[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2016: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec]

ZÁŘÍ 2016

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství. Jeremiáš 31,3

Kéž by nebeská naděje přece jen vrostla do prachu země, aby vzešlo semeno z kvetoucí víry!
- {Karl Barth -


1. Čtvrtek Bůh nás učinil, a ne my sami sebe, jsme jeho lid, ovce, které pase. Žalm 100,3

Kdysi jste vůbec nebyli lid, nyní však jste lid Boží. 1.Petrova 2,10

== 1.Paralipomenon 29,9-18 == Jeremiáš 3,1-10 ==


Ekumenický den stvoření


2. Pátek Když dáváš, musíš dávat z celého srdce. 5. Mojžíšova 15,15 J

Kdo by napojil třebas jen číší studené vody jednoho z těchto nepatrných, protože je to učedník, amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu. Matouš 10,42

== Jan 13,31-35 == Jeremiáš 3,21-4,4 ==


3. Sobota Nechals lidi šlapat po našich hlavách, bylo nám projít ohněm i vodou, ale popřáls nám úlevu. Žalm 66,12 Ku

Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu. Lukáš 21,36

== 2.Tesalonickým 2,13-17 == Jeremiáš 6,9-23 ==

15. neděle po sv. Trojici Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. 1.Petrova 5,7

Pravda na věky přemáhá, i když na čas poražena bývá.
- {Jan Hus -


4. Neděle Bůh je Bohem, jenž nás zachraňuje, jenž vyvádí z tenat smrti. Žalm 68,21

Když nastal večer a slunce zapadalo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Marek 1,32

Kdo Bohu v všem oddává se
a v něm své skládá doufání,
jej Bůh i v těžkých vichřic čase
v svých křídlech stínu uchrání:
v něj, v Nejvyššího, víru mít,
toť silný hrad a mocný štít.
- 375,1 -

== Matouš 6,25-34 == 1.Petrova 5,5-11 == Žalm 127 ==


5. Pondělí Před Hospodinem veliký a silný vítr rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. 1.Královská 19,11-12

Pán Duch jest, a kde jest Duch Páně, tu i svoboda. 2.Korintským 3,17 K

== Filipským 4,8-14 == Jeremiáš 7,1-15 ==


6. Úterý Na maličký okamžik jsem tě opustil, však shromáždím tě v převelikém slitování. Izaiáš 54,7

Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem. Efezským 2,4-5

== 1.Timoteovi 6,3-11 == Jeremiáš 7,16-28 ==


7. Středa Jeho jizvami jsme uzdraveni. Izaiáš 53,5

Bůh na svém těle vzal naše hříchy na kříž. 1.Petrova 2,24

== Kazatel 4,4 -12 == Jeremiáš 9,22-23 ==


8. Čtvrtek Vzdávejte chválu, rozhlašujte: Hospodin spasil tvůj lid! Jeremiáš 31,7

Ježíš řekl: "Jdi domů ke své rodině a pověz jim, jak veliké věci ti učinil Pán, když se nad tebou smiloval." Marek 5,19

== Lukáš 10,38-42 == Jeremiáš 12,1-6 ==


9. Pátek Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Izaiáš 43,2

Ježíš vstal, pohrozil větru a řekl moři: "Zmlkni, utiš se!" I ustal vítr a bylo veliké ticho. Ježíš jim řekl: "Proč jste tak ustrašení? Ještě nemáte víru?" Marek 4,39-40

== 1.Korintským 7,17-24 == Jeremiáš 13,1-11 ==


10. Sobota Naše viny nás hnětou, ty je však odpouštíš. Žalm 65,4 Ku

Celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: "Bože, slituj se nade mnou hříšným." Lukáš 18,13

== Marek 12,41-44 == Jeremiáš 14,1-16 ==

16. neděle po sv. Trojici Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu. 2.Timoteovi 1,10

