v celém světě zjevuje,
tebe Pána pánů vzývám,
patřit k tvému smím nebi,
tím vědomím pookřívám,
tebe duch můj velebí.
- ZCČSH 40,1 -

== Lukáš 6,36-42 == Římanům 14,10-13 == Žalm 106,24-48 ==


20. Pondělí Hospodin je vyvýšený, ale hledí na poníženého, zdálky pozná domýšlivce. Žalm 138,6

Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil. 1.Korintským 1,28

== Galatským 6,1-5 == 2.Mojžíšova 5,1-6,1 ==


21. Úterý Poznej dnes a vezmi si k srdci, že Hospodin je Bůh nahoře na nebesích i dole na zemi; žádný jiný není. 5.Mojžíšova 4,39

Bůh není od nikoho z nás daleko. Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme. Skutky 17,27-2

== 2.Korintským 2,5-11 == 2.Mojžíšova 7,1-25 ==


22. Středa Nyní tedy, Izraeli, co od tebe požaduje Hospodin, tvůj Bůh? Jen aby ses bál Hospodina, svého Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší. 5.Mojžíšova 10,12

Kdo zachovává jeho slovo, vpravdě v něm láska Boží dosáhla svého cíle. Podle toho poznáváme, že v něm jsme. 1.Janova 2,5

== Marek 11,20-26 == 2.Mojžíšova 12,1-20 ==


23. Čtvrtek Podal jsi mi štít své spásy, tvoje pravice mě podepírá. Žalm 18,36

Království Boží nezáleží v slovech, nýbrž v moci. 1.Korintským 4,20

== 1.Korintským 12,19-26 == 2.Mojžíšova 12,21-33.51 ==


24. Pátek Velebte Hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho jméno. Žalm 34,4

Od Boha byl poslán člověk, jménem Jan. Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Jan 1,6-7

== Lukáš 1,57-80 == 2.Mojžíšova 13,17-22 ==


25. Sobota Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny synů, s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu. Žalm 103,17-18

Ježíš Kristus jest včera i dnes, tentýž i na věky. Židům 13,8 K

== Matouš 10,26-33 == 2.Mojžíšova 14,1-14 ==

5. neděle po sv. Trojici Milostí jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Efezským 2,8

Zapomeňte na sdílení "ideí" evangelia, obzvláště těch "krásných". Soustřeďte se raději na sdílení života, jenž je evangeliem proměněn.
- {M. Quoist -


26. Neděle Neboj se, jsem s tebou a požehnám ti. 1.Mojžíšova 26,24

Když viděli odvahu Petrovu i Janovu a shledali, že jsou to lidé neučení a prostí, žasli; poznávali, že jsou to ti, kteří bývali s Ježíšem. Skutky 4,13

Ó Bože, obratiž nás,
Bože všemohoucí,
ať pokání činíme včas
pokorné a vroucí.
- 255,7 -

== Lukáš 5,1-11 == 1.Korintským 1,18-25 == Žalm 73 ==


27. Pondělí Milujte Hospodina všickni svatí jeho! Žalm 31,24 K

Jest jediný Bůh a není jiného kromě něho; a milovat jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a milovat bližního jako sám sebe je víc než přinášet Bohu oběti a dary. Marek 12,32-33

== Galatským 1,13-24 == 2.Mojžíšova 14,15-31 ==


28. Úterý S radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji. Izaiáš 55,12

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! Jan 14,27

== Římanům 9,14-23-26 == 2.Mojžíšova 15,1-21 ==


29. Středa Budeš jíst dosyta a budeš dobrořečit Hospodinu, svému Bohu. 5.Mojžíšova 8,10

Bůh neopomenul o sobě vydávat svědectví dobrodiním, dávaje vám z nebe deště i úrodné časy,zahrnuje vaše srdce potravou a blažeností. Skutky 14,17 J

== Ezechiel 2,3-8 == 2.Mojžíšova 15,22-27 ==


30. Čtvrtek Viděl jsem jeho cesty; vyléčím jej však a povedu, vrátím potěšení jemu a těm, kdo s ním truchlí. Izaiáš 57,18

Zavolal svých dvanáct. I vyšli a volali k pokání; vymítali mnoho zlých duchů, potírali olejem mnoho nemocných a uzdravovali je. Marek 6,7.12-13

== Skutky 15,4-12 == 2.Mojžíšova 16,1-16 ==

1766 Císař Josef II. navštívil Ochranov.


ČERVEN 2016: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2016: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]