[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2017: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

DUBEN 2017

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. Lukáš 24,5-6


1. Sobota Dbejte na mé příkazy a jednejte podle nich. Já jsem Hospodin. 3.Mojžíšova 22,31

V tom je láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká. 1.Janova 5,3

== Jan 14,15-21 == Lukáš 22,1-6 ==

Judica (Bože, zjednej mi právo! Žalm 43,1 )

Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Matouš 20,28

Je nám určeno, ne abychom žili pro sebe, ale pro něco, co má přijít.
- {Albert Schweitzer -


2. Neděle Hle, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení. Izaiáš 48,10

My, pokud žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven i Ježíšův život. 2.Korintským 4,11

Tys život za nás položil,
aby hříšný v tobě ožil;
dej nám zde tak živu býti,
s tebou v nebi radost míti.
- EZ 312,7 -

== Marek 10,35-45 == Židům 5,7-9 == Žalm 22,1-22 ==


3. Pondělí Mouka ve džbánu neubývala a olej v láhvi nedocházel podle slova Hospodinova, které ohlásil skrze Elijáše. 1.Královská 17,16

Chléb náš vezdejší dávej nám každého dne. Lukáš 11,3 K

== Efezským 2,11-16 == Lukáš 22,7-23 ==


4. Úterý Kdybych řekl: Snad mě přikryje tma, i noc kolem mne se stane světlem. Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo. Žalm 139,11-12

Toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. 1.Janova 1,5

== Jób 19,21-27 == Lukáš 22,24-30 ==


5. Středa Hospodin mluvil k Eliášovi: Ale zachovám v Izraeli sedm tisíc, všechny ty, jejichž kolena nepoklekla před Baalem. 1.Královská 19,18

Ježíš řekl učedníkům: Vy jste ti, kdo se mnou v mých zkouškách vytrvali. Lukáš 22,28

== Židům 9,11-15 == Lukáš 22,31-38 ==


6. Čtvrtek Bojme se Hospodina, svého Boha, který dává vydatný déšť, jarní i pozdní, v pravý čas, ke žni stanovené týdny nám zachovává. Jeremiáš 5,24

Bůh jim prokazoval dobro: dával vám z nebe déšť i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí. Skutky 14,17

== Jeremiáš 15,15-21 == Lukáš 22,39-46 ==


7. Pátek Ti, kdož byli zasazeni v domě Božím, dojdou k rozkvětu na nádvořích našeho Pána. Ještě v šedinách ovoce ponesou. Budou i pak ještě krásní a čerství. Ž 92,14-15 F

Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem. 1.Tesalonickým 3,12

== Židům 10,1.11-18 == Lukáš 22,47-53 ==


8. Sobota Pijete víno z obětních misek a používáte cenných voňavek, ale že vaše země spěje do zkázy, vás ponechává chladnými. Amos 6,6 GNB

Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův. Galatským 6,2 K

== Lukáš 18,31-43 == Lukáš 22,54-62 ==

Květná neděle Musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Jan 3,14.15

Silná je láska, když prošla ohnivým křtem bolesti.
- {Selma Lagerlofová -


9. Neděle Já vyleji vody v místa zprahlá žízní, bystřiny na suchou zemi. Já vyleji svého ducha na tvé potomstvo a své požehnání na ty, kteří z tebe vzejdou. Izaiáš 44,3

Když velekněží a zákoníci viděli jeho udivující činy i děti volající v chrámě "Hosanna Synu Davidovu," rozhněvali se a řekli mu: "Slyšíš, co to říkají?" Ježíš jim odpověděl: "Ovšem! Nikdy jste nečetli: Z úst nemluvňátek a kojenců připravil sis chválu?" Matouš 21,15-17

Lásku Syna Božího,
Pána Jezu Krista,
krále, kněze věčného
ctěte, srdce lidská!
Velmi nás zamiloval,
beze vší lítosti,
za nás se obětoval
z pouhé své milosti!
- EZ 309,1 -

== Jan 12,12-19 == Filipským 2,5-11 == Žalm 22,23-32 ==


10. Pondělí Hospodin provždy odstraní smrt. Izaiáš 25,8

Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista! 1.Korintským 15,57

== Matouš 26,6-13 == Lukáš 22,63-71 ==


11. Úterý Rozpomenu se na svou smlouvu s tebou za dnů tvého mládí a ustavím s tebou smlouvu věčnou. Ezechiel 16,60

To zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh. Skutky 2,39

== Jób 38,1-11; 42,1-6 == Lukáš 23,1-12 ==


12. Středa Mé srdce jásotem oslavuje Hospodina. 1.Samuelova 2,1

Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Jan 15,15

== Lukáš 22,1-6 == Lukáš 23,13-25 ==

Zelený Čtvrtek On zajistil památku svým divům; Hospodin je milostivý, plný slitování. Žalm 111,4


13. Čtvrtek Ušetři, Hospodine, svůj lid, nevydávej své dědictví potupě! Joel 2,17

Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa! Jan 1,29

== Jan 13,1-35 == 1.Korintským 11,23-26 == Lukáš 23,26-31 ==

Velký Pátek Tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16 K


14. Pátek Pamatuj na svého Stvořitele ve dnech svého jinošství, než nastanou zlé dny a než se dostaví léta, o kterých řekneš: "Nemám v nich zalíbení". Kazatel 12,1

Zločinec řekl: Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. Lukáš 23,42

== Jan 19,16-30 == 2.Korintským 5,14-21 == Lukáš 23,32-49 ==


15. Sobota Pamatuj na Hospodina, svého Boha, neboť on ti dává sílu. 5.Mojžíšova 8,18

Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: "Ženo, hle, tvůj syn!" Potom řekl tomu učedníkovi: "Hle, tvá matka!" V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě. Jan 19,26-27

== 1.Petrova 3,18-22 == Lukáš 23,50-56 ==

Velikonoční neděle Byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. Zjevení 1,18

Bůh je skrytou hlubinou, ale i domovem na počátku i konci všech našich cest.
- {Karl Barth -


16. Neděle Dnů našich let bývá sedmdesát a jsme-li v plné síle, osmdesát a jejich chlouba je lopota a nicotnost, neboť kvapně přešla a my jsme odletěli. Žalm 90,10 Z

A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: "Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil! Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvá zbraň?" 1.Korintským 15,54-55

Buď tobě sláva,
jenž jsi z mrtvých vstal!
Smrt již nemá práva,
Vítěz tys a král!
Jasný jako plamen
anděl sestoupil,
odvalen je kámen,
prázdný hrob tu zbyl.
- EZ 346,1 -

== Marek 16,1-8 == 1.Korintským 15,1-11 == Lukáš 24,1-12 ==

Velikonoční pondělí


17. Pondělí Což ti, kteří padli, už nemohou povstat? Kdo se odvrátil, nemůže se vrátit? Jeremiáš 8,4

Ježíš se zeptal potřetí: "Šimone, synu Janův, máš mne rád?" Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu: "Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád." Ježíš mu řekl: "Pas mé ovce!" Jan 21,17

== 1.Korintským 15,12-20 == Lukáš 24,13-35 ==


18. Úterý V den dobrý užívej dobra a v den zlý si uvědom, že ten i onen učinil Bůh proto, aby se člověk nedozvěděl, co bude po něm. Kazatel 7,14

Umím žíti skromně, umím také míti hojnost. Jsem zasvěcen vůbec do všeho: býti syt i hladověti, míti nadbytek i nedostatek – všechno dovedu v tom, jenž mne zmocňuje. Filipským 4,12-13 Ž

== Jan 20,1-10 == Lukáš 24,36-49 ==


19. Středa Takto se budete ptát jeden druhého, každý svého bratra: "Co odpověděl Hospodin? Co Hospodin promluvil?" Jeremiáš 23,35

Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. Koloským 3,1

== Jan 20,11-18 == Lukáš 24,50-53 ==


20. Čtvrtek Upněte se srdcem k Hospodinu a služte jenom jemu. 1.Samuelova 7,3

Jen se chovejte tak, jak je to hodné Kristova evangelia. Filipským 1,27 P

== Jan 21,1-14 == Koloským 1,1-8 ==


21. Pátek Vhodili Daniela do jámy, v níž byli lvi. Král Danielovi řekl: "Kéž tě tvůj Bůh, kterého stále uctíváš, vysvobodí." Daniel 6,17

Jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. 2.Korintským 4,9

== Lukáš 24,36-47 == Koloským 1,9-14 ==


22. Sobota Vyvede mě na světlo a uzřím jeho spravedlnost. Micheáš 7,9

Když byl spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřely oči a poznali ho. Lukáš 24,30-31

== Lukáš 24,1-12 == Koloským 1,15-20 ==

Quasimodogeniti (Jako narozené děti. 1.Petrova 2,2 )

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 1.Petrova 1,3

Dej nám nadechnout v nové naději, jako by život teprve dnes začínal.
- {Léon-Joseph Suenens -


23. Neděle Budeš dbát na přikázání Hospodina, svého Boha, chodit po jeho cestách a jeho se bát. 5.Mojžíšova 8,6

Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon. Římanům 13,8

Kdo jsou bratři moji,
sestry mé kdo jsou?
Kdož v mém slovu stojí,
plní vůli mou.
- 367,1 -

== Jan 20,19-29 == 1.Petrova 1,3-9 == Žalm 116 ==


24. Pondělí Milující spasení tvé ať říkají vždycky: "Veleslaven budiž Hospodin." Žalm 40,17 K

Ježíš řekl: "Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě." On rychle slezl a s radostí jej přijal. Lukáš 19,5-6

== 1.Mojžíšova 32,22-32 == Koloským 1,21-23 ==


25. Úterý Lepší je den na tvých nádvořích než jinde tisíc dní. Žalm 84,11 F

Ježíš říká: Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Jan 10,9

== Jób 42,7-17 == Koloským 1,24-29 ==


26. Středa Ty ač jsi mi dal okusiti úzkostí velikých a hrozných, však zase k životu navrátíš mne. Žalm 71,20 K

Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. Jan 14,1

== Izaiáš 66,6-13 == Koloským 2,1-7 ==


27. Čtvrtek Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Izaiáš 43,18-19

Boží království je jako hořčičné zrno, které člověk zasel do své zahrady; vyrostlo, je z něho strom. Lukáš 13,19

== Jan 17,9-19 == Koloským 2,8-15 ==


28. Pátek Požehnán buď Bůh, jenž poslal svého anděla a vysvobodil své služebníky, kteří na něj spoléhali. Daniel 3,28

Najednou se objevil anděl Páně a v kobce zazářilo světlo. Strčil ze strany do Petra, vzbudil ho a řekl: "Rychle vstaň!" Tu mu spadly řetězy z rukou. Skutky 12,7 P

== 1.Petrova 2,1-10 == Koloským 2,16-19 ==


29. Sobota Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? Izaiáš 53,1

Modlete se za nás, aby Bůh otevřel dveře našemu slovu, abych mohl zvěstovat tajemství Kristovo. Koloským 4,3

== Skutky 8,26-39 == Koloským 2,20-23 ==

Misericordias Domini (Milosrdenství Hospodinova plná je země Žalm 33,5 )

Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Jan 10,11.27.28

Pán Bůh chce napravit i zkažený život a učinit z něj život velice požehnaný.
- {František Urbánek -


30. Neděle Když jsme byli poníženi, rozpomněl se na nás, jeho milosrdenství je věčné. Žalm 136,23

Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni. Jan 8,36

V tvém jménu smíme mluvit,
tvé jméno zvěstovat,
tvou lásku službou šířit
a bližní milovat.
Duch svatý dává sílu,
tvé slovo zaznívá,
v nás budí novou víru
tvá slova pravdivá.
- EZD 679,2 -

== Jan 10,11-30 == 1.Petrova 2,21-25 == Žalm 23 ==


DUBEN 2017: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2017: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]