[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2016: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad]

PROSINEC 2016

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Duše má čeká Pána, víc než ponocní svitání. Žalm 130,6 K

Potřebujeme mlčení, abychom dokázali být ve spojení s duší. Není podstatné, co říkáme, ale co Bůh říká nám a skrze nás.
- {K. Rahner -


1. Čtvrtek Napomenutí se chop a neochabuj, dodržuj je, to je tvůj život. Přísloví 4,13

Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. 1.Timoteovi 1,5

== 1.Tesalonickým 5,1-8 == Izaiáš 60,15-22 ==


2. Pátek Uléhám i usínám, probouzím se, neboť Tvůrce je mi oporou. Žalm 3,6 B

Pokoj všem vám, kteří jste v Kristu. 1.Petrova 5,14

== Ezechiel 37,24-28 == Izaiáš 61,1-6 ==


3. Sobota Bůh je dobrý k Izraeli, k těm, kdo jsou čistého srdce! Žalm 73,1

Simeon očekával potěšení Izraele. Lukáš 2,25

== Abakuk 2,1-4 == Izaiáš 61,7-11 ==

2. neděle adventní Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Lukáš 21,28

Vidíme světlo, ale nevidíme, odkud přichází. Ó světlo neviditelné, oslavujeme tě!
- {T. S. Eliot -


4. Neděle Obrať Hospodin tvář svou k tobě, a dej tobě pokoj. 4.Mojžíšova 6,26 K

Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře. Římanům 15,13

Hle, naděje mé plynou
tmou vzhůru kořeny
a pod sesutou hlínou
tlí domov zbořený.
Jen jediný dům stojí
tam na skalisku tvém;
ó vyveď cestu moji
a nech mne bydlet v něm!
- EZD 508,4 -

== Lukáš 21,25-33 == Jakubova 5,7-8 == Žalm 68,1-19 ==


5. Pondělí Radujte se z Hospodina, svého Boha. Joel 2,23

Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid a vzbudil nám mocného spasitele z rodu Davida, svého služebníka. Lukáš 1,68-69

== Izaiáš 25,1-8 == Izaiáš 62,1-5 ==


6. Úterý Elijáš řekl: "Jak dlouho budete poskakovat na obě strany? Je-li Hospodin Bohem, následujte ho; jestliže Baal, jděte za ním!" 1.Královská 18,21

Nikdo nepřišívá záplatu z neseprané látky na starý šat, jinak se ten přišitý kus vytrhne, nové od starého, a díra bude ještě větší. Marek 2,21

== Izaiáš 26,7-15 == Izaiáš 62,6-12 ==


7. Středa Veliké jest milosrdenství Hospodinovo, když jsme do konce nevyhynuli. Pláč 3,22 K

Milost našeho Pána se na mně projevila s vírou a láskou, která je založena v Kristu Ježíši. 1. Timoteovi 1,14 P

== Zjevení 2,1-7 == Izaiáš 63,1-6 ==


8. Čtvrtek Jozue padl tváří k zemi, klaněl se a otázal se: "Jaký rozkaz má můj pán pro svého služebníka?" Jozue 5,14

Blahoslavení jsou, kdo slyší Boží slovo a zachovávají jej. Lukáš 11,28 P

== 2.Korintským 5,1-10 == Izaiáš 63,7-16 ==


9. Pátek Bileám řekl: "I kdyby mi Balák dal dům plný stříbra a zlata, nemohl bych přestoupit rozkaz Hospodina." 4.Mojžíšova 22,18

Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Římanům 12,21

== Zachariáš 2,14-17 == Izaiáš 63,17-64,3 ==


10. Sobota Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy Davidovi vzbudím výhonek spravedlivý. Kralovat bude jako král a bude prozíravý a bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. Jeremiáš 23,5

Ti, kdo šli před ním i za ním, volali: "Hosanna! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově, požehnáno buď přicházející království našeho otce Davida. Hosanna na výsostech!" Marek 11,9-10

== 1.Tesalonickým 4,13-18 == Izaiáš 64,4-11 ==

3. neděle adventní Připravte cestu Hospodinu! Panovník Hospodin přichází s mocí. Izaiáš 40,3.10

