[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2017: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ÚNOR 2017

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/

Heslo měsíce: Když vejdete do některého domu, řekněte nejprve: "Pokoj tomuto domu!" Lukáš 10,5


1. Středa Chci plesati a radovati se tvou milostí, že jsi pohlédl na mou nouzi a poznal tíseň mé duše. Žalm 31,8 B

Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. Jan 16,24

== Ozeáš 2,20-25 == Lukáš 8,4-15 ==


2. Čtvrtek Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině. Izaiáš 35,6

Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. Zjevení 22,17

== Nahum 1,2-6 == Lukáš 8,16-21 ==


3. Pátek Bohem se bude chlubit duše má. Když to uslyší pokorní, budou se radovat. Žalm 34,3 F

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Filipským 4,4-5

== Koloským 2,8-15 == Lukáš 8,22-25 ==


4. Sobota Kdo se třese před lidmi, ten klade sobě léčku, kdo však doufá v Hospodina, má v něm svůj hrad. Přísloví 29,25

Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro? Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. 1.Petrova 3,13-14

== Izaiáš 51,1-6 == Lukáš 8,26-39 ==

Poslední neděle po Zjevení Páně Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Izaiáš 60,2

Naděje je opatrovnicí křesťanského života.
- {Søren Kierkegaard -


5. Neděle Hospodin na lidi pohlíží z nebe, chce vidět, má-li kdo rozum, dotazuje-li se po Boží vůli. Žalm 14,2

Rozhojňujte se v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. 2.Petrova 3,18 Ž

Z tvé ruky, Pane můj,
co dáváš, chci vzít.
Ty líp nežli já víš,
co mi prospívá,
co přebývá a schází.
Ty líp nežli já víš,
co vede k tobě blíž.
Haleluja.
- EZD 636,1 -

== Matouš 17,1-9 == 2.Korintským 4,6-10 == Žalm 16 ==


6. Pondělí Až se dosyta najíš a vystavíš si pěkné domy a usídlíš se, jen ať se tvé srdce nevypíná, takže bys zapomněl na Hospodina, svého Boha. 5.Mojžíšova 8,12.14

Máš něco, co bys nebyl dostal? A když jsi to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nebyl dostal? 1.Korintským 4,7

== 2.Korintským 3,9-18 == Lukáš 8,40-56 ==


7. Úterý Já jsem svou velkou mocí a svou vztaženou paží udělal zemi, člověka a zvířata, jež jsou na zemi, a dávám je, komu se mi zlíbí. Jeremiáš 27,5 J

Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu. Jakubova 1,17

== Jan 1,43-51 == Lukáš 9,1-9 ==


8. Středa Kdo snese den jeho příchodu a kdo obstojí, až se on ukáže? Malachiáš 3,2

Čekáte, až se zjeví náš Pán Ježíš Kristus. On vám bude oporou až do konce, abyste v onen den našeho Pána Ježíše Krista nebyli obviněni. 1.Korintským 1,7-8

== Jan 3,31-46 == Lukáš 9,10-17 ==


9. Čtvrtek Odpovídáš nám divy spravedlnosti, Bože naší spásy. Žalm 65,6 J

Každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Matouš 7,8

== Zjevení 1,1-8 == Lukáš 9,18-27 ==


10. Pátek Budu nad Jeruzalémem jásat a veselit se ze svého lidu. Nikdy víc už nebude v něm slyšet pláč ani křik. Izaiáš 65,19

Z naděje se radujte. Římanům 12,12

== 1.Korintským 2,6-10 == Lukáš 9,28-36 ==


11. Sobota Můj příbytek bude nad nimi a já jim budu Bohem a oni budou mým lidem. Ezechiel 37,27

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan 1,14

== 4.Mojžíšova 6,22-27 == Lukáš 9,37-45 ==

Septuagesimae (70 dní před Velikonocemi)

Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. Daniel 9,18

Mysleme stále na to, že ve světě je velká, žehnající síla, jejíž jméno je Bůh.
- {Martin Luther King -


12. Neděle Aj, národu, k němužs se neznal, povoláš, a národové, kteří tě neznali, k tobě se sběhnou, pro Hospodina Boha tvého. Izaiáš 55,5 K

A přijdou od východu i západu, od severu i jihu, a budou stolovat v Božím království. Lukáš 13,29

Jezu, v dobách všech
řiď ty sám náš běh!
Když i cesta drsná bude,
ty jen chraň a braň nás všude,
a pak poutníkům
otevři svůj dům!
- 286,4 -

== Matouš 20,1-16 == 1.Korintským 9,24-27 == Žalm 18,1-20 ==


13. Pondělí Před sebe si kladeš naše nepravosti, do světla své tváře naše tajné hříchy. Žalm 90,8

Nic není tajného, což by nemělo býti zjeveno, ani co ukrytého, což by nemělo poznáno býti a na světlo vyjíti. Lukáš 8,17 K

== Lukáš 19,1-10 == Lukáš 9,46-50 ==


14. Úterý Ty, Hospodine, jsi ten jediný, ty jsi učinil nebe, nebesa nebes a všechen jejich zástup, zemi i vše, co je na ní, moře i vše, co je v nich. Nehemiáš 9,6

Z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď sláva na věky. Amen. Římanům 11,36

== 5.Mojžíšova 7,6-12 == Lukáš 9,51-56 ==


15. Středa Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám! Izaiáš 55,1

S Ježíšem byl veliký zástup jeho učedníků a množství lidu z celého Judska i z Jeruzaléma, z Týru a Sidónu; ti všichni přišli, aby ho slyšeli a byli uzdraveni ze svých nemocí. Uzdravovali se i ti, kteří byli sužováni nečistými duchy. Lukáš 6,17-18

