[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2016: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec]

ŘÍJEN 2016

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Kde je Duch Páně, tam je svoboda. 2.Korintským 3,17

Bohu jsou blízcí všichni,kteří jsou si vědomi svých hranic a svého selhání, kteří však chtějí dojít dál, ale vlastní silou to nedokážou.
- {Alfonso Pereira -


1. Sobota Ustavičně dávám v sázku život, nezapomínám však na tvůj Zákon. Žalm 119,109

Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. Jan 6,68

== 2.Mojžíšova 23,20-27 == Jeremiáš 38,14-28 ==

Den díkůvzdání za úrodu Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm. Žalm 145,15

Křesťanství je pro rozum člověka tím, čím je pro jeho pohled horizont. Čím výše člověk vystoupí, tím je horizont širší.
- {Lacordaire -


2. Neděle Všecky končiny země vidí spasení Boha našeho. Žalm 98,3 K

Copak se přináší světlo, aby se strčilo pod kbelík nebo pod postel, anebo aby se postavilo na svícen? Marek 4,21 P

Svíce mým nohám a stezce mé
na bludných cestách je slovo tvé,
vůdcem a rádcem neomylným,
učí mne neklamným pravdám tvým.
Slovo Páně, světlo mé,
převzácný můj poklade,
ty mne učíš cestám svým,
díš mi, komu náležím.
- 164,1 -

== Lukáš 12,-21  == 2.Korintským 9,6-15 == Žalm 65 ==


3. Pondělí Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe. Žalm 55,23

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Filipským 4,6

== 2.Mojžíšova 15,22-27 == Jeremiáš 39,1-18 ==


4. Úterý Bůh má v svých rukou hlubiny země, temena hor patří jemu. Žalm 95,4

Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země, a nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli. Skutky 17,24

== Lukáš 5,12-16 == Jeremiáš 40,1-16 ==


5. Středa Kdyby tě tvůj bratr nebo tvůj syn nebo tvá dcera nebo tvá vlastní žena nebo tvůj nejmilejší přítel potají ponoukal: "Pojďme sloužit jiným bohům," nepřivolíš mu a neuposlechneš ho. 5.Mojžíšova 13,7.9

Bratří, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím Duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Galatským 6,1

== Lukáš 13,10-17 == Jeremiáš 41,1-18 ==


6. Čtvrtek Člověku se všechny jeho cesty zdají přímé, ale srdce zpytuje Hospodin. Přísloví 21,2

Všechno je mi dovoleno - ano, ale ne všechno prospívá. Všechno je mi dovoleno - ano, ale ničím se nedám zotročit. 1.Korintským 6,12

== Matouš 8,14-17 == Jeremiáš 42,1-22 ==


7. Pátek Též celé ono pokolení se odebralo ke svým otcům. Po nich nastoupilo jiné pokolení, které neznalo Hospodina ani jeho dílo, jež pro Izraele vykonal. Soudců 2,10

Simeon se modlil: "Mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy - světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael." Lukáš 2,30-32

== Jeremiáš 17,13-17 == Jeremiáš 43,1-13 ==


8. Sobota Pochopení tvých slov vnáší světlo a dává i prostým rozumět. Zalm 119,130 F

Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději. Římanům 15,4

== Skutky 14,8-18 == Jeremiáš 44,1-14 ==

20. neděle po sv. Trojici Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Micheáš 6,8

Vůči Bohu nemáme žádného nároku, my se máme vždy podrobovat jeho výroku.
- {J. Eger -


9. Neděle Hospodin řekl: "Na tvou přímluvu promíjím." 4.Mojžíšova 14,20

Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Koloským 3,13

Já zbloudil jsem a omámený
tě hledal, avšak nenašel,
jsa od tvé tváře odvrácený,
jen za bludným jsem světlem spěl.
Až teprv nyní, že's ty chtěl,
já tebe uviděl.
- 341,4 -

== Marek 10,2-16 == 1.Tesalonickým 4,1-8 == Žalm 109 ==

1636 V Přerově zemřel Karel st. ze Žerotína.


10. Pondělí Hospodin spravedlivý jest, spravedlnost miluje. Žalm 11,7 K

Žijte jako děti světla - ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Efezským 5,8-9