Lidskou odpovědí na zvěst evangelia je víra. Je také Božím darem, a proto i Božím tajemstvím.
- {J. B. Souček -


11. Neděle Shromáždím zapuzenou, dám jim chválu a jméno všude v zemi jejich hanby. Sofoniáš 3,19

Ježíš uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. Marek 6,34

Ježíši krásný,
Panovníče jasný,
Boží i lidský Synu,
tebe milovat
a oslavovat
toužím každou hodinu.
- 154,1 -

== Matouš 11,2-10 == 1.Korintským 4,1-5 == Žalm 68,20-36 ==


12. Pondělí Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených. Přísloví 31,8

Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; vždyť i vás může potkat utrpení. Židům 13,3

== Ozeáš 14,2-10 == Izaiáš 65,1-10 ==


13. Úterý Dovol mi spatřit tvou slávu! 2.Mojžíšova 33,18

Filip řekl: "Pane, ukaž nám Otce, a víc nepotřebujeme!" Ježíš mu odpověděl: "Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš?" Jan 14,8-9

== Matouš 3,7-12 == Izaiáš 65,11-16 ==


14. Středa Sám Bůh nebes způsobí, že se nám to podaří. My jsme jeho služebníci a dali jsme se do stavby. Nehemiáš 2,20

Jsme spolupracovníci na Božím díle. 1.Korintským 3,9

== Izaiáš 45,1-8 == Izaiáš 65,17-25 ==


15. Čtvrtek Otec seznámí s tvou věrností své syny. Izaiáš 38,19

Každý zákoník, který se stal učedníkem království nebeského, je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré. Matouš 13,52

== Matouš 11,7-15 == Izaiáš 66,1-4 ==


16. Pátek Zdaliž jakou líbost mám, když umírá bezbožný? dí Panovník Hospodin. Zdali ne raději když se odvrací od cest svých, aby živ byl? Ezechiel 18,23 K

Nevíš, že Boží laskavost tě pudí k pokání? Řmanům 2,47 Ž

== Izaiáš 44,21-27 == Izaiáš 66,5-14 ==


17. Sobota Miluji Hospodina, neboť slyší můj hlas, mé lkání. Žalm 116,1 Z

Anděl řekl: "Neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena; tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan." Lukáš 1,13

== Lukáš 1,26-38 == Izaiáš 66,15-24 ==

4. neděle adventní Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Pán je blízko. Filipským 4,4-5

Mám takovou radost, Pane, kdykoliv si uvědomím, žes mi odpustil.
- {M. Ray -


18. Neděle Kdo se vyrovná Pánu, našemu Bohu, jenž trůní na výsosti, shora pohlíží na nebesa i na zemi a bezmocného pozvedá z prachu? Žalm 113,5-7 Ku

Kristus sice zemřel na kříži v slabosti, ale z Boží moci je živ. I my jsme s ním slabí, ale pro vás budeme společně s ním žít z moci Boží. 2.Korintským 13,4

Svatý jsi, svatý jsi,
Hospodine zástupů!
Tobě slouží zem i nebe,
lidé, sbory cherubů;
ty jsi s námi smířil sebe,
navrátiv nám smrtí Kristovou
milost svou, milost svou.
- 40,1 -

== Lukáš 1,39-56 == Filipským 4,4-7 == Žalm 130 ==


19. Pondělí Spravedlivému vzchází světlo, lidem poctivého srdce radost. Žalm 97,11 Ku

Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Matouš 2,10

== Izaiáš 11,10-13 == Lukáš 1,1-17 ==


20. Úterý Bůh činí věci veliké, a to nevystižitelné a divné, jimž není počtu. Jób 9,10 K

Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. Jan 1,16

== Izaiáš 42,5-9 == Lukáš 1,18-25 ==


21. Středa Běda těm, kdo za úplatek zprošťují provinilce viny a upírají spravedlivému spravedlnost. Izaiáš 5,22.23 J

Jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou bude vám naměřeno. Matouš 7,2 Col

== Zjevení 3,7.8.10.11.12 == Lukáš 1,26-38 ==


22. Čtvrtek Ne silou, ani mocí, ale Duchem mým, praví Hospodin zástupů. Zachariáš 4,6 K