== Římanům 4,1-8 == Lukáš 9,57-62 ==

1567 Jan Blahoslav píše Filipiku proti nepřátelům vyššího vzdělání v Jednotě bratrské.


16. Čtvrtek On zná naši podstatu, je pamětliv toho, že jsme prach. Žalm 103,14 Z

Já jsem živ a také vy budete živi. Jan 14,19

== 1.Korintským 3,1-8 == Lukáš 10,1-16 ==


17. Pátek Proč říkáš, Jákobe, proč, Izraeli, mluvíš takto: "Má cesta je Hospodinu skryta, můj Bůh přehlíží mé právo"? Izaiáš 40,27

Neztrácejte odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Židům 10,35

== Malachiáš 3,13-18 == Lukáš 10,17-20 ==


18. Sobota Dal jsem odpověď těm, kdo se neptali, dal jsem se nalézt těm, kdo mě nehledali. Izaiáš 65,1

Bůh vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Kdysi jste vůbec nebyli lid, nyní však jste lid Boží; pro vás nebylo slitování, ale nyní jste došli slitování. 1.Petrova 2,9-10

== 1.Korintským 1,26-31 == Lukáš 10,21-24 ==

Sexagesimae (60 dní před Velikonocemi)

Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce! Židům 3,15

Ten, ke komu promlouvá věčné slovo, je osvobozen od věčného dotazování.
- {Tomáš Kempenský -


19. Neděle Hospodin se bude opět nad tebou veselit k tvému dobru, jako se veselil nad tvými otci. 5.Mojžíšova 30,9

Připomínám si tvou upřímnou víru, kterou měla už tvá babička Lóis a tvá matka Euniké a kterou máš, jak jsem přesvědčen, i ty. 2.Timoteovi 1,5

Tebe, Boha, vzýváme,
Pána jediného,
halelujah zpíváme
k poctě jména tvého.
- EZD 160,1 -

== Lukáš 8,4-15 == Židům 4,12-13 == Žalm 18,21-51 ==


20. Pondělí Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. 1.Mojžíšova 9,13

Musíte vytrvat ve víře, opřeni o pevné základy, a nesmíte se nechat odvrátit od naděje, kterou vám přineslo evangelium, jak jste je slyšeli a jež bylo kázáno v celém světě. Koloským 1,23 P

== 5.Mojžíšova 32,44-47 == Lukáš 10,25-37 ==


21. Úterý K výšině zvedněte zraky a hleďte: Kdo stvořil toto všechno? Ten, který v plném počtu vyvádí zástupy hvězd a všechny volá jménem. Izaiáš 40,26

V něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný. Koloským 1,16

== Ezechiel 33,30-33 == Lukáš 10,38-42 ==


22. Středa Budu dále podivuhodně jednat s tímto lidem, divně, předivně. Zanikne moudrost jeho moudrých. Izaiáš 29,14

Anděl mluvil o Janovi: Mnohé ze synů izraelských obrátí k Pánu, jejich Bohu; sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a vzpurné k moudrosti spravedlivých a připravil Pánu lid pohotový. Lukáš 1,16-17

== Lukáš 6,43-49 == Lukáš 11,1-4 ==


23. Čtvrtek Bože, stvoř mi čisté srdce a obnov ve mně ducha vytrvalosti. Žalm 51,12 Ku

Vstanu a půjdu ke svému otci. Lukáš 15,18 P

== 1.Tesalonickým 1,2-10 == Lukáš 11,5-13 ==


24. Pátek Ve své lásce a ve svém slitování je vykoupil, ujal se jich a nesl je po všechny minulé dny. Izaiáš 63,9 J

Bloudili jste jako ovce, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší. 1.Petrova 2,25

== 2.Timoteovi 3,10-17 == Lukáš 11,14-23 ==

1567 se narodil Jindřich Matyáš Thurn.


25. Sobota Když mám jen tebe, neptám se po nebi ani po zemi. Žalm 73,25 L

Ač jste Ježíše Krista neviděli, milujete ho. 1.Petrova 1,8

== Matouš 13,31-35 == Lukáš 11,24-28 ==

Estomihi (Budiž mi pevnou skalou. Žalm 31,3 )

Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. Lukáš 18,31

Vyhlížet Boha znamená Boha mít.
- {sv. Augustin -


26. Neděle Hospodine, sám všechno zachováváš při životě a nebeské zástupy se ti klanějí. Nehemiáš 9,6

V něm život byl, a život byl světlo lidí. Jan 1,4 K

Pane, jenž z jasu vládneš tmám,
zákon jsi náš i Soudce sám.
Původce lásky, žehnáš všem
zrozeným v tomto světě tvém.
- ZCČSH 52,1 -

== Marek 8,31-38 == 1.Korintským 13,1-13 == Žalm 15 ==


27. Pondělí Slovo Pána je pravdivé, všechno, co činí, je spolehlivé. Žalm 33,4 Ku

Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Matouš 5,17

== Lukáš 13,31-35 == Lukáš 11, 29-36 ==


28. Úterý Budiž tvá milost, Bože, nad námi, v tebe doufáme. Žalm 33,22 F

Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Lukáš 10,20

== Lukáš 5,33-39 == Lukáš 11,37-54 ==


ÚNOR 2017: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2017: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]