Jedině Kristus může dát zazářit onomu světlu, které nezhasíná, protože on sám je sluncem spravedlnosti.
- {Jan Pavel I. -


11. Neděle Ty jsi byl má pomoc, neodvrhuj mě a neopouštěj, Bože, moje spáso. Žalm 27,9

Jeho vůle jest, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal. Jan 6,39

Dej nám moudrost, odvahu
pro dny obav, pro dny strasti,
s tebou jít i přes propasti;
dej nám moudrost, odvahu.
- ZCČSH 292,1 -

== Jan 11,12-45 == 2.Timoteovi 1,7-10 == Žalm 140 ==


12. Pondělí Já, Hospodin, ji střežím, každou chvíli ji zavlažuji. Aby ji nic nepostihlo, nocí dnem ji budu střežit. Izaiáš 27,3

Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Jan 15,8

== Římanům 6,18-23 == Jeremiáš 15,10-21 ==


13. Úterý Mnoho je těch, kteří o mně prohlašují: "Ten u Boha spásu nenalezne." Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi pozvedáš hlavu. Žalm 3,3-4

Přijde k němu malomocný a na kolenou ho prosí: "Chceš-li, můžeš mě očistit." Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: "Chci, buď čist." Marek 1,40-41

== Izaiáš 38,9-20 == Jeremiáš 16,1-13 ==


14. Středa Hospodin jest Bůh pravý, jest Bůh živý a král věčný. Jeremiáš 10,10 K

Král králů a Pán pánů. On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. 1.Timoteovi 6,15-16

== Skutky 9,36-42 == Jeremiáš 18,1-12 ==


15. Čtvrtek Uzavřu s nimi smlouvu věčnou, že už jim nepřestanu prokazovat dobro. Jeremiáš 32,40

Ospravedlněni jeho milostí máme podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje. Titovi 3,7

== Filipským 1,19-26 == Jeremiáš 19,1-13 ==


16. Pátek Budou mým lidem a já jim budu Bohem věrným a spravedlivým. Zachariáš 8,8

On jest hlavou těla - totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých. Koloským 1,18

== Zjevení 2,8-11 == Jeremiáš 20,7-18 ==

1741 Synod v Londýně: Pán Ježíš prohlášen Vrchním starším v Jednotě bratrské.


17. Sobota Vy, kdo se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina. Žalm 115,11

A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán. Římanům 5,5

== Římanům 4,18-25 == Jeremiáš 21,1-14 ==

17. neděle po sv. Trojici To vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. 1.Janova 5,4

Je-li něco charakteristického pro vírou určovaný život v dnešní době, pak je to vytrvalá a všem protivenstvím vzdorující věrnost.
- {G. Moser -


18. Neděle Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. 1.Mojžíšova 15,1

Protože byl Abraham trpělivý, dosáhl splnění Božího slibu. Židům 6,15

Bude-li nám zle,
uč nás vesele,
bez reptání, bez bolesti
všecko těžké břímě nésti.
Vždyť tou strastí zde
k tobě cesta jde.
- 286,2 -

== Matouš 15,21-28 == Římanům 10,9-18 == Žalm 129 ==


19. Pondělí O tvé spravedlnosti bude pak hovořit můj jazyk, každý den tě bude chválit. Žalm 35,28

Anna dnem i nocí sloužila Bohu posty i modlitbami. A v tu chvíli k nim přistoupila, chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. Lukáš 2,37-38

== Židům 11,1-10 == Jeremiáš 23,1-8 ==


20. Úterý Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Žalm 23,5

Ježíš v Betanii v domě Šimona Malomocného seděl u stolu. Přišla žena s alabastrovou nádobku pravého vzácného oleje z nardu. Rozbila ji a olej vylila na jeho hlavu. Někteří se hněvali: "Nač ta ztráta oleje?" Ježíš však řekl: "Nechte ji! Proč ji trápíte? Vykonala na mně dobrý skutek." Marek 14,3.4.6