Věrou zdi Jericha padly. Židům 11,30 K

== Zjevení 22,16.17.20.21 == Lukáš 1,39-56 ==


23. Pátek Navrátí se k Hospodinu všechny dálavy země. Žalm 22,28

Slovo, to pravé světlo, jež osvětlovalo každého člověka, přicházelo do světa. Jan 1,9 J

== Izaiáš 7,10-14 == Lukáš 1,57-66 ==

1466 Papež Pavel II. sesadil z trůnu Jiřího z Poděbrad, uvrhl jej klatby a vyhlásil kruciádu Čechám.

Štědrý den


24. Sobota Věřím, i když řeknu: Byl jsem velmi ztrápen. Žalm 116,10

Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni. Jan 8,36

== Matouš 1,1-25 == Římanům 1,1-7 == Lukáš 1,67-80 ==

1. svátek vánoční Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Jan 1,14

Ježíšovo volání "Pojď a následuj mne" a volání "Přijď, Pane Ježíši" nelze od sebe oddělovat.
- {J. B. Metz -


25. Neděle Lučiště i silní potříni jsou, a mdlí opásáni jsou silou. 1.Samuelova 2,4 K

Maria řekla:: Vladaře svrhl z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou. Lukáš 1,52-53

Ó Bože, jenž jsi Pánem nás
i jmen a tváří všech,
my ctíme tě, tvůj známe hlas,
je tvým náš každý vzdech.
- 181,1 -

== Lukáš 2,1-20 == Titovi 3,4-7 == Lukáš 2,1-14 ==

2. svátek vánoční

2. svátek vánoční Drahá jest před očima Hospodinovýma smrt svatých jeho. Tobě obětovati budu obět díků činění, a jméno Hospodinovo vzývati budu. Žalm 116,15.17 K


26. Pondělí Hospodin otvírá oči slepých. Žalm 146,8 K

Dej osvícené oči mysli vaší, abyste věděli, která by byla naděje povolání jeho. Efezským 1,18 K

== Jan 1,1-14 == Židům 1,1-6 == Lukáš 2,15-20 ==

== Jan 1,1-14 == Židům 1,1-6 ==


27. Úterý Vrať se, Hospodine, braň mě, pro své milosrdenství mě zachraň! Žalm 6,5

Ježíš se obrátil a spatřiv ji řekl: "Buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě zachránila." A od té hodiny byla ta žena zdráva. Matouš 9,22

== Jan 21,20-24 == Lukáš 2,21-24 ==

1566 Ve Vratislavi se narodil Ján Jesenský.


28. Středa Hospodin mi řekl: "Hle, vložil jsem ti do úst svá slova." Jeremiáš 1,9

Z oblaku se ozval hlas: "Toto jest můj milovaný Syn, toho poslouchejte." Marek 9,7

== Matouš 2,13-18 == Lukáš 2,25-35 ==


29. Čtvrtek Neboj se jich, neboť jsem s tebou, abych tě vysvobozoval, dí Hospodin. Jeremiáš 1,8 K

Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Lukáš 19,10

== 1.Janova 4,11-16 == Lukáš 2,36-40 ==


30. Pátek Nad zvuk mnohých vod, nad sílu vln mořských mnohem silnější jest na výsostech Hospodin. Žalm 93,4 K

Ve světě máte soužení; ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. Jan 16,33

== Izaiáš 63,7-14 == Lukáš 2,41-52 ==

Závěr roku Hospodin je slitovný a milostivý a hojný milosrdenství. Žalm 103,8 Z

Kdo srdcem poznává, ten umí vidět cosi,
co rozum netuší, co vnímá jenom cit:
že v jedné krůpěji, že v jedné kapce rosy
se tají nebesa i oceán je skryt.
- {Miroslav Matouš -


31. Sobota Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně! Tam udílí Hospodin své požehnání, život navěky. Žalm 133,1.3

Buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi. 2.Korintským 13,11.13

== Lukáš 12,35-40 == Římanům 8,31-39 == Žalm 121 ==


PROSINEC 2016: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2016: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad]