[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2017: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

LEDEN 2017

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Na tvé slovo spustím sítě. Lukáš 5,5

1. neděle po Vánocích Slovo tělem učiněno jest a přebývalo mezi námi, a viděli jsme slávu jeho. Jan 1,14 K

Nový Rok Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3,17

Nevolíme svých cest, jsme vedeni.
- {Josef Bohuslav Foerster -


1. Neděle Služ Bohu celým srdcem a myslí ochotnou. Neboť všecka srdce zpytuje Hospodin. 1.Paralipomenon 28,9 K

Bůh pokoje nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli; on v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků! Amen. Židům 13,20.21

Pán Bůh jest síla má,
všecka obrana má:
bezpečně má státi,
aniž se lekati
duše má.
- 379,1 -

== Lukáš 4,16-21 == Jakubova 4,13-15 == Žalm 104 ==

1617 V lednu zemřel Jan Vetter, syn Jiřího Strejce.


2. Pondělí Ty jsi spravedlivý ve všem, co na nás přišlo, neboť jsi jednal věrně, kdežto my jsme si počínali svévolně. Nehemiáš 9,33

Když se zjevila dobrota a láska k lidem Spasitele našeho Boha, ne z skutků spravedlnosti, kteréž bychom my činili, ale podle milosrdenství svého spasil nás. Titovi 3,4-5 K

== Jozue 24,1-26 == Lukáš 3,1-6 ==


3. Úterý Rúben řekl bratrům: Neprolévejte krev! 1.Mojžíšova 37,22

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Lukáš 6,36

== 2.Mojžíšova 2,1-10 == Lukáš 3,7-14 ==


4. Středa Časně, už před svítáním, tě vzývám: v tvé slovo doufám. Žalm 119,147 F

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Filipským 4,6

== 1.Mojžíšova 21,1-7 == Lukáš 3,15-20 ==


5. Čtvrtek Pokojným rádcům patří radost. Přísloví 12,20 J

Blahoslavení pokojní, nebo oni synové Boží slouti budou. Matouš 5,9 K

== 1.Mojžíšova 9,12-17 == Lukáš 3,21-38 ==

Zjevení Páně - Epifanias Tma ustupuje a pravé světlo již svítí. 1.Janova 2,8


6. Pátek Každá bota obouvaná do válečné vřavy a každý plášť vyválený v prolité krvi budou k spálení, budou potravou ohně. Izaiáš 9,4

Nechť světlo z výsosti vede naše kroky po cestě pokoje. Lukáš 1,78-79 J

== Matouš 2,1-12 == Efezským 3,2-6 == Lukáš 4,1-13 ==


7. Sobota Kámen, jejž zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným. Stalo se tak skrze Hospodina, tento div se udál před našimi zraky. Žalm 118,22-23

Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. 1.Korintským 3,11

== 1.Janova 3,1-6 == Lukáš 4,14-21 ==


Alianční modlitební týden

1. neděle po Zjevení Páně Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Římanům 8,14

Bůh neplní všechna naše přání, ale všechna svá zaslíbení.
- {Dietrich Bonhoeffer -


8. Neděle Neuděláte si mé zpodobení, neuděláte si bohy stříbrné ani zlaté. 2.Mojžíšova 20,23

Pojal ho ďábel na horu vysokou, ukázal mu všecka království světa i slávu jejich, a řekl mu: "Toto všecko ti dám, jestliže padna, budeš mi se klaněti." Tedy dí mu Ježíš: "Odejdiž, satane; neboť jest psáno: Pánu Bohu svému klaněti se budeš a jemu samému sloužiti budeš." Matouš 4,8-10 K

Vezmi chtění mé a zaň
vůle svatá tvá se staň,
vezmi srdce, ustavuj
v něm si trůn, ó Králi můj!
- ZCČSH 77,5 -

== Matouš 3,13-17 == Římanům 12,1-8 == Žalm 72 ==


9. Pondělí Chizkijáš smrtelně onemocněl. Modlil se k Hospodinu a ten k němu promluvil a dal mu zázračné znamení. Ale Chizkijáš za prokázané dobrodiní nebyl vděčný, jeho srdce se stalo domýšlivým. 2.Paralipomenon 32,24-25

Ježíš řekl uzdravenému: Jdi domů ke své rodině a pověz jim, jak veliké věci ti učinil Pán, když se nad tebou smiloval. Marek 5,19

== Skutky 10,37-48 == Lukáš 4,22-30 ==


10. Úterý Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu! Izaiáš 5,20

K tomu jste byli povoláni, vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest. 1.Petrova 2,21-22

== 1.Korintským 2,11-16 == Lukáš 4,31-37 ==


11. Středa Spravedlivý zná při nemajetných. Přísloví 29,7

Váš přebytek pomůže jejich nedostatku. 2.Korintským 8,14

== Římanům 8,26-30 == Lukáš 4,38-44 ==


12. Čtvrtek Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný. Žalm 103,8

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem. Titovi 2,11

== Efezským 1,3-10 == Lukáš 5,1-11 ==


13. Pátek Pán se nad tebou milostivě smiluje, až budeš úpěnlivě volat. Izaiáš 30,19

Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou! Marek 10,47 K

== Koloským 2,1-7 == Lukáš 5,12-16 ==


14. Sobota Máš útočiště v Hospodinu. Žalm 91,9

Máme mocné povzbuzení my, kteří jsme nalezli útočiště v naději nám dané. Židům 6,18

== Matouš 6,6-13 == Lukáš 5,17-26 ==

2. neděle po Zjevení Páně Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Jan 1,17

Církev je tajemstvím víry, ke chlebu nebeskému stoupají slova.
- {Romano Guardini -


15. Neděle Nemáme my všichni jednoho Otce? Což nás nestvořil jediný Bůh? Proč jsme vůči sobě věrolomní? Malachiáš 2,10

Po tom poznají všickni, že jste moji učedlníci, budete-li míti lásku jedni k druhým. Jan 13,35 K

Duchem svým nás obnovuj,
ve vše dobré uvozuj,
ať vždy rostem v moudrosti,
v lásce tvé a milosti.
- EZ 378,2 -

== Jan 2,1-11 == Římanům 12,4-16 == Žalm 4 ==


16. Pondělí Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není. Izaiáš 44,6

Klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod. Efezským 3,14-15

== 5.Mojžíšova 4,5-13 == Lukáš 5,27-32 ==


17. Úterý Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu. Žalm 146,5

Vím, komu jsem uvěřil, a jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne. 2.Timoteovi 1,12

== Římanům 9,31-10,8 == Lukáš 5,33-39 ==


18. Středa V Hospodinu veseliti se budu, plésati budu v Bohu spasení svého. Abakuk 3,18 K

Komoří jel dále svou cestou a radoval se. Skutky 8,39 P

== Galatským 5,1-6 == Lukáš 6,1-11 ==


19. Čtvrtek Nikdy už nebude slýcháno o násilí ve tvé zemi, o zhoubě a zkáze na tvém území. Své hradby budeš nazývat "Spása" a své brány "Chvála". Izaiáš 60,18

Slyšel jsem veliký hlas od trůnu: "Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi." Zjevení 21,3

== Skutky 15,22-31 == Lukáš 6,12-16 ==

1867 V Humpolci se narodil církevní historik Ferdinand Hrejsa.


20. Pátek Je lépe mít málo a bát se Hospodina, než mít velký poklad a s ním neklid. Přísloví 15,16

Všimněte si havranů: nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly, a přece je Bůh živí. Oč větší cenu máte vy než ptáci! Lukáš 12,24

== Jeremiáš 14,1-9 == Lukáš 6,17-26 ==


21. Sobota Hospodin Gedeona uklidnil: "Pokoj tobě; neboj se, nezemřeš." I vybudoval tam Gedeón Hospodinu oltář a nazval jej: Hospodin je pokoj. Soudců 6,23-24

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! Jan 14,27

== 5.Mojžíšova 33,1-16 == Lukáš 6,27-35 ==

3. neděle po Zjevení Páně Přijdou od východu i západu, od severu i jihu, a budou stolovat v Božím království. Lukáš 13,29

Všude, kde si lidé prokazují lásku, je nablízku Bůh.
- {Johann Heinrich Pestalozzi -


22. Neděle Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit. Izaiáš 66,13

Náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. 2.Tesalonickým 2,16-17

Těš se v Bohu, duše má,
pěj mu písně vděčné,
vždyť on za dítko tě má
v lásce nekonečné.
Dává, čeho potřebí,
vždy tě před zlým chrání,
s trůnu svého na nebi
k cestám tvým se sklání.
- ZCČSH 25,1 -

== Matouš 8,5-13 == Římanům 1,14-17 == Žalm 3 ==


23. Pondělí Šest dní budeš pracovat, ale sedmého dne odpočineš. 2.Mojžíšova 34,21

Byli jste draze vykoupeni! Nedělejte ze sebe otroky lidí. 1.Korintským 7,23 P

== Skutky 16,9-15 == Lukáš 6,36-42 ==


24. Úterý Vše, co si Tvůrce přeje, koná na nebesích i na zemi, v mořích i ve všech hlubinách. Žalm 135,6 B

Lidé užasli a říkali: "Kdo to jen je, že ho poslouchají větry i moře?" Matouš 8,27

== Římanům 15,7-13 == Lukáš 6,43-49 ==


25. Středa Blaze národu, jemuž je Pán Bohem,takový národ on přijal za vlastní. Žalm 33,12 Ku

Děkujte Otci, který vás učinil způsobilými k údělu svatých ve světle. Koloským 1,12 Ž

== Rút 1,1-21 == Lukáš 7,1-10 ==


26. Čtvrtek V soužení jsem volal k Hospodinu a on mi odpověděl. Jonáš 2,3

Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Jan 6,37

== Skutky 13,42-52 == Lukáš 7,11-17 ==


27. Pátek Abnér zavolal na Jóaba: Což musí meč požírat nepřetržitě? Nevíš, že nakonec zůstává jen hořkost? 2.Samuelova 2,26

Ježíš řekl: Vrať svůj meč na jeho místo; všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou. Matouš 26,52

== Koloským 1,24-29 == Lukáš 7,18-23 ==


28. Sobota Smyj ze mne všechnu nepravost a od mého hříchu mne očisti. Žalm 51,4 F

Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Efezským 2,4-5

== Zjevení 15,1-4 == Lukáš 7,24-35 ==


Neděle Bible

4. neděle po Zjevení Páně Pojďte a pozorujte Boží skutky, podivuhodné věci mezi lidmi. Žalm 66,5 Ku

Dokonalost nespočívá v duchovních potěšeních, ale v rozhojnění lásky.
- {sv. Terezie z Avily -


29. Neděle Od mladosti, Bože, jsi mě vyučoval a já dosud oznamuji tvoje divy. Žalm 71,17

Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě. 1.Timoteovi 1,12

Vezmi, Pane, život můj,
své jej službě zasvěcuj;
moje dny, můj každý dech
slávu tvou vždy hlásat nech!
- 346,1 -

== Marek 4,35-41 == 2.Korintským 1,8-11 == Žalm 9 ==


30. Pondělí Mé jest stříbro a mé jest zlato, praví Hospodin zástupů. Aggeus 2,9 K

Opatřte si měšce, které se nerozpadnou, nevyčerpatelný poklad v nebi. Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Lukáš 12,33.34

== Matouš 21,18-22 == Lukáš 7,36-50 ==


31. Úterý Bože, ty jsi stále týž a bez konce jsou tvoje léta. Žalm 102,28

Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí. Zjevení 1,8

== Matouš 8,28-34 == Lukáš 8,1-3 ==


LEDEN 2017: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2017: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]