== Jakubova 1,1-13 == Jeremiáš 25,1-14 ==


21. Středa Když se úzkostmi svírá ve mně duch můj, ty znáš stezku mou. Žalm 142,4 K

Veleben budiž jenž nás těší v naší veškeré tísni, abychom my také mohli těšiti ty, kteří se ocitli v rozmanité tísni, útěchou, kterou jsme sami byli potěšeni od Boha. 2.Korintským 1,3-4 Ž

== Lukáš 7,1-10 == Jeremiáš 26,1-19 ==


22. Čtvrtek Cožpak jsem strážcem svého bratra? 1.Mojžíšova 4,9

Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Filipským 2,4

== Skutky 5,34-42 == Jeremiáš 28,1-17 ==


23. Pátek Jen kdybys dal pozor na má přikázání, byl by tvůj pokoj jako řeka a tvá spravedlnost jako mořské vlny. Izaiáš 48,18

Království Boží je ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha svatého. Kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a lidé si ho váží. Římanům 14,17-18

== Židům 12,1-3 == Jeremiáš 29,1-14 ==


24. Sobota Uznej tedy ve svém srdci, že tě Hospodin, tvůj Bůh, vychovával, jako vychovává muž svého syna. 5.Mojžíšova 8,5

Rozhojňujte se v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. 2.Petrova 3,1-18 Ž

== Matouš 14,22-33 == Jeremiáš 30,1-3; 31,1-14 ==

18. neděle po sv. Trojici Máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra. 1.Janova 4,21

Tam, kde je nejvíce lásky, je i pravda, protože tam je přítomen Bůh a jeho království.
- {Hildegarda z Bingenu -


25. Neděle Očistím je ode všech jejich nepravostí, jimiž proti mně hřešili, a odpustím jim všechny nepravosti. Jeremiáš 33,8

Náš Spasitel Ježíš Kristus se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích. Titovi 2,13-14

Má duše Boha velebí,
chválu vzdává,
Pánem je nejen na nebi,
buď mu sláva!
Opuštění budou
slouti lidem tvým,
poníženým dáváš
vládnout královstvím.
- EZD 627,1 -

== Marek 12,28-34 == Římanům 14,17-19 == Žalm 142 ==


26. Pondělí Poslušně budeme dělat všechno, o čem Hospodin mluvil. 2.Mojžíšova 24,7

V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. Římanům 12,11

== Matouš 6,1-4 == Jeremiáš 31,18-20.31-37 ==


27. Úterý Tvář má předcházeti vás bude, a dámť odpočinutí. 2.Mojžíšova 33,14 K

Když máme takovou naději, smíme vystupovat s plnou jistotou. 2.Korintským 3,12

== Marek 3,31-35 == Jeremiáš 36,1-19 ==


28. Středa Jeho moc je věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno. Daniel 7,14

Bůh rozhodl, aby v Kristu sídlily všechny dokonalosti v plné míře, a skrze něho že se sebou usmíří všecko tvorstvo jak na nebi, tak na zemi tím, že způsobí pokoj jeho krví prolitou na kříži. Koloským 1,19-20 P

== Píseň 8,4-7 == Jeremiáš 36,20-32 ==


29. Čtvrtek Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte mě a jezte, co je dobré. Izaiáš 55,2

Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný; ten vám dá Syn člověka. Jan 6,27

== Lukáš 10,17-20 == Jeremiáš 37,1-21 ==


30. Pátek Nekárej mě, Hospodine, ve svém hněvu, netrestej mě ve svém rozhořčení! Žalm 6,2

Kdo je odsoudí? Je zde Kristus Ježíš, jenž zemřel, ano i z mrtvých vstal, je po Boží pravici a ujímá se nás. Římanům 8,34 P

== 1.Mojžíšova 16,6-14 == Jeremiáš 38,1-13 ==


ZÁŘÍ 2016: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2016: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec]