[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2017: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

BŘEZEN 2017

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Před šedinami povstaň a starci vzdej poctu. Boj se svého Boha. Já jsem Hospodin. 3.Mojžíšova 19,32


Začátek postní doby


1. Středa Nemůžeš spatřit mou tvář, neboť člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat naživu. 2.Mojžíšova 33,20

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Židům 11,1-2

== Matouš 6,16-21 == Lukáš 12,1-12 ==

1457 Připomínka vzniku jednoty bratrské


2. Čtvrtek Po Bohu žízním, po živém Bohu. Kdy se smím ukázat před Boží tváří? Žalm 42,3

I my sami, kteří již máme Ducha jako příslib darů Božích, i my ve svém nitru sténáme, očekávajíce přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla. Jsme spaseni v naději. Římanům 8,23-24

== Koloským 3,5-11 == Lukáš 12,13-21 ==


Ženy zvou ke světovému dni modliteb


3. Pátek Ty jsi zachoval svému služebníku, mému otci Davidovi, to, co jsi mu přislíbil. Vlastními ústy jsi přislíbil a vlastní rukou jsi to naplnil, jak je dnes zřejmé. 1.Královská 8,24

Okusili jste, že Pán je dobrý. 1.Petrova 2,3

== Římanům 7,14-25 == Lukáš 12,22-34 ==


4. Sobota Pane, buď mě pamětliv pro svou blahovůli k svému lidu, prokaž mi svou pomoc. Žalm 106,4 Ku

Došel jsem slitování, aby Ježíš Kristus právě na mně ukázal všechnu svou shovívavost jako příklad pro ty, kteří v něho uvěří, a tak dosáhnou věčného života. 1.Timoteovi 1,16

== Zachariáš 7,2-13 == Lukáš 12,35-48 ==

Invocavit (Vzývati mne bude a vyslyším jej. Žalm 91,15 )

Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. 1.Janova 3,8b

Svět má srdce – srdce Ježíše Krista.
- {Pierre Teilhard de Chardin -


5. Neděle Hle, přicházejí dny, je výrok Panovníka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad, ne hlad po chlebu ani žízeň po vodě, nýbrž po slyšení slov Hospodinových. Budou vrávorat od moře k moři a ze severu na východ; budou pobíhat a hledat slovo Hospodinovo, ale nenajdou. Amos 8,11-12

Šimon Petr řekl: Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží. Jan 6,68-69

Vezmi, Pane, život můj,
své jej službě zasvěcuj;
moje dny, můj každý dech
slávu tvou vždy hlásat nech!
- 346,1 -

== Matouš 4,1-11 == Židům 4,14-16 == Žalm 6 ==

1717 Ve Węgrówě u Varšavy se narodil Jan Bohumil Elsner.


6. Pondělí Rut řekla: Nenuť mne, abych tě opustiti a od tebe odjíti měla. Nebo kamž se koli obrátíš, půjdu, a kdekoli bydliti budeš, i já bydliti budu; lid tvůj lid můj, a Bůh tvůj Bůh můj. Rút 1,16 K

Nejste již cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Efezským 2,19

== 2.Tesalonickým 3,1-5 == 3.Mojžíšova 1,1-9 ==


7. Úterý Chvalte Hospodina, neboť dobré jest zpívati žalmy Bohu našemu, a ozdobná jest chvála. Žalm 147,1 K

Zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně, zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce. Efezským 5,19

== Jób 1,1-22 == 3.Mojžíšova 8,1-13 ==


8. Středa Proč jsi smutná, duše má, a proč se kormoutíš ve mně? Posečkej na Boha, neboť ještě vyznávati jej budu; onť jest hojné spasení tváři mé a Bůh můj. Žalm 42,12 K

Budete se rmoutit, ale váš zármutek se promění v radost. Jan 16,20

== 5.Mojžíšova 8,11-18 == 3.Mojžíšova 9,1-24 ==


9. Čtvrtek Bůh jest štít všech, kteří v něho doufají. Žalm 18,31 K

Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. 2.Tesalonickým 3,3

== Jakubova 4,1-10 == 3.Mojžíšova 10,1-11 ==


10. Pátek Bůh řekl Šalamounovi: Protože jsi nežádal pro sebe ani dlouhý věk ani jsi nežádal bohatství, ba ani jsi nežádal bezživotí svých nepřátel, ale žádal jsi pro sebe rozumnost při soudním jednání, hle, učiním podle tvých slov. 1.Královská 3,11-12

Kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Matouš 7,24

== Židům 2,11-18 == 3.Mojžíšova 16,1-22 ==


11. Sobota Hospodin mě podepíral. Učinil mě volným. 2.Samuelova 22,19-20

Kde je Duch Páně, tam je svoboda. 2.Korintským 3,17

== Římanům 6,12-18 == 3.Mojžíšova 19,1-18 ==


Den modliteb za utlačované a pronásledované křesťany

Reminiscere (Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine. Žalm 25,6 )

Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5,8

Kristus je život, proto v jeho království nemá smrt místo.
- {Tomáš Akvinský -


12. Neděle Ptejte se na stezky věčnosti. Kde je ta dobrá cesta, vydejte se po ní a vaše duše naleznou klid. Jeremiáš 6,16

Vezměte si za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení. Židům 6,12

Bože, jenž ráčils před tisíci roky
poslati otcům první svědky Světla,
rukou svou řídils věrozvěstů kroky,
by setba tvoje také u nás kvetla,
k tobě hlas prosby z církve naší vane:
Dědictví otců zachovej nám, Pane!
- ZCČSH 42,1 -

== Marek 12,1-12 == Římanům 5,1-11 == Žalm 10 ==


13. Pondělí Ty, kdo mě ctí, poctím, ale ti, kdo mnou pohrdají, budou zlehčeni. 1.Samuelova 2,30

Nazýváte mě Mistrem a Pánem, a máte pravdu: Skutečně jsem. Jan 13,13

== 1.Mojžíšova 37,3-36 == 3.Mojžíšova 19,31-37 ==


14. Úterý Jsi záštitou slabého, v soužení záštitou ubožáka, útočištěm před přívalem i stínem v horku. Izaiáš 25,4

Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, jenž si nás zamiloval. Římanům 8,35.37

== Jób 2,1-10 == 3.Mojžíšova 25,1-12 ==


15. Středa Mé oči předstihují noční hlídky k rozjímání nad tvými výroky. Žalm 119,145 Ku

Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. Lukáš 2,19

== Jan 16,29-33 == 3.Mojžíšova 25,35-43 ==

1917 V Praze zemřel Heřman z Tardy.


16. Čtvrtek Proč je má bolest trvalá a má rána nevyléčitelná a nechce se hojit? Stal ses mi tím, kdo jako by lhal, vodou nestálou. Jeremiáš 15,18

Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. 1.Korintským 13,12

== 1.Janova 1,8-6 == Lukáš 18,31-43 ==


17. Pátek Ukazuj mi, Hospodine, svou cestu, abych kráčel v tvé pravdě! Žalm 86,11 Z

Ježíš uviděl dva bratry, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě; a povolal je. Ihned opustili loď i svého otce a šli za ním. Matouš 4,21-22

== 2.Korintským 13,3-9 == Lukáš 19,1-10 ==


18. Sobota Jsem na zemi hostem. Žalm 119,19

My máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista. Filipským 3,20

== Galatským 2,16-21 == Lukáš 19,11-27 ==

Oculi (Stále upínám své oči k Hospodinu. Žalm 25,15 )

Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží. Lukáš 9,62

Když člověk miluje, vystupuje ke království toho, jehož lásku sdílí.
- {sv. Lev Veliký -


19. Neděle Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh milosrdný, nenechá tě klesnout a nepřipustí tvou zkázu. 5.Mojžíšova 4,31

Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Filipským 1,6

Pán Bůh je síla má,
všecka obrana má:
bezpečně má státi,
aniž se lekati
duše má.
- 379,1 -

== Lukáš 9,57-62 == Efezským 5,1-8 == Žalm 34 ==


20. Pondělí Výměra mého podílu padla v rozkošný kraj, mám velikou radost ze svého dědictví. Žalm 16,6 Ku

Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo. 2.Korintským 9,8

== Lukáš 14,25-35 == Lukáš 19,28-40 ==


21. Úterý Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi. Izaiáš 53,3

Pilát propustil toho, který byl vsazen do vězení pro vzpouru a vraždu a o kterého žádali; Ježíše vydal, aby se s ním stalo, co chtěli. Lukáš 23,25

== Jób 7,11-21 == Lukáš 19,41-48 ==


22. Středa Jak veliká jsou jeho znamení, jak mocné jsou jeho divy! Jeho království je království věčné, jeho vladařská moc po všechna pokolení. Daniel 3,33

Neboj se, ó maličké stádce, neboť se zalíbilo Otci vašemu dáti vám království. Lukáš 12,32 K

== Matouš 13,44-46 == Lukáš 20,1-8 ==


23. Čtvrtek I poznají národy, které zůstanou vůkol, že já, Hospodin, jsem vystavěl, co bylo zbořeno, a osázel zpustošený kraj; já, Hospodin, jsem to vyhlásil i vykonal. Ezechiel 36,36

Simeon se modlil: Mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy - světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael. Lukáš 2,30-32

== Matouš 19,16-26 == Lukáš 20,9-19 ==


24. Pátek Bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva. Izaiáš 11,4

Blaze vám, chudí, neboť vaše je království Boží. Lukáš 6,20

== Matouš 10,34-39 == Lukáš 20,20-26 ==


25. Sobota Kdo od počátku povolává všechna pokolení? Já, Hospodin, jsem první, já budu též u posledních věcí. Izaiáš 41,4

Bůh vzkřísil Krista z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím. Efezským 1,20-21

== Galatským 6,11-18 == Lukáš 20,27-40 ==

Laetare (Veselte se s Jeruzalémem. Izaiáš 66,10 )

Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Jan 12,24

Buď náš život vyústí do Božího života, nebo se propadne do smrti.
- {Henri Lacordaire -


26. Neděle Je naděje pro tvé potomstvo, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 31,17

Sousedé a ti, kteří jej dříve vídali žebrat, se ptali: "Není to ten, kdo tu sedával a žebral?" Jan 9,8

Vezmi chtění mé a zaň
vždy jen vůle tvá se staň!
Vezmi tělo, duši sám,
vše ti rád a cele dám!
- 346,5 -

== Jan 12,20-26 == 2.Korintským 1,3-7 == Žalm 84 ==

1467 (dle tradice na Zelený čtvrtek): Vylosování bratrských kněží ve Lhotce u Rychnova nad Kněžnou


27. Pondělí Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání. Žalm 121,3

Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: "Ty malověrný, proč jsi pochyboval?" Matouš 14,31

== Jan 6,26-35 == Lukáš 20,41-47 ==


28. Úterý Učiň, co se tvé ruce naskytne, neboť Bůh bude s tebou. 1.Samuelova 10,7

Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3,17

== Jób 9,14-35 == Lukáš 21,1-4 ==


29. Středa Můj podíl je Hospodin, praví má duše, proto na něj čekám. Pláč 3,24

Skrze Ježíše Krista jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. Římanům 5,2

== Jan 15,9-17 == Lukáš 21,5-19 ==


30. Čtvrtek Všechno, co vám přikazuji, budete bedlivě dodržovat. Nic k tomu nepřidáš a nic z toho neubereš. 5.Mojžíšova 13,1

Chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání! Matouš 19,17

== 2.Korintským 4,11-18 == Lukáš 21,20-28 ==


31. Pátek Ty panuješ nad dutím moře; když se zdvihají vlny jeho, ty je skrocuješ. Žalm 89,10 K

Učedníci přistoupili a probudili Ježíše se slovy: "Mistře, Mistře, zahyneme!" On vstal, pohrozil větru a valícím se vlnám; i ustaly a bylo ticho. Lukáš 8,24

== Jan 16,16-23 == Lukáš 21,29-38 ==


BŘEZEN 2017: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2017: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]