== 2.Tesalonickým 3,6-13 == Jeremiáš 44,15-30 ==


11. Úterý Milosrdenství Hospodinova připomínati budu, a chvály Hospodinovy ze všeho, což učinil nám Hospodin. Izaiáš 63,7 K

Okusili jste, že Pán je dobrý! 1.Petrova 2,3

== Římanům 13,1-7 == Jeremiáš 45,1-5 ==


12. Středa Hle, já sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat. Ezechiel 34,11

Když šel Ježíš podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou." Marek 1,16-17

== Efezským 5,25-32 == Pláč 1,1-11.17-22 ==


13. Čtvrtek Já jsem Jahve, to je moje jméno! Jinému nedám svou slávu, ani svou čest modlám. Izaiáš 42,8 J

I když jsou tak zvaní bohové, my přece víme, že je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko, a my jsme tu pro něho, a jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všecko, i my jsme skrze něho. 1.Korintským 8,5.6

== 1.Korintským 14,26-33 == Pláč 3,1-33 ==


14. Pátek Dvojí zlo spáchal můj lid: Opustili mne, zdroj živých vod, a vytesali si cisterny, cisterny rozpukané, jež vodu neudrží. Jeremiáš 2,13

Žena mu řekla: "Pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká; kde tedy vezmeš tu živou vodu?" Jan 4,11

== Jan 18,28-32 == Pláč 3,34-66 ==


15. Sobota Za vašich dnů mluvím slovo a také je splním, je výrok Panovníka Hospodina. Ezechiel 12,25

Vždyť jsme nenásledovali vymyšlené báje, když jsme vás seznámili s mocí a příchodem našeho Pána Ježíše Krista, ale sami jsme se stali očitými svědky jeho velebnosti. 2.Petrova 1,16 ČSP

== Přísloví 3,1-8 == Pláč 5,1-22 ==

21. neděle po sv. Trojici Nedej se přemoci zlému, ale přemáhej v dobrém zlé. Římanům 12,21 K

Po člověku není požadováno pouze to, aby činil dobro, ale aby sám byl dobrý.
- {Romano Guardini -


16. Neděle Říká blázen v srdci svém: Není Boha. Žalm 14,1 K

Život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Jan 17,3

Srdce naše, rozum náš
velkou tmou jsou zatemněny.
Bože, jenž vše v rukou máš,
dej nám světlo k osvícení.
Dobré činit, myslit, znáti
jen ty sám nám můžeš dáti.
- ZCČSH 300,2 -

== Matouš 5,38-48 == Efezským 6,10-17 == Žalm 42 ==


17. Pondělí Velikomocný bude až do končin země. Micheáš 5,4 K

Přijď království tvé. Matouš 6,10 K

== Římanům 12,17-21 == 2.Korintským 1,1-11 ==


18. Úterý Vy svědkové moji jste, praví Hospodin. Izaiáš 43,10 K

Nezvěstujeme sami sebe, nýbrž Krista Ježíše jako Pána. 2.Korintským 4,5

== 2.Korintským 10,1-6 == 2.Korintským 1,12-24 ==


19. Středa Tvé milosrdenství je, Bože, na věky. Jen neopouštěj dílo rukou svých. Žalm 138,8 F

Jsme jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Efezským 2,10

== 1.Mojžíšova 13,5-18 == 2.Korintským 2,1-11 ==


20. Čtvrtek Ztiš se před Panovníkem Hospodinem, vždyť den Hospodinův je blízko! Sofoniáš 1,7

Žijte rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám. Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým. 1.Petrova 4,7-8

== 3.Mojžíšova 19,1-3.13-18 == 2.Korintským 2,12-17 ==


21. Pátek Obrátím se k vám a způsobím, že se rozplodíte a rozmnožíte. Svou smlouvu s vámi upevním. 3.Mojžíšova 26,9

Vy jste Boží pole, Boží stavba. 1.Korintským 3,9

== Lukáš 22,49-53 == 2.Korintským 3,1-11 ==


22. Sobota Od východu slunce až na západ jeho veliké bude jméno mé mezi národy, praví Hospodin zástupů. Malachiáš 1,11 K

Mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském. Matouš 8,11

== 2.Timoteovi 2,1-6 == 2.Korintským 3,12-18 ==

22. neděle po sv. Trojici U tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň. Žalm 130,4

Tvoje síla záleží na velikosti tvé naděje.
- {Luise Rinser -


23. Neděle Kéž bys protrhl nebesa a sestoupil dolů! Izaiáš 63,19

Uzří Syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou. Marek 13,26

Ó přijdiž, přijdiž ohni z nebe,
a rozněť vůkol všecku zem,
ať duše naše bleskem z tebe
zahoří svatým plamenem
a mocně, radostně a vřele
pro svého tlukou Spasitele.
- ZCČSH 262,3 -

== Matouš 18,21-35 == Filipským 1,3-11 == Žalm 143 ==


24. Pondělí Já u pokoji i lehnu i spáti budu; nebo ty, Hospodine, sám způsobíš mi bydlení bezpečné. Žalm 4,9 K

On jest pokoj náš. Efezským 2,14 K

== Ozeáš 12,1-7 == 2.Korintským 4,1-6 ==


25. Úterý Hle, už nastalo, co bylo na počátku, teď oznamuji nové věci. Dříve než vyraší, vám je ohlašuji. Izaiáš 42,9

Vpravdě veliké je tajemství zbožnosti: Byl zjeven v těle, ospravedlněn Duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy. 1.Timoteovi 3,16

== Římanům 3,9-20 == 2.Korintským 4,7-18 ==


26. Středa Toto praví Hospodin: Připomínám ti zbožnost tvého mládí, tvou lásku před sňatkem, jak jsi za mnou chodila pouští, zemí neosívanou. Jeremiáš 2,2

Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Židům 10,23

== 1.Mojžíšova 33,1-11 == 2.Korintským 5,1-10 ==


27. Čtvrtek Nikdo ať ve svém srdci nezamýšlí proti bratru nic zlého. Zachariáš 7,10

Oko nemůže říci ruce: "Nepotřebuji tě!" Ani hlava nemůže říci nohám: "Nepotřebuji vás!" A právě ty údy těla, které se zdají méně významné, jsou nezbytné. 1.Korintským 12,21-22

== Zjevení 3,14-22 == 2.Korintským 5,11-15 ==


28. Pátek Hledejte Boha a jeho sílu. Tvář jeho stále vyhledávejte. Žalm 105,4 F

Pane, nauč nás modliti se. Lukáš 11,1 K

== 1.Janova 3,19-24 == 2.Korintským 5,16-21 ==


29. Sobota Gedeón řekl: "Nebudu vaším vladařem. Nad vámi bude vládnout Hospodin!" Soudců 8,23

Ježíš řekl učedníkům: Víte, že ti, kdo platí u národů za první, nad nimi panují, a kdo jsou u nich velcí, utlačují je. Ne tak bude mezi vámi; ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. Marek 10,42-43

== Izaiáš 1,18-27 == 2.Korintským 6,1-10 ==

23. neděle po sv. Trojici Král králů a Pán pánů, On jediný je nesmrtelný. Jemu patří čest a věčná moc. 1.Timoteovi 6,15.16

Míra našeho poznání Boha v poměru s mírou jeho milosrdenství je jedna ku nekonečnu.
- {Karl Barth -


30. Neděle Očekávání spravedlivých je radostné. Přísloví 10,28

Trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko. Jakubova 5,8

Ó ztiš se, duše, ztiš se cele
a svěř se Páně vedení,
neb moudrá ruka Stvořitele
vše řídí k tvému spasení.
On, jenž nám v Kristu Otcem jest,
ví nejlíp, jak nás k cíli vést.
- 375,2 -

== Matouš 22,15-22 == Filipským 3,17-21 == Žalm 125 ==

Den reformace Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. 1.Korintským 3,11

Vzkříšený Kristus činí z života lidí neustálou slavnost.
- {sv. Atanáš -


31. Pondělí Jásej a plesej, ty, která bydlíš na Sijónu, neboť Veliký je ve tvém středu - Svatý Izraele. Izaiáš 12,6

On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Římanům 8,32

== Matouš 5,2-10-12 == Římanům 3,21-28 == 2.Korintským 6,11-7,1 ==


ŘÍJEN 2016: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2016: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec]