[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2016: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ČERVENEC 2016

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Všechna má dobrota přejde před tebou a vyslovím před tebou jméno Hospodin. Smiluji se však, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji. 2.Mojžíšova 33,19

Člověk si uvědomí, co má, když ho Bůh přijde požádat o dar.
- {Rabíndranáth Thákur -


1. Pátek Co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou. 1.Paralipomenon 29,14

Váš přebytek pomůže nyní jejich nedostatku, aby zase jindy jejich přebytek přišel k dobru vám ve vašem nedostatku; tak nastane vyrovnání. 2.Korintským 8,14

== 2.Korintským 12,1-10 == 2.Mojžíšova 16,17-36 ==


2. Sobota Bože, ze země mrtvých vyvedl jsi mne a vyvodils mne mne ze zástupu do hrobu sestupujících. Žalm 30,4 F

Vysvobodil nás z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. Koloským 1,13

== Filipským 3,12-16 == 2.Mojžíšova 17,1-16 ==

6. neděle po sv. Trojici Toto praví Hospodin, tvůj stvořitel: "Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj." Izaiáš 43,1

Velkým proviněním člověka je to, že se může obrátit v každém okamžiku, a neudělá to.
- {Martin Buber -


3. Neděle Hospodinův den je veliký a přehrozný! Kdo mu odolá? Nyní tedy, je výrok Hospodinův, navraťte se ke mně celým srdcem. Joel 2,11-12

Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblečme se ve zbroj světla. Římanům 13,12

Ach, jak přesmutné je srdce mé
pro množství mých nepravostí;
ó dej dojíti milosti tvé
mně sklíčenému tesklivostí;
ach, smiluj se, ach smiluj se,
Smilovníče v tomto čase!
- 254,2 -

== Matouš 28,16-20 == Římanům 6,3-11 == Žalm 135 ==

1866 Bitva u Hradce Králové.


4. Pondělí Budu zpívat Hospodinu po celý svůj život, svému Bohu zpívat žalmy, dokud budu. Žalm 104,33

Plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce. Efezským 5,19

== 2.Mojžíšova 14,15-22 == 2.Mojžíšova 18,1-27 ==


5. Úterý Tvé ruce mne vytvořily a daly mi podobu; pouč mne, ať se naučím tvým příkazům! Žalm 119,73 Ku

Stále za vás Bohu děkuji pro milost Boží, která vám byla dána v Kristu Ježíši; on vás obohatil ve všem, v každém slovu i v každém poznání. 1.Korintským 1,4-5

== Skutky 2,32-40 == 2.Mojžíšova 19,1-25 ==


6. Středa Rozsudek nad tebou Hospodin zrušil, zbavil tě nepřítele. Král Izraele, Hospodin, je uprostřed tebe, neboj se už zlého! Sofoniáš 3,15

Bděte, stůjte u víře, zmužile sobě čiňte a buďte silní! 1.Korintským 16,13 K

== Skutky 16,23-34 == 2.Mojžíšova 20,1-21 ==

1415 Jan Hus umírá na hranici v Kostnici.


7. Čtvrtek Neříkej: "Jsem příliš mladý." Všude, kam tě pošlu, půjdeš, a všechno, co ti přikážu, řekneš. Jeremiáš 1,7

Jedné noci měl Pavel vidění, v němž mu Pán řekl: "Neboj se! Mluv a nemlč, protože já jsem s tebou." Skutky 18,9-10

== Matouš 18,1-6 == 2.Mojžíšova 24,1-18 ==


8. Pátek Mocný, Bůh, Hospodin mluví a volá zemi od východu slunce až k jeho západu. Žalm 50,1 Z

Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu. Židům 1,1-2

== 1.Korintským 12,12-18 == 2.Mojžíšova 25,1-22 ==


9. Sobota Ach, Panovníku Hospodine, hle, ty jsi učinil nebesa i zemi svou velikou mocí a svou vztaženou paží. Tobě není nic nemožného. Jeremiáš 32,17

Nespoléháme sami na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé. On nás zachránil už z tolika nebezpečí života a i nadále bude zachraňovat. 2.Korintským 1,9-10 P

== Zjevení 3,1-6 == 2.Mojžíšova 32,1-14 ==

7. neděle po sv. Trojici Nejste již hosté a příchozí, ale spoluměšťané svatých a domácí Boží. Efezským 2,19 K

Věčný život není pouze "životem budoucím". Již dnes vstupujeme do věčnosti láskou.
- {H. de Lubac -


10. Neděle Budeš nádhernou korunou v Hospodinově ruce a královským turbanem v dlaních svého Boha. Izaiáš 62,3

Viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. Zjevení 21,2

V tom městě světlem jasným
se skví vše kamení
a zlatem čistým, krásným
i všecko stavení.
- 487,5 -

== Jan 6,1-15 == Skutky 2,41-47 == Žalm 139 ==


11. Pondělí Amos řekl: "Panovníku Hospodine, odpusť prosím! Jak Jákob obstojí? Je tak nepatrný!" Hospodin byl nad tím jat lítostí: "Nestane se to." Amos 7,2-3

Všemi modlitbami a prosbami se modlete každého času v Duchu, k tomu bděte velmi vytrvale a proste za všechny svaté. Efezským 6,18 Ž

== Jan 6,47-56 == 2.Mojžíšova 32,15-35 ==


12. Úterý Hledejte dobro a ne zlo a budete žít. Amos 5,14

Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce. 1.Korintským 16,14

== Matouš 22,1-14 == 2.Mojžíšova 33,1-23 ==


13. Středa Řekl jsem si: Budu dbát, abych se jazykem neprohřešil. Žalm 39,2

Mluvte jen taková slova, která mohou přispět k duchovnímu prospěchu tam, kde je toho třeba. Efezským 4,29 P

== Skutky 10,21-36 == 2.Mojžíšova 34,1-17 ==


14. Čtvrtek Vy, kdo milujete Hospodina, mějte v nenávisti zlo! Žalm 97,10

Taková je Boží vůle, abyste dobrým jednáním umlčovali nevědomost nerozumných lidí. Jste svobodni, ale ne jako ti, jimž svoboda slouží za plášť nepravosti, nýbrž jako služebníci Boží. 1.Petrova 2,15-16

== 1.Korintským 10,16.17 == 2.Mojžíšova 34,18-35 ==


15. Pátek Nesesmilníš. 2.Mojžíšova 20,14 K

Manželství ať mají všichni v úctě. Židům 13,4

== Lukáš 22,14-20 == 2.Mojžíšova 40,1-17 ==


16. Sobota Hospodine, tys má síla a má záštita, mé útočiště v den soužení! Jeremiáš 16,19

Když Jairos Ježíše spatřil, padl mu k nohám a úpěnlivě ho prosil: "Má dcerka umírá. Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a žila!" Ježíš odešel s ním. Marek 5,22-24

== Zjevení 19,4-9 == 2.Mojžíšova 40,34-38 ==

8. neděle po sv. Trojici Žijte jako děti světla; ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Efezským 5,8.9

Vše, co činíš, čiň dobře, a budeš tím chválit Boha.
- {Svatý Augustin -


17. Neděle Seslal svému lidu vykoupení, ustanovil navěky svou smlouvu. Žalm 111,9

Zástupy se divily, když viděly, že němí mluví, mrzáci jsou zdraví, chromí chodí a slepí vidí; i velebily Boha izraelského. Matouš 15,31

Vzdávám ti, Bože, chválu svou,
zpívat chci píseň jásavou.
Mou záchranou se stáváš sám,
mne vzdaluješ všem nástrahám.
- EZD 614,1 -

== Matouš 5,13-16 == Efezským 5,8-14 == Žalm 124 ==


18. Pondělí Hospodinovo milosrdenství nepomíjí, jeho slitování nekončí. Obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá. Pláč 3,22-23

Neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. 2.Korintským 4,16

== Matouš 7,7-12 == Marek 3,7-19 ==


19. Úterý Nejsouť zajisté myšlení má jako myšlení vaše, ani cesty vaše jako cesty mé, praví Hospodin. Izaiáš 55,8 K

Jan mu řekl: "Mistře, viděli jsme kohosi, kdo v tvém jménu vyhání démony, ale s námi nechodil; i bránili jsme mu, protože s námi nechodil." Ježíš však řekl: "Nebraňte mu! Žádný, kdo učiní mocný čin v mém jménu, nemůže mi hned nato zlořečit." Marek 9,38-39a.40

== Lukáš 6,27-35 == Marek 3,20-30 ==


20. Středa Každý přinese, co může dát, podle požehnání Hospodina, tvého Boha, které ti udělil. 5.Mojžíšova 16,17

Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. 1.Petrova 4,10

== Matouš 5,33-37 == Marek 3,31-35 ==


21. Čtvrtek Když já, Hospodin, promluvím, mluvím slovo, které se splní bez odkladu. Ezechiel 12,25

Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově. 2.Tesalonickým 3,5

== 1.Korintským 12,27-13,3 == Marek 4,1-9 ==


22. Pátek Tvá nařízení jsou mi potěšením, tvá stanovení jsou mými rádci. Žalm 119,24 Ku

Po třech dnech jej nalezli rodiče v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky. Lukáš 2,46

== 1.Petrova 3,8-17 == Marek 4,10-20 ==


23. Sobota Nebojte se lidských pomluv, neděste se jejich hanobení! Izaiáš 51,7

Běda, když vás budou všichni lidé chválit. Lukáš 6,26

== Filipským 2,12-18 == Marek 4,21-25 ==

9. neděle po sv. Trojici Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. Lukáš 12,48

Člověk si uvědomí, co má, když ho Bůh přijde požádat o dar.
- {Rabíndranáth Thákur -


24. Neděle Bůh v niveč obrací dohody národů a lidské úmysly naruby obrací. Žalm 33,10 F

Bůh Vzkřísil Krista z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména. Efezským 1,20-21

Soudce všeho světa, Bože,
před trůnem tvým nepomůže
žádnému nádhernost jeho,
byť měl slávu světa všeho.
- 271,1 -

== Matouš 25,14-30 == Filipským 3,7-14 == Žalm 119,25-32 ==


25. Pondělí Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem, dechem jeho úst pak všechen jejich zástup. Žalm 33,6

Bůh si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý; vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. Skutky 17,25

== 1.Královská 3,16-28 == Marek 4,26-29 ==


26. Úterý Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen. Izaiáš 50,7

V něho jsme složili svou naději, že nás vždy znovu vysvobodí, když i vy nám budete nápomocni svými modlitbami. 2.Korintským 1,10-11

== Efezským 5,15-20 == Marek 4,30-34 ==


27. Středa Povstaň, Hospodine, ať si člověk nezakládá na své moci! Žalm 9,20

Nezjedná Bůh právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají? Lukáš 18,7

== 1.Korintským 10,23-31 == Marek 4,35-41 ==


28. Čtvrtek Navrať se ke svému Bohu, dbej na milosrdenství a právo, s nadějí vytrvale čekej na svého Boha. Ozeáš 12,7

Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Koloským 3,12

== 1.Korintským 9,16-23 == Marek 5,1-20 ==


29. Pátek Uznej a pohleď, jak je to zlé a trpké, že opouštíš Hospodina, svého Boha, a ze mne strach nemáš. Jeremiáš 2,19

Drž pevně, co máš, aby ti nikdo nevzal tvou korunu. Zjevení 3,11 P

== Jeremiáš 1,11-19 == Marek 5,21-34 ==


30. Sobota Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Micheáš 6,8

Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Jan 13,15

== Lukáš 12,42-48 == Marek 5,35-43 ==

10. neděle po sv. Trojici (Neděle pro Israel)

Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví. Žalm 33,12

V člověku, který žije láskou, přebývá skutečně uprostřed lidstva sám Bůh.
- {J. Bousnaya -


31. Neděle Nebudeš zlořečit hluchému a slepému nepoložíš do cesty překážku, ale budeš se bát svého Boha. 3.Mojžíšova 19,14

Ale dáváš-li hostinu, pozvi chudé, zmrzačené, chromé a slepé. Blaze tobě, neboť nemají, čím ti odplatit. Lukáš 14,13-14

Dávej hojně z celé síly,
ze všeho a vždycky rád,
pouštěj chléb svůj v každé chvíli:
zaplatí Bůh tisíckrát.
- 371,4 -

== Lukáš 19,41-48   == Římanům 9,1-8.14-16 == Žalm 119,33-40 ==


ČERVENEC 2016: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2016: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]