[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2016: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec]

LISTOPAD 2016

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Máme něco pevnějšího, totiž výroky proroků, a děláte dobře, když na ně dbáte jako na světlo, které svítí na temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci. 2. Petrova 1,19 P

Nejlepším prorokem budoucnosti je minulost.
- {George Gordon Byron -


1. Úterý Pán stojí po pravici nuznému, aby ho zachoval od těch, kteří odsuzují život jeho. Žalm 109,31 K

Nestydí se nazývat je svými bratry. Židům 2,11

== Skutky 17,1-10 == 2.Korintským 7,2-16 ==


2. Středa Můj spravedlivý služebník získá spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on na sebe vezme. Izaiáš 53,11

Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Marek 10,45

== Zjevení 13,1-10 == 2.Korintským 8,1-15 ==


3. Čtvrtek Pán mi řekl: "Ty jsi můj služebník, Izrael, v tobě se oslavím." Izaiáš 49,3

Bůh nezavrhl svůj lid, který si předem vyhlédl. Římanům 11,2

== Matouš 21,12-27 == 2.Korintským 8,16-24 ==

1566 Císařský patent -- Maximilián II. svoluje k návratu Bratří do Pardubic, odkuď byli předtím vypovězeni.


4. Pátek Ať se vzchopí vaše srdce, kdo hledáte Boha! Žalm 69,33 Ku

Vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Židům 12,1-2

== 1.Korintským 3,16-23 == 2.Korintským 9,1-15 ==


5. Sobota Oh, kdyby mne můj lid byl poslouchal! Zalm 81,14 F

Musíte vytrvat ve víře, opřeni o pevné základy, a nesmíte se nechat odvrátit od naděje, kterou vám přineslo evagelium. Koloským 1,23 P

== 2.Petrova 3,13-18 == 2.Korintským 10,1-11 ==


Ekumenická dekáda míru

24. neděle po sv. Trojici Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy! 2.Korintským 6,2

Cesta, kterou běžíme, abychom se dostali k Bohu, je touž cestou, kterou nám Bůh běží naproti.
- {C. Carretto -


6. Neděle Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé. Kazatel 12,14

Až přijde Syn člověka, nalezne na zemi víru? Lukáš 18,8 P

Mne zajmi, Pane můj,
pak volný ihned jsem,
mne donuť, svůj bych schoval meč
a budu vítězem.
Já klesám ve vřavě,
když sám jsem sobě stráž,
ty uvězni mne v loktech svých,
pak silna jest má páž.
- 284,1 -

== Lukáš 17,20-30 == Římanům 14,7-9 == Žalm 90 ==


7. Pondělí Já Hospodin prokazuji milosrdenství a vykonávám na zemi soud a spravedlnost. Jeremiáš 9,23

Ať se odvrátí od nespravedlnosti každý, kdo vyznává jméno Páně. 2.Timoteovi 2,19

== 1.Petrova 4,7-11 == 2.Korintským 10,12-18 ==


8. Úterý Uslyšel jsem hlas Panovníka: "Koho pošlu a kdo nám půjde?" I řekl jsem: "Hle, zde jsem, pošli mne!" Izaiáš 6,8

Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu. 1.Korintským 12,7

== Jeremiáš 18,1-10 == 2.Korintským 11,1-15 ==


9. Středa Když vykonáváš své soudy na zemi, obyvatelé světa se učí spravedlnosti. Izaiáš 26,9

Viděl jsem nebesa otevřená, a hle, bílý kůň, a na něm seděl ten, který má jméno Věrný a Pravý, neboť soudí a bojuje spravedlivě. Zjevení 19,11

== Židům 13,1-9 == 2.Korintským 11,16-33 ==

1416 Pražská univerzita osvědčuje pravověrnost učení i bezúhonnost Jana Husa a Jeronýma Pražského.


10. Čtvrtek Když se na tebe rozpomínám na svém loži, v nočním bdění s tebou tiše rozmlouvám. Žalm 63,7 Z

Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty! Římanům 11,33

== 1.Janova 2,18-26-29) == 2.Korintským 12,1-10 ==


11. Pátek Na cestě tvých svědectví se raduji jako nade vším bohatstvím. Žalm 119,14 B

Království nebeské je, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji. Matouš 13,45-46

== 2.Korintským 6,1-10 == 2.Korintským 12,11-21 ==


12. Sobota Přede vším shromážděním chváliti tě budu. Žalm 22,23 F

Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše, a tak svorně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. Římanům 15,5-6

== Marek 13,1-8 == 2.Korintským 13,1-13 ==

25. neděle po sv. Trojici Všichni se musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým. 2.Korintským 5,10

Kde střeží dům bázeň Páně, tam nepřítel nenajde přístup.
- {František z Assisi -


13. Neděle Budu štítem tomuto městu, zachráním je kvůli sobě. 2.Královská 19,34

Pevný Boží základ trvá a nese nápis: Pán zná ty, kdo jsou jeho. 2.Timoteovi 2,19

Klidně mohu uléhati,
bezpečně smím spáti.
Hospodin mě věrně chrání,
nemusím se báti,
ani kdyby na mne šel
v tisících můj nepřítel.
- EZ 86,3 -

== Matouš 25,31-46 == Římanům 8,18-25 == Žalm 51 ==


14. Pondělí Toto mluvil Hospodin: "Na těch, kteří jsou mi blízko, ukážu svou svatost, před veškerým lidem osvědčím svou slávu." 3.Mojžíšova 10,3

To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech. Skutky 10,36

== Matouš 7,21-27-29 == 2.Petrova 1,1-11 ==


15. Úterý Budu-li dohlížet na všechny příkazy tvé, pak nebudu zahanben. Žalm 119,6 F

Učedníci Ježíše prosili: "Mistře, pojez něco!" On jim řekl: "Já mám k nasycení pokrm, který vy neznáte." Učedníci si mezi sebou říkali: "Přinesl mu snad někdo něco k jídlu?" Ježíš jim řekl: "Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal, a dokonal jeho dílo." Jan 4,31-34

== Jan 3,17-21 == 2.Petrova 1,12-21 ==

Den přímluv a modliteb Spravedlnost zvyšuje národ, ale hřích jest ku pohanění národům. Přísloví 14,34 K


16. Středa Ať se všickni v tebe doufající radují. Žalm 5,12 K

Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí. 1.Petrova 1,8

== Lukáš 13,1-9 == Římanům 2,1-11 == 2.Petrova 2,1-11 ==


17. Čtvrtek Hle, Hospodinu, tvému Bohu, patří nebesa i nebesa nebes, země a všechno, co je na ní. 5.Mojžíšova 10,14

Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle. Římanům 1,20

== Lukáš 15,1-10 == 2.Petrova 2,12-22 ==


18. Pátek Pane, jsem v tísni, zasaď se o mne! Izaiáš 38,14

Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Římanům 8,26

== Židům 13,17-21 == 2.Petrova 3,1-9 ==


19. Sobota Jestliže by vám pak řekli: Dotazujte se na hadačích a věšťcích, kteříž šepcí a šveholí, rcete: Nemá-liž se lid na Bohu svém dotazovati? K mrtvým-liž místo živých má se utíkati? Izaiáš 8,19 K

Kdo se oddá Pánu, je s ním jeden duch. 1.Korintským 6,17

== Zjevení 20,11-15 == 2.Petrova 3,10-18 ==

Poslední neděle církevního roku (Neděle věčnosti)

Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Lukáš 12,35

Každá milující duše je ve světě malým sluncem, které vyzařuje Boha.
- {Ch. Lubichová -


20. Neděle Podpírej mě, jak jsi řekl, a budu žít, v mých nadějích mě nezahanbuj. Žalm 119,116

Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. 1.Tesalonickým 5,23

Důvěřuj se v Pána, ó duše má!
Z večera i z rána on ti pomáhá.
On zná tvou strast,
promění ji v slast,
nový květ okrášlí
tvou pozemskou vlast.
On v každé době,
on v každý čas
pomoci chce tobě,
slyší tvůj hlas.
- 314,1 -

== Matouš 25,1-13 == Zjevení 21,1-7 == Izaiáš 26,7-19 ==


21. Pondělí Velké jsou skutky Boží a drahé všem, kdo v nich našli zalíbení. Žalm 11,2 F

Patřte na kvítí polní, kterak rostou, nedělají, ani předou, a pravímť vám, že ani Šalomoun ve vší slávě své nebyl tak odín, jako jedno z těchto. Lukáš 12,27 K

== Židům 12,18-25 == Izaiáš 56,1-8 ==


22. Úterý Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je Hospodin, nyní i navěky. Žalm 125,2

Slyšel jsem veliký hlas od trůnu: "Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid." Zjevení 21,3

== 1.Petrova 1,13-21 == Izaiáš 56,9-12 ==


23. Středa Noe udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal. 1.Mojžíšova 6,22

Noe věřil, a proto pokorně přijal, co mu Bůh oznámil a co ještě nebylo vidět, a připravil koráb k záchraně své rodiny. Židům 11,7

== 1.Korintským 3,9-15 == Izaiáš 57,1-13 ==


24. Čtvrtek Já vím, že vykupitel můj živ jest. Jób 19,25 K

Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k nim patřím na prvním místě. 1.Timoteovi 1,15

== 1.Tesalonickým 5,9-15 == Izaiáš 57,14-21 ==


25. Pátek Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin. Přísloví 16,9

Měli byste říkat: "Bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to neb ono." Jakubova 4,15

== Židům 13,10-16 == Izaiáš 58,1-9a ==


26. Sobota Spravedlivý je jako strom zasazený u pramenitých vod, který dává své ovoce časem svým a jehož listí nevadne. Žalm 1,3 Z

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Galatským 5,22-23

== Zjevení 21,10-14. 21-27 == Izaiáš 58,9b-14 ==


Začátek nového církevního roku

1. neděle adventní Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a vítězný. Zachariáš 9,9 J

Křesťanská naděje není sice nadějí z tohoto světa, ale je nadějí pro tento svět. Proto se musí osvědčit v řádu tohoto světa a v odpovědnosti za něj.
- {W. Kasper -


27. Neděle Mé slovo se nenavrátí ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal. Izaiáš 55,11

Učedníci vyšli, všude kázali, a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními. Marek 16,20

Pán Bůh jest síla má,
všecka obrana má;
bezpečně má státi,
aniž se lekati
duše má.
- 379,1 -

== Matouš 21,1-9 == Římanům 13,8-12-14 == Žalm 24 ==

1566 Bratři císaři Maximiliánu II. na audienci věnují nový bratrský německý kancionál, tištěný v Ivančicích.


28. Pondělí Blahoslavený muž, který se bojí Hospodina, a v přikázaních jeho má velikou líbost. Žalm 112,1 K

Setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses tomu naučil. Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. 2.Timoteovi 3,14-15

== 1.Petrova 1,8-13 == Izaiáš 59,1-15 ==


29. Úterý Budu ve vás posvěcen před očima pronárodů. I poznáte, že já jsem Hospodin, až vás přivedu na izraelskou půdu, do země, o níž jsem zvednutím ruky přisáhl, že ji dám vašim otcům. Ezechiel 20,41.42

Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná. Římanům 11,29

== Židům 10,32-39 == Izaiáš 59,15b-21 ==


30. Středa Nepustím tě, leč mi požehnáš. 1.Mojžíšova 32,26 K

V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu. Koloským 4,2

== Koloským 1,9-14 == Izaiáš 60,1-14 ==


LISTOPAD 2016: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2016: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec]