[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2016: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec]

SRPEN 2016

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Sůl je dobrá; ztratí-li však svou slanost, čím ji osolíte? Marek 9,50

Kdo podává pomocnou ruku chudému, ten podává ruku Kristu.
- {Tomáš Kempenský -


1. Pondělí Bůh zjednává právo sirotku a vdově, miluje hosta a dává mu chléb a šat. Milujte tedy hosta. 5.Mojžíšova 10,18.19

Byl jsem na cestách, a ujali jste se mne. Matouš 25,35

== Římanům 11,1-12 == Marek 6,1-6 ==


2. Úterý Rod rodu vychvaluje tvá díla a rozhlašuje tvé mocné působení. Žalm 145,4 Z

Každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán. Filipským 2,11 P

== Pláč 1,1-11 == Marek 6,7-13 ==


3. Středa Podle své vůle nakládá s nebeským vojskem i s obyvateli země. Není, kdo by mohl zabraňovat jeho ruce a ptát se ho: Co to děláš? Daniel 4,32

Vlády nad světem se ujal náš Pán a jeho Mesiáš; a bude kralovat na věky věků. Zjevení 11,15

== Jan 4,19-26 == Marek 6,14-29 ==


4. Čtvrtek Hledejte Hospodina, pokud může nalezen býti; vzývejte ho, pokud blízko jest. Izaiáš 55,6 K

Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy! 2.Korintským 6,2

== Římanům 11,25-32 == Marek 6,30-44 ==


5. Pátek Hospodin dá svému lidu sílu. Žalm 29,11 Z

Bůh pokoje nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. Židům 13,20.21

== Pláč 5,1-22 == Marek 6,45-56 ==


6. Sobota Toho, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství. Žalm 32,10

Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. Jan 16,24

== 5.Mojžíšova 4,27-35-40 == Marek 7,1-23 ==

11. neděle po sv. Trojici Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. 1.Petrova 5,5

Když člověk opustí Boha, jistě se skloní před nějakou modlou.
- {Fjodor Mich. Dostojevskij -


7. Neděle Kde jsou ti bohové,co sis zhotovil? Ať povstanou, mohou-li tě zachránit, když tě potká neštěstí! Jeremiáš 2,28 J

Váš učitel je jeden, Kristus. Matouš 23,10

K nebesům zření měj,
nechvěj se, nelekej,
ty srdce mé!
Jsouc hořem sklíčeno,
nes tiše břemeno
v úzkosti své!
Ochránce Boha znám,
jemu se odevzdám
se vším, co mám.
- 62,1 -

== Lukáš 18,9-14 == Efezským 2,4-10 == Žalm 119,41-48 ==


8. Pondělí Nepomůže králi jeho velké vojsko, ani reka se nezachrání jeho síla. Žalm 33,16 F

Nyní jste Boha poznali; lépe řečeno: byli jste od Boha poznáni. Jak to, že se zase navracíte k těm bezmocným a ubohým mocnostem? Galatským 4,9

== Matouš 23,1-12 == Marek 7,24-30 ==


9. Úterý Toto praví Hospodin: Jak dlouho se budeš zdráhat pokořit se přede mnou? 2.Mojžíšova 10,3

Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Zjevení 3,17

== 1.Samuelova 17,38-51 == Marek 7,31-37 ==


10. Středa Ať jsou veselí a radují se z tebe všichni, kteří tě hledají. Žalm 40,17

Ježíš řekl: "Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě." On rychle slezl a s radostí jej přijal. Lukáš 19,5-6

== Jan 8,3-11 == Marek 8,1-9 ==


11. Čtvrtek Hospodine, Bože zástupů, obnov nás, ukaž jasnou tvář a budeme zachráněni! Žalm 80,20

Když Pán vdovu uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí: "Neplač!" Přistoupil k márám a dotkl se jich; ti, kteří je nesli, se zastavili. Řekl: "Chlapče, pravím ti, vstaň!" Lukáš 7,13-14

== 1.Petrova 5,1-5 == Marek 8,10-21 ==


12. Pátek Nechť Bůh nakloní naše srdce k sobě, abychom chodili po všech jeho cestách. 1.Královská 8,58

Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc. 2.Petrova 1,3

== Lukáš 22,54-62 == Marek 8,22-26 ==


13. Sobota Kdo ví, možná že se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme. Jonáš 3,9

Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. 1.Janova 1,9

== Izaiáš 26,1-6 == Marek 8,27-33 ==

1727 Požehnaná sv. Večeře Páně v Berthelsdorfu

12. neděle po sv. Trojici Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Izaiáš 42,3

Víra znamená jistotu i tam, kde není žádná jistota vidět.
- {R. Bultmann -


14. Neděle Ať se ti klaní celá země a zpívá ti žalmy, ať zpívá žalmy tvému jménu. Žalm 66,4

Bude oslaveno jméno našeho Pána Ježíše ve vás. 2.Tesalonickým 1,12

Až potud nám pomáhal
Hospodin z milosti,
proto k budoucnosti dál
hleďme s důvěrností!
Boží pomoc přichází
nám vždy v pravé době,
tam, kde duše nachází
novou sílu v mdlobě.
- ZCČSH 24,1 -

== Marek 7,31-37 == Skutky 9,1-20 == Žalm 147 ==


15. Pondělí Oči Hospodinovy jsou na každém místě, pozorně sledují zlé i dobré. Přísloví 15,3

Anebo je království nebeské jako síť, která se spustí do moře a zahrne všecko možné. Matouš 13,47

== Matouš 9,27-34 == Marek 8,34-9,1 ==


16. Úterý Sám shromáždím pozůstatek svých ovcí ze všech zemí. Přivedu je zpět na jejich nivy, budou plodné a rozmnoží se. Jeremiáš 23,3

Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř. Jan 10,16

== Marek 3,1-10-12 == Marek 9,2-13 ==


17. Středa Utištění a ubožáci hledají vodu, ale žádná není; jazyk jim žízní prahne. Já, Hospodin, jim odpovím. Izaiáš 41,17

Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. Zjevení 22,17

== Skutky 9,31-35 == Marek 9,14-29 ==


18. Čtvrtek A protož chváliti tě budu mezi národy, ó Hospodine, a jménu tvému žalmy prozpěvovati, Žalm 18,50 K

Pavel zvěstoval Boží království a učil všemu o Pánu Ježíši Kristu bez bázně a bez překážek. Skutky 28,31

== Jakubova 5,13-16 == Marek 9,30-37 ==


19. Pátek Jako jsem na tento lid přivedl všechnu tu nesmírnou pohromu, stejně tak jim přivodím všechno dobro, které jim slibuji. Jeremiáš 32,42 J

Máme pevnou naději a jsme si jisti, že jako jste účastni utrpení, tak budete účastni také útěchy. 2.Korintským 1,7

== Matouš 12,15-21 == Marek 9,38-41 ==


20. Sobota Připomínejte divy, jež vykonal, jeho zázraky a rozsudky jeho úst! Žalm 105,5

Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími. 1.Janova 3,1

== Izaiáš 57,15-19 == Marek 9,42-50 ==

13. neděle po sv. Trojici Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili. Matouš 25,40

Miluj svého bližního - je jako ty!
- {Martin Buber -


21. Neděle Vskutku vím, je tomu tak: což může člověk být před Bohem spravedlivý? Kdo by s ním chtěl vésti spor, z tisíce otázek jedinou nezodpoví. Jób 9,2.3

V tom poznáme, že jsme z pravdy, a tak před ním upokojíme své srdce, ať nás srdce obviňuje z čehokoliv; neboť Bůh je větší než naše srdce a zná všecko! 1.Janova 3,19-20

Všecko, co mně i mému
z bratří mých nejmenšímu,
co jste koli činili,
blaženi jste v tom byli.
- 370,10 -

== Lukáš 10,25-37 == 1.Janova 4,7-12 == Žalm 120 ==

1732 Vyslání prvních misionářů z Ochranova


22. Pondělí Ty jsi moje světlo, Hospodine. Hospodin mi září do mých temnot. 2.Samuelova 22,29

Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě. Jan 12,46

== Matouš 12,1-8 == Marek 10,1-12 ==


23. Úterý Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci. 2.Mojžíšova 20,9.10

I pravil jim: Sobota pro člověka učiněna jest, a ne člověk pro sobotu. Marek 2,27 K

== Amos 5,4-15 == Marek 10,13-16 ==


24. Středa Rozsívejte si pro spravedlnost, sklízejte pro milosrdenství. Ozeáš 10,12

Klademe vám na srdce, bratří, kárejte neukázněné, těšte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost. Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem. 1.Tesalonickým 5,14-15

== 5.Mojžíšova 24,10-22 == Marek 10,17-27 ==


25. Čtvrtek Při mém zpěvu budou jásat nejen moje rty, ale i má duše, kterou jsi zachránil. Žalm 71,23 Ku

Ale neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Lukáš 10,20

== Skutky 4,32-37 == Marek 10,28-31 ==


26. Pátek Daniel byl z jámy vytažen a nebyla na něm shledána žádná úhona, protože věřil ve svého Boha. Daniel 6,24

Neztrácejte odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Židům 10,35

== Jakubova 2,5-13 == Marek 10,32-45 ==


27. Sobota Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procítí, jedni k životu věčnému, druzí pak ku pohanění a ku potupě věčné. Daniel 12,2 K

Nastane den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude soudit podle mého evangelia, co je v lidech skryto. Římanům 2,16

== Judova 1.2.20-25 == Marek 10,46-52 ==

14. neděle po sv. Trojici Dobrořeč duše má Hospodinu, a nezapomínej se na všecka dobrodiní jeho! Žalm 103,2 K

Slovo Boží nám nedává vždy sílu, abychom dokázali změnit poměry, ale vždy nám může dát sílu k tomu, abychom je ve víře dokázali snášet.
- {M. Juva -


28. Neděle Bože můj, má skálo, utíkám se k tobě, zachránce můj, ty mě před násilím zachraňuješ! 2.Samuelova 22,3

Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradni, ale nejsme v koncích; jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. 2.Korintským 4,8-9

Budoucnost nechť co chce skrývá,
rukou Páně veden jsem;
zrak se proto klidně dívá
v dálnou neznámou mi zem.
Uč mne jíti, ne se ptáti,
vůle tvá vždy dobrá jest
na dni jednom přestávati,
s tichou odvahou jej nést!
- 415,1 -

== Lukáš 17,11-19 == Římanům 8,12-17 == Žalm 146 ==


29. Pondělí Nebudeš nadržovat nemajetnému ani brát ohled na mocného. 3.Mojžíšova 19,15

Jestliže věříte v Ježíše Krista, našeho Pána slávy, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi. Jakubova 2,1

== 5.Mojžíšova 26,1-11 == Jeremiáš 1,1-10 ==

1526 Bitva u Moháče -- umírá dvacetiletý Ludvík Jagellonský.


30. Úterý Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. 1.Mojžíšova 2,19.20

Což neprodávají pět vrabců za dva haléře? A přece ani jeden z nich není zapomenut před Bohem. Lukáš 12,6

== Galatským 5,22-26 == Jeremiáš 1,11-19 ==


31. Středa Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val. Žalm 8,3

Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Marek 10,14

== Filemonovi 1-16-22 == Jeremiáš 2,1-13 ==


SRPEN 2016: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2016: